GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 4
1.
Yeni doğanın hareket repertuarını refleksler oluşturur
fakat hareketler korteksin gelişmesinden büyük ölçüde
etkilenir. Korteksin gelişmesi ve kısıtlayıcı çevresel
faktörlerin azalmasıyla refleksler zayıflayarak zaman
içinde kaybolurlar. Birincil ve duruşa ilişkin refleksler,
istemli davranışlar ile yer değiştirir. Reflekslerin
ortadan kalktığı evrede, istemli hareketlerde farklılaşma
ve bütünleşme zayıftır çünkü yeni doğanın motor-sinir
sistemi henüz ilkel gelişim safhasındadır. Amaçlı olarak
yapılan hareketler kontrolsüz ve kabadır Eğer yeni
doğan bir objeye temas etmek isterse, el, bilek, kol,
omuz ve hatta tüm vücudu ile hareket edecektir. Objeye
temas etme süreci istemli olmasına karşın
kontrolsüzdür.
Bu parçada anlatılanlar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Bebeğin objeye temas etmek istediğinde el, bilek,
kol omuz ve hatta tüm vücudu ile hareket etmesi
gelişimin genelden özele olduğunu göstermektedir.
B) Korteks ve beyin – sinir sisteminin gelişmesi ile
reflekslerin zayıflayıp ortadan kalkması ve yerine
istemli hareketlerin gelmesi gelişimde kayıplar olsa
da yönün daima ileri olduğu ilkesi ile ilişkilidir.
C) Bebeğin reflekslerinin tasfiye edilme sürecini
sadece genetik faktörler belirlerken; istemli
hareketleri kazanmasında doğrudan çevresel
faktörler etkilidir.
D) Bebeğin başta objeleri bütün vücudu ile kavramaya
çalışması beyin – sinir sisteminin yeterince
olgunlaşmaması ile ilgilidir.
E) Bebeğin psiko-motor becerileri geliştikçe objeye
temas etmesi daha kontrollü hale gelecektir.
3.
Ankara’da orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden
farklı bölgelerden beş anaokuluna devam eden üç-beş
yaş grubundaki 157 çocuğun motor gelişim özellikleri
incelenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
I.
II.
III.
IV.
V.
Evin tek çocuğu olan ve çok çocuklu aileden
gelen çocukların motor beceri korelasyonu
0,91
Evin ilk çocuğu olan ve son çocuğu olan
çocukların motor beceri korelasyonu 0,93
3 yaşında olan ve 5 yaşında olan çocukların
motor beceri korelasyonu 0,45
Kız ve erkek çocuklarının ince motor beceri
korelasyonları 0,41
Anaokuluna yeni başlayanlar ile iki yıldır
devam edenlerin motor beceri korelasyonu
0,58
Yukarıda verilen araştırma sonuçlarına göre
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çocuğun doğuş sırasının motor gelişim üzerinde
anlamlı derecede ( yüksek düzeyde) etkisi vardır.
B) Tek çocuklu ailelerin çocukları ile çok çocuklu
ailelerin çocuklarının motor gelişimi arasında
anlamlı farklar vardır.
C) Çocuğun yaşının motor gelişim üzerinde anlamlı
denecek bir etkisi yoktur.
D) Çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasının
motor gelişimde anlamlı bir etkisi vardır.
E) Anaokuluna yeni başlayan ve uzun süredir devam
eden çocukların motor gelişim düzeyleri oldukça
benzerdir.
2.
I.
II.
Küçük bir bebeğin uzanma-yakalama ve
bırakma gibi manipülatif becerileri oldukça
zayıftır ve hareket kontrolü çok azdır. Fakat
çocuk geliştikçe çeşitli kas grupları arasında
ayrım yapar ve kontrol kazanmaya başlar
Küçük bir bebek ellerini ve gözlerini bir arada
örgütlü bir şekille kullanmakta zorlanır ancak
olgunlaştıkça bu organlarını koordineli bir
biçimde bir arada kullanabilir hale gelir.
Yukarıdaki iki açıklama sırasıyla aşağıdaki
kavramlardan hangileri ile açıklanır? (ÖS)
A)
B)
C)
D)
E)
Gelişimin yönü – hormonlar
Farklılaşma – bütünleşme
Kritik dönem – olgunlaşma
Filogenetik – otogenetik
Bağlanma – çevresel faktörler
4.
Bir anaokulu öğretmeni öğrencilerine kesme, çizme,
boyama ve boncuk geçirme çalışmaları yaptırmaktadır.
Bu durum için aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi doğrudur?
A) Kaba motor kasların gelişmesine katkı sağlayan bu
hareketler yaptırılmalıdır.
B) Çocukların ince kasları yeterince gelişmediği için
bunlar yaptırılmamalıdır.
C) Çocuğun göz – el organizasyonu gelişmediği için
bunlar yaptırılmamaldır.
D) Göz – el uyumu ve ince kas gelişimini
destekleyeceği için yaptırılmalıdır.
E) Çocuğun öz bakım becerilerini geliştirecek bu
çalışmalar çocuğa yaptırılmalıdır.
5.
Sinaptik Yoğunluk
Doğumda
6 Yaş
7.
5 yaşındaki Ali, babasının kol kaslarını güçlendirmek
için kullandığı 10 kiloluk ağırlıkları eline almış ancak
babası gibi kaldıramamıştır.
Ali’nin ağırlığı kaldıramaması aşağıdakilerden
hangisi ile en iyi açıklanır?
A) İnce kasları yeteri olgunluğa erişmediği için ağırlığı
tutmakta zorlanmaktadır.
B) El göz koordinasyon becerisi yeteri kadar
olgunlaşmadığı için zorlanmıştır.
C) Kaba kasları daha 10 kiloluk bir ağırlığı kaldıracak
düzeyde değildir.
D) İnce kasları bir ağırlığı kaldıracak derecede
büyümemiştir.
E) Kalıtsal
problemlerden
kaynaklı
ağırlığı
kaldırmakta zorlanmaktadır.
9.
Bu durum bir saatin önceden kurulması gibidir. Saat
kurulduğu zaman gelmeden çalmaz. Ne yaparsanız
yapın saat yine vakti geldiğinde çalacaktır.
Yukarıdaki örnek durumda saati kuran ve saatin
vakti geldiğinde çalması gelişimin hangi kavramları
ile en iyi açıklanır?
Saati Kuran
Saatin Çalması
A) Genetik
Olgunlaşma
B) Çevre
Büyüme
C) Kalıtım
Büyüme
D) Genetik
Hazır olma
E) Çevre
Olgunlaşma
14 Yaş
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi beyindeki
sinaptik yoğunluğun 6 yaşında fazla olduğu halde
ergenlik döneminde yoğunluğunun azalmasına ne ad
verilir?
A) Öğrenme
B) Gerileme
C) Budama
D) Hazır olma
E) Teratojen
6.
8.
Yeni araştırmalar beslenmenin doğum öncesi gelişim
üzerinde yaratabileceği dramatik etkiyi ortaya
çıkarmaktadır. Hem hayvan hem de insan araştırmaları,
eğer kötü beslenme birçok organın hücrelerinin ilk kez
bölündüğü ve sayısının arttığı embriyo evresi sırasında
ortaya çıkarsa, bir ya da daha çok organın büyümesinin
geriye dönülmez biçimce gecikebileceğini göstermektedir. Daha sonraki ceninin gelişmesi evresinde kötü
beslenme de büyümeyi yavaşlatacaktır ama beslenme
daha
sonra
uygun
hale
gelirse
bu
etki
düzeltilebilmektedir.
Embriyo
dönemindeki
beslenmenin
sonraki
dönemlerdeki beslenmeden daha fazla önem
taşıması aşağıdaki kavramlardan hangisi daha iyi
açıklar?
A) Kritik dönem
B) Çevre
C) Kalıtım
D) Olgunlaşma
E) Büyüme
Ayşe Hanım, hamile olduğunu anladıktan sonra kilo
almaktan aşırı çekindiği için beslenmesine dikkat
etmiştir. İnceliği korumak için yaptığı diyet karnındaki
bebeğin gelişimini de tehlikeye atmaktadır.
Yukarıda anlatılan bu durum bebeğin gelişimi
açısından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
açıklanabilir?
A) Çevre
B) Kalıtım
C) Olgunlaşma
D) Tarihsel zaman
E) Hücre transfer hatası
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan gelişiminde
dış etkilere karşı daha çok direnç gösteren
değişmeleri anlatır?
A) Büyüme
B) Öğrenme
C) Hazır olma
D) Olgunlaşma
E) Tarihsel zaman
11. 4 yaşında bir çocuk olan Ahmet, tırnaklarını keserken
oldukça zorlanırken 12 yaşındaki abisi Metin
tırnaklarını daha rahat kesmektedir.
İki kardeş arasındaki bu fark
I.
İnce kas olgunlaşması
II.
Gelişimin genelden özele seyri
III.
Algılama düzeyi
Yukarıdaki durumlardan hangisi ile açıklanması en
doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) II. ve III.
12. Bebeğime aldığım şapkayı bir yıl içinde iki kere
değiştirdim ancak ayakkabısını bir buçuk yıldır hiç
değiştirmedik.
Yukarıdaki durum gelişimin hangi ilkesi ile en iyi
açıklanır?
A) Gelişimde kritik evreler vardır.
B) Gelişimin baştan ayağadır.
C) Gelişim bütündür.
D) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.
E) Gelişimde kalıtım ve çevre etkilidir.
13. Gelişim görevleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Gelişim görev ya da krizlerini çözme hazırlığı
çözülmesi gereken dönemden önce başlar.
B) Gelişim görevlerinin yerine getirilmesi bireyde
başarı ve mutluluk yaratır.
C) Kriz ya da görev bir sonraki evreye geçmeden
çözülmelidir.
D) Gelişim görevleri her birey için aynı önem ve
önceliğe sahiptir.
E) Belli bir kültürdeki tüm bireyler benzer gelişim
görevlerini yerine getirmelidir.
14.
I.
II.
III.
Vatandaşlık görevlerini yerine
başlama ; örneğin askerlik
Evlenip yuva kurma
İşe yerleşme
getirmeye
Yukarıda genç yetişkinlik dönemine ait bazı gelişim
görevleri verilmiştir. Ahmet, önce vatandaşlık görevini
yerine getirip sonra işe yerleşir ve aile kurarım demiştir;
Metin ise önce işe yerleşeyip aile kurayım sonra askere
giderim demiştir.
Metin ile Ahmet arasındaki gelişim ödevleri
önceliklerindeki
farklılığın
nedeni
aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır?
A) Nomotetik
B) Normatif
C) İdiyografi
D) Farklılaşma
E) Örgütleme
15. Aşırı koruyucu ailelerin çocuklarında hem psiko-motor
hem sosyal gelişim hem de kişilik gelişimlerinde
sorunlar olmaktadır.
Yukarıdaki durumu aşağıdaki gelişim ilkelerinden
hangisi en iyi açıklar?
A) Gelişimde kritik evreler vardır.
B) Gelişim bütündür.
C) Gelişimde kalıtım ve çevre etkilidir.
D) Gelişimde belli eğilimler vardır.
E) Gelişimde ödünleme değil ilişkilendirme vardır.
16.
I.
II.
III.
12 aylıkken yürür.
5 yaşında sek sek oynayabilir.
12 yaşında soyut işlem yürütebilir.
Yukarıda insanların ortalama olarak hangi yaşlarda
ilgili becerileri gösterebilecekleri söylenmiştir.
İnsanların
hangi
beceleri
hangi
yaşlarda
edinebileceklerini söyleyebilmemiz gelişimin hangi
ilkesi ile en iyi açıklanır?
A) Yordanabilirlik
B) Bütünlük
C) Yordanabilir
D) Kritik dönem
E) Geriye döndürülememe
17. Öğrenme ve olgunlaşmanın insan gelişiminde etkili
olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi
açıklar ?
A) Kalıtım
B) Büyüme
C) Hazır olma
D) Teratojen
E) Çevre
18. Öğrencide okul fobisinin olması onun bazı konuları
anlamasını zorlaştıracaktır.
Okul fobisi olan birinin bazı konuları anlamakta
zorlanması aşağıdaki kavram-lardan hangisi ile en
iyi açıklanır?
A) Olgunlaşma
B) Kritik dönem
C) Yaş
D) Hazır olma ( hazırbulunuşluk )
E) Çevre
19.
I.
II.
Sen 1980 darbesini yaşadın mı ?
Sen 1980 darbesi olduğunda kaç yaşındaydın ?
Yukarıdaki sorular gelişim psikolojisindeki hangi iki
kavrama gönderme yapmaktadır?
A) Tarihsel zaman – kritik dönem
B) Duyarlı zaman – bölük etkisi
C) Tarihsel zaman – bölük etkisi
D) Bölük etkisi – tarihsel zaman
E) Çevre – kritik dönem
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 5
1.
Aşağıda bedensel büyümenin kontrol edildiği zamanlar
verilmiştir.
I.
Doğumda
II.
48. saatte
III.
15. günde
IV.
1,2,3,4,6,9,12,15 ve 18. aylarda
V.
2 yaşında
VI.
Bundan sonra yılda 1 kez
5.
Bedensel büyümenin kontrol zamanı sıklıklarının
giderek azalması gelişimin hangi ilkesi ile en iyi
açıklanır?
A) Kritik dönemler vardır.
B) Baştan ayağa doğrudur
C) İçten dışa doğrudur
D) Hızı her zaman aynı değildir.
E) Genelden özele doğrudur.
2.
3.
4.
Bazı çocuklar görme , işitme ya da zihinsel açıdan
akranlarından geride olabilir.
Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile
en iyi açıklanır?
A) Gelişim yordanabilir sıra izler
B) Gelişim bir bütündür.
C) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.
D) Gelişim sürekli ve aşamalıdır.
E) Gelişimde kalıtım ve çevre etkilidir.
Ankara’da yapılan bir araştırmada, üst sosyo ekonomik
düzeydeki ailelerin çocuklarının benlik tasarımının, alt
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeydeki ailelerin
çocuklarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Buna göre benlik tasarımında oluşan bu farklılığı
aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklar?
A) Kalıtım
B) Yaş
C) Hazırbulunuşluk
D) Tarihsel zaman
E) Çevre
Çocukları ile sık sık konuşan, çocuğunun konuşmalarını
dinleyen ( anlaşılmasa bile ) ve çocuğuna öyküler
okuyan anne babaların çocuklarının dil gelişimlerinin
daha ileri düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi
açıklanır?
A) Yetenek
B) Kalıtım
C) Anne baba tutumu
D) Model olma
E) Sosyo- ekonomik düzey
Yapılan bir araştırmada, okulöncesi dönemdeki erkek
çocuklarının %91’inin ve kız çocuklarının %82’sinin
televizyondaki şiddet içeren filmlerden etkilendiği ,
hatta erkek çocukların %76’sının şiddet kahramanlarını
taklit ettiği ortaya çıkmıştır.
Buna göre
I.
Televizyondaki şiddet içerikli filmlerden
etkilenmede cinsiyet faktörü etkilidir.
II.
Şiddet içerikli filmlerden etkilenme düzeyi,
şiddet içerikli olmayan filmlerden etkilenme
düzeyinden daha fazladır.
III.
Şiddet içerikli filmlerden etkilenme düzeyi
yaşla beraber azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
6.
Çocukların psiko-motor gelişiminlerine katkıda
bulunmak isteyen bir okul öncesi öğretmeninin
aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir?
A) Çocukların yerine getirdikleri devinimleri tarihi ile
kaydetme ve inceleme
B) Çocukların öykü dinleme etkinliği sırasına çiçek
olmalarını isteme
C) Çocuklara oyunlar oynatma ya da drama yaptırma
D) Etkinlikleri yaparken araç gereç kullandırma
E) Sürahiden bardağa su doldurma, iri bocukları ipe
geçirtme
7.
Abim evimizin dahisiydi. Doktor olacağından tüm aile
emindik. Şu anda da bir doktor. Küçük kardeşim ise
oldukça yaratıcı, risk almaktan korkmayan, özgüveni
yüksek bir çocuktur. Ben ise okuyamadım. Ancak
arakaşlık ilişkilerin çok iyidir.
Bu anlatımlar gelişimi etkileyen aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır?
A) Sosyo- ekonomik düzey
B) Zeka
C) Aile içindeki sıra
D) Anne baba tutumu
E) Kritik dönem
8.
I.
II.
Ahmet,
seçimler
döneminde
oy
kullanmaktadır.
Mehmet, seçimler döneminde milletvekili
adayı olmaktadır.
Yukarıda verilen örnekler hangi gelişim görevi ile
sırası ile ilişkilendirilebilir?
A) Vatandaşlık görevlerini yerine getirme – Yetişkin
vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğuna erişme
B) Yetişkin vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğuna
erişme – Vatandaşlık görevlerini yerine getirme
C) Kendine uygun bir sosyal gruba girme – Yetişkin
vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğuna erişme
D) Vatandaşlık görevlerini yerine getirme –
Vatandaşlık görevlerini yerine getirme
E) Sosyal grup ve kurumlara karşı tutum oluşturma –
Vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme
9.
Organizmanın, olgunlaşma sürecinde çevresiyle
etkileşerek deneyim kazanması ifadesi aşağıdaki
kavramlardan hangisini en iyi açıklar?
A) Hazır olma
B) Büyüme
C) Bölük etkisi
D) Öğrenme
E) Yaş
10. Gelişim görevlerinin alt gelişim görevleri vardır. Bu alt
gelişim görevleri yerine getirilmeden bir üst gelişim
görevinin öğrenilmesi olası değildir.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan
özellikle hangisini en iyi açıklar?
A) Büyüme
B) Hazırbulunuşluk
C) Kritik dönem
D) Tarihsel zaman
E) Yaş kuşağı
11. Bir insanda yetenek olması bunun bir yeterliğe
dönüşeceği anlamına gelmez.
Yukarıdaki söz aşağıdaki gelişim ilkelerinden
hangisi ile en iyi açıklanır?
A) Gelişimde kritik dönemler vardır.
B) Gelişimde belli eğilimler vardır.
C) Gelişim, kalıtım ve çevrenin ortak etkileşiminin
sonucudur.
D) Gelişim nöbetleşedir.
E) Gelişim alanları birbiri ile ilişkilidir.
12. “Bir genotipten sınırsız sayıda ve değişik özelliklere
sahip fenotipler oluşabilir” sözü, gelişimi etkileyen
hangi kavrama vurgu yapmaktadır?
A) Hormonlar
B) Kalıtım
C) Yaş
D) Çevre
E) Kritik dönem
13. Okul öncesi eğitim evresindeki bir çocuk, sağlığı için
yararlı olacak birçok besini yalnızca arkadaşları
yemediği için yemek istemeyebilir. Böylece yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlığı bozulur ve dolayısıyla
bedensel ve devinimsel gelişimi yavaşlayabilir.
Yukarıdaki parçada gelişimi etkileyen çevresel
faktörlerden özellikle hangisine örnek verilmiştir?
A) Sosyo- ekonomik düzey
B) Kitle iletişim araçları
C) Anne baba tutumu
D) Akran grupları
E) Eğitim
14. İkizlerin kullanıldığı bir araştırmada ikizlerden biri ,
yürüme, sandalyeye tırmanma gibi temel motor
becerilerde eğitilirken, diğerine bu eğitim verilmemiştir.
Sonuçta alıştırma yapan ikizin motor becerilerde
diğerinden daha üstün olduğu, ancak bu üstünlüğün
fazla sürmediği görülmüştür. Eğitim almayan bebeğin
yeterli olgunlaşma düzeyine ulaştığında benzer
alıştırmaları yaptığında, eğitim almamış olana hızlı bir
şekilde yetişerek, aynı düzeyde hareket yeterliğine
ulaştığı gözlenmiştir.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç açağıdakilerden
hangisidir?
A) Olgunlaşmanın genetik planı normal çevresel
faktörlerden kısa sürede etkilenir.
B) Çevresel
uyarıcılardan
yoksun
bırakmak
olgunlaşmanın seyrini değiştir.
C) Bireyler er ya da geç öğreneceklerdir.
D) Olgunlaşma süreci sonucunda ortaya çıkan
davranış örüntülerini hızlandırmada, yapılan
etkinlikler etkilidir.
E) Egzersiz
yaptırmamak
olgunlaşma
süreci
sonucunda ortaya çıkan davranış örüntülerini
ortadan kaldırır.
15. Yeni doğan bebeğin ve yetişkinlerin başlarının toplam
vücutlarına oranları farklıdır. Örneğin bebeklerin
başlarının toplam vücut uzunluğuna oranı yaklaşık 1/ 4
iken yetişkinlerde bu oran yaklaşık 1/8’dir.
Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla bebeklerin ve
yetişkinlerin bacak uzunluklarının toplam vücut
uzunluğuna oranı doğru verilmiştir? ( Soru yorum
sorusudur, dikkatli düşünürseniz bulursunuz)
A) 1 / 3 - 1/ 4
B) 1 / 3 – 1 / 2
C) 1 / 2 – 1 / 3
D) 1 / 2 – 1 / 4
E) 3 / 4 – 7 / 8
16. Ayşe Hanım’ın yeni doğan bir bebeği emme refleksini
göstermemektedir.
Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisi ile en iyi
açıklanır?
A) Dudak kasları yeteri kadar olgunlaşmadığı için bu
refleksi göstermemektedir.
B) Dudakları anne memesini kavrayacak kadar
büyümemiştir.
C) Bebekte beyin hasarı olabilir, doğum sırasında
olumsuzluk yaşamış olabilir.
D) Bireysel farklılıklardan kaynaklı bazı bebekler
emme refleksi göstermez
E) Bebekler emme refleksini doğumdan sonraki birkaç
gün içinde ilk kez gösterirler.
17. Bebeklik dönemi bedensel ve motor gelişim için
aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
A) Kas ve sinir yapılarının olgunlaşmasını takiben
yapılacak yürüme alıştırmaları, onların yürüme
becerisi gelişimi hızlandıracaktır.
B) Bireysel farklar olmakla beraber genellikle
tuvaletini kendiliğinden haber verme alışkanlığı 2 –
3 yaşlar dolayında kazanılmaktadır.
C) Bebeklik döneminde, fiziksel gelişimdeki çoğu
değişmeler olgunlaşmaya ve geçirilen yaşantıya
bağlı olarak bireysel farklar gösterebilir.
D) Bebeklerin genellikle boşaltım sistemiyle ilgili
kasları 12 – 20 aylar arasında olgunlaşır; ancak
bebeğin kısa zamanda tuvalet alışkanlığı kazanması
beklenmemelidir.
E) Bebeklerin elle tutma becerisinin gelişimi, bebeğin
kas ve sinir sisteminin olgunlaşmasına bağlıdır;
geçirilen deneyimlerin bu becerileri geciktirici ya
da hızlandırıcı bir etkisi yoktur.
18. Tek yumurta ikizleriyle onların ağabeyleri arasında
ortaya çıkan bir yiyecek tercihi farklılığının nedeni
araştırıldığında şu sonuçlarla karşılaşılmıştır. Annenin
ikizlere ve onların ağabeylerine gebeyken farklı
yiyecekleri tercih etmesi, annenin her iki gebeliğinde de
yediği farklı yiyecekler, doğmamış bebeklerin beyin
nöronlarının ve bağlantılarının gelişmesini etkileyebilmektedir. Bu nöral bağlantılarsa tek yumurta ikizlerinde
aynı, ağabeylerinde ise farklı yiyecek tercihlerine neden
olabilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalara göre ikizler ve onların
ağabeyleri arasındaki yiyecek tercihlerindeki
farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıtım
B) Tarihsel zaman
C) Kuşak etkisi
D) Çevre
E) Kritik dönem
19. Psikolog J. Kogan’a göre bazı bebekler genetik
özelliklerinden
dolayı
yeni
durumlara
karşı
diğerlerinden daha fazla tepki göstermektedirler. En
küçük bir stres bile kalp atışlarını hızlandırmakta, kas
gerilimini
arttırmakta
ve
hormonal
düzeyde
değişikliklere neden olmaktadır. Bu aşırı fizyolojik
tepki gösterme özelliği de daha sonraları sosyal
ortamlarda
bebeklerin
utangaçlık
örüntüsü
göstermelerine yol açmaktadır. Diğer yandan tüm
bebekler, onların utangaç olmalarına yol açacak
kolaylıkla
uyarılabilen
bir
sinir
sistemiyle
doğmamalarına rağmen, olumsuz koşullar olduğunda
utangaç olma ihtimalleri artacaktır.
Yukarıdaki parçada çocuğun utangaç olup
olmayacağına dönük açıklamalar gelişimin hangi
ilkesi ile en iyi açıklanır?
A) Gelişim alanları bir bütündür.
B) Gelişim nöbetleşerek devam eder
C) Gelişimde belli yönelimler vardır.
D) Gelişim çevre ve kalıtımın etkileşmesi sonucudur.
E) Gelişim sürekli ve aşamalıdır.
20. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisindeki
olgunlaşma kavramına örnektir?
A) Anne karnındaki bir bebeğin annesinin gebeliğin 6.
haftasında kullandığı ilaçtan kaynaklı kolsuz
dünyaya gelmesi
B) Doğuştan kör birinin araba sürerken ya da yazı
yazarken zorlanması
C) Bir bebeğin yaklaşık 4. ayda , yüz üstü yatarken
yana dönerek sırt üstü yatar hale gelmesi
D) Bir çocuğun model alma yoluyla babası gibi
yürüyüp onun gibi konuşma davranışı göstermesi
E) Özdeş ikizlerin kişiliklerinin mizaç boyutlarının
birbirine çok benzemesi
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 6
1.
Bir insanın aya çıkması gençlerin de aya merakını
artırır, bir ülkede savaş çıkması gençlerin silaha olan
merakını artırır.
Bu söz gelişimdeki hangi kavrama özellikle vurgu
yapmaktadır?
A) Olgunlaşma
B) Kritik dönem
C) Tarihsel zaman
D) Büyüme
E) Yaş
2.
Birbirlerinden ayrı büyütülen özdeş ikizler üzerinde
yapılan bir araştırmada, özdeş ikizlerin ilgi, tutum gibi
özellikleri arasındaki korelasyon .52 çıkarken,
soğukkanlılık ya da duyarlılık gibi mizaç özelliklerinin
korelasyonu .83 çıkmıştır.
Bu araştırmanın sonuçlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kalıtımla gelen özellikler çevresel etkilere büyük
ölçüde direnç göstermektedir.
B) Gelişimde kritik dönemlerdeki yaşantılar sonraki
yaşantılardan daha önemlidir.
C) Çevrenin kalıtımla geçen bir özelliğin ortaya
çıkması üzerinde etkisi yoktur.
D) İlgi tutum gibi özellikler yaşla beraber daha kararlı
hale gelmektedir.
E) Mizaç gibi özellikler bireyden bireye çok büyük
farklılıklar göstermez.
3.
Resim kursu veren bir öğretmenin yanına giden Ayşe
Hanım, 4 yaşındaki oğlunun kursa yazılmasını istemiş
ancak kurs öğretmeni 7 yaşından önce alamayacağını
söylemiştir.
Öğretmenin, 4 yaşındaki öğrenciyi kursa almamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuğun hafızasının verilen kurs bilgilerini
depolayacak düzeyde olmaması
B) Çocuğun cinsiyetinin resim kursunu 4 yaşındayken
almaya uygun olmaması
C) Çocuğun kaba motor becerilerinin yeterince
olgunlaşmamış olması
D) Çocuğun ilgi alanının kararlı olabileceği bir yaşta
olmaması
E) Çocuğun küçük motor kaslarının yeterince
olgunlaşmamış olması
4.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Alpay’ın annesi, oğlunun
derslere düzenli devam etmediğini, derslere girdiğinde
ise çabuk sıkıldığını, dersleri anlamakta güçlük
çektiniği söylemektedir. Verilen ödevleri ise hiç
umursamadığını, evde sürekli çizgi film izlediğini
belirtmiştir. Ancak yaşıtı çocukların böyle bir durumu
olmadığını da belirtmektedir.
Yukarıdaki
parçada
Alpay’ın
durumu
aşağıdakilerden hangisi ile kesin olarak açıklanır?
A) Zihinsel kapasiteleri okulda anlatılan kavramları
algılayabilecek olgunlukta değildir.
B) Geliştirdiği okul fobisi yüzünden akademik
becerileri de düşmektedir.
C) Okulda verilen öğrenme yaşantıları konusunda
hazır bulunuşluğu düşüktür.
D) Bellek gelişimi açısından okulda anlatılacak
kavramları depolayabilecek düzeyde değildir.
E) Zeka kapasitesi okulda anlatılacak kavramları
anlayabilecek düzeyde değildir.
5.
10, 15 ve 20 yaş grubundaki bireylere uygulanan bir ilgi
envanteri bireylere iki kere uygulanmış ve iki uygulama
arasındaki korelasyonlar sırası ile şöyle çıkmıştır. 10
yaş grubundaki bireylerde 0,34 , 15 yaş grubundaki
bireylerde 0,56 çıkarken 20 yaş grubundaki bireylerde
0,79 çıkmıştır.
Bu araştırmaya göre ilgilerin kararlılığın giderek
artması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi
açıklanır?
A) Hazır olma
B) Yaş
C) Büyüme
D) Öğrenme eksiklikleri
E) Kalıtım
6.
Yapılan bir çalışmada 20 yaş grubu çocuklarına bir ilgi
envanteri uygulanmış. Aynı ilgi envanteri aynı
çocuklara 9 ay sonra bir daha uygulandığında iki
uygulama arasındaki korelasyon 0,43 olarak
bulunmuştur.
Uygulanan ilgi envanterinin güvenilir olduğu var
sayılırsa 9 ay ara ile uygulanan ilgi envanterinin
korelasyonunun düşük çıkması aşağıdakilerden
hangisi ile en iyi açıklanır?
A) Hazırbulunuşluk
B) Yaşantı
C) Büyüme
D) Öğrenme
E) Motivasyon
7.
9.
Değişme
Aşağıdaki grafiklerden hangisi olgunlaşma ve
yaşantının , öğrenme üzerindeki etkisini en iyi
yansıtır?
Olgunlaşma
B
E
Öğrenme
Yaşantı
A)
A
F
D
B)
C
G
Yaş
Yukarıdaki tabloda değişmelerin yaşa göre durumu
verilmiştir. Yaşa göre olması gereken evrensel değişim
aralığı birbirine paralel iki koyu çizgi ile belirtirlmiştir.
Dikey eksen değişmeyi yatay eksen ise yaşı ifade
etmektedir.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
hatalıdır?
A) C durumundan F durumuna geçiş gerileme olarak
düşünülebilir.
B) C durumundan D durumuna geçiş olgunlaşma kavramı
ile açıklanabilir.
C) D durumundan G durumuna geçiş gerileme olarak
düşünülebilir.
D) A durumundan B durumuna geçiş normatif olmayan bir
değişme olarak düşünülebilir.
E) D durumundan E durumuna geçiş devlik ( jigantizm )
olarak düşünülebilir.
C)
D)
E)
8.
Psiko-motor gelişim temelde (--I--) bağlı iken (--II--)
yetersizliği
motor
gelişim
sürecini
olumsuz
etkileyebilir.
Boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
I
II
A) yaşantıya
olgunlaşma
B) beslenmeye
kalıtım
C) olgunlaşmaya
deneyim
D) öğrenmeye
deneyim
E) deneyime
olgunlaşma
10. Daha 1,5 yaşında olan Merve’nin anne ve babası
çalıştıkları için Merve’yi sık sık evde bakıcı ile
bırakmaktadırlar. Evde olduklarında ise çocukları ile
çok fazla ilgilenmeyen anne baba gün içinde sıklıkla
kavga etmekte ve çocuklarını korkutacak derecede
birbirlerine bağırmaktadırlar. Merve ise son süreçte
ayrılık kaygısını daha çok yaşamakta ve gün boyunca
tedirgindir , daha önceden kolaylıkla yapabildiği yatağa
tırmanma ya da bisiklete binme gibi davranışları artık
eskisi gibi yapamamaktadır ya da yaparken oldukça
tereddüt yaşamaktadır.
Yukarıdaki örnek durumdan aşağıdakilerden
hangisi çıkarılabilir?
A) Dil gelişiminin olumsuz olması bedensel gelişimi
de olumsuz etkilemektedir.
B) Duygusal ve sosyal gelişimdeki sıkıntılar bedensel
gelişimi de olumsuz etkilemektedir.
C) Bedensel gelişim açısından olgunlaşmamış olması
sosyal gelişimini de olumduz etkilemektedir.
D) Uzun süreli deneyim yoksunlukları psiko-motor
becerilerde gerileme yaratmıştır.
E) Anne baba tutumları bebeğin motor beceriler
açısından olgunlaşmasını engellemektedir.
11. Yasemin yakartop oynamak istiyor. Ancak Yasemin’in
yakartop oynayabilmesi için öncelikle koşabilecek hatta
gerekirse zıplayabilecek (---) olması; yakartopun nasıl
oynanacağına dair (---) sahip olması ayrıca bu oyunu
oynamayı istemeye dönük bir(---) olması gerekir.
Bunlara ek olarak top oynamasına engel teşkil edecek
bir (---) sorununun olmaması gerekir. Yukarıdaki
şartlardan biri bile yerine gelmiyorsa Yasemin’in yakartop oynamaya (---) söylenebilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) olgunlukta – ön bilgiye – motivasyona – sağlık yetecek olgunlukta olmadığı
B) olgunlukta – ön bilgiye – motivasyon – sağlık hazır olmadığı
C) ön bilgiye – olgunluğa – hazır bulunuşluğa motivasyona
D) büyüktükte – olgunluğa – hazırbulunuşluğa – sağlık
– hazır olduğu
E) olgunlukta – önbilgiye – öğrenmeye – sağlık –
hazır olduğu
12. Çocukta da her yeteneğin ortaya çıkma zamanı farklıdır,
bu dönemde uygun ortamlar ve uygun etkileşimler
olmazsa normal gelişim engellenebilir. Örneğin,
beslenme yetersizliği, baskı, kararsız annelik, çevre
yoksunluğu çocuğun gelişiminde özellikle 0-6 yaşlarda
olumsuz etkileri olan faktörlerdir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki kavramlardan
hangisine özellikle vurgu yapılmıştır?
A) Olgunlaşma
B) Hazır olma
C) Kritik dönem
D) Tarihsel zaman
E) Kalıtım
13. Çocukların ilkel hareketler döneminde ( 0 – 2 yaş)
gösterdikleri manipülatif hareket becerilerin aylara göre
dağılımı aşağıda verilmiştir.
MANİPULATİF
Hareket Türü
Uzanma
HAREKETLER
Seçilen Beceri
Sonuçsuz genel uzanma
Kesin, tam uzanma
Kontrollü uzanma
Yakalama
Refleksle yakalama
Bırakma
Yaş
1. – 3.ay
4. ay
6. ay
Doğum
İstemli yakalama
3. ay
İki-el avuçla yakalama
3. ay
Bir-el avuçla yakalama
5. ay
Parmaklarla yakalama
9. ay
Kontrollü yakalama
14. ay
Yardım olmadan yemek yeme
18. ay
Temel bırakma
14. ay
Kontrollü bırakma
18. ay
Yukarıdaki tablodan hareketle
I.
Yardım almadan yemek yeme becerisi ince
motor kasların gelişimi ile ilişkilidir.
II.
Bebeklerde yaş ilerledikçe refleksler yerini
istemli ve kontrollü hareketlere bırakmaktadır.
III.
Bazı becerilerin ilerleyen dönemlerde ortaya
çıkmasında olgunlaşma etkildir.
hangileri söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I.
Yalnız III.
I. ve II.
II. ve III.
I. II. ve III.
14. Bir grup annenin bebekleri ile olan ilişkileri incelenerek
bu bebeklerin ileride akranları ile olabilecek ilişkileri
hakkında bazı verilen ortaya çıkabilir.
Yukarıda bahsedilen durum gelişimin hangi ilkesi ile
doğrudan ilişkilidir?
A) Gelişim bir bütündür
B) Gelişimde belli eğilimler vardır.
C) Gelişim basitten karmaşığa doğrudur
D) Gelişimin kestirilebilir bir düzendedir.
E) Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkileri ortaktır.
15. Bebeklerin birçok ilkel becerileri ve küçük çocukların
birçok temel hareket yetenekleri, filogenetik beceriler
olarak
düşünülmektedir.
Filogenetik
beceriler;
kendiliğinden otomatik olarak ortaya çıkar ve önceden
saptanmış bir sıra içinde olgunlaşma süreci boyunca
gözlenebilirler. Filogenetik beceriler, çevresel etkenlere
direnç gösterirler. Ontogenetik beceriler ise, öncelikle
öğrenme ve çevresel fırsatlara bağımlıdırlar.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde becerilerin
hangisi baskın olarak otogenetiktir?
A) Yürüme
B) Koşma
C) Atlama
D) Emekleme
E) Bisiklet sürme
YANIT ANAHTARI
Test 4
1
2
C
B
3
D
4
D
5
C
6
A
7
A
8
C
Test 5
1
2
D
C
3
E
4
C
5
A
6
B
7
C
8
A
9
D
10
B
11
C
12
D
13
D
14
D
15
B
16
C
17
E
18
D
19
D
20
C
21
22
23
24
25
Test 6
1
2
C
A
3
E
4
C
5
B
6
B
7
E
8
C
9
A
10
B
11
B
12
C
13
E
14
D
15
E
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9
A
10
D
11
C
12
B
13
D
14
C
15
B
16
A
17
C
18
D
19
C
Bu web sitesinde kullanılan sorular ve görsel malzemeler hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz,
çoğaltılamaz.
Alpay KÖSE
Download

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 4