T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı
Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları
1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT
Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları Halı
Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Grafik, Seramik, Fotoğraf ve Müzik
Bölümleri’ne 2014 - 2015 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerin ön kayıtları 04 - 10
Temmuz 2014 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
www.akdeniz.edu.tr adresinde Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından giriş
yapılarak, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz biçimde doldurulduktan sonra “Özel Yetenek Sınavı
Giriş Belgesini” alan adayın başvuru işlemleri tamamlanmış olur. Postayla başvuru kabul
edilmez. Adaylar sınav saatleri çakışmayacak şekilde en fazla üç bölüme başvurabilir. Ancak
Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih yapabilirler. Uluslararası öğrenci
kontenjanları sayısı Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği sayılarla sınırlıdır.
Bölüm
Resim
Heykel
Grafik
Seramik
Fotoğraf
Müzik
Kontenjan Sayısı
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
25
15
25
20
15
25
15
Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Programı
Resim Bölümü II. Öğretim
25

Uluslararası adaylar, Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uluslararası Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Yönergesine göre kabul edilir.
Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı gerektiren bölümlere, başvurularda tüm lise
mezunları için YGS’ den en az 180 puan alma koşulu aranır.
2. KAYIT İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER
Mezun olduğu kurumdan alınan diplomanın ya da mezuniyet belgesinin aslı ve
fotokopisi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
İki adet fotoğraf
Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan bir durum saptandığı
takdirde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında yasal işlem yapılır.
1
3. SINAV TARİHLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ
Müzik Bölümü hariç diğer bölümlerin Sınavları Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Kampus / ANTALYA adresinde yapılacaktır.
(Sınav yeri değişikliği halinde yeni sınav yeri sınav başlangıcında duyurulacaktır.)
Birinci Aşama Sınavı
Tüm bölümlerin (Müzik ve Fotoğraf Bölümleri hariç) ilk aşama sınavı ortaktır.
Adayların hangi oturumda sınava girecekleri Fakülte web sayfasında ve ilan panosunda
duyurulacaktır. Altlık ve kağıt Fakülte tarafından karşılanacaktır. Sınavda imgesel (hayali)
resim uygulaması yaptırılacak ve renk kullanılmayacaktır.
Yapılacak yazılı ve test sınavlarının soruları ilgili bölümlerin sınav alt kurulları
tarafından belirlenecektir.
Tüm Bölümlerin Birinci Aşama Sınavı
(Müzik ve Fotoğraf Bölümleri hariç)
Tarih
: 15 Temmuz 2014
1. Oturum saat : 09.00 - 11.00
2. Oturum saat : 11.30 - 13.30
(Öğrenci başvurusuna göre yeni oturum saatleri belirlenebilecektir.)
Fotoğraf Bölümü Birinci Aşama Sınavı
Çoktan Seçmeli Test Sınavı (Genel Kültür ve Genel Sanat Bilgisi, Görsel Algı, Güncel
Haber soruları sorulacaktır.)
Tarih
: 15 Temmuz 2014
1. Oturum saat : 14.30 - 15.30
Müzik Bölümü Birinci Aşama Sınavı
Bu aşama müziksel işitme ve algılamaya yöneliktir.
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınavda adaya çok ses (iki ses, üç ses, dört ses),
ezgi, ritm sorulur.
Tarih
Saat
Yer
: 15 Temmuz 2014
: 09.00
: Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
İkinci Aşama Sınavı (Alan Sınavı)
İkinci aşama (alan) sınavında bölümler kendi alanlarına yönelik uygulama
yaptıracaklardır. Sınav soruları ilgili bölümlerin sınav alt kurulları tarafından
belirlenecektir. Uygulamada kullanılacak olan malzemeler Fakültemiz tarafından
karşılanacaktır.
2
İkinci Aşama Sınavları
Grafik Bölümü Sınavı
Tarih
: 16 Temmuz 2014
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Seramik Bölümü Sınavı
Tarih
: 16 Temmuz 2014
Saat
: 11.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Anasanat Dalı, Sınavı
Tarih
: 16 Temmuz 2014
Saat
: 14.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Heykel Bölümü Sınavı
Tarih
: 17 Temmuz 2014
Saat
: 10.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Fotoğraf Bölümü Sınavı
Tarih
: 17 Temmuz 2014
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Resim Bölümü I. Öğretim Sınavı
Tarih
: 17 Temmuz 2014
Saat
: 13.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Resim Bölümü II. Öğretim Sınavı
Tarih
: 17 Temmuz 2014
Saat
: 16.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Müzik Bölümü İkinci Aşama Sınavı
Bu aşamada adaylar; müzik bilgisi ve kültürü, söyleme, çalma alanlarından sınav
olacaklardır
Temel Müzik Bilgileri ve Genel Müzik Kültürü Sınavı
Tarih
: 16 Temmuz 2014
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
(Sınav yeri değişikliği halinde yeni sınav yeri sınav başlangıcında duyurulacaktır.)
3
Çalma, Söyleme Sınavı
Tarih
: 16 Temmuz 2014
Saat
: 11.00
(Gün içinde sınavı tamamlanamayan öğrenciler için sınavlar ertesi gün devam
edecektir.)
Tarih
: 17 Temmuz 2014
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
4. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Adaylar sınavlara girerken, ön kayıt sırasında aldığı fotoğraflı sınava giriş belgesi ile
nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Adaylar, sınavdan
yarım saat önce yanlarında getirmeleri istenen belgeler ve malzemelerle sınav yerinde hazır
bulunmalıdırlar.
Adayların sınava gireceği sınav salonları ve sınav saatleri sınavdan önce Fakülte ilan
panolarında yer alacaktır. Belirtilen süreler içerisinde gelmeyen adaylar sınav hakkını
kaybederler.
Sınav sürecinde, Sınav Alt Kurulu tarafından, Dekanlığın bilgisi dahilinde, aday
sayısına göre, sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Sınava giren
öğrenciler ve sınavda görevli olanlar dahil cep telefonu, çağrı cihazı vb. araçlarla sınava
giremezler.
a.
Tüm Adaylar yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve benzeri
malzemeleri getirmek zorundadırlar. Adayların kullanacakları resim kâğıdı ve altlık Fakülte
tarafından adaylara verilecektir.
b.
Müzik Bölümü İkinci Aşama Alan Sınavı sırasında adaylar, piyano dışındaki
çalgılarını kendileri getirmek zorundadırlar. Ayrıca sınav öncesinde kendilerine verilen ve
çalacakları en az üç eserin listesini içeren Çalgı Bilgi Formu’nu doldurmuş olarak çalgı
sınavına girerler.
5. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesine göre
değerlendirilir ve uygulanır.
Yönerge için bakınız. http://gsf.akdeniz.edu.tr
6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları akademik takvimdeki sınav sonuçlarının duyurulmasının son gününü
geçmemek koşuluyla, Dekanlık tarafından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web
sayfasında veya ilan panosunda duyurulur. Yedek adayların duyurusu, Özel Yetenek Sınav
Takvim’indeki tarihler içinde web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. Hiç bir
şekilde posta yolu ile duyuru yapılmayacaktır.
7. KAYITLAR
Asil olarak kazanan aday kayıt için istenen belgeleri Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı Öğrenci İşlerine “Akademik Takvimde” belirtilen tarihleri arasında teslim
4
etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.
Yedek adaylar başvuru ve kesin kayıtlarını “Akademik Takvimde” belirtilen
tarihlerde yapacaklardır. Asil öğrenci sayısına ulaşılana kadar yedek öğrenci kaydı yapılır.
Bölüm kontenjanlarının tamamlanmaması durumunda yedek adaylar iki günde bir ilan edilir.
8. ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
04-10 Temmuz 2014
Ön Kayıt Tarihleri (internet üzerinden)
15 - 18 Temmuz 2014
Özel Yetenek Sınav Tarihleri
22 Temmuz 2014
Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
01 - 05 Eylül 2014
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
08 - 12 Eylül 2014
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
5
Download

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ