ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EKİM 2015
YAPILAN ÇALIŞMALAR
YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT:
Yönetmelik:
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 21.03.2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 06.06.2015 tarihli ve
29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Maden Atıkları Yönetmeliği 05.07.2015 Sayısı: 29417 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT:
Tebliğ:
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği 20.06.2014
tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
 Atık Getirme Merkezi Tebliği 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı (4.
Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Kompost Tebliği 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 20.03.2015 tarihli ve 29301
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente
Ürün Yönetimi Tebliği 10.10.2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT:
Genelge:
 Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin
Genelge 28/05/2014 tarihli ve 2014/13 sayılı Bakanlığımız Genelgesi
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı:
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planının 30/12/2014
tarihli
ve
29221
Mükerrer
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanmasının ardından izleme ve değerlendirme süreci 2014
Yılı Programında “Tedbir 246: Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve
Eylem Planı uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir."
ifadesi ile söz konusu Eylem Planı çalışmaları Bakanlığımızca
yürütülmektedir.1. altı aylık ara değerlendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
29,710
60,626
40,000
18,400
17,750
36,375
24,000
11,355
9,444
10,000
6,000
0
2005
Atık Motor Yağı (ton)
2014
2015 Eylül
Atık Endüstriyel Yağ (ton)
Atık Madeni yağ toplama
2005
2014
Toplanan Atık Akü( ton)
2015 Eylül
Geri kazanılan Kurşun (ton)
Atık akü toplama
Ülkemizde 2005 yılında 9.444 ton atık madeni yağ toplanmış iken
bu rakam 2014 yılında 47.460 ton olup 2015 yılı Eylül ayı itibari ile
bu miktar 29.755 tondur.
Atık akü toplama miktarı 2005 yılında 10.000 ton iken, bu rakam
2014 yılında 60.000 ton olup 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar
40.000 tondur.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
555
400
11.998 ton
31
2005
2014
2015 Eylül
2014
Toplanan Atık Pil Miktarları (ton)
Atık Pil
Ömrünü Tamamlamış Araç
Ülkemizde 2005 yılında toplanan atık pil miktarı 31 ton iken
2014 yılında bu rakam 555 ton olup 2015 Eylül ayı itibari ile bu
miktar 400 tondur.
Hurdaya ayrılan ömrünü tamamlamış araç sayısı 2014 yılı
itibariyle 11.998 adettir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
120,425
11,500
10,000
80,337
1,800
9,800
2007
2014
2015 Eylül
Ömrünü Tamamlamış Lastik (ton)
Ömrünü Tamamlamış Lastik
2006
2014
2015 Eylül
Toplanan AEEE Miktarı (ton)
Atık elektronik eşya toplama
Ülkemizde 2005 yılında ömrünü tamamlamış lastik toplama
miktarı 9.800 ton iken, 2014 yılında bu rakam 120.425 ton olup
2015 Eylül ayı itibariyle bu miktar 80.337 tondur.
Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanma miktarı 2006
yılında 1.800 ton iken, bu rakam 2014 yılında 10.000 ton olup
2015 eylül ayı itibariyle bu miktar 11.500 tondur.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2015
2014
2003
41
1
38
Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisi
2015
2014
2003
8
1
Sanayi tesislerinde ortaya
çıkan atıklar kapsamında atık
yakma beraber yakma tesisi
2003 yılında 1 adet iken 2014
yılında 38 2015 yılında 41’e,
tehlikeli atık düzenli depolama
tesis sayısı (1. Sınıf ) ise 2003
yılında 1 adet iken 2014
yılında 7, 2015 yılında 8’e
ulaşmıştır.
7
Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi (1. Sınıf)
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2015
2014
2003
370
313
18
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı
2003 yılında 18 adet olan Tehlikeli Atık Geri
Kazanımı tesisi sayısı ise 2014 yılında 313, 2015
yılında ise 370’tir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
• 2-4 Mart 2015 tarihlerinde Gambiya Ulusal Çevre Ajansı ve
diğer otoritelere Gambiya’nın başkenti Banjul’da Tıbbi Atık
Eğitimi verilmiştir.
• Pakistan’ın Rewalpindi kentinin tıbbi atıklarının yönetimi
projesini başlatmak için TİKA ile işbirliği yapılmaktadır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Mevcut Düzenli Depolama Tesisleri
Düzenli Depolama Tesis Sayısı
1396 Belediye
1247 Belediye
1078 Belediye
1073 Belediye
903 Belediye
80
903 Belediye
79
756 Belediye
69
69
120
103
59
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2023
12
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR
ÇALIŞMA ADI
ÇALIŞMANIN SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR
Ambalaj Bilgi Sisteminin
Geliştirilmesi
Ekonomik İşletmeler, Belediyeler, Lisanslı firmalar,
Bakanlığımız gibi birçok paydaş tarafından aktif
olarak kullanılan yazılımda oluşan sorunların
giderilmesi, işlevselliğinin arttırılması amacıyla
geliştirme çalışmaları başlatılmış bu sene sonuna
doğru uygulama konulması hedeflenmektedir.
Ambalaj Atıkları Yönetim
Planlarının
Değerlendirilmesi
55
Belediye
2014
42
Belediye
2015
PROJELER
•




UNEP/MAP Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi
(MedPartnership) alt bileşeni olarak yürütülen” Türkiye’de PCB’lerin Çevreye
Duyarlı Yönetimi Projesi”,
Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (IPA-1) Teknik Yardım Bileşeni
tamamlanmıştır. (2015)
Atık Madeni Yağların Kontrol ve İzleme Sisteminin Oluşturulması Projesi
tamamlanmıştır.
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı(1007) kapsamında 108G063 nolu (Alt Proje No: 108G128) "Atık
Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi"
devam etmektedir.
04/09/2014 Türkiye’de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi
Projesi devam etmektedir. Her yıl ulaşılan sonuçlara göre üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır.
PROJELER





Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu İle Kaynak Verimliliği Esasında ve
İklim Dostu Kullanım Projesi (Türk-Alman Projesi) 2014
Türkiye’de Çevre Yönetimi Alanında Kurum Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi (2014-2016)
Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi
Projesi (2015-2016)
Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter
Çalışmasının Hazırlanması Projesi devam etmektedir. (2015-2016)
Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi devam etmektedir.(2015-2016)
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN MEVZUAT
DEĞİŞİKLİKLERİ
Revizyon Çalışmaları:

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN MEVZUAT
DEĞİŞİKLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Yönetimi Genelgesi Taslağı hazırlanmıştır.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştır
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Yıkım İşlemleri, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği
ARZ EDERİM
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKİM 2015
Download

PowerPoint Sunusu