2013 YILI
YATIRIM
PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU
MART 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU
Mart 2014
Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur:
Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar
vermek.
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İÇİNDEKİLER
I.
YÖNETİCİ ÖZETİ ...................................................................................................... 7
II.
GENEL DEĞERLENDİRME ......................................................................................... 9
1. MİSYON ........................................................................................................................... 9
2. VİZYON............................................................................................................................. 9
3. İLKELER ............................................................................................................................ 9
4. AMAÇ VE HEDEFLER ........................................................................................................ 9
5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI..................................................................... 12
6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ ........................................................................................ 14
7.
a)
İnsan Kaynakları ..................................................................................................... 14
b)
Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................... 15
2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .................. 19
8. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .............................................................................. 21
III.
a)
Genel Yatırım Uygulama Durumu .......................................................................... 21
b)
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar ........................................... 25
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI .......................................................................... 27
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu ..................................................... 27
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu..................................................... 33
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu ......... 46
IV.
ÖNERİLER ............................................................................................................. 53
V.
2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ..................................................................... 54
VI.
2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU .................................... 58
5
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
I. YÖNETİCİ ÖZETİ
Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara
Üniversitesi, 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde toplam 58.477 öğrencisi, 3.578
akademik personeli, 28 yabancı uyruklu akademik personeli, 5.360 idari personeli, 66
sözleşmeli, 2 geçici personel ve 196 işçi olmak üzere toplam 9.228 personeli ile 15 fakülte,
13 enstitü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 36 araştırma
uygulama merkezi, 1 bölüm, 2 merkez, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma
uygulama hastanesi ve 1 diş hekimliği uygulama hastanesi ile 13 yerleşkede eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik
araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2013 yılı yatırımları için
toplam 87.365.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan
3.900.700.-TL ekleme işlemi ile toplam 91.265.700.-TL’ye çıkmıştır.
Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %72,4, bilimsel
araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %87,4
oranında gerçekleşmiştir.
Tablo-1 2013 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL)
Sektör
Eğitim
Program
Ödeneği
Revize Ödenek
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı (%)
28.347
92,42
26.998
30.672
500
0
0
Sağlık
20.000
20.640
16.495
79,92
Sosyal- Teknolojik Araştırmalar
30.904
30.991
14.716
47,48
TOPLAM
TOPLAM (Bilimsel Araştırma
Projeleri Hariç)
78.402
82.303
59.558
72,36
47.498
51.312
44.842
87,39
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir.
2013 Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe 28.387.085.-TL kaynak kullanımı
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı inşaatı tamamlanmış,
kampüslerde hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak 38 adet binanın büyük bakım
onarımı gerçekleştirilmiş, 677 adet süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, 1.360 adet bilgisayar
ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer
demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %92,4 ile yüksek oranda bir gerçekleşme
sağlanmıştır.
7
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Sağlık Sektöründe 16.494.877.-TL kaynak kullanımı ile Ülkemizde araştırma ve
topluma hizmet alanında önemli katkılar sunması beklenen 200 yataklı Çocuk Hastanesi
donanım ihtiyacı tamamlanarak hizmet sunmaya hazır hale getirilmiştir. Diğer taraftan 17
adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş ve 2013 yılı içerisinde Kalkınma
Bakanlığının onayı ile Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programına dahil edilen
Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin ihalesine çıkılmış ve yapım işine başlanmıştır. Sağlık
sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %79,9’dur.
Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise 30.904.000.TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak 265 adet bilimsel araştırma projesi
desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen
ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak
üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere
emanet hesaplara aktarılmıştır. Emanet hesaplara aktarılan tutarın ise 2013 yılında %47,5’ine
karşılık gelen kısmı kullanılmıştır. 2013 yılında açılan akreditifler ile birlikte bu oran daha
yüksek düzeye çıkmaktadır.
2013 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve
etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap
verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği
Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan
Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu
kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Rektör
8
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
II. GENEL DEĞERLENDİRME
1. MİSYON
Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;
 Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini
sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler
yetiştirmeyi,
 Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten,
disiplinler arası araştırmalar yapmayı,
 Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten
yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler
sunmayı
görev edinmiştir.
2. VİZYON
Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve
evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.
3. İLKELER











Akademik özgürlüğe öncelik verme
Etik değerlere bağlılık
Cumhuriyet değerlerine bağlılık
Tarihine sahip çıkma
Kentle bütünleşme
Saydamlık
Katılımcılık
Çalışana ve öğrenciye güven duyma
Öğrenci merkezlilik
Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı
4. AMAÇ VE HEDEFLER
Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 dönemi stratejik
planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu
hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans
programlarında belirlenmiştir.
9
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler
Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin
Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın
Destek Bulmasını Sağlamak
Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak
Şekilde Geliştirmek
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak
Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini
Sağlamak
Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin
kullanmak
Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek
Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve
Niteliği Geliştirmek
Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek
Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek
Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde
Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak
Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek
Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek
Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke
Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek
Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma
Yaymak
Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle
Ankara’nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak
Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve
Toplumun Yararına Sunmak
Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta
Memnuniyetini Öne Çıkaran ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık
Hizmetleri Sunmak
Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve
Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu
Kimliğini Sürdürmek
Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De
Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut
Merkezleri İyileştirmek
Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle
Sağlık Turizmini Geliştirmek
Hedef 4.4. Diş Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya
ulaştırmak
Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik
Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek
10
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı)
Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların
Gereksinimlerini Karşılamak ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek
Hedef 5.1. Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini
Gidermek
Hedef 5.2. Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme,
Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak
Hedef 5.3. Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek
Hedef 5.4. Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik
Yayınlara Erişimini Sağlamak
Hedef 5.5. Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak
Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama
Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri
İçerecek Şekilde Geliştirmek
Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu
Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak
Hedef 6.3. Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite
Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların
Aidiyet Hissini Geliştirmek
Hedef 6.4. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini
Artırmak
11
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Ankara Üniversitesi’nin 2013 Yılı Yatırım Programında toplam 17 proje için
87.365.000.-TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile
yılsonu itibariyle 91.265.700.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.864.000.-TL’si öz gelir,
8.586.700.-TL’si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, 8.900.000.-TL’si döner sermaye,
70.852.000.-TL’si hazine yardımı ve 63.000.-TL’si hibe olarak finanse edilmiştir.
Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı
Döner Sermaye
Katkı Payı
9,4%
Öz gelir
3,1%
Döner Sermaye
9,8%
Hibe
0,1%
Hazine Yardımı
77,6%
2013 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5
proje için 28.061.000.-TL kaynak ayrılmış olup 1.550.000.-TL’sinin öz gelirlerle, 25.448.000.TL’sinin hazine yardımıyla, 1.000.000.-TL’sinin döner sermaye ile ve 63.000.-TL’sinin hibe
yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor
sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında 500.000.-TL
ödenek tahsis edilmiştir.
Sağlık Sektöründe ise 4 proje için toplam 27.900.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup;
7.900.000.-TL’sinin döner sermaye kaynakları ve 20.000.000.-TL’sinin ise hazine yardımı ile
finanse edilmesi planlanmıştır.
Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 proje için 30.904.000.-TL ödenek
tahsis edilmiş olup; 8.500.000-TL’sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği’nin 11 inci
maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve 22.404.000.-TL’sinin hazine yardımı ile finanse
edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları
Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba
Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların
bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri
tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.
12
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-3 2013 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL)
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE NO
PROJE ADI
2013 YILI
PROGRAM
ÖDENEĞİ
ÖZ
GELİR
DÖNER
SERMAYE
DÖNER
SERMAYE
KATKI
PAYI
HAZİNE
YARDIMI
HİBE /DIŞ
ÖZKAYNAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM
87.365
1.550
8.900
8.500
68.352
63
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR
30.904
0
0
8.500
22.404
0
2011K120220
Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.
500
500
2010K120520
Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.
500
500
2005K120140
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi
700
700
2006K120470
Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.
8.604
8.604
2012K120430
Parçacık Hızlandırma Merkezi
9.500
9.500
2012K120440
Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi
2.600
2.600
2013K120160
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
8.500
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
28.061
8.500
1.550
1.000
0
2013H032630
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
1994H030440
Derslik ve Merkezi Birimler
2013H038640
Muhtelif İşler
7.461
2013H030660
Büyük Onarım
5.000
5.000
2013H030670
Kampüs Altyapısı
1.500
1.500
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
1992H050060
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
SAĞLIK
100
25.448
100
14.000
500
1.000
13.000
1.550
0
5.848
0
0
500
27.900
63
63
500
0
500
0
7.900
18.000
0
20.000
2005I000290
Çocuk Hastanesi (200 Yt.20.000 m2 )
2011I000130
İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi
2.000
1.000
1.000
2012I000160
Muhtelif İşler
5.000
4.000
1.000
2013I000690*
Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218
m2)
2.900
2.900
0
18.000
*2013I000690 proje numaralı Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kalkınma Bakanlığının 29.05.2013 tarih
ve 2729 sayılı yazıları ile yatırım programına kabul edilmiştir.
13
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ
a) İnsan Kaynakları
Ankara Üniversitesinde 2013 yılında 3.578 akademik, 28 yabancı uyruklu akademik,
5.360 idari, 66 sözleşmeli idari (657/4-B), 2 geçici personel ve 196 (162’si sürekli ve 34’ü
geçici) işçi olmak üzere toplam 9.230 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %38,8’i
akademik, %0,3’ü yabancı uyruklu akademik, %58,1’i idari, %0,7’si sözleşmeli idari (657/4-B)
personel ve %2,1’i de işçilerden oluşmaktadır.
Tablo-4 2011-2013 Yılları Personel Sayıları
Personel Sınıfı
2011 Yılı
Akademik Personel
3.459
3.578
3,4%
28
27
28
3,7%
5.299
5.200
5.360
3,1%
46
131
66
-49,6%
-
-
2
-
214
205
196
-4,4%
8.985
9.022
9.230
2,3%
Sözleşmeli İdari Personel
Geçici Personel
İşçi
Toplam
2013 Yılı
3.398
Yabancı Uyruklu Akademik Personel
İdari Personel
2012 Yılı
2013 Yılının
Önceki Yıla Göre
Artış-Azalışı
(%)
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı
Grafik-2 2013 Yılı Personel Sayılarının Dağılımı
0,0%
0,7%
2,1%
38,8%
Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Akademik
Personel
İdari Personel
Sözleşmeli İdari Personel
Geçici Personel
0,3%
58,1%
14
İşçi
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
b) Fiziksel Kaynaklar
Üniversitemizin Ankara merkez ve ilçelerindeki yerleşkelerin haricinde Ankara
dışında, öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak
uygulama alanları bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi
alanı olarak toplam 11.922.018 m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim
alanı toplam 1.130.080 m²dir.
Tablo-5 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar
Yerleşke Adı
Toplam Arsa/Arazi Alanı (m²)
Toplam Bina/Tesis Alanı (m²)
Dikimevi
114.200
313.501
Dışkapı
540.652
259.190
Tandoğan
233.758
188.152
Sıhhıye
62.366
119.617
Gölbaşı
1.187.900
103.000
Cebeci
94.950
75.558
Keçiören
24.480
22.571
Elmadağ
10.838
7.222
Antalya
17.400
6.200
501.670
5.380
Kazan
2.397.213
5.000
Haymana-Ayaş
4.702.209
3.900
Çankırı-Ilgaz
0
3.750
Balgat
0
3.008
204.445
2.889
0
1.467
Çankaya
56.965
675
Aydın-Didim
51.200
0
Etimesgut
1.480.000
0
Ahlatılıbel
122.908
9.000
9.912
0
108.952
0
11.922.018
1.130.080
Beypazarı
Kalecik
İzmir
Bursa
Eskişehir
Toplam
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
15
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 yılı itibariyle teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 914,
laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 519’dur. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı sayısı
toplamda 1.433’e ulaşmıştır.
Tablo-6 Eğitim ve Uygulama Alanları
KAPASİTE
AMFİ
(Kişi)
SINIF
ATÖLYE
LABORATVUARLAR
TOPLAM
0-50
26
623
39
442
1.130
51-75
2
104
1
16
123
76-100
7
54
2
15
78
101-150
17
39
0
2
58
151-250
20
5
0
2
27
251-Üzeri
14
3
0
0
17
86
828
42
477
1.433
TOPLAM
Kaynak: Birim Faaliyet Raporları
Üniversitemize bağlı 7 adet öğrenci evi ile öğrencilerimize barınma hizmeti
sunulmaktadır. Ayrıca Milli Piyango Öğrenci Evinde 1 adet 458 m2 kapalı alana sahip 8 odalı,
36 kişilik kapasiteye sahip misafirhane bulunmaktadır.
Tablo-7 Öğrenci Evleri Kapasiteleri
8.250
172
2013 Yılında
Yararlanan Kişi
Sayısı
178
500
100
105
3.225
101
78
10.700
328
410
Vehbi Koç Öğrenci Evi
5.000
200
243
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi
4.500
177
190
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi
4.480
127
135
36.655
1.205
1.339
ÖĞRENCİ EVİ
KAPASİTE
(Kişi)
ALAN (m²)
Cumhuriyet Öğrenci Evi
Fahriye Özaka Öğrenci Evi
Keçiören Öğrenci Evi
Milli Piyango Öğrenci Evi
TOPLAM
Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Üniversitemiz bünyesine 2013 yılında alınan taşınırlar ile mevcut kullanımda bulunan
taşıtlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
Tablo-8 2013 Yılında Satın Alınan Taşınırlar
Hesap Kodu
Dayanıklı Taşınırlar
Ölçü Birimi
Tüm Girişler (*)
253
Tesis, Makine ve Cihazlar
Adet
69.883
254
Taşıtlar Grubu
Adet
243
255
Demirbaşlar Grubu
Adet
1.101.383
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
(*) 2013 yılı satın alınan taşınırların yanı sıra bağış, devir giriş ile projeden giren tüm girişler dahildir.
16
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yukarıda yer alan tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar
baz alınmıştır. I. Düzeyde 253 makine ve cihazlar grubunda 69.833, 254 taşıtlar grubunda
toplam 243, 255 demirbaşlar grubunda 1.101.383 taşınır kayıtlıdır.
Tablo-9 Taşıtlar Grubu
Göreve Tahsis Edilmiş Hizmet Alım Yoluyla
Kuruma Ait Taşıtlar
Edinilmiş Taşıtlar
19
38
Taşıtın Cinsi
Otomobiller (Binek)
Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs,
Minibüs, Midibüs)
Yük Taşıma Araçları (Pick-up,
Kamyonet, Kamyon)
Hafif Ticari Araç
Toplam
57
29
0
29
21
0
21
0
3
3
1
0
1
12
0
12
130
0
130
16
0
16
Botlar
6
0
9
Yelkenliler
7
0
7
Kanolar ve Kayıklar
9
0
9
250
41
294
Arazi Taşıtları
Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans,
Cenaze Aracı, Tankerler)
Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet,
Römork)
Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir)
Toplam
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Üniversitemizin ağ alt yapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahip olup fiber optik
kablolar yerleşkelerde tüm toplama noktalarına çekilmiş ve kullanıcılar için aktif ağ ucu
götürülmüş durumdadır.
Tablo-10 Teknolojik Kaynaklar (2011-2013)
2011 Yılı
Sunucular
2012 Yılı
2013 Yılının 2012
Yılına Göre
Değişimi (%)
2013 Yılı
145
173
131
-24,3%
Masaüstü Bilgisayar
11.489
11.956
12.892
7,8%
Taşınabilir Bilgisayar
3.354
3.450
3.913
13,4%
301
1.192
1.314
10,2%
17
17
18
5,9%
Tablet Bilgisayar
Cep Bilgisayar
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
17
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-11 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2011-2013)
2011 Yılı
2012 Yılı
Projeksiyon
2013 Yılı
1.313
1.384
1.655
Slayt Makinesi
181
173
159
Tepegöz
367
352
330
Episkop
1
1
1
415
420
437
4.834
4.586
5.338
27
27
25
Fotokopi Makinesi
320
317
310
Faks
195
195
192
Fotoğraf Makinesi
219
245
289
Kameralar
568
754
937
2.420
2.754
2.827
188
364
434
Müzik Setleri
89
87
79
Mikroskoplar
2.384
2.469
2.495
471
1.481
1.385
7
7
11
Barkot Okuyucu
Yazıcı
Baskı Makinesi
Televizyonlar
Tarayıcılar
DVD, CD Okuyucu
Akıllı Tahta
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2013 yılı içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından birimlerin
talepleri doğrultusunda 5.055 kitap alınmıştır. Ankara Üniversitesi birim kütüphanelerinde ve
15.000 cilt Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde olmak üzere toplam 17.000 cilt
yazma eser bulunmaktadır.
Kitap Sayısı
Dergi Aboneliği
Sayısı
Abone Olunan
Süreli Yayın Sayısı
Abone Olunan
Veri Tabanı Sayısı
727.000
Yazma Eser
17.000
Toplam
Toplam
Elektronik
Basılı
72.000 799.000 684.169
72.000 756.169 709.188
97.926 807.114
9.155
30.761
39.916
9.448
33273
42.731
10.617
40.000
50.617
660
-
660
537
113
650
516
433
592*
-
75
75
-
76
76
-
85
85
- 17.000 17.000
0 17.000
- 17.000
753.815 102.836 856.651 711.154 105.462 816.616 720.321 138.444 875.408
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
* 357 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur.
18
2013 Yılı
Toplam
Elektronik
Basılı
Toplam
Basılı
Elektronik
Tablo-12 2011-2013 Yılları Toplam Kütüphane Kaynakları
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
7. 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları
Sektör
Proje No
Proje Adı
Hedeflenen Kapasite
Adı
Sağlık
Acil Büyük Onarım İhtiyacı
Bulunan Binaların Ödenek
Sınırında Büyük Onarımının
Yapılması Planlanmıştır.
Gerçekleşen Kapasite
Proje Kapsamında 17 Adet Büyük
Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir.
2012I000160
Muhtelif İşler
Sağlık
2005I000290
Hastanenin Makine-Teçhizat
Çocuk Hastanesi
İhtiyaçlarının Tamamlanarak
(200Yt., 20.000 m2) Hizmet Hazır Hale Getirilmesi
Planlanmıştır.
Sağlık
2011I000130
İbn-i Sina Hastanesi Yapım İşine İlişkin Etüd
Deprem
Projelerin Tamamlanarak İhale Yapım İşi İhale Edilememiştir.
Güçlendirmesi
Edilmesi Planlanmıştır.
Sağlık
2013I000690
Gastroenteroloji
Binası İnşaatı
(4.218 m2)
Gastroenteroloji Binası
İnşaatının %10'unun
Gerçekleştirilmesi
Planlanmıştır.
Yapım İşinin Yaklaşık %5'i
Gerçekleştirilmiştir.
Eğitim
2013H032630
Çeşitli Ünitelerin
Etüd Projesi
Yeni Yapılacak Olan Sosyal
Bilimler Ek Bina İnşaatı Projesi
Yapılması Planlanmıştır.
14 Adet Proje Hizmeti Alınmıştır.
Derslik ve Merkezi
Birimler
Kongre Kültür Merkezi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ek Bina, Diş
Hekimliği Fakültesi, Cebeci
Kampüsü Sosyal Bilimler
Derslikleri Olmak Üzere 4 Adet
Yeni Bina Yapımına
Başlanılması Planlanmıştır.
Yalnızca Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek
Bina İnşaatına Başlanılmış ve
Tamamlanmıştır.
Muhtelif İşler
Üniversitemiz Birimlerinin
Makine-Teçhizat, Yayın,
Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve
Donanım İhtiyaçlarının
Karşılanması Planlanmıştır.
Proje Kapsamında 320 Adet
Masaüstü Bilgisayar, 191 Adet
Dizüstü Bilgisayar, 5 Adet Tablet
Bilgisayar, 520 Adet Kablosuz Ağ
Bağlantı Cihazı Alımı, 592 Adet
Süreli Yayın Aboneliği, 85 Adet Veri
Tabanı Aboneliği ve Muhtelif
Demirbaşlar ile Makine-Teçhizat
Alımları Gerçekleştirilmiştir.
Büyük Onarım
Acil Büyük Onarım İhtiyacı
Bulunan Binaların Ödenek
Sınırında Büyük Onarımının
Yapılması Planlanmıştır.
Proje Kapsamında 38 Adet Büyük
Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir.
Kampüs Altyapısı
Tandoğan Kampüsü Altyapı
İyileştirme Çalışmaları
Yapılması Planlanmıştır.
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
Gölbaşı Kampüsünde Spor
Bilimleri Fakültesi İhtiyacına
Sentetik Atletizm Pisti ve
Futbol Sahası Yapılması
Planlanmıştır.
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Beden
Eğitimi ve
Spor
1994H030440
2013H038640
2013H030660
2013H030670
1992H050060
Projenin Kapsamında İhtiyaç
Duyulan Makine-Teçhizat Alımları
Gerçekleştirilmiştir.
Proje Ödeneğinin Büyük Bölümü
Büyük Onarım Projesine
Aktarılmıştır ve Kalan Ödenek İle
Aydınlatma ve Sulama Sistemleri
Alınmıştır.
Proje Ödeneğinin Tamamı Eğitim
Sektöründe Mevcut Eğitim
Binalarının Zorunlu Büyük Onarım
İhtiyaçlarının Olması Nedeni İle
Büyük Onarım Projesine
Aktarılmıştır ve Herhangi Bir
Harcama Gerçekleşmemiştir.
19
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları (Devamı)
Sektör
Proje No
Proje Adı
Hedeflenen Kapasite
Adı
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
Diğer
Kamu
Hizmetleri
(Sosyal)
20
2011K120220
Viral Zoonozlar Tanı Laboratuvar Sistemi Alımının
ve İleri Arş. Lab.
Tamamlanması Planlanmıştır.
Gerçekleşen Kapasite
İhale Tamamlanmış Ancak Ödeme
İşlemleri 2014 Yılına Kalmıştır. Diğer
taraftan Proje Kapsamında 2013
Yılında İlan ve Sarf Malzeme Alımı
Harcamaları Gerçekleştirilmiştir.
Süperiletkenlik
Araştırma Merkezi
Laboratuvarı
Merkezi Üretim Kapasitesine
Katkı Sağlayacak
Laboratuvarın Kurulması ve
Proje İhtiyacına Gerekli
Alımların Yapılması
Planlanmıştır.
Proje Kapsamında Yapımı 2012
Yılında Tamamlanan Binanın Geçici
Kabul İşlemleri Gerçekleştirilmiş ve
Çeşitli Mal ve Hizmet Alımları
Gerçekleştirilmiştir.
Bilim İnsanı
Yetiştirme Projesi
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi
İle Çeşitli Üniversitelerden
Gelen Olabildiğince Fazla
Araştırma Görevlisinin
Desteklenmesi Planlamıştır.
2013 Yılında Üniversitemizde 5 Adet
Enstitüde Proje Kapsamında
Çalışmalar Yapılarak Araştırma
Görevlilerinde Destek Verilmiştir.
2006K120470
Hızlandırıcı Merkezi
ve Test
Laboratuvarı
Binada Hızlandırıcı Donanım
Adaptasyon Altyapısının ve
Sonraya Bırakılmış İmalatların
Tamamlanması, Elektron
Kaynağının Tamamlanması ve
Demet Elde Edilmesi, Enjektör
Sistemi Kurulumu, Ana
Hızlandırıcı İçin RF Güç
Kaynaklarının Temini, RF Sinyal
Sistemi Temini, Mekanik Atölye
Kurulumu, Demet Teşhis ve
Vakum Sistemlerinin Temini,
Tasarımı Yapılan 4 Tesisin
Teknik Tasarımlarının
Sürdürülmesi Planlamıştır.
Binada Hızlandırıcı Donanım
Adaptasyon Altyapısının ve Sonraya
Bırakılmış İmalatların
Tamamlanmasına Yönelik
Projelendirme İşlemi Tamamlanmış,
İmalat İhalesi 2013’te Yetişmemiş ve
2014 Yılına Kalmıştır. Elektron
Kaynağı Testleri Başarıyla
Tamamlanmış ve İlk Demet 11 Nisan
2013’te Elde Edilmiştir. Enjektör
Sistemi Kurulumu Sürmüştür. Bazı
Temin İhaleleri Değişik Nedenlerle
2013 Yılı İçinde
Tamamlanamamıştır. Proje
Kapsamında Tasarımı Yapılan 4 Adet
Tesisin Teknik Tasarım Çalışmaları
İse Sürdürülmüştür.
2012K120430
Henüz Parçacık Hızlandırıcı
Sisteminin Kurulumu
Parçacık Hızlandırma
Gerçekleştirilemediği İçin Herhangi
Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Kurulumu ile Kısa
Bir Üretim Olmamıştır Ancak
Merkezi
Ömürlü Radyoaktif Maddelerin
Sistemin Kurulumuna Yönelik İhale
Üretilmesi
Gerçekleştirilmiştir ve Danışmanlık
Hizmeti Alınmıştır.
2012K120440
Yer Bilimleri
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Proje İnşaatının
Tamamlanması
Proje Kapsamında Proje İnşaatına
Henüz Başlanamamıştır. 2013
Yılında Projeden Sadece Seyahat
Giderleri Karşılanmıştır.
2013K120160
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
Tahsis Edilen Ödenek İle
Üniversitemizce Yürütülen
Bilimsel Araştırma Projelerinin
Desteklenmesi
2013 Yılında Üniversitemizde 265
Adet Bilimsel Araştırma Projesi İçin
Özel Hesaptan Harcama Yapılmıştır.
2010K120520
2005K120140
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
8. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
a) Genel Yatırım Uygulama Durumu
Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri
incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012
yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış
gerçekleşmiştir. 2012 yılında inşaatı tamamlanan Çocuk Hastanesi Projesinin 2013 yılında
donanım ihtiyacı giderilmiş ve proje tamamlanmıştır. 2013 yılı yatırım programında sağlık
sektöründe 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için toplam 27.900.000.-TL
ödenek tahsis edilmiştir ve bir önceki seneye göre %11,6 oranında bir artış olduğu
görülmektedir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kayıtları ile sektör desteklenmiş ve toplam
ödenek tutarı 28.540.000.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo-14 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)
YILI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
REVİZE ÖDENEK
HARCAMA
2010
9.500
13.677
7.655
2011
15.000
17.015
11.589
2012
25.000
28.533
23.239
2013
27.900
28.540
16.495
2013 yılında 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 6 adet
proje desteklenmiş ve projelere toplam 28.561.000.-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %49,3 oranında önemli bir artış olduğu
görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yatırımları hızlandırma
kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize
ödenek toplamı 31.735.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı
değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ek Bina İnşaatının tamamlandığı görülmektedir. Diğer taraftan Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri Projesi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleşmemekle birlikte söz konusu
ödenek büyük onarım ihtiyacı kapsamında değerlendirilmiştir.
Tablo-15 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL)
YILI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
REVİZE ÖDENEK
HARCAMA
2010
17.686
22.477
16.578
2011
20.007
39.885
35.267
2012
19.132
18.444
12.246
2013
28.561
31.735
28.387
21
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için
toplam 30.904.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam
ödeneğinde %15,4 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere söz konusu proje
ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri
İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle
Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına
ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel
hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.
Tablo-16 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL)
YILI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
REVİZE ÖDENEK
HARCAMA
2010
18.770
21.666
21.643
2011
27.674
28.488
15.082
2012
36.546
36.713
22.751
2013
30.904
30.991
14.716
Tablo-17 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL)
Proje No
Proje Adı
2012
Sonu
Kümülatif
Harcama
2013
Program
Ödeneği
5.889
5.389
500
Proje
Tutarı
Eklenen
Düşülen
Revize
Ödenek
2013 Yılı
Harcama
Toplam
Harcama
500
24
5.413
2011K120220
Viral Zoonozlar Tanı ve
İleri Araştırma Lab.
2010K120520
Süperiletkenlik Araştırma
Merkez Lab.
11.423
10.923
500
500
838
11.761
2005K120140
Bilim İnsanı Yetiştirme
Projesi
12.636
10.115
700
700
997
11.112
2006K120470
Hızlandırıcı Merkezi ve
Test Laboratuvarı
56.000
46.555
8.604
8.604
1.971
48.526
2012K120430
Parçacık Hızlandırıcı
Merkezi
20.514
7.371
9.500
9.500
413
7.784
2012K120440
Yer Bilimleri Uygulama ve
Arş. Merk.
5.300
2.632
2.600
2.600
28
2.660
KB Destekli Projeler Toplamı
111.762
82.985
22.404
0
22.404
4.271
87.256
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri*
8.500
8.500
87
8.587
10.445
10.445
30.904
87
30.991
14.716
97.701
2013K120160
GENEL TOPLAM
120.262
82.985
0
0
*Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar
toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının
borcu dikkate alınmaktadır.
2013 yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7
adet proje için 22.404.000.-TL hazine yardımı ve 8.500.000.-TL döner sermaye katkı payı
olmak üzere toplam 30.904.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 86.700.-TL
ekleme işlemi ile toplam ödenek 30.990.700.-TL’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 30.990.700.-TL’si
özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak 14.715.653.-TL harcanmıştır ve
gerçekleşme oranı %47,5’dir. Ayrıca Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında
parçacık hızlandırıcı (siklotron) sistemi ve pet/bt sistemi alımı için 15.668.137.-TL tutarında
akreditif açılmıştır.
22
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-18 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL)
Proje No
1992H050060
1994H030440
2013H030660
2013H030660
2013H030670
2011I000130
Proje Adı
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
Derslik ve Merkezi
Birimler
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
Büyük Onarım
Kampüs Altyapısı
(Bakım Onarım)
İbn-i Sina Hastanesi
Dep. Güç.
2012I000160
Muhtelif İşler (Sağlık)
2013I000690
Gastroenteroloji Binası
İnş. (4.218 m2)
TOPLAM
Proje
Tutarı
2012 Sonu
Kümülatif
Harcama
2013
Program
Ödeneği
Eklenen
Düşülen
Revize
Ödenek
2013 Yılı
Harcama
Toplam
Harcama
11.000
5.850
500
500
0
0
5.850
113.250
71.725
14.000
10.930
3.070
2.051
73.776
100
100
520
620
582
582
15.000
5.000
9.830
14.830
13.316
13.316
10.000
1.000
1.000
0
0
0
11.000
2.000
1.000
1.000
0
0
13.504
9.504
9.670
183.524
87.079
5.000
5.410
10.410
3.462
12.966
2.900
530
3.430
300
300
30.500
16.290
33.360
19.711
106.790
13.430
Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 5 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak
üzere, toplam 8 adet proje için 2013 yılı programında 30.500.000.-TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası
aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen
kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme
işlemlerinin ardından etüd, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği
33.360.000.-TL olmuştur. Ödeneğin 19.710.440.-TL’si kullanılmış olup gerçekleşme
oranı %59,1’dir.
Tablo-19 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL)
Proje No
2013H038640
2013H038640
2013H038640
2013H030670
2013H038640
2005I000290
Proje Adı
Muhtelif İşler
(Mak.Teçhizat) (Eğitim)
Muhtelif İşler (Yayın
Alımı)
Muhtelif İşler
(Bil.Teknoloj.)
Kampüs Altyapısı
(Makine-Teçhizat)
Muhtelif İşler (Taşıt Alımı
) (Hibe)
Çocuk Hastanesi (200 Yt,
20.000 m2)
(Mak.Teçhizat)
TOPLAM
Proje
Tutarı
2012 Sonu
Kümülatif
Harcama
2013
Program
Ödeneği
Eklenen
Düşülen
Revize
Ödenek
2013 Yılı
Harcama
Toplam
Harcama
3.098
3.098
2.677
5.775
5.229
5.229
2.500
2.500
800
3.300
3.296
3.296
1.800
1.800
2.054
3.854
3.651
3.651
10.000
500
223
223
223
63
63
63
40
40
4.300
13.700
12.733
38.433
4.577
26.915
25.172
50.872
44.700
25.700
18.000
62.161
25.700
25.961
277
5.531
Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer
alan 2 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplam
3 adet proje için 2013 yılı programında 25.961.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde
yapılan 954.000.-TL ekleme işlemi ile toplam ödeneği 26.915.000.-TL’ye ulaşmıştır. Ödeneğin
25.171.336.-TL’si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %93,5’tir.
23
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-20 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL)
2012 Sonu
Kümülatif
Harcama
2013
Program
Ödeneği
120.514
82.985
30.904
87
183.524
87.079
30.500
16.290
21.098
21.598
2.677
Yayın Alımı
2.500
2.500
Bilgi Teknolojileri
1.800
1.800
Taşıt Alımı (Hibe)
63
63
Açıklama
Diğer Kamu Hizmetleri
Sosyal Projeler*
Etüt-Proje-İnşaat Büyük
Onarım
Makine Teçhizat
GENEL TOPLAM
Proje
Tutarı
329.499
170.064
87.365
2013 Yılı
Harcama
Toplam
Harcama
30.991
14.716
97.701
13.430
33.360
19.711
106.790
4.577
19.698
18.185
18.185
800
3.300
3.296
3.296
2.054
3.854
3.651
3.651
63
40
40
91.266
59.599
229.663
Eklenen
21.908
Düşülen
18.007
Revize
Ödenek
*Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar
toplamıdır. Harcama tutarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının
borcu dikkate alınmaktadır.
Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2013 Mali Yılı Yatırım
Programında, yürütülecek projeler için 87.365.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup revize
ödenek ise 91.265.700.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait
30.990.700.-TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma
projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2012 yılından devreden tutar ve 2013 yılı ödeneği
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Yıl içerisinde projeler ihtiyacına 1.400.700.-TL ve kamulaştırma için 73.000.-TL olmak
üzere toplam 1.473.700.-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı
yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında eğitim sektöründe yer alan
2013H038640 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine 1.000.000.-TL ve aynı sektörde yer alan
2013H030660 proje numaralı Büyük Onarım Projesine 1.500.000.-TL olmak üzere toplam
2.500.000.-TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
2013 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 17 adet proje
desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 28.387.085.-TL, sağlık sektöründeki
projeler için 16.494.877.-TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri
için 30.990.700.-TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam 75.872.662.-TL gider gerçekleşmesi
olmuştur.
24
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-21 2013 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
EKLENEN
AÇIKLAMA
06.1 Mamul Mal
Alımları
06.2 Menkul
Sermaye Üretim
Giderleri
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
47.048.000
LİKİT
86.700
844.000
354.000
06.4 Gayrimenkul
Alımları ve
Kamulaştırma
2.000
73.000
06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
17.360.000
530.000
TOPLAM
4.277.000
YEDEK
ÖDENEK
1.000.000
1.000.000
DÜŞÜLEN
4.811.000
5.350.000
06.3 Gayri Maddi
Hak Alımları
06.6 Menkul
Malların Büyük
Onarım Giderleri
06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
06.9 Diğer Sermaye
Giderleri
AKTARMA
ŞARTLI
BAĞIŞ
550.000
7.000.000
131.000
1.152.000
11.910.000
3.000
430.000
12.310.000
1.500.000
250.000
78.404.000
1.473.700
16.721.000
2.152.000
2.500.000
16.721.000
REVİZE
ÖDENEK
HARCAMA
48.600.700
46.412.030
5.350.000
5.350.000
1.329.000
1.328.829
1.227.000
1.223.186
5.980.000
5.693.123
553.000
552.623
21.240.000
16.777.317
250.000
250.000
84.529.700
77.587.107
b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve
sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını
oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve
proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.
Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “…Kamu yatırım
projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın
Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir…” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan
Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli
kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur.
Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine
getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli
işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği
bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu
şekilde sıralamak mümkündür;
25
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş
planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı
olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması
ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile
vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit
planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman
programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan
yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.
2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama
ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte
değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun
olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.
4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen
döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar
kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması
öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.
5. 1946 yılında kurulan Üniversitemiz 60-70 senelik kültürel değer olarak kabul
edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz
koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan
bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların
bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının
karşılanması konusunda bir mali baskı yaratmaktadır. Bu nedenle 2014 Yılı
Yatırım Teklifi Hazırlıkları Sırasında Eğitim-Yükseköğretim-Kültür sektöründen
proje teklifi yapılmış ve sektörden biri etüd-proje diğeri ise büyük onarım
olmak üzere iki adet proje 2014 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programına kabul
edilmiştir.
26
2005-2013
2011-2014
2012-2015
2013-2014
İbn-i Sina
2011I000130 Hastanesi Deprem
Güçlendirmesi
2012I000160 Muhtelif İşler
Gastroenteroloji
2013I000690 Binası İnş. (4.218
m2)
PROJE ADI
Çocuk Hastanesi
2005I000290 (200 Yt., 20.000
m2)
PROJE NO
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2.900.000
5.000.000
Makine ve
Teçhizat- Bakım
Onarım
Makine ve
Teçhizat-İnşaat
2.000.000
18.000.000
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
Etüd Proje İnşaat
Makine ve
Teçhizat
KARAKTERİSTİĞİ
Tablo-22 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu
1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu
III. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
3.430.000
10.410.000
1.000.000
13.700.000
REVİZE
ÖDENEK
AÇIKLAMA
Döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması nedeni ile
projeye 530.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek
eklenmiştir. Yer teslimi sürecinin uzaması sonucu
300.140 tamamlanma oranı planlanan orandan düşük
gerçekleşmiştir. 2013 yılında 300.140.-TL tutarında
harcama yapılmış olup; yapım işi KDV dahil toplam
5.233.654.-TL'na ihale edilmiştir.
Proje kapsamında sağlık sektöründe yer alan 17 adet
binanın büyük onarım işi gerçekleştirilmiştir. Projeye
diğer projelerden 5.300.000.-TL tutarında ödenek
3.461.768 aktarılmış ve 110.000.-TL tutarında likit karşılığı ödenek
eklenmiştir. Toplam 3.461.768.-TL tutarında harcama
gerçekleşmiştir.2.937.420.-TL taahhüt artığı olarak 2014
yılına devretmiştir.
Proje ödeneğinin hazine yardımı karşılığı olan
1.000.000.-TL'si sağlık sektöründe yer alan büyük
onarım işlerinin gerçekleştirilmesi için Muhtelif İşler
0 Projesine aktarılmış ve kalan ödenek döner sermaye
kaynak yetersizliği nedeni ile kullanılamamıştır. 2013
yılında proje kapsamında herhangi bir çalışma
yapılmamıştır.
Proje ödeneğinin 4.300.000.-TL'si sağlık sektöründe yer
alan Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje
12.732.969 kapsamında Çocuk Hastanesi Projesinin makine-teçhizat
ihtiyacı karşılanmış ve toplam 12.732.969.-TL harcama
yapılmıştır.
HARCAMA
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
27
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-23 Çocuk Hastanesi Projesi Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Açıklama
Proje No
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Revize Edilmiş Son Değerler
2005I000290
2
Proje Adı
Çocuk Hastanesi (200 Yt. 20.000 m )
-
Sektör/Alt Sektör
Sağlık
-
Proje Amacı
Çocuk Hastanesi Projesinin Donanım
İhtiyacının Karşılanması ve Hizmet
Sunmaya Hazır Hale Getirilmesi
-
Proje Yeri
Ankara
-
Karakteristiği
Makine-Teçhizat
-
Başlama-Bitiş Tarihi
2005-2013
-
Proje Tutarı (maliyeti)
18.000 (Hazine Yardımı)
13.700 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama
12.733
Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
2005I000290
Proje Adı
Çocuk
Hastanesi
(200
Yt.,20.000
m2)
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Renkli Doppler Ultrason
Sistemi, Bilgisayarlı
Tomografi Cihazı,
Manyetik Rezonans Gör.
Cihazı, Dijital Röntgen
Cihazı,2 Dedektörlü Dijital
Radyasyon Gör. Sistemi
Açık İhale
Türk Philips Tic.
A.Ş.
5.271.868
3 Boyutlu Renkli Doppler
Ekokar. Cihazı
Açık İhale
Türk Philips Tic.
A.Ş.
446.040
Yenidoğan Hasta Başı
Monitörü
Açık İhale
GE Medikal
289.277
Ventilatörlü Nakil Küvözü
Açık İhale
Mes Tıbbi Cih.
63.612
Nitrik Oksit Monitörü
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
34.290
Yoğun Led Fototerapi
Cihazı
Açık İhale
Mes Tıbbi Cih.
38.880
Açık İhale
Metco Tic.
36.666
Açık İhale
Astek Tic.
47.520
Hasta Isıtma Ve Soğutma
Terapisi Blanket
Açık İhale
Med-İn Sağlık
Hizmetleri (Metin
UZUN)
194.700
Pediatrik Biphasic Nasal
Cpap Cihazı
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
94.108
Yüksek Frekansta
Titreşimli Ventilatör
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
81.340
Radyan Isıtıcılı Açık Yatak
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
107.867
Ritim Holter Analiz Sistemi
Total Vücut Soğutma
Cihazı
SAYFA TOPLAMI
28
Alımın Toplam
Maliyeti
6.706.168
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
2005I000290
Alımın
Toplam
Maliyeti
6.706.168
Defibrilatör Cihazı
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
49.531
Transport Ve Mekanik
Ventilatör
Açık İhale
Pro-Tıp Tic. Ltd.Şti.
77.376
Yoğun Bakım Ventilatör
Cihazı (Mekanik Ven.)
Açık İhale
Ertunç ÖZCAN
56.378
Dijital Anjiyografi
Sistemi
Açık İhale
Siemens San. ve
Tic. A.Ş.
Koltuk, Anestz-Malz.
Taş.-Arb.-Alet-İlaç Dol.
Vb.
DMO
Falez Mob, Önder
Mutfak, Kemag
Tic, KVB Tic, Işık
Kardeşler, Robido,
Üzümcü Tic.
C Kollu Seyyar Röntgen
Cihazı
Açık İhale
Kalp Akciğer Makinası
Açık İhale
Koter
Açık İhale
Gama Medikal
Kompresör -Göz
Hastanesi
Doğrudan
Temin
158.652
158.652
Türk Philips Tic.
A.Ş.
Bıçakcılar Tıbbi
Cih.
Sterlizasyon Alımı
Pazarlık
Atlas Pnömatik
Ltd.
Getinge Sağlık
Ürün. İth. İhr. Tic.
Ve San. Ltd. Şti.
Getinge Sağlık
Ürün. İth. İhr. Tic.
Ve San. Ltd. Şti.
Nisan Medikal
Hidrojen Gaz
Sterilizatörü
Pazarlık
Nisan Medikal
Koter Cihazı
Açık İhale
İki Kapılı Elektrikli Isıtma
Çocuk Hastanesi Kabini
(200 Yt.,20.000
m2)
Tek Kapılı Elektrikli
Isıtma Kabini
Hasta Isıtma Yatağı
Hasta Dönüşüm
Elektrodu
Sıvı Isıtma Kabini
Bilgisayar
Açık İhale
Açık İhale
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
Medline Medikal
Ltd. Şti.
İstanbul Medikal
Ltd. Şti.
Medline Medikal
Ltd. Şti.
2.589.398
112.669
262.310
405.000
39.841
52.000
25.488
13.924
49.464
27.540
25.596
Doğrudan
Temin
Med-İn Sağlık
Hizmetleri (Metin
UZUN)
50.622
DMO
DMO
134.733
Elde Taşınabilir
Ultrasonografi Sistemi
Açık İhale
Penta Elek. A.Ş.
147.960
Lazer Taş Kırma Cihazı
Açık İhale
İstem Tıbbi
Cih.San. Ve Tic.
A.Ş.
68.420
SAYFA TOPLAMI
11.971.523
29
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
2005I000290
Çocuk
Hastanesi
(200
Yt.,20.000
m2)
11.971.523
Anestezi Cihazı
Açık İhale
Ge Medikal
Systems Türkiye
Ltd. Şti.
563.760
Çocuk Hemodiyalize
Arıtma Cihazı
Doğrudan
Temin
Fresenius Medikal
Hizmetleri
51.920
Hastabaşı Monitörü
Doğrudan
Temin
Türk Philips Tic.
A.Ş.
47.379
Yoğun Bakım Ventilatörü
Doğrudan
Temin
Maquet Tıbbi
Sistemler
46.332
Paslanmaz Çelik
Donanımlar
Doğrudan
Temin
Temsa
52.055
TOPLAM
Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Şekil-1 Çocuk Hastanesi Binası Proje Resmi
30
Alımın Toplam
Maliyeti
12.732.969
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-25 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşleri
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Cebeci Yerleşkesi Radyasyon
Onkolojisi Binası Restorasyon
Onarım İşi (2012-2013)
İbn-i Sina Acil Bölümü Büyük
Onarımı (2012-2013 sari)
Alım Usulü
Açık İhale
Açık İhale
Alım
Yapılan
Firma/Kişi
Adı
Doğuş
2000
İnşaat
Karaca
Grup
Alımın
Toplam
Maliyeti
844.728
360.747
Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Su
Depoları İşi 2012-2013 Sari
Açık İhale
Elas İnşaat
208.658
Cebeci Hastanesi Atölyeleri Onarımı
Doğrudan
Temin
Medzan
İnşaat
51.566
İbn-i Sina Soğutma Grubu Onarımı
Doğrudan
Temin
Alarko
24.155
Açık İhale
Ataman
Arın İnşaat
507.087
Açık İhale
Askon
İnşaat
546.526
Açık İhale
Ergen
İnşaat
53.104
Doğrudan
Temin
Sektör
İnşaat
49.855
Kök Hücre Enstitüsü Teras Çatıları
Onarımı
Açık İhale
Renova
İnşaat
204.504
Çocuk Hastanesi Teras Yalıtımı İşi
Açık İhale
Cebeci Kampüsü Çatıları Büyük
Onarımı
İbn-i Sina Hastanesi B ve C Blokları
Büyük Onarımı (1.399.883,90.-TL
taahhüt artığı olarak 2014 yılına
devretmiştir.)
Muhtelif İşler İbn-i Sina Hastanesi Yoğun Bakımlar
Büyük Onarımı (1.537.536,48.-TL
Projesi
2012I000160
taahhüt artığı olarak 2014 yılına
(Büyük
devretmiştir.)
Onarım)
Morfoloji Binası Elektrik Ana Hattı
Tamiratı
Doğrudan
Temin
Ataman
Arın İnşaat
Levent
Cöhce
İnşaat
Medikal
Plus
Adli Bilimler Binası Çatı Onarımı İşi
Doğrudan
Temin
Demirler
İnşaat
42.716
Cebeci Hastanesi Hematoloji Katı
Havalandırma Onarım İşi
Doğrudan
Temin (Kültür
Varlığı)
Ak Proje
155.872
Hastaneler İhtiyacına Muhtelif Yapı
Malzeme Alımı
Açık İhale
Ali Şenol
170.207
Hastaneler İhtiyacına Muhtelif
Elektrik Malzeme Alımı
Doğrudan
Temin
Sanel
Kablo
Elektrik
23.293
Cebeci Öğretim Görevlileri
Yemekhanesi Akustik Tavan Yapım
İşi
Çocuk Hastanesi Medikal Tesisat
On.İşi
TOPLAM
Doğrudan
Temin
134.971
33.040
50.740
3.461.768
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
31
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-26 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Hizmet ve Yapım İşi
Gastroenteroloji
Binası İnş.
2013I000690
(4.218 m2)
Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji
Projesi
Binası İnşaatı (2013-2014 Yıllarına
Sari) Yapım İşi
TOPLAM
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Şekil-2 Gastroenteroloji Binası Proje Resmi
32
Alım
Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi
Adı
Açık İhale
Askon İnşaat
Alımın
Toplam
Maliyeti
300.140
300.140
İnş.+Don.
Kongre Kül. Mer.(6000 m2)
Sağ.Bil.Fak.Ek Bi.(1000 m2)
1994-2015
Diş Hek. Fak.(20000 m2)
Ceb.Kmp.Sos.Bil.Der.
(12000 m2)
2013-2013
Derslik ve
1994H030440 Merkezi
Birimler
Çeşitli
2013H032630 Ünitelerin
Etüd Projesi
2013-2015
2013-2015
2013-2013
Büyük
Onarım
Kampüs
Altyapısı
Muhtelif
İşler
2013H030660
2013H030670
2013H038640
0
3.070.000
REVİZE
ÖDENEK
Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup proje ödeneği
Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır.
AÇIKLAMA
Döner sermayedeki nakit sıkıntısı nedeni ile 1.000.000.-TL tutarında
ödenek kullanılamamıştır. Diğer taraftan proje ödeneğinin 10.830.000.2.051.155 TL'si eğitim sektöründe yer alan diğer projelere aktarılmıştır. Proje
kapsamında 2013 yılında Sağlık Bilimleri Ek Bina İnşaatı tamamlanmıştır
ve 2.051.155.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
0
HARCAMA
Projenin ödeneği yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri ile
12.992.000.-TL olmuştur. Ödeneğin 5.229.432.-TL'si muhtelif birimlerin
makine-teçhizat ve büro mefruşatı alımlarında, 3.295.634.-TL'si yayın
7.461.000 12.992.000 12.215.566
alımlarında, 3.650.500.-TL'si bilişim teknolojileri alımlarında
kullanılmıştır. Ayrıca proje kapsamında hibe taşıt alımı
gerçekleştirilmiştir.
B.On.Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.A
lt.Bak.On.İd.Yen.Küt.Yay.Al
.Taşıt
Proje ödeneğinin 1.000.000.-TL'si Büyük Onarım Projesine ve 277.000.222.986 TL'si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında aydınlatma
işleri ve otomatik sulama sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.
1.500.000
223.000
Proje kapsamında büyük onarım ihtiyaçlarının çokluğu nedeni ile ihtiyacı
karşılamaya yönelik olarak 12 adet etüt proje yapılmıştır. Proje ödeneği
100.000
620.000
581.829 eğitim sektöründe yer alan diğer projelerden yapılan aktarma işlemleri ile
620.000.-TL'ye çıkmıştır ve 581.829.-TL tutarında harcama yapılmıştır.
37.613.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir.
Eğitim sektöründe yer alan mevcut eğitim binalarımızın zorunlu büyük
onarım ihtiyaçlarının yüksek olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin
yetersiz kalması nedeni ile proje ödeneği diğer projelerden 7.010.000.-TL
aktarma, 1.320.000.-TL likit ödenek kaydı ve 1.500.000.-TL yatırımları
5.000.000 14.830.000 13.315.549 hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar ile desteklenmiştir. Proje
kapsamında 38 adet büyük onarım işi gerçekleştirilmiş ve 13.315.549.-TL
tutarında harcama yapılmıştır. Yatırım hızlandırma ödeneği olarak
aktarılan 1.500.000.-TL'nin kullanılmasına zaman olarak olanak
kalmadığı için söz konusu ödenek harcamaya dönüştürülememiştir.
14.000.000
500.000
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.I
sımrk.Art.Trf.Tlf.
B.Onar.Tad.Res.Dep.Güç.İd
.Yen.
Etüd Proje-Müşavirlik
İnş.(Sen.Atl.Pis.Fut.S.)
1992-2015
Açık ve
1992H050060 Kapalı Spor
Tesisi
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE NO
PROJE ADI
Tablo-27 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları
2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
33
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-28 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı Proje
Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No
1994H030440
Proje Adı
Derslik ve Merkezi Birimler (Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ek Bina İnş.)
Sektör/Alt sektör
Eğitim
Proje Amacı
Yeni Derslikler Yapımı
Proje Yeri
Ankara
Karakteristiği
İnşaat-Donanım
Fiziki Hedefi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnş. (1000 m )
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
2
Proje Sözleşmesi
Tarihi
Sözleşme İhale Bedeli
Dış
Proje Tutarı
(Maliyeti)
Toplam
Kamulaştırma
Dış
1.674
1.418
Toplam
Kamulaştırma
1.674
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (1.000 TL)
Cari Fiyatlarla
Dış
Toplam
Programa Alındığı Yıl
(2013)
2012 Yılı Fiyatlarıyla
Kamulaştırma
Dış
1.674
Toplam
Kamulaştırma
1.674
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve Elde Edilen
Faydalar
Proje kapsamında Üniversitemiz eğitim-öğretim hizmetlerinde kalitenin
arttırılmasına yönelik yeni dersliklerin yapılması hedeflenmiş; bu
kapsamda Sağlık Eğitim Fakültesinde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin
yer aldığı ek hizmet binası yapımı tamamlanmıştır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve
Yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve kalitenin arttırılması sektör
Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve hedefine uygun olarak Üniversitemiz kapalı alanında artış sağlanmış ve
Katkısı
öğrenci sayısında artışa imkan tanıyan yeni alanlar oluşturulmuştur.
Yapılan İşler, Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve
Nasıl Çözüldüğü
Proje kapsamında yapım işinin planlandığı alanda zemin etüdleri
yapılmış, mevcut binalar ve çevresel uyum önceliğinde hizmetlerin en
etkin şekilde sunulmasına olanak sağlayacak proje çalışmaları
tamamlanmıştır. Bu şekilde yapım işinin en ekonomik yöntemle
tamamlanması amacına yönelik olarak ihale işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Yapım işinin şartname ve fen kurallarına uygun
olmasını teminen kontrollük hizmetleri yürütülmüş ve binanın geçici
kabulü yapılarak hizmete sunulmuştur.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
34
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-29 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Yapım İşleri
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Alım
Usulü
Hizmet ve Yapım İşi
1994H030440
Gölbaşı Kurum Belge Merkezi
Derslik ve
ve Arşiv Binası Yapım İşi
Merkezi Birimler
(2012-2013 Yıllarına Sari)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek
Bina İnşaatı ve Büyük Onarım
İşi
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Açık İhale Tunç-Ay İnşaat
Açık İhale Ergen İnşaat
TOPLAM
Alımın
Toplam
Maliyeti
377.630
1.673.525
2.051.155
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Şekil-3 Beyas Binası Gölbaşı Kampüsü
Tablo-30 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Açıklama
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No
2013H032630
-
Proje Adı
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
-
Sektör/Alt Sektör
Eğitim
-
Proje Yeri
Proje Kapsamındaki Etüd Proje
Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
Ankara
Karakteristiği
Etüd-Proje Müşavirlik
-
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
-
Proje Tutarı (maliyeti)
100 (Hazine Yardımı)
Proje Amacı
Yapılan Harcama
-
620 (Hazine Yardımı)
582
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
35
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-31 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kapsamında Yapılan Etüd-Proje İşleri
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Hizmet ve Yapım İşi
Ziraat Fak. Isıtma Merkezi Süt
Teknolojisi Zooteknik Binası
Kat Projeleri Fen Fak. A Blok
Çatı ve Eczacılık Fak. Proje İşi
Veteriner Fak. Hayvan
Besleme ABD. Binası Röleve
Rest. Proje İşi
Ahlatlıbel 2588 Parsel İmar
Planı, Ağaç Röleve Planı ve
Çap Listesi Hazırlama İşi
Cebeci Kampüsü Sosyal
Bilimler Ve İletişim Fakültesi
Mimarlık Proje Hizmetleri İşi
Diş Hekimliği Proje Hizmetleri
Çeşitli
İşi
2013H032630 Ünitelerin Etüd
Ziraat Fak. Binalarına Ait
Projesi
Genel Altyapı Yenileme ve
Tadilat Projesi Hazırlanması
Tandoğan Kampüsü
D,E,F,Blok Kütüphane Röleve
Ve Dış Cephe Tasarım İşi
Ziraat Fak.Tar.Yap. ve Sul. İle
Vet.Fak. Doğum ve Jin.
Binaları Risk Analizi İşi
İbn-i Sina Yoğun Bakımlar
Mekanik Elektrik Projeleri
Hazırlanması İşi
Gölbaşı Sosyal Tesis Binası
Statik Projesi İşi
Olimpik Havuz Çatı Sehim
Tahkiki İşi
Gıda Mühendisliği Binası
Proje İşi
TOPLAM
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
36
Alımın
Toplam
Maliyeti
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Doğrudan
Temin
SGB Mimarlık
5.900
Doğrudan
Temin
Ankira Grup
46.610
Doğrudan
Temin
Kartal
Mühendislik
39.530
Pazarlık
AYE Mimarlık
120.242
Açık İhale
AYE Mimarlık
170.510
Doğrudan
Temin
Projem Elektrik
33.040
Doğrudan
Temin
AYE Mimarlık
51.743
Doğrudan
Temin
Artı Mimarlık
26.550
Doğrudan
Temin
OTM
11.800
Doğrudan
Temin
Kent
Mühendislik
48.380
Argesis Proje
14.986
Ervan Günay
İnş.
12.538
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
581.829
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-32 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Alım
Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi
Adı
Açık İhale
Ertan İnşaat
908.175
Açık İhale
Meda İnşaat
219.569
Tandoğan Yer. Otopark ve Ek
Hizmet Binası On.
Açık İhale
Tursan
447.917
Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi
Yemekhanesi ve Eğitim Bilimleri
Fak. Çay Ocağı Onarımı
Doğrudan
Temin
MTN İnşaat
51.684
Gölbaşı K-M Blok ve Nizamiye
Kapısı Onarım
Doğrudan
Temin
Ataman Arın
21.535
Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi
Binası Çatı Yalıtımı
Doğrudan Berkant Ekici
Temin
İnşaat
29.972
Gölbaşı Su Sporları Kayık Evi
Binasının Yenilenmesi
Doğrudan Berkant Ekici
Temin
İnşaat
24.485
Doğrudan Mehmet Koç
Temin
İnşaat
46.964
Hizmet ve Yapım İşi
Beden Eğitimi ve Spor Yüks.
Konukevi Olarak Düzenlenmesi
Uluslararasılaşma Binası Onarım
İşi
Ziraat Fakültesi Kazan Dairesi
Onarımı ile Kazan Değişimi 20122013
D.T. Coğrafya Fakültesi Kısmi
Büyük Onarım Onarım İşi
2013H030660
Projesi
Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi
Spor Y. Okulu Çatısı B. Onarımı
Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi
Spor Y. Okulu Çatısı B. Onarımı
Gölbaşı Yerleşkesi I-L Blokların
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Binalarına
Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşi
Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük
Binası Muhtelif Mahaller Büyük
Onarım İşi
Diş Hekimliği Prototik ABD Büyük
Onarım İşi
Fen Fakültesi Zooloji Lab. Merkez
Kimya Lab. Kimyasal Madde
Deposu ve Seminer Salonu
Onarım İşi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Binası B.Onarımı
Fen Fakültesi C-D-F Bloklar WC
Onarım İşi
Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi
Alt Yapı Yenileme, Biometri ve
Genetik, Kütüphane Hayvan
Besleme Binası Çatı Onarımı
SAYFA TOPLAMI
Alımın
Toplam
Maliyeti
Pazarlık
Ataman Arın
330.386
Açık İhale
Ergen İnşaat
1.749.851
Açık İhale
Akgül İnşaat
172.633
Doğrudan Berkant Ekici
Temin
İnşaat
51.448
Açık İhale
İşsan İnşaat
729.921
Açık İhale
Gen-Ka
İnşaat
500.158
Açık İhale
Ergen İnşaat
400.050
Açık İhale
Doğuş İnşaat
2.671.514
8.356.263
37
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-32 Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım ve Yapım İşleri (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Hizmet ve Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
Veteriner Fak. Muhtelif
Açık İhale
Ergen İnşaat
Laboratuvarlar Büyük On.
Eczacılık Fak. Lab. ve Çatı Onarımı
Berkant Ekici
Açık İhale
İşi
İnşaat
Dış Kapı Yerleşkesi Gıda Müh.1
Ervan Günay
Açık İhale
Nolu Bina Oda Tanzim İşi
İnşaat
Yıldırım Beyazıt Kız Ve Erkek Öğ.
Belli İstekliler
Yurdu WC Döşeme Yen.
Sayka İnşaat
Arasında
Mantolama İşi
Cumhuriyet Öğrenci Evi Büyük
Askon Proje
Açık İhale
Onarım İşi
Mim. İnşaat
Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci
Açık İhale
Ataman Arın
Yurdu Büyük Onarımı
Fen Fakültesi ABC Blokları WC
Onarımı ve Rest. İşi 2010 Yılı Geçici
Açık İhale
Delta İnşaat
Kabul Eksikleri İçin Kesilen %10
Kesintilerin Ödenmesi
Doğrundan
Çatı Dizayn
Fen Fakültesi A Blok Çatı Onarımı
Temin (K.V.)
İnşaat
Rektörlük Kazan Değişimi İşi
Açık İhale
Gastrem İnşaat
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bilge Musaoğlu
Açık İhale
Rasathanesi Otopark İşi
İnşaat
Büyük
Rektörlük Hizmet Binası Döşeme
Doğrudan
2013H030660 Onarım
Sofito İnşaat
Kapama İşi
Temin
Projesi*
Deney Hayvanları Binasının Sağlık
Bil.Fak. Dönüştürülmesi Büy.On. İşi
Açık İhale
Sıla İnşaat
(2013-14 Yıllarına Sari)
Doğrudan
DTCF WC Onarımı İşi
METZAN Yapı
Temin
Tandoğan Konukevi Mutfak
Doğrudan
Yıldız Enerji
Doğalgaz Tadilat İşi
Temin
Diş Hekimliği Fak. Trafo ve
Doğrudan
Hasdal Enerji
Jeneratör Akü Değişimi İşi
Temin
Tandoğan Kampüsü Yaşlılık
Doğrudan
Merkezine Dönüştürülecek Bina
Akyol İnşaat
Temin
Büyük Onarımı
Siyasal Bilgiler Fak. Engelli
Doğrundan
Logo
Platformu ve Rampası Yapım İşi
Temin (K.V.)
Doğrudan
Bitki Koruma Bölümü Onarım İşi
Ataman Arın
Temin
İletişim Fakültesi Elektrik Tadilatı
Doğrudan
Aymaya
İşi
Temin
Elektrik
Spor Bilimleri Fakültesi Altyapı
Doğrudan
Hasan Karaca
Onarımı
Temin
İnşaat
Tandoğan Kampüsü Rekreasyon
Doğrudan
Yeni İlker
Alanı Onarım İşi
Temin
İnşaat
TOPLAM
Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
38
Alımın
Toplam
Maliyeti
8.356.263
1.095.221
992.424
70.603
1.411.156
310.900
101.734
44.575
155.760
159.064
114.517
50.150
199.625
26.845
16.059
4.743
51.330
89.090
28.320
11.800
14.750
10.620
13.315.548
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
*Büyük Onarım Projesi kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi Çevre Düzenleme İşi ve Eğitim Bilimleri
Fakültesi Tadilatı İşi döner sermaye kaynaklarından gerçekleştirilmiş olup; toplam 87.084.-TL tutarında
harcama gerçekleşmiştir.
Tablo-33 Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
2013H030670
Kampüs
Altyapısı
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Alım Usulü
Eski Besyo Binası Bahçe
Aydınlatması
Rektörlük Binası-Otobüs Garajı
Arası Aydınlatması
Bahçe Sulama Alt Yapı Projesi
Hasdal Elektrik
Ltd.Şti.
Hasdal Elektrik
Ltd.Şti.
Başkent Peyzaj
Açık İhale
Açık İhale
Açık İhale
TOPLAM
Alımın
Toplam
Maliyeti
51.920
67.816
103.250
222.986
Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tablo-34 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Açıklama
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No
2013H038640
-
Proje Adı
Muhtelif İşler
-
Sektör/Alt Sektör
Eğitim
-
Proje Amacı
Proje Kapsamındaki Muhtelif
Birimlerin Gerekli Makine-Teçhizat
Alımlarının Gerçekleştirilmesi
-
Proje Yeri
Ankara
-
Karakteristiği
Makine-Teçhizat
-
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
-
Proje Tutarı (maliyeti)
2.348 (Hazine Yardımı)
750 (Öz Gelir)
5.025 (Hazine Yardımı)
750 (Öz Gelir)
Yapılan Harcama
5.229
Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
2013H038640
Muhtelif
İşler
(MakineTeçhizat)
Alımın
Toplam
Maliyeti
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Yapı İşleri Daire
Bşk.(Statik Ölçüm Cihazı)
Beyas Koordinanörlüğü
(Tefriş+ArşivDol.)
Doğrudan
Temin
Hilti İnş. Malz.
51.684
DMO
Fleksit
151.807
DMO
Fleksit
35.104
Öğrenci Ofisleri Tefrişi
Muhtelif Talepler(Buzd,
Fax, Koltuk, Vb.)
Muhtelif
Talepler(Fot.Mak., MasaKoltuk, Vb)
SAYFA TOPLAMI
DMO
DMO
Asper Tic. Mas Ofis
Tic. Benerler Tic.
Kopiteknik Tic,
Goldsit Tic,Bürosit,
Color Tic, Çizgi Tic,
14.058
72.620
325.273
39
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım
Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi
Adı
DEVİR TOPLAMI
325.273
Pazarlık
Çoşkunay Frigorifik
Kasa İnş.San. ve Tic.A.Ş.
107.262
Konukevi 8 Kalm Malz.(Saç
Kurutma, Buzdolabı)
Konukevi Tefrişi
Konukevi Muhtelif
Doğrudan
Temin
Demirel Ofis, Önay İç ve
Dış Tic.
145.882
Eski Besyo Binası Kamera
Sistemi
Doğrudan
Temin
Turintaş İnş. Bilişim
Elekt. ve Güvenlik
Sistemleri Ltd. Şti.
28.320
Cebeci Kampüsü Kapalı
Devre Güvenlik Sistemi
Açık İhale
Pronis Proje
Mühendislik Taahhüt
San. ve Tic. Ltd. Şti.
197.060
Kalecik MYO Sınıf Sırası
DMO
Ofislıne Tic.
24.279
Astr. ve Uzay Bil. MerkeziBüst
Doğrudan
Temin
Flinta Tic.Ltd. Şti.
26.000
Perde (Muhtelif Birimler)
Doğrudan
Temin
Vıp
Koleksiyon/Mehmet
ÇAKIR
17.275
Cihaz Alımı
Doğrudan
Temin
Ankyra Ltd. Şti.
38.940
DMO
Fleksit Tic. Ltd. Şti.
27.824
Doğrudan
Temin
Sem Lab. Cih. Tic. A.Ş
41.300
Kamyonet (Rektörlük)
Muhtelif İşler Sınıf Sırası ve Çalışma
Koltuğu
2013H038640
(MakineTeçhizat)
İş İstasyonu ve Yazılımı
Makine Teçhizat Toplu
Alım (Lab. Malzemesi)
Açık İhale
Mikroskop
Doğrudan
Temin
Ankyra Ltd. Şti.Kutay
Tic, Sem Tic. A.Ş,
Çözüm Medikal, Ant
Teknik Cih, Prizma Ltd.
Şti, genbio Ltd. Şti., Art
Labor Tek., Tesa
Makine Ltd. Şti.
Ganteinbein Tic. Mürs.
Ltd. Şti.
Zootekni Bölümü (
mikroskop)
Doğrudan
Temin
Ganteinbein Tic. Mürs.
Ltd. Şti.
31.050
Zootekni Bölümü ( Koltuk)
DMO
Esçelik Tic.
2.948
Peyzaj Mimarlığı (Koltuk)
DMO
Bürosit Tic.
5.187
Sınıf Tefrişi (Süt Ürünleri
Bölümü)
DMO
Bürosit Tic.
47.967
Açık İhale
TBN Tic.-Baytekin Tic.
140.154
Pazarlık
Telsim Firması/Ali
ÖZYALÇIN
113.280
Tarımsal Yapılar ve Sulama
(Lab.Malz.)
Telefon Santralı
SAYFA TOPLAMI
40
Alımın
Toplam
Maliyeti
578.322
41.472
1.939.795
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve
Yapım İşi
Alım
Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
Kamyon
Gıda Mühendisliği
Elektronik
Mühendisliği + Fizik
Müh. (Lab. Malz.)
2013H038640
Muhtelif
İşler
(MakineTeçhizat)
Alımın
Toplam
Maliyeti
1.939.795
Pazarlık
Çoşkunay Frigorifik Kasa
İnş.San. ve Tic.A.Ş.
DMO
Çizgi Tic.
Açık İhale
Nel Elektronik, Yıldırım
Elekt.KZ Mekatronik,Çokesen
elek.Renko Foto.,Optomek
Ltd. Şti.Rohde&schwarz Ltd.
Şti. Enovas Müh.
Sınıf ve Bölümlerin
Tefrişi(Elektronik+Bil
DMO
Fleksit Tic.
gisayar Müh.)
Beslenme ve
Doğrudan
Tartı Ltd. Şti.
Diyetetik
Temin
Doğrudan
Ebelik Bölümü
Ertunç Özcan İth. Müm.
Temin
Doğrudan
Hemşirelik Bölümü
Merkim Ltd. Şti.
Temin
Doğrudan
Derin Dondurucu
Labor İldam Lab.
Temin
Laboratuvar
RenkoFoto.Tan.Güv.Sis.Pls.Ka
Malzemesi Alımı
Açık İhale
rt.İth.İhr.Ltd.Şti.
Fizik Bölümü
Tesa Mak.Yed.San.Tic.Ltd.Şti.
Abc Medikal Bil.Eğitm Hiz.A.Ş
Laboratuvar
Ttmed Medikal Tic.Ltd.Şti.
Malzemesi Alımı
Açık İhale
Protek Grup Tic.Ltd.Şti. Art
Biyoloji Bölümü
Laborteknik Ltd.Şti. İndem
Tesisat ve Tic. A.Ş.
Mikroskop (Kimya
Doğrudan
Ganteinbein Firma
Bölümü)
Temin
Çalışma Koltuğu (40
Adet) ve Toplantı
DMO
Arma, Fileksit Tic. Ltd. Şti.
Masası (5 Adet)
Cihaz (Parazitoloji
DMO
Ek-İm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Bölümü)
Doğrudan
Mikroskop
Ganteinbein Firma
Temin
Metal Kapı
Doğrudan
Dedektörü ve El
Ata Yazılım Ltd. Şti.
Temin
Dedektörü
Doğrudan
Mikroskop Alımı
Ganteinbein Firma
Temin
Laboratuvar Sistemi
ve 2 adet güç
Açık İhale
Pro-lab , TveT
kaynağı
SAYFA TOPLAMI
142.544
1.768
862.376
571.472
51.920
94.105
100.810
21.240
93.373
56.502
1.728
20.956
22.420
30.240
29.500
43.200
407.336
4.491.286
41
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-35 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım
Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi
Adı
DEVİR TOPLAMI
Temiz oda ve paslanmaz
çelik sistemi
4.491.286
Pazarlık
Tandoğan Kampüsü İlave
Doğrudan
Muhtelif İşler
Sulama
Temin
2013H038640
(MakineDoğrudan
Teçhizat)
5 Kalem Kütüphane Dolabı
Temin
5 Kalem Kütüphane Dolabı
Alımın
Toplam
Maliyeti
Doğrudan
Temin
Medika Plus Tıbbi Cih.
158.002
Başkent Peyzaj
31.270
Dinçer Ofis Mobilya
49.068
Dinçer Ofis Mobilya
50.850
TOPLAM
4.780.475
Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tablo-36 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
2013H038640
Muhtelif İşler
(MakineTeçhizat)
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
İkiz Yatak Seti Yaylı Yatak
DMO
DMO
142.048
Konferans Koltuğu
DMO
DMO
19.549
DMO
DMO
144.314
DMO
DMO
12.836
DMO
DMO
16.980
DMO
DMO
45.510
DMO
DMO
35.222
22/D
Canlar Elektrik
15.104
22/D
Çakmaklar Day.
Tük. Mal.San.Ve
Tic.Ltd.Şti
17.209
Elbise Dolabı
Yemek Masası (140x80)
Yemek Masası (Yuvarlak)
Ahşap Giydirme Sandalye
Polo Sandalye
Çamaşır Yıkama Mak. (Sanayi Tip)
İki Kapılı Buzdolabı
Büro Tipi Buzdolabı
Duvar Tipi Klima
56 Ekran Led TV - 106 Ekran Led TV
Tek Kişilik Battaniye/ Alez
Yastık Kılıfı
Elektrikli Süpürge
Mikrodalga fırın
Midi Fırın
Ütü Masası Örtüsü
Set üstü Ocak
Çamaşır Kurutma Makinesi
Tost Makinesi
LCD Askı Aparatı
LCD Askı Aparatı
Ayaklı Vantilatör
Salon Tipi klima
TOPLAM
Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
42
Alımın
Toplam
Maliyeti
Alım
Usulü
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
448.773
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-37 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Açıklama
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No
2013H038640
-
Proje Adı
Muhtelif İşler
-
Sektör/Alt Sektör
Eğitim
-
Proje Amacı
Üniversitemiz birimlerinde Internet
bağlantısı amacıyla yeni uç
ihtiyaçlarına cevap verilmesi, bilişim
cihazları alınması, Üniversitemiz
bünyesinde kullanılmakta olan
bilgisayar ve ağ cihazlarının donanım
yükseltmesi ve tamiri için muhtelif
yedek parçaların alınması
gerekmektedir. Ayrıca işletim sistemi,
antivirüs ve güvenlik yazılımı ile
güvenlik duvarı yazılımının lisans
yenilemeleri gerekmektedir.
-
Proje Yeri
Ankara
-
Karakteristiği
Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Altyapı
ve Bakım-Onarım
-
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
1.000(Hazine Yardımı)
800 (Öz Gelir)
Proje Tutarı (maliyeti)
1.154 (Öz Gelir)
2.700(Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama
2.895
Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tablo-38 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve
Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı
Yapım İşi
ANTİ VİRUS
Güncelleme
Açık İhale
Windows
İşletim Sistemi
Açık İhale
Muhtelif İşler
2013H038640 (Bil.Don.Yaz.Alt.Ba
Secure W2
k.Onarm.)
yazılım alımı
Redhat Novell
SAYFA TOPLAMI
Symturk Bilgisayar Sistem
Yönetişim ve Müşavirlik
Ltd.Şti
Sentim Bilişim Teknolojileri
Sanayi ve Tic. A.Ş.
Alımın
Toplam
Maliyeti
81.125
111.497
22/D
Profelis Bilişim ve Fikri Sınai
aklar Serv. Hiz. Taşımacılık
İnş. Danıışmanlık Org. San.
Tic. Ltd. Şti
52.239
22/D
Profelis Bilişim ve Fikri Sınai
aklar Serv. Hiz. Taşımacılık
İnş. Danıışmanlık Org. San.
Tic. Ltd. Şti
21.948
266.809
43
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-39 Muhtelif İşler Projesi (Bilişim) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım
İşi
Alım
Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi
Adı
DEVİR TOPLAMI
266.809
SCB
22/D
Profelis Bilişim ve Fikri
Sınai aklar Serv. Hiz.
Taşımacılık İnş.
Danıışmanlık Org. San.
Tic. Ltd. Şti
McAfee lisans
yenileme
22/D
İnfrasis Bilgi Teknolojileri
Tic. Ltd. Şti.
35.400
Fortigate Lisans
yenileme alımı
Açık
İhale
İnfrasis Bilgi Teknolojileri
Tic. Ltd. Şti.
76.700
BEYAS-YAZILIM
406/33
Türksat A.Ş
354.000
Masaüstü Bilgisayar
Alımı
DMO
DMO
221.801
Network Cihazları
DMO
DMO
424.672
Dışkapı Switch kabinet
Açık
İhale
Teknoser Bilgisayar
Teknik Hizmetler San. ve
Dış Tic. A.Ş.
689.120
Açık
İhale
Promet Bilgi sistemleri ve
Danışmanlık San. Tic.
LTD. ŞTİ.
279.282
Dizüstü
DMO
DMO
102.000
Kablosuz Ağ alımı
DMO
DMO
148.020
Masaüstü
DMO
DMO
43.987
Dizüstü (2 tip 35 adet)
22/D
Yönsis Bilgisayar
sistemleri A. Ş.
45.401
dizüstü (3 tip 150
adet)
Açık
İhale
SENTİM BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
358.632
Kablosuz Ağ alımı
DMO
DMO
350.134
NetApp Disk 24 adet
SAS
Açık
İhale
KoçSistem Bilgi ve İletişim
Hizmetleri A.ş.
93.201
Muhtelif malzeme
(sistem)
Açık
İhale
Zemin Bilgisayar Yazılım
Tan.İlet.Med.Elek.İnş.San.
ve Tic. Ltd. Şti.
35.671
PoE Enjektor
Açık
İhale
Subnet Elektronik Altyapı
Sistemleri Tic.Ltd.Şti
73.750
Muhtelif İşler Sistem odası omurga
2013H038640 (Bil.Don.Yaz.Alt değişim 10G
.Bak.Onarm.)
TOPLAM
Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
44
Alımın
Toplam
Maliyeti
51.920
3.650.500
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-40 Muhtelif İşler Projesi (Yayın Alımı) Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)
Açıklama
Revize Edilmiş Son
Değerler
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Proje No
2013H038640
-
Proje Adı
Muhtelif İşler
-
Sektör/Alt Sektör
Eğitim
-
Proje Amacı
Proje Kapsamında, Üniversitemiz İhtiyacına
Eğitim Ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı Ve
Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi
-
Proje Yeri
Ankara
-
Karakteristiği
Kütüphane Yayın Alımı
-
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
-
Proje Tutarı (maliyeti)
2.500(Hazine Yardımı)
3.300 (Hazine Yardımı)
Yapılan Harcama
3.296
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Tablo-41 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Yayın Alımları
Proje No
Proje Adı
Alım Usulü
2012H030230
Muhtelif İşler
(Kütüphane
Yayın Alımı)
22/a
Alımın Toplam
Maliyeti
Alımı Yapılan Mallar
Adedi
Süreli Yayın Aboneliği
592
879.305
Veri Tabanı Aboneliği
85
2.416.327
TOPLAM
3.295.634
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
45
46
BAŞLAMA
BİTİŞ TARİHİ
2011-2013
2010-2013
2005-2014
Viral Zoonozlar
2011K120220 Tanı ve İleri
Araştırma Lab.
Süperiletkenlik
2010K120520 Araştırma Merkez
Lab.
Bilim İnsanı
Yetiştirme Projesi
İleri Arş.Mak-Teç.
2013-2013
8.500.000
2.600.000
9.500.000
8.604.000
700.000
500.000
500.000
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
8.500.000
2.600.000
9.500.000
8.604.000
700.000
500.000
500.000
REVİZE
ÖDENEK
2013 yılında proje inşaatına başlanamamış olup proje kapsamında sadece
çeşitli seyahat giderleri için 27.674.-TL tutarında harcama yapılmıştır.
Projenin 3.656.820.-TL tutarında ihalesi tamamlanmış olup ödemesi işlemi
2014 yılında gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ihale ilan gideri ve sarf
malzeme alımlarını karşılamak üzere toplam 23.541.-TL tutarında
harcama gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde Süperiletkenlik araştırma alanında Üniversitemiz bünyesinde
mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında
yapımı 2012 yılında tamamlanan binanın geçici kabul işlemleri
gerçekleştirilmiş ve muhtelif mal ve hizmet alımları yapılmış olup emanet
hesapları kayıtlarına göre 838.341.-TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.
BİYEP kapsamında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Biyoteknoloji ve Eğitim
Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam 5 adet enstitüde proje kapsamında
harcama yapılmıştır. Diğer taraftan Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğünce projeden bilgisayar alımları gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında emanet hesapları kayıtlarına göre toplam 997.406.-TL
tutarında harcama yapılmıştır.
Proje kapsamında elektron kaynağı başarıyla kurulmuş, test edilmiş ve
çalıştırılmıştır. Ayrıca enjektör sistemi kurulumu sürmüştür. Üretimi
yurtdışından tamamlanan hızlandırıcı ve soğutma sistemi 2014 yılı içinde
teslim alınarak kurulacaktır. 2014 yılı sonunda donanım bazında %60’lık
bir gerçekleşme oranı yakalanmış olacağı düşünülmektedir. Proje
kapsamında emanet hesapları kayıtlarına göre toplam 1.971.286.-TL
tutarında harcama yapılmıştır.
Proje kapsamında 2013 yılında Parçacık Hızlandırıcı (Siklotron) Sistemi ve
PET/BT Sistemi alım ihalesine çıkılmıştır ve söz konusu alıma ilişkin olarak
15.668.137.-TL tutarında akreditif açılmıştır. Diğer taraftan danışmanlık
hizmeti alımı için 413.000.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
AÇIKLAMA
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 10.444.405.-TL
10.444.405 tutarında özel hesaptan yapılan harcamalar ile toplam 265 adet proje
desteklenmiştir.
27.674
413.000
1.971.286
997.406
838.341
23.541
HARCAMA*
*Projelerin özel hesabına 2011 yılından devreden nakit tutar ile birlikte özel hesaptan yapılan toplam harcamadır. Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma
Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır.
İl.Araş.MakTeçh.İnş. (2500
m2)
İleri Arş. MakineTeçhizat
İleri Arş. MakTeç. İnş.
İleri Araştırma
İleri Arş. MakTeç. İnş.(5900
m2)
İleri Araştırma
KARAKTERİSTİĞİ
2012-2014
2012-2014
Parçacık
2012K120430 Hızlandırıcı
Merkezi
Yer Bilimleri
2012K120440 Uygulama ve Arş.
Lab.
Rektörlük Bilimsel
2013K120160 Araştırma
Projeleri
2006-2014
Hızlandırıcı
2006K120470 Merkezi ve Test
Lab.
2005K120140
PROJE NO
PROJE ADI
Tablo-42 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu
3. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-43 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Alımın
Toplam
Maliyeti
Mal-Hizmet ve
Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi Adı
Hizmet Yapım İşi
Doğrudan
Temin
ELA-53 İnş. Gıda Tur. Oto.
Bilişim Taş. Ve Temiz. Ltd.
20.520
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
ELA-53 İnş. Gıda Tur. Oto.
Bilişim Taş. Ve Temiz. Ltd.
21.093
Biostar-Ahmet Öğretmen
45.722
Entek Elk. Ltd. Şti.
2.825
ABM Ankara Ltd. Şti.
2.300
Hizmet Yapım İşi
Mal Alımı
Hizmet Yapım İşi
Mal Alımı
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
İnfo Kimya
38.350
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Kutay Aş.
35.282
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Zenotek-Yüksel Özkan
37.111
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Zenotek-Yüksel Özkan
12.484
Doğrudan
Temin
Teknis Teknolojik Sistemler
San. Tic. Ltd. Şti.
8.821
Doğrudan
Temin
Biostar-Ahmet Öğretmen
3.068
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Teknis Teknolojik Sistemler
San. Tic. Ltd. Şti
14.396
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Tekservis Ltd. Şti.
25.370
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Zenotek-Yüksel Özkan
36.993
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Tetra Teknolojik Sistemler
Ltd. Şti.
20.414
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Zemin Bilgisayar Yazılım
Ltd. Şti.
4.649
Hizmet Yapım İşi
Doğrudan
Temin
Inventa Ltd. Şti.
42.185
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Protek Grup
11.505
Bilkon Ltd. Şti.
15.812
Beyzanet Bilgisayar San.
Tic. Ltd. Şti.
21.240
Raca Reklam Tanıtım
9.204
Ulusal
Süperiletkenlik Mal Alımı
2010K120520
Merkez
Araştırma
Laboratuvarı Mal Alımı
Hizmet Yapım İşi
Mal Alımı
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
SAYFA TOPLAMI
429.344
47
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-43 Süperiletkenlik Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Mal ve Hizmet Alımları (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal-Hizmet ve
Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan Firma/Kişi
Adı
Alımın Toplam
Maliyeti
DEVİR TOPLAMI
429.344
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Alser Teknik San. Tic.
Ltd. Şti.
38.940
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Seltaş Makine San. Tic.
Ltd. Şti.
6.372
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Çağlar Makine San. Ve
Tic. A.Ş.
24.190
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Ostim Mega Makine Tic.
A.Ş.
9.504
Doğrudan
Temin
DMO
28.103
Doğrudan
Temin
İnönü Üniversitesi
Döner Sermaye İşl.
Müd.
2.950
Mal Alımı
Ulusal
Süperiletkenlik
2010K120520
Merkez
Hizmet Yapım İşi
Araştırma
Laboratuvarı
Hizmet Yapım İşi
Doğrudan
Temin
Doğrudan
Temin
Saltur Ltd. Şti.
41.300
Zemin Bilgisayar Yazılım
Ltd. Şti.
5.168
Hizmet Yapım İşi
Doğrudan
Temin
Mitan Endüstri Medikal
Ekipman Tic. Ltd. Şti.
1.287
Mal Alımı
Doğrudan
Temin
Gazi Üniversitesi Dön.
Ser. İşl. Müd.
Mal Alımı
Diğer Harcamalar*
295
250.887
TOPLAM
838.341
*Proje kapsamında yapılan yolluk, personel giderleri vs. ödemeleri kapsamaktadır. Harcama tutarlarında 333
20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate alınmıştır.
Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Tablo-44 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Kapsamında Enstitü Harcamaları
Proje No
Proje Adı
Yöneticisi
Birim Adı
Prof.Dr.İbrahim DEMİR
2005K12014
Bilim İnsanı
Yetiştirme
Projesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
2013
YILSONU
HARCAMA
10.244
Doç.Dr.Seda Gülsüm GÖKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü
24.355
Prof.Dr.Aykut ÖZKUL
Biyoteknoloji Enstitüsü
35.551
Prof.Dr.İsmail GÜVEN
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
İnkılap Tarihi Enstitüsü
MERKEZ*
BİYEP TOPLAM
2.465
19.389
905.402
997.406
*Harcama tutarlarında 333 20 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Emanet Hesapları dikkate
alınmıştır.
Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
48
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar
Proje No
Proje Adı
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alımın
Toplam
Maliyeti
10 Kalem sarf malzeme (pul, somun,
civata)
Erkan Makine Metal
A.Ş
1.357
33 kalem sarf malzeme (step motor,
fiberoptik kablo, klemens, vb.)
MGA Bilişim San. Tic.
33.335
Ares Ar-Ge
Elektronik Yazılım
Tic. Ltd. Şti.
37.170
Saltur Ltd. Şti.
33.748
Ela -53
22.656
Bilkon Ltd. Şti.
44.250
THM Parçacık Fabrikası Çalıştayı
organizasyon hizmeti
Bilkon Ltd. Şti.
25.016
Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı
organizasyon hizmeti
Saltur Ltd. Şti.
23.010
Keloğulları Kurşun
Levha İnş.San.Tic.
Ltd. Şti.
5.388
Elektron kaynağı montaj ve test
çalışmaları destek hizmeti
THM SI Çalışma Toplantısı ve X-Band
Linak +FEL Tesisi Çalıştayı organizasyon
hizmeti
Araç kiralama hizmeti
20. Yön. Kur. Toplantısı ve YUUP
Projesi IMAC-V Toplantısı organizasyon
hizmeti
2006K120470
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Hızlandırıcı
Merkezi ve Test 5 kalem sarf malzeme (normal kurşun
Lab.
tuğla, kurşun eldiven, troid boyun
koruma, önlük, köşe kurşun tuğla)
139 kalem sarf malzeme alımı
(mekanik atölye sarf malzemeleri)
2 kalem kimyasal sarf malzeme alımı
35 kalem kırtasiye malzemesi
Erkan Makina
Ltd.Şti.
Interlab Lab
Ürün.San.Tıc.Aş.
12.860
826
Dörtel Bilgisayar Ltd.
5.607
7 kalem sarf malzeme(barkod etiketi)
Mobiltürk
1.941
15 kalem kontrol sistemi sarf malzeme
alımı
Ekosan Elektronik
San.
8.112
Bilkon Ltd. Şti
67.850
2 kalem güç kaynağı
Yıldırım elektronik
ltd.şti.
6.962
1 kalem hizmet (güç kaynağı bakım ve
onarımı)
Demir elektronik
2.242
1 kalem lisanslama hizmeti
TAEK
6.000
2 kalem dozimetri hizmeti
Radkor Eğitim
Öğr.Ltd.Şti.
5.900
ISAC-V ve THM-SI Toplantıları
organizasyon hizmeti
SAYFA TOPLAMI
344.229
49
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım İşi
Alım Yapılan Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
707 kalem sarf malzeme
(elektrik atölye malzemeleri)
6 kalem cihaz (ayarlı güç
kaynağı)
14 kalem kırtasiye sarf
malzeme
Tamtes Elektrik San. Ve
Tic.Ltd.Şti.
385.860
Ayen Elektronik Enerji Ve
Oto.Tic.Ltd.Şti.
147.500
4.109
Son pet
3.528
Bilkon turizm
33.984
Ankara seramik
1.770
BETİ BİLİŞİM TEK.İMALAT
37.465
Ankara Endüstriyel Ltd.
133.930
Bilkon Ltd.Şti.
89.680
Ares Analitik Tic. Ltd. Şti.
11.920
EA Teknoloji San.Tic.Ltd.Şti.
29.382
Metuf elektrik inş ltd.şti.
22.113
Dörtel Bilgisayar
San.Tic.Ltd.Şti.
6.551
Arun Makina Tasarım
18.290
2 kalem flanşlı pencere
Ares Analitik Tic. Ltd. Şti.
25.665
2 kalem sarf malzeme
(wobble stick)
Ares analitik
26.550
Uluslararası hızlandırıcı
okuluna katılan proje üyesi
lisansüstü öğrenciler için
katılım destek hizmeti alımı
Bilkon Ltd.Şti
30.500
Enkosis Endüstriyel Kontrol
Sis.
21.830
12 kalem donanım alımı
(mekanik atölye donanımı)
Erkan Makine metal Ş.t.i.
4.543
2 kalem cihaz el terminali
barkod yazıcı
Mobile türk
6.313
EPICS eğitimi hizmet alımı
Yüksek gerilim mesnet
osilatörü
1 kalem sarf malzeme direnç
291 kalem elektronik
komponent
THM Işınım Kaynakları
Kullanıcı Toplantısı (TACLSUM2013) organizasyon
hizmeti
39 kalem bağlantı elemanları
sarf malzemeleri
Hızlandırıcı
Merkezi ve Test 19 kalem sarf malzeme (100
parçalı opto mekanik kit)
Lab.
59 kalem fiber optik sarf
malzemesi
8 kalem kırtasiye sarf
malzemesi
2 kalem sarf ( piston tutucu ve
ekran tutucu)
Hareketli Temiz Oda
SAYFA TOPLAMI
50
344.329
Dörtel bilgisayar
Madeni yağ
2006K120470
Alımın
Toplam
Maliyeti
1.385.712
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-45 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. Projesi Kapsamında Yapılan Muhtelif Alımlar (Devamı)
Yapılan Harcamalar
Proje No
Proje Adı
Mal/Hizmet ve Yapım
İşi*
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
DEVİR TOPLAMI
1.385.712
6 kalem cihaz(taşınabilir
bilgisayar, plotter,)
Zemin Bilgisayar
42.940
Pnomatik piston sistemi
Festo San.
17.770
ABM Ankara tıbbı
ürünler Ltd.
8.131
Saf su sistemi
İncekaralar Tıbbi cihaz
tic.A.Ş.
38.928
Yazıcı
Apeks İşletmecilik Ve
Dış Tic.Ltd.Şti
10.620
Hvp-Hıgh Voltage
Products Gmbh
114.575
Betı Iç ve Dış
Tıc.Ltd.Ştı.
25.370
Ares Analitik Tic. Ltd.
Şti.
258.420
Ankara İletişim Fiber
Optik Network Ve Bil.
Sist.
20.650
M Plus İth. İhr. ve Tic.
Ltd. Şti.
47.790
Netes Müh.ve Dış
Tıc.Ltd.Ştı.
147.500
Laurin Ag
176.305
Arun Makina Tasarım
25.960
YAC:ce ekran
Betı Iç ve Dış
Tıc.Ltd.Ştı.
27.140
Cromax 30*0,5 mm disk
Betı Iç ve Dış
Tıc.Ltd.Ştı.
33.630
Netes Müh.ve Dış
Tıc.Ltd.Ştı.
46.020
Netes Müh.
61.685
Global Analitik
Lab.Cih.San.Tic.Ltd.Şti.
39.919
14 kalem donanım
(kumpas, komparatör,
boru mengenesi vb.)
Yüksek gerilim güç
kaynağı
12 Ghz sampling
osiloskop
5 kalem cihaz (helyum
kaçak dedektörü,
ultrasonik banyo)
2006K120470
Alımın Toplam Maliyeti
8 kalem cihaz (fiber
Hızlandırıcı
Merkezi ve Test optik konverter, kaynak
seti)
Lab.
6 kalem cihaz (fiber
optik transmitter)
1 kalem cihaz
(spektrum analizör)
1 kalem cihaz master
osilatör
1 kalem soğutma
ünitesi sehpası
4 kalem cihaz
multimetreler
3 kalem osilaskop
Gaussmetre
TOPLAM
2.529.066
Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
*Proje yürütücüsü tarafından bildirilen alım listesidir.
51
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Tablo-46 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar
Proje No
2012K120430
Proje Adı
Parçacık
Hızlandırıcı
Merkezi
Yapılan Harcamalar
Mal/Hizmet ve
Yapım İşi
Alım Usulü
Alım Yapılan
Firma/Kişi Adı
Alımın
Toplam
Maliyeti
Mamul Mal
Alımları
1 adet Parçacık
Hızlandırıcı
(Siklotron) Sistemi,
1 adet PET/BT
Sistemi
İhale
Yurt Dışı alım
S.C. MONROL EUROPE
SRL
15.668.137
İhale
Pazarlık
CERN AR-GE KLİNİK
AR. MED. YÖN. HİZ.
BİL. TEK. ELK. LTD. ŞTİ.
413.000
Danışmanlık
Hizmet Alımı
TOPLAM
Kaynak: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
52
16.081.137
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
IV. ÖNERİLER
Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli
yatırım projelerine imza atmaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı
sağlayıcı unsurların başında kurumun, mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli
kapasiteye sahip olması gelmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz her geçen yıl değişen
öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını
sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları
göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin
daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma
hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.
Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile
kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda
zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat
kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale
sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında
tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik
mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata
geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Stratejik plan ve performans programları
temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları
izleme sisteminin entegre olması operasyonel etkinliği artıracaktır.
Üniversitemiz her alanda yatırıma önem vermekle birlikte en önemli yatırımın insana
yapılan yatırım olduğu ilkesini benimsemekte olup, eksik ve hatalı projecilik anlayışının
zaman içinde değiştirilebilmesi için projelendirme alanında hizmet içi eğitimin zorunlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Ülkemizin kalkınma plan ve programlarını
hazırlama, izleme ve değerlendirme görevi verilen Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde
geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının Üniversitemiz açısından oldukça faydalı olacağı
düşünülmektedir.
53
54
TOPLAM
-Sosyal
-İktisadi
17
7
4
Sağlık
Diğer Kamu
Hizmetleri
6
Proje
Sayısı
Eğitim
Konut
Turizm
Ulaştırma Haberleşme
Enerji
İmalat
Madencilik
Tarım
Sektör
Dış
0 351.199
120.514
73.874
156.811
Toplam
Proje Tutarı
Kredi
0
82.985
35.204
77.575
Toplam
0 195.764
Özkaynak
Dış
2012 Sonu Kümülatif
Harcama
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
78.402
30.904
20.000
27.498
Toplam
2013 Yılı Program Ödenek
Tablo-47 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE
V. 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
82.303
30.991
20.640
30.672
Toplam
2013 Yılı Revize Ödenek
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
59.558
14.716
16.495
28.347
Toplam
2013 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TOPLAM
-Sosyal
-İktisadi
4
3
Sağlık
Diğer Kamu
Hizmetleri
1
Proje
Sayısı
Eğitim
Konut
Turizm
Ulaştırma Haberleşme
Enerji
İmalat
Madencilik
Tarım
Sektör
Dış
0
8.900
7.900
1.000
Toplam
Proje Tutarı
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
0
Toplam
2012 Sonu Kümülatif
Harcama
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
8.900
7.900
1.000
Toplam
2013 Yılı Program Ödenek
Tablo-48 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
8.900
7.900
1.000
Toplam
2013 Yılı Revize Ödenek
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
0
Toplam
2013 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
55
56
TOPLAM
-Sosyal
-İktisadi
Diğer Kamu
Hizmetleri
Sağlık
Eğitim
Konut
Turizm
Ulaştırma Haberleşme
Enerji
İmalat
Madencilik
Tarım
Sektör
Proje
Sayısı
1
1
Dış
0
63
63
Toplam
Proje Tutarı
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
0
Toplam
2012 Sonu Kümülatif
Harcama
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
63
63
Toplam
2013 Yılı Program Ödenek
Tablo-49 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: HİBE
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
63
63
Toplam
2013 Yılı Revize Ödenek
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
40
40
Toplam
2013 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TOPLAM
-Sosyal
-İktisadi
17
7
4
Sağlık
Diğer Kamu
Hizmetleri
6
Proje
Sayısı
Eğitim
Konut
Turizm
Ulaştırma Haberleşme
Enerji
İmalat
Madencilik
Tarım
Sektör
Dış
0 356.199
120.514
78.874
156.811
Toplam
Proje Tutarı
Kredi
0
82.985
35.204
77.575
Toplam
0 195.764
Özkaynak
Dış
2012 Sonu Kümülatif
Harcama
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
87.365
30.904
27.900
28.561
Toplam
2013 Yılı Program Ödenek
Tablo-50 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti IV. Dönem
Bütçe Türü: İCMAL
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
91.266
30.991
28.540
31.735
Toplam
2013 Yılı Revize Ödenek
Kredi
0
0
Özkaynak
Dış
59.598
14.716
16.495
28.387
Toplam
2013 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
57
58
408
408
408
408
408
408
408
408
408
69594
93377
88981
81357
91361
72716
83218
88987
88984
Proje Adı
DÖNER SERMAYE
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
Bütçe Türü
TOPLAM
Muhtelif İşler
Muhtelif İşler
2013H038640 Muhtelif İşler
2013H030670 Kampüs Altyapısı
2013H030660 Büyük Onarım
ÖZEL GELİR
TAŞIT HİBESİ
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
2013H032630 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE
Derslik ve Merkezi Birimler
1994H030440 Derslik ve Merkezi Birimler
1992H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje No
2013
2013
2013
2015
2015
2013
2015
2015
2015
Bitiş
Yılı
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Yeri
Proje
Tut.
Dış.
156.811
0
0
7.461
10.000
15.000
100
0
113.250
11.000
77.575
0
0
0
0
0
0
0
71.725
5.850
31.672
12.929
14.830
620
2.070
0
28.852
1.550
63
11.929
223
10.154
500
1.000
4.900
146
Proje
2012
Tut.
Ödenek Toplam
Kümülatif
Toplam
1.000(5)
+
+
13.316
146(1)
2.710(2)
160(3)
160(4)
1.500(5)
28.387
40
12.176
223
582
120(6)
2.051
2.710(2)
120(6)
-
+
0
146(1)
Aktarma Harcama
Miktarı Toplam
-
(- /
+)
(1)Ankara Üniversitesinin 24.06.2013 tarih ve 1537 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
(2)Ankara Üniversitesinin 30.09.2013 tarih ve 52716 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
(3) Ankara Üniversitesinin 12.11.2013 tarih ve 57741 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi.
(4) Ankara Üniversitesinin 04.12.2013 tarih ve 66150 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi.
(5) Kalkınma Bakanlığının 17.12.2013 tarih ve 5899 sayılı yazılarına istinaden yatırım hızlandırma ödeneğinden tahsis edilen ek ödeneğin kaydı.
(6) Ankara Üniversitesi Rektörlük Makamının 07.10.2013 tarih ve 54456 sayılı olurları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
YSK
Birim
No
2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Tablo-51 Sektör Adı: Eğitim
VI. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2012I000160 Muhtelif İşler
Muhtelif İşler
Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) ÖZEL BÜTÇE
408
408
408
408
408
408
87922
97955
88259
88831
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
İnşaat
Makine ve Teçhizat
408
408
DÖNER SERMAYE
ÖZEL BÜTÇE
DÖNER SERMAYE
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013
Bitiş Yılı
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Yeri
Proje
Tut.
Dış.
78.874
2.000
0
7.670
9.670
0
14.504
1.000
10.000
18.000
25.700
43.700
35.204
9.504
25.700
25.700
Proje
2012
Tut.
Kümülatif
Toplam
28.540
530
3.430
6.410
0
28.700
0
800
2.900
3.700
4.000
6.005
1.000
295
13.700
0
13.700
Ödenek Toplam
(7) Ankara Üniversitesinin 13.05.2013 tarih ve 1056 sayılı yazıları ile yapılan projeler arası ödenek aktarması.
(8) Ankara Üniversitesinin 04.12.2013 tarih 66150 sayılı yazıları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi.
(9) Ankara Üniversitesi Rektörlük Makamının 11.12.2013 tarih ve 68263 sayılı olurları ile iptal edilen ödenek ekleme işlemi.
TOPLAM
İnşaat
408
2013I00690
DÖNER SERMAYE
ÖZEL BÜTÇE
İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi DÖNER SERMAYE
2011I000130 İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi ÖZEL BÜTÇE
Makine ve Teçhizat
İnşaat
ÖZEL BÜTÇE
408
2005I000290 Çocuk Hastanesi (200Yt., 20.000 m2)
75002
Bütçe Türü
408
Proje Adı
85917
Proje No
YSK
Birim
No
2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Tablo-52 Sektör Adı: Sağlık
-
-
+
-
(- /
+)
270(9)
270(9)
295(7)
110(8)
295(7)
16.495
0
300
0
300
0
3.462
0
0
12.733
0
12.733
Aktarma Harcama
Miktarı Toplam
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
59
60
408
408
408
408
408
408
408
408
73146
95258
73164
73179
73206
73221
73200
73191
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş.
Lab.
Süperiletkenlik Araştırma
Merkezi Lab.
ÖZEL BÜTÇE
ÖZEL BÜTÇE
2013K120160
ÖZEL GELİR
Rektörlük Bilimsel Araştırma
Projeleri
TOPLAM
ÖZEL BÜTÇE
Rektörlük Bilimsel Araştırma
Projeleri
2012K120440 Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi ÖZEL BÜTÇE
2012K120430 Parçacık Hızlandırma Merkezi
2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.
ÖZEL BÜTÇE
Bütçe Türü
Proje Adı
2005K120140 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi
2010K120520
2011K120220
Proje No
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2013
Bitiş Yılı
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Yeri
Proje
Tut. Dış.
120.514
8.500
8.500
5.300
20.766
56.000
12.636
11.423
5.889
Proje
Tut.
Toplam
82.985
0
0
2.632
7.371
46.555
10.115
10.923
5.389
2012
Kümülatif
(10) Ankara Üniversitesinin 25.02.2013 tarih ve 8357 sayılı olurları ile yapılan likit karşılığı ödenek ekleme işlemi.
YSK
Birim
No
2013 Yılı 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Tablo-53 Sektör Adı: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal)
30.991
8.587
30.904
8.500
8.500
2.600
9.500
8.604
700
500
500
Ödenek Toplam
+
(- /
+)
87(10)
14.716
0
10.445
28
413
1.971
997
838
24
Aktarma Harcama
Miktarı Toplam
2013 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Download

2013 Yılı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı