TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014
ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan
Avrupa Asfalt Endüstrisini
Temsil Edecek
AYBERK ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA’nın 12 Haziran
2014 tarihinde Paris’te yapılan Genel Kurul
Toplantısında Ayberk Özcan EAPA Başkanlığına
seçildi. 3
Tuncer Ertan
Başkan Vekili
Deha Emral
Başkan Vekili
Tahir Çelik
Başkan Vekili
Onur Pekgöz
Sekreter Üye
8. EAPA Sempozyumu
Paris’te Düzenledi
EAPA’nın her dört yılda bir düzenlediği EAPA
Sempozyumlarının 8.’si “21. Yüzyılda Avrupa Asfalt
Endüstrisinin Tehdit ve Fırsatları” temasıyla 12
Haziran 2014 tarihinde Paris’te gerçekleştirildi. 4
İbrahim Yaykıran
Muhasip Üye
Çağatay Kalkancı
Üye
İhsan Çetinceviz
Üye
Derya Şenyay
Genel Koordinatör
ASMÜD Kauçuk Asfalt
Semineri Düzenledi
Ömrünü tamamlamış lastiklerin asfalt yol
uygulamalarında kullanılması ile ilgili olarak sektörü
bilgilendirmek üzere ASMÜD, 20 Mayıs 2014
tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü‘nde Kauçuk
Asfalt Semineri düzenledi. 5
Zeliha Temren
Teknik Uzman
Gülay Malkoç
Teknik Uzman
Seray Toraman
Asistan
Yönetim Yeri
Küpe Sokak No: 10 / 3
06700 GOP/ANKARA
Tel: 0.312.447 42 25
Faks: 0.312.447 42 26
www.asmud.org.tr
[email protected]
Dünyanın Tercihi Asfalt Yollar
Asfaltın avantajları ile ilgili olarak bir önceki bültenimizde başladığımız yazı dizisine
bu sayıda da devam ediyoruz. 7
SAYI: 3
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
Değerli Meslektaşlarım,
Y
bu yeni mevzuat düzenlemelerinde, yol idareleriine bir inşaat sezonunun içersindeyiz, çalışni ihale tekliflerini değerlendirirken sadece teklif
malarımız devam ediyor.
edilen fiyata bağlı kalmayıp, daha yaratıcı, daha
Sorunlarımız var, hem bunlara çözüm üretçevreci ve sosyal konuları göz önüne almaya;
mek, hem de aldığımız sorumluluğu yerine getirmek
ömür döngü maliyetine ait bir kriter koymaya
için gayretlerimiz sürüyor ve endüstrimize en üst
teşvik ediyor.
düzeyde yarar sağlayabilmek adına ASMÜD’de
Tabii bu arada arz talep dengesinden yola
çeşitli konulardaki çalışmalarımız devam ediyor.
çıkan karar vericiler, yol-asfalt endüstrisi ile yol
Bir tarafta karayolu strateji ve politikalarını
idareleri arasında bir köprü kurularak tüm bu
dikkatle izleyip sektördeki gelişmeleri yakından
konuların iletişim ve işbirliği içinde ele alınmasını
takip ederken, diğer taraftan Avrupa’dan adapte
ve güvenli-sürdürülebilir-akıllı-finans edilebiedilmekte olan yeni standartlar ile yönetmeliklerde
lir-yaratıcı çözümlerin modellenmesi gerektiğini
yapılan değişikliklerin endüstriye getirdiklerini
gündeme getiriyor.
izlemeye çalışıyoruz.
Ve de bu yapılırken nüfus artış oranı, yerleşim
Gelişmeler bir o kadar hızlı ve de şaşırtıcı. Geçen
merkezleri, iklim değişikliği, sağlık alanındaki
ay yurtdışında katıldığım aktivitelerde ilk kez
gelişmeler göz önüne alınarak yeni teknolojilere
“yaşlı dostu yollar” kavramını duydum. Avrupa’daki
ağırlık ve yön veriliyor. Ancak belirttiğim gibi
toplam nüfusun %20’sinin 2025’de 65 yaşın üzerinde
şu anda bunların gerçekleşmesinin önündeki en
olacağı ve 2060’a kadar 65 yaş üzeri nüfusun AB
büyük engel İhale Kanunundaki “en düşük teklif”
toplam nüfusunun % 53 gibi büyük bir orana
kavramı.
ulaşabileceğini dikkate alan karar vericiler, bu
Avrupa Birliği’nde gelişmelerin ardı arkası
konuda yol endüstrisinin payına düşenleri Avrupa
kesilmiyor ve bizler ASMÜD olarak bu gelişmeParlamentosu tarafından düzenlenen yaptırımlar ile
leri izleyip, endüstrimize aktarmaya çalışıyor;
asfalt endüstrisinin önüne koyuyor. Bu kapsamda;
mümkün olanların da ülkemizde uygulanması
yol ve asfalt endüstrisi, özel taşıt sürme yollarının
için gayret gösteriyoruz. Sizlerle paylaştığımız
tasarlanması, yaşlıların yoğun yaşadığı alanlarda yol
bilgilere 15 yıldır üyesi olduğumuz ve çalışmaişaretlemelerinin en yüksek düzeyde sağlanması,
larına aktif katılım sağladığımız Avrupa Asfalt
trafik işaretlerinin karmaşık değil mümkün olduAyberk Özcan
Üstyapı Birliği-EAPA aracılığı ile ulaşıyor, Avrupa
ğunca anlaşılır ve basit hale getirilmesi, duraklarda
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı
yaklaşımlarına kaynağından sahip olma şansı
acil yardım sistemlerinin oluşturulması ve kara
yakalıyoruz.
noktaların giderilerek güvenli yolların yapılması gibi
Bu noktada yeri gelmişken, EAPA’ya geçtiğimiz Haziran ayında Başkan
yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu konunun gerekçesi, sadece yaşlıların
olarak seçilmemin, Avrupa ve ülkemiz asfalt endüstrileri arasında iletişimin
daha uzun süre başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmeleri değil, onlara
ve verimli çalışmaların artacağına, sektörümüze önemli ve olumlu katkılar
yardım/bakım verecek devletin tüm birimlerine uzun vadede destek olup,
sağlayacağına olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum.
ekonomik anlamda devlet bütçesine kazanç sağlamak olarak açıklanıyor.
Avrupa ülkelerinin asfalt endüstrilerini temsil eden sivil toplum kuruBu amacın gerçekleşmesi için milyonlarca Euro’luk destekleme fonları
luşlarını ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaları çatısı altında toplayan
oluşturulmakta.
EAPA’da 2014 -2016 dönemi için üstlendiğim bu sorumluluk, EAPA’nın
Bizler yol yapımında; planlamanın, projelendirmenin, üstyapı dizaynının,
Avrupa Parlamentosu nezdinde de çalışmalar yaparak sorunları dile getirme
yapım işlerinin, işletmenin ve de bakım hizmetlerinin en iyi şekilde yapılması
pozisyonunda bulunan bir Avrupa sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle
durumunda işimizi iyi yapıyoruz derken, Avrupa Birliği’nde, artık, tüm bunlar
bizlerin de gelişmelerin içinde otomatik olarak yer almamızı beraberinde
yapılırken çevre dostu, yaşlı dostu gibi sosyal ve sosyo-ekonomik boyutu
getirmekte.
olan kavramların da göz önüne alındığını izliyoruz.
EAPA Başkanı olmamın ülkemize yansımasının ilk örneği olarak, enAncak Brüksel’de asfalt ve yol endüstrisinin sesi konumunda bulunan
düstrideki gelişmelerin ve sorunların tartışılacağı bir platform olan EAPA
EAPA gibi endüstri tarafları, bu yenilikçi yaptırımların gerçeğe dönüştürülSempozyumunun Haziran 2015’de İstanbul’da düzenleneceğini duyurmakmesindeki en büyük engelin, mevcut ihale kanununda yer alan “en düşük
tan mutluluk duyuyorum. Avrupa’nın yanı sıra diğer kıtalardan da asfalt
teklif” kavramının olduğunu öne sürüyorlar. Yenilikçi yaklaşımların hayata
endüstri yetkililerinin katıldığı ve endüstrinin konumunun tartışıldığı bu
geçirilmesine ciddi bir engel olarak gördükleri bu “en düşük teklif” konusuönemli etkinliğin programına, ülkemiz için yararlı olacak konuların alınmasını
nun, hazırlanmakta olan yeni ihale kanunundan kaldırılmasını, onun yerine
sağlayacağız.
tekliflerin değerlendirilmesinde “maliyetine göre daha verimli olan” ve “en
Her zaman birlikte ve yakın ilişkiler içersinde çalıştığımız çok değerli
iyi değer” gibi prensiplerin yer almasının önemini vurguluyorlar.
üyelerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm taraflar ile sektöBu nedenledir ki, Avrupa Birliği’nin 2014 yılının başında gündeme getirdiği
rümüzde bir ilk olan bu yeni dönem içerisinde yapacağımız çalışmalarda
ve ulaştırma sektörü için de geçerli olacak, yeni hazırlanmakta olan mevzuat
ülkemiz karayollarına daha faydalı olabilmek adına hep birlikte yürümek ve
düzenlemelerinde “en düşük teklif” konusuna neredeyse set çekilmekte olyol almaktan kıvanç duyacağımızı belirterek, işbirliğinize, katkılarınıza ve de
duğu görülüyor. 2020 ekonomik ve sosyal hedeflerinin mevcut İhale Kanunu
sağlayacağınız desteğe önceden teşekkür etmek istiyorum.
ile sağlanmayacağını gören AB, Nisan 2016’da yürürlüğe sokmayı öngördüğü
2
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan Avrupa Asfalt
Endüstrisini Temsil Edecek
EAPA Eski Başkanı Jean
Louis Marchand Görevini
Yeni Başkan Ayberk
Özcan’a Devrederken
çalışacağını belirten Özcan, katılımcılara duydukları güven
için teşekkür etti.
Genel Kurul’da Teknik, Sağlık- Güvenlik ve Çevre
Komitelerinin geçen 1 yıl içerisinde yürüttükleri çalışmalar
komite başkanları tarafından aktarıldı.
Toplantı gündeminde de yer alan asfalt endüstrisi
çalışanlarının iş ortamının ve dolayısı ile sağlık şartlarının
iyileştirilmesi konusu ile bu kapsamda ılık karışım asfalt
uygulamalarının önemi genel kurul üyelerince görüşüldü.
Toplantıya ABD Ulusal Asfalt Üstyapı Birliği (NAPA) adına
katılan Başkan Mike Acott yaptığı konuşmada, Amerika’da
vrupa ülkelerinin asfalt endüstrilerini temsil eden
yıllık ılık karışım asfalt üretiminin 100 milyon tona ulaştığını,
sivil toplum kuruluşlarını ve bu sektörde faaliyet
bu rakamın da toplam asfalt üretiminin 1/3’ü olduğunu
gösteren firmaları çatısı altında toplayan Avrupa
belirtmiş, gelecekteki amaçlarının sıcak karışım üretiminin
Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA’nın 12 Haziran 2014 tarihinde
tamamının ılık karışım asfalt olarak gerçekleştirilmesi
Paris’te Genel Kurulunda Derneğimiz Yönetim Kurulu
olduğunu belirtmiştir.
Başkanı Ayberk Özcan oybirliği ile EAPA Başkanlığına seçildi.
Üye sayısını artıran EAPA’nın endüstrinin tüm paydaşlarını
2006 yılından bu yana EAPA Yönetim Kurulunda yer alan,
bünyesine alarak yoluna daha güçlü bir şeklide devam
son üç yıldır da Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ayberk
edeceği ve asfalt yol endüstrisinin sesini daha etkin bir
Özcan bu önemli görevi 2014-2016 döneminde yürütecek.
şekilde duyuracağı, endüstriyi ilgilendiren tüm fırsat ve
Başkanlığa seçilmesini müteakip yaptığı konuşmada,
tehditlerin önceden görebileceği gibi konulara da değinilen
bu önemli görevin kendisine emanet edilmiş olmasından
Genel Kurul’da ASMÜD olarak Organizasyon komitesi
dolayı duyduğu memnuniyeti ve bu sorumluluğu üyelerin
içinde yer aldığımız, 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Prag’da
de vereceği destekle en iyi şekilde yerine getirmeye
yapılacak olan 6. Eurasphalt & Eurobitume
Kongresine ait gelişmeler aktarıldı.
Genel Kurul’da EAPA Sempozyumunun E&E
Kongresinin düzenleneceği yıllar dışında, her
yıl düzenlenmesine karar verilerek, 2015 yılında
yapılacak Sempozyumun Ayberk Özcan’ın
Başkanlığa seçilmesi nedeniyle İstanbul’da
gerçekleştirilmesine karar verildi.
Toplantının sonunda 2011’den bu yana
EAPA başkanlığını yürüten ve görev süresi
biten Fransız Jean-Louis Marchand bir veda
Soldan sağa: Carsten Karcher, EAPA Direktörü; Jean Louis Marchand,
konuşması yaparak Başkanlığı Ayberk Özcan’a
EAPA Eski Başkanı; Ayberk Özcan, EAPA Yeni Başkanı; Egbert Beuving,
EAPA Genel Sekreteri
devretti.
A
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
3
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
8. EAPA Sempozyumu Paris’te Düzenlendi
“İşgücü Zorlukları – Sağlık Ve Kaliteyi Güvence Altında
Tutmak” başlığı altında düzenlenen 3. Oturum da ise “Eğitim
– motivasyon – işçilerin mesleki eğitimi” ve “İşçilere ilişkin
sağlık konuları” adlı sunular yapıldı.
Sempozyumda ABD deneyimlerini aktaran NAPA Başkanı
Mike Acott ise endüstride çalışanlara en iyi çalışma ortamı
yaratılmasının önemini belirterek, bu amaçla ABD’de ılık
karışım asfalt uygulamalarına ciddi bir eğilimin olduğunu
belirtti.
“Asfaltın Avantajlarının Tanıtımı” adlı bir sunu da
gerçekleştiren Mike Acott, Amerika’da asfaltı kullanan
farklı tarafların “asfaltın avantajlarını tanıtma” konusunda
oluşturduğu stratejileri anlattı.
Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan EAPA VE ASMÜD
Başkanı Ayberk Özcan,
vrupa Asfalt Üstyapı Birliği-Ekonuşmasında asfaltın
APA’nın her dört yılda bir
avantajlarının tanıtılmasıdüzenlediği EAPA Semnın önemini vurgulayarak
pozyumlarının 8.’si “21. Yüzyılda
bu konuda Eurobitume
Avrupa Asfalt Endüstrisinin Tehdit
ile kurulan Çalıma
ve Fırsatları” temasıyla 12 Haziran
Grubundan, grubun
2014 tarihinde Paris’te gerçekleşamacından ve yapılması
tirildi.
planlanan çalışmalardan
Sempozyumdan bir gün önce
bahsetmiştir. Akıllı teknolojiyapılan Genel Kurul Toplantısında EAPA
lere sahip ekipmanların gerekli
Başkanlığına seçilen ASMÜD Başkanı Ayolduğunu, endüstriyi genç jenerasberk Özcan, EAPA Başkanı olarak ilk konuşmayon için ilginç kıldığını; ama hiçbir zaman
sını Sempozyumun açılışında gerçekleştirdi.
deneyimli işçilerin yerini tutamayacağını, sadece çalışanlara
Avrupa yol ve asfalt endüstrini buluşturan ve endüstrinin
yardımcı olabileceğini söyleyen Özcan, bu yüzden işçi
konumunu belirlemek amacıyla üç oturum halinde düzeneğitimi konusunun önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini
lenen Sempozyumda, Avrupa’nın yanı sıra ABD’den, Güney
ifade etmiştir. Konuşmasında işçi sağlığı ve güvenliği ile
Afrika’dan ve Avustralya’dan da katılımcı ve konuşmacılar
motivasyonunun önemine de değinen Özcan, EAPA Genel
yer aldı.
Kurulunda, katılımcıların yeni bilgiler edindiği ve iyi bir
“Yeni Yolların İnşaasından Koruyucu Bakıma”
tartışma ortamının yaratıldığı her dört yılda
adlı 1. Oturumda, yollara yapılacak
bir düzenlenen EAPA Sempozyumlarının her
olan bakımın yolun ömrüne
EAPA
yılın Haziran ayında yapılma kararı alındığını
olan pozitif etkisi ile teknik
SYM POSIUM
belirterek, bir sonraki Sempozyumun Haziran
ve ekonomik avantajlarının
8 EAPA SYMPOSIUM
PARIS, 12 JUNE 2014
2015’de İstanbul’da yapılacağını konuklara
altı çizildi. “Dayanıklı Yol
duyurmuştur. EAPA Başkanı Özcan, SempozKaplamaları” adlı 2. Oturumda
yuma katılan konuşmacılara, delegelere ve
ise yolun sağlamlığına etki eden
sergicilere katılımlarından dolayı teşekkürlefaktörler ile ihale sözleşmeleri ele
rini ileterek sempozyumu kapatmıştır.
alındı. Ayrıca kalitenin geliştirilmesine
Sempozyumda ele alınan ve tartışılan,
katkı ve çalışanlara kolaylık sağlayan
asfalt endüstrisinin geleceğine ilişkin tehdit
IT ekipmanının kullanımı işlenip, bu
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR
ve fırsat olabilecek tüm konular, EAPA’nın
kapsamda IT alanında birçok bilgi
THE EUROPEAN ASPHALT PAVING INDUSTRY
IN THE 21 CENTURY
ilgili komitelerinde de değerlendirilerek
teknolojisinin mevcut olduğu ve asfalt
bu doğrultuda EAPA çalışmalarına yön
endüstrisinin bunlardan gelecekte
verilecektir.
rahatlıkla faydalanabileceği belirtildi.
A
2014
TH
SPONSERED BY:
NAPA Başkanı
Mike Acott
ST
EUROPEAN ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION
4
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
ASMÜD Kauçuk Asfalt Semineri Düzenledi
G
ünümüzde ömrünü tamamlamış taşıt lastiklerinin
“atık” konumunda olması, her geçen gün hızla
artan sorunları ve dolayısıyla çözüm arayışlarını
beraberinde getirmektedir.
Kullanılamayacak hale gelen atık konumundaki hurda
lastikler genellikle denize gömülmekte, yakılmakta veya
çöp alanlarında depolanmaktadır. Ancak bu yöntemler,
doğanın dengesini bozmakta ve yaşadığımız yüzyıla
damgasını vuran ”çevrenin korunması“ yaklaşımına
taban tabana zıt bir durum yaratmaktadır. Bu nedenle
AB, “çevrenin korunmasını/doğanın sürdürülebilirliğini”
sağlamak açısından atık lastiklerin tekrar kullanılmasını
teşvik eden direktifler yayınlamış, hatta bazı ülkelerde
bu ürünlerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere,
Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre İtalya, Güney Afrika,
Avustralya, Kanada, Brezilya gibi ülkelerin yol endüstrileri
de atık lastikleri yol yapımında “performans arttırıcı
ürün” olarak kullanma arayışına girmişlerdir.
Ülkemizde ise Karayolları Genel Müdürlüğünün
“Kauçuk Modifiye Bitümler ve Kauçuk Asfalt Karışımları”
konusunda teknik şartname
yayınlamasıyla birlikte ömrünü
tamamlamış lastiklerin
asfalt yol uygulamalarında
kullanılması gündeme
gelmiştir. ASMÜD de bu
konu hakkında sektörü
bilgilendirmek üzere 20 Mayıs
2014 tarihinde Karayolları
Genel Müdürlüğü‘nde Kauçuk
Asfalt Semineri düzenlemiştir.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Özcan ile KGM
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu açılışta
yaptıkları konuşmalarda lastik atıklarının asfalt karışımlarında
değerlendirilmesine, Türkiye’de ve dünyadaki uygulamalara
değinmişlerdir. Seminerde, Almanya yol yapım ve asfalt
sektörünün en büyük firmalarından biri olan Basalt AG’den
Dr. Reha Çetinkaya çok kapsamlı bir sunum yapmış, İSFALT
A.Ş.’ nin Laboratuar Şefi Seyit Ali Yıldırım ile KGM Bitümlü
Karışımlar Şefi Ahmet Sağlık kurumlarının konu hakkındaki
deneyimlerini aktarmışlardır.
Dr. Reha Çetinkaya tarafından yapılan sunumda, kauçuk
bitüm ve kauçuk asfaltın özellikleri, üretim teknikleri,
kullanımı ve laboratuar değerlendirmelerine ilişkin genel bilgi
verilerek, Almanya’nın konu hakkında deneyimleri aktarıldı.
Kauçuklu modifikasyonların yaşlanma, elastisite, soğuğasıcağa karşı direnç gibi hem performans sonuçlarından,
hem de gürültü azalmasına olan etkilerinden bahsedilen
sunumda, bu ürünlerin laboratuar testleri ve dizaynları,
kullanıldığı asfalt karışım tipleri ile uygulama tipleri
konusunda da Almanya’dan örnekler verildi. Dr. Çetinkaya,
sunumunda ayrıca, kauçuk modifikasyonunda çevresel
etkiler, kauçuk asfalt projelerine ilişkin sözleşmelerde dikkate
alınması gereken unsurlar ve kauçuğun asfaltta kullanımının
ekonomik değerlendirmesi konularına da yer verdi.
Yapılan sunumlarda, genellikle kauçuğun bitüm içerisine
eklenmesi (ıslak proses) ya da asfalt karışımına doğrudan
atılması yolu (kuru proses) şeklinde gerçekleşebileceği; ıslak
prosesin performans etkisinin daha iyi olduğu ve kalite
kontrolün daha rahat sağlandığı belirtilmiş, ıslak prosesin
Açık Gradasyonlu Asfalt ve Poröz Asfalt uygulamalarında
daha yaygın kullanıldığı ve böylece karışımların çatlamaya, tekerlek izine ve yaşlanmaya karşı bir miktar daha
direnç kazandığı, stabiliteyi ve özellikle gürültüyü azalttığı
vurgulanmıştır.
Yoğun ilgi gören ve endüstrinin farklı taraflarından
yaklaşık 100 kişinin katıldığı seminerde, konuya ilişkin sorunların ve gelişmelerin tartışıldığı bir platform oluşturulması
katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
5
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
Dünyanın Tercihi Asfalt Yollar - 2
Bültenimizin bir önceki sayısında yeralan “Dünyanın
Tercihi Asfalt Yollar” başlıklı makaleye bu sayımızda
devam ediyoruz.
Asfalt yol düzgün, konforlu ve güvenlidir
Asfalt, beton gibi belirli aralıklarla derz gereksinimi
olmadan kesintisiz serilebildiğinden daha düzgün bir
yüzey oluşturur. Ayrıca asfalt üstyapılar, tabakalar
halinde serildiğinden trafiğe doğrudan temas eden
tabakanın gradasyonu ve yapısı itibariyle sürüş
kalitesini artırır ve böylece istenilen düzgünlük ve
konfor sağlanır.
Şşşşşş
Hazırlayan: Zeliha Temren
Asfalt kaplamalar daha düzgün ve daha esnek
olduğundan gürültü düzeyi betona göre daha
düşüktür. Yapılan araştırmalarda asfaltın gürültü
düzeyinin betondan 2-3 desibel daha düşük olduğu
saptanmıştır. Gürültüde bu düzeydeki bir azalma,
insan üzerinde, yolda trafik hacminin yarıya düşmesi,
trafik hızının %25 azalması veya gürültü kaynağına
olan uzaklığın 2 kat artması şeklinde bir pozitif etki
yaratmaktadır. Özel tekniklerle üretilen taş mastik
asfalt ve poröz asfalt karışımlarında gürültü seviyesi 5
desibele kadar azalmaktadır.
Yapılan araştırmalarda yüzey düzgünlüğünün
artmasıyla; araçların yakıt sarfiyatının düştüğü, araç
arızaları ile lastiklerdeki aşınmaların azaldığı ve yol
hizmet ömrünün arttığı belirlenmiştir. Ayrıca düzgün
ve sessiz asfalt yollar; alkol ve hızdan sonra en sık
rastlanan kaza nedeni olarak tespit edilen sürücü
yorgunluğu ve stresini de azaltmaktadır.
Asfalt yüzey kaplamalarında, özel agregalar
kullanarak kaplamanın kayma direnci artırılır ve trafik
güvenliği sağlanır. Taş mastik asfalt ve poroz asfalt
gibi yüzey pürüzlüğü yüksek olan özel karışımlarla da
yolun kayma direnci artırılmaktadır. Serbest direnaj
sağlayan poroz asfalt karışımlarıyla su sıçraması ve ışık
yansıması gibi sürücü görüşünü engelleyen faktörler de
ortadan kaldırılmaktadır.
Ayrıca asfaltın renginin siyah olması sonucu yol
çizgilerinin görünürlüğünü arttığından trafik güvenliği
daha yüksektir. Otobüs şeritleri ve bisiklet hatları gibi
özel alanları belirlemek üzere kullanılan renkli asfaltlar,
sürücünün bu hat içinde kalmasını kolaylaştırmakta ve
yol güvenliği sağlamaktadır.
6
Asfalt çevreye dosttur
Yol üstyapılarının yapımı ve bakımında kullanılan
üstyapı tipinin çevresel etkilerinin önemi gittikçe
artmaktadır. Asfaltın, hava kalitesine, toprağa ve yeraltı
suyuna etkileri araştırılmış; yüzyıllardır kullanılan
asfalt kaplamaların çevresel açıdan sürdürülebilir bir
teknik olduğu kanıtlanmıştır. Bu kapsamda bitümlü
karışımlardan suya ve toprağa zararlı herhangi bir
maddenin geçmediği saptanmıştır. 1950 yılından beri
bitümlü şilteler, depo ve havuzların su yalıtımında
kullanılmaktadır. Hatta Oregon eyaletinde balıkçılık
ve doğal yaşam idaresince temiz sularda yaşayan
alabalığın yetiştirildiği havuzlarda bile astar olarak
bitümlü şilteler kullanılmaktadır. Global iklim
değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunun
azaltılması konusu da günümüzün sürdürülebilirlik
politikasını
oluşturmaktadır.
Endüstriler, sera gazı
emisyonuna neden olan
petrol kökenli yakıtların
düşük oranda kullanıldığı
teknolojilere yönelmiştir.
Yol endüstrisinde
yapılan araştırmalarda,
asfaltın sıcak olarak
üretilmesine rağmen
sera gazı emisyonunun
beton üretiminden daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, çimento
üretimindeki karbon emisyonunun bitüm üretiminden
3-4 kat daha fazla olmasıdır.
Çevreye çok duyarlı olan asfalt endüstrisi, asfalt
üretimde gaz ve toz emisyonlarını azaltarak çevreye
ve insan sağlığına olan etkileri en düşük seviyeye
düşürmek üzere ileri teknolojiye sahip ekipman ve
makineler ile ılık ve soğuk karışım asfalt teknikleri
geliştirmiştir.
Asfalt, %100 geri dönüştürülebilen bir malzemedir
Asfaltın en önemli temel özelliği yapısal
fonksiyonunu kaybetmeden içeriğindeki agrega ve
bitümlü bağlayıcının tamamının geri kazanılabilir
olmasıdır. Beton içeriğindeki en önemli bileşen olan
çimento, bağlayıcı özelliğini kaybettiğinden ömrü
sonunda sadece bir agrega kaynağı olarak geri
kazanılabilmektedir. Asfalt dünyanın en çok geri
kazanılan malzemesi olup, mevcut asfalt kaplamalı
yollar, ülkelerin nesilden nesile devredilebileceği
bir serveti olarak değerlendirilmektedir. Halen
uzunluğu 17.114 km olan bitümlü sıcak karışım karayolu
ağımızda bulunan yaklaşık 140 milyon ton asfalt,
ülkemizin gelecek nesillere aktarabileceği önemli
bir kaynaktır. Asfaltın geri kazanılmasında yapılan
başarılı uygulamalar sonucu, ülkeler yollardaki mevcut
asfaltın bir malzeme kaynağı olarak değerinin tam
anlaşılmasını, zayi edilmemesini hedeflemişlerdir.
Asfaltın geri kazanımıyla, atık sorununun
çözülmesinin yanı sıra sağladığı enerji tasarrufu
ile sera gazı emisyonları büyük ölçüde azalmakta
ve bir anlamda “karbon ayak izi” küçülmektedir.
Yapılan araştırmalarda geri dönüştürülme prosesinde
asfaltta %40’a, betonda ise %5’e varan oranda CO2
emisyonunun azaldığı saptanmıştır. Bu yönüyle asfaltın
geri dönüştürülmesi sektörümüze büyük bir avantaj
sağlamaktadır.
Asfalt yollar toplumun değişen ihtiyaçlarına
uyarlanabilir
Asfalt, toplumun her türlü ihtiyacını karşılayacak
şekilde yol yapma olanağı sağlamaktadır. Bugün
yapılan bir yol, gelecekte genişletilebilmekte ve daha
ağır trafiğe göre takviye edilebilmektedir. Ülkemizde
genellikle yol üstyapısı bitümlü sathi kaplama ile
trafiğe açılmakta, daha sonra projeye gerekli kaynak
sağlandıkça belirli bir taşıma gücüne sahip bitümlü
sıcak karışım tabakaları ile teşkil edilmektedir. Asfalt
üstyapılar, ağır trafikli otoyoldan, bisiklet yoluna,
hava alanından, endüstriyel alanlarına kadar her türlü
trafiğe ve hava şartlarına uygun dizayn alternatifleri
sunmaktadır. Asfalt yollar, su ve gaz boru hattı gibi
altyapı tesisatlarının kolay ve trafiği fazla etkilemeden
hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Türkiye’de yol yapımı asfalt teknolojisi
üzerine kurulmuştur
Türkiye yol yapmaya asfaltla
başlamıştır. Kamu ve özel sektör bu
konuda 50 yılı aşkın bir deneyim
ve donanıma sahiptir. Ülkemiz
asfalt sektörü yüksek kapasiteli çok
sayıda modern asfalt ekipmanı ve
makineleriyle yüksek performanslı,
uzun ömürlü, çevreye dost yollar
yapmaya devam edecektir.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
EAPA ve ASMÜD, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi Üyesi
Parlamenter İsmail Ertuğ ile Brüksel’de Buluştu
E
APA Genel Sekreteri Egbert Beuving ve
Direktörü Carsten Karcher ile ASMÜD
uzmanı Gülay Malkoç, Mayıs sonunda
yapılan seçimlerle yeniden Avrupa Parlamentosu
üyeliğine seçilen İsmail Ertuğ ile 17 Haziran 2014
tarihinde Brüksel’de bir araya geldiler.
Yapılan görüşmede EAPA Genel Sekreteri
Beuving, seçimlerden önceki dönemde Avrupa
Parlamentosu Ulaştırma Komitesinin bir üyesi
olan ve yeni dönemde de bu komitenin üyeliğine
tekrar seçilen İsmail Ertuğ’u son seçimlerdeki
başarısından dolayı kutlayarak, iyi dileklerini iletmiş, ayrıca bir önceki dönemde EAPA ile yapmış
olduğu işbirliği için de teşekkür etmiştir. Beuving,
EAPA’nın bu yeni yasama döneminde de kendisiyle, Avrupa Parlamentosuyla ve özellikle de
Parlamentonun ilgili komiteleriyle yakın işbirliği
içinde olma arzusunu dile getirmiştir. Toplantıda,
ayrıca EAPA’nın yol politikaları ve özellikle de
asfalt kaplamalar konusundaki görev ve amaçları,
son gelişmeler, endüstrinin eğilimleri, zorlukları
ve karar vericilerden beklentileri dile getirilmiştir.
Ertuğ, her zaman olduğu gibi asfalt endüstrisinin
ihtiyaçlarına ilgi göstermiş ve EAPA’nın sürdüreceği çalışmaları için her zaman destek vereceğini
ileterek, EAPA’nın Brüksel’deki lobi faaliyetlerinin
yürütülmesi ve lobinin önemine ilişkin tavsiyelerde bulunmuştur.
EAPA tarafından son derece yararlı bulunan bu
buluşmanın gerçekleşmesinin ASMÜD tarafından sağlanması nedeniyle EAPA, bu destek için
ASMÜD’e teşekkürlerini
iletmiştir.
6 Eurasphalt & Eurobitume Congress
th
6th Eurasphalt & Eurobitume
Congress
1– 3 June
2016 – Prague Congress Centre
1– 3 June 2016 – Prague Congress Centre
INVITATION
6. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi 2016’da Prag’da Düzenlenecek
INVITATION
The 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress will be held on 1–3 June 2016 in the Prague Congress Centre (Czech Republic)
The 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress will be held on 1–3 June 2016 in the Prague Congress Centre (Czech Republic)
Organised by the European Asphalt Pavement Association (EAPA) and Eurobitume
Organised by the European Asphalt Pavement Association (EAPA) and Eurobitume
“Investing in our greatest asset”
“Investing in our greatest asset”
müşavir mühendisler ve finans uzmanları ile
ekipman üreticilerinden kongreye bildiri ile
With its role as the backbone of all our transportation needs, making this asset more efficient is critical for the success of both our
With its role as the backbone
of all and
our our
transportation
needs, making
thisor
asset
more
efficient is criticalkatılımları
for the successbeklenmektedir.
of both our
society
economy, whether
industrial
service
based.
Bildiriler için konular;
society and our economy, whether industrial or service based.
We invite you to show your support for this statement through your involvement
in the theme
chosen for the next E&E congress
•
•
Sağlık
ve
güvenlik,
We invite you to show yourinsupport
for this
through
your involvement
in the theme
chosenEuropean
for the next
E&E
congress
2016. Our
aim statement
is to highlight
the importance
of maintaining
an efficient
road
network
and also the importance that
in 2016. Our aim is to highlight
the importance
of maintaining
an efficient
European
road network and also the importance that
research
and development
play in ensuring
that this
is realised.
•• Standardizasyon ve yasal düzenlemeler,
research and development play in ensuring that this is realised.
There are lots of examples of how society has invested in maintaining their valued assets and let’s take the congress location,
•• Sürdürülebilirlilik
ve enerji
endüstriyi
girişimlere
yönlendirecek
vrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPAThere
ve are lots of examples
of how and
society
has invested
in maintaining
their
valued
and Alet’s
take
the
congress
location,
Prague,
itspozitif
famous
medieval
Astronomical
Clock
as anassets
example.
national
treasure
dating
back to 1410.
Over 600verimliliği,
years old
Prague, and its famous medieval
Clock
anhelp
example.
A national
treasure
dating back
to 1410. Over
old expertise.
and stillAstronomical
working today
withas
the
of society’s
investment
in planned
maintenance
and 600
use years
of special
the help ağının
of society’skurulabilmesi
investment in planned
Uygun maliyetlilik ve finansman,
iletişim
içinmaintenance
fırsatlarand use of special••expertise.
Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitumeand still working today with
Our roads may not have the same life span expectancy, but we know that solutions and expertise are available to extend the life
Our roads may not have the
expectancy,
but
we know
that investing
solutions in
and
expertise
are•available
to
extend
lifeve uygulama
ofsame
a roadlife
andspan
meet
the needs of
society
through
planned
product
selection
and
good the
maintenance
options that include
• Bakım,
işletme
teknikleri,
sunmak;
tarafından her dört yılda bir geleneksel
of a road and meet the needs
of society
through
investing in planned product selection and good maintenance options that include
criteria
for long
life pavements!
criteria for long life pavements!
•
•
Akıllı
ve
yetenekli
altyapılar,
•• Zorlukları
aşabilmek
için
ortak
bir
yaklaşımın
olarak düzenlenen ve 2012 yılında rekor bir
Together, the bitumen and asphalt industries and the research community have been investing time and resources to develop
Together, the bitumen andproduct
asphaltand
industries
and solutions
the research
community
have been
investing
resources
to develop
technology
for the
road network.
We have
accesstime
to immense
knowledge
and expertise, which in itself is
•and
• Varlık
yönetimi
oluşturulmasına
yardımcı
olacak
tartışmaları
katılımla İstanbul’da gerçekleştirilen Eurasphalt
product and technology solutions
for theasset
roadtonetwork.
have
access
an important
the roadWe
industry
overall.to immense knowledge and expertise, which in itself is
an important asset to the road industry overall.
başlıkları altında toplanmış olup, bildiri özetleriyaratmak.
& Eurobitume Kongresinin 6.’sı 1-3 Haziran
The three main objectives of the E&E Congress 2016 are to:
The three main objectives of
E&E aCongress
areindustry
to:
• the
provide
platform2016
for our
and stakeholders to demonstrate and learn from the innovation and investments that have
• provide a platformYollarla
for our industry
andinstakeholders
to demonstrate
and learn
fromdecisionthe innovation
and
investments
that
have
nin
kongre
30 Kasım 2014 tarihine
vemade
altyapı
ile ilgili
çalışantechnologies
tüm
tarafların,
2014 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde, Prag’da
been
developing
our
products,
and
making
processes
oversekreterliğine
recent
years
been made in developing
products,
technologies
makingto
processes
recentideas
yearsand network in a way that will encourage positive
• our
offer
a unique
opportunityand
for decisionall stakeholders
engage, over
exchange
• offer a unique opportunity
for all
to engage,
exchange
ideas and network in a way that
will encourage
positive gerekmektedir.
action
instakeholders
the future ve
kadar
gönderilmesi
yani
yol,
demiryolu
havaalanı
idarelerindeki
yapılacak.
action in the future
• stimulate discussions and debates that will help to steer a common approach to challenges
and debates that will help to steer a common approach to challenges
ASMÜD ve EAPA Başkanı Ayberk Özcan’ın
uzmanlar,
ulaştırma ekonomistleri, sosyal
Ana tema olarak ülkelerin en önemli • stimulate discussions
To achieve all of these objectives a comprehensive programme has been created which identifies the key issues associated
achieve all of these objectives
a comprehensive
programme
has the
been
created which
the key issues associated
with asphalt
pavement solutions
to provide
confidence
that allidentifies
types of decision-makers
need when investing in our existing
Yürütme
uzman Gülay Malkoç’un
bilimciler,
altyapı
mühendisleri,
karayolu
varlıklarından biri olan yollara yapılan/ To
with asphalt pavement
solutions
to
provide
the
confidence
that
all
types
of
decision-makers
need
when
investing
inKomitesinde,
our existing
and future road networks.
and future road networks.
Organizasyon
Komitesinde
yer aldığı Kongreotoriteleri,
müteahhitler,
araştırma
enstitüleri,
yapılacak yatırımları ele alacak olan E&E 2016
To be able to invest wisely requires the understanding and commitment from us all!
To be able to invest wisely requires the understanding and commitment from us all!
nin Türkiye Odak Merkezi ASMÜD’dür. ASMÜD
Kongresinin aşağıdaki üç temel amaca ulaşması
Look forward to seeing you in Prague.
Look forward to seeing you in Prague.
bu görev çerçevesinde Kongreyi Bağımsız
beklenmektedir:
Devletler Topluluğu ile Ortadoğu ülkelerine de
•• Bitüm ve asfalt endüstrisi ile paydaşlarının
duyuracaktır. E&E Kongresi ile ilgili detaylı bilgi,
son yıllarda ürünlerini, teknolojilerini ve karar
bildiri konuları, bildiri özetlerinin yüklenmesine
verme yöntemlerini geliştirmek için yaptıkları
ilişkin işlemler, önemli tarihler kongrenin resmi
yenilikler ve yatırımlar hakkında bilgi sahibi
Carl Robertus
Ayberk Özcan
Carl
Robertus
Ayberk
Özcan
President
of
Eurobitume
President
of EAPAolan www.eecongress2016.org adresinde
sitesi
olmak üzere bir platform oluşturmak; President of Eurobitume Eurobitume Başkanı
President
EAPA
Başkanıof EAPA
mevcuttur.
•• Fikir ve bilgi alışverişinin sağlanabilmesi ve
The road network is our greatest asset and the most important part of all public infrastructures.
The road network is our greatest asset and the most important part of all public infrastructures.
A
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
7
2
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
ASMÜD ve KGM İftar Yemeğinde Buluştu
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD)
yöneticileriyle, uzun yıllardır birlikte pek çok ortak
çalışma yaptıkları Karayolları Genel Müdürlüğü
yetkilileri bu kez iftar yemeği için bir araya
geldi. ASMÜD’ün Karayolları Genel Müdürlüğü
Tesisleri’nde düzenlediği yemeğe Karayolları
Genel Müdür Yardımcıları Uğur Kenan Adiloğlu ve
İhsan Akbıyık’ın yanı sıra bazı daire başkanları ve
şube müdürlerinden oluşan kalabalık bir topluluk
katıldı. ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan ile Yönetim
Kurulu Üyelerinden Tuncer Ertan, Deha Emral,
İhsan Çetinceviz ve İbrahim Yaykıran’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine derneğin ve ASMÜD üyesi
firmaların temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.
Beton Yollar Seminerinde
ASMÜD Üyesi Gülsan İnşaat’ın
Bir Projesi de Sunuldu
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 17 – 19 Nisan 2014 tarihlerinde Congresium Ankara’da düzenlenen “Beton Ankara 2014 Fuarı”
kapsamında gerçekleştirilen Beton Yollar Semineri’nde yapılan
beton yol teknikleri konusundaki sunumlar Derneğimiz uzmanı
tarafından izlendi.
Belçika’dan Wallonia Kamu Hizmetleri
Yollar ve Köprüler
Onursal Direktörü’nün
konuşmacı olarak
katıldığı seminerde
Derneğimiz üyesi
Gülsan İnşaat A.Ş.’nin
uzmanları tarafından
Kazakistan’da Doğuş- Gülsan ortak girişimi olarak yapımı üstlenilen 112 km’ lik duble beton yol projesi hakkında bilgi verildi. 25 yıl
ömürle projelendirilen üstyapı;
•• 25 cm donatılı beton kaplama
•• 18 cm çimento bağlayıcılı temel
•• 33 cm granüler alttemel
tabakalarından meydana gelmiştir. Bu projede, projelendirmeye
alınan hizmet ömrünün asfalt üstyapınınkine (20 yıl) yakın olması
asfalt sektörü olarak dikkatimizi çekmiştir.
Seminerde ele alınan diğer bir konu da, ülkemiz otoyollarında
asfalt tabakaları altında temel tabakası olarak kullanılan, ancak
yansıma çatlakları nedeniyle uygulamasından vazgeçilen, bir cins
çimento bağlayıcılı temel tabakası gibi inşa edilen “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar” olmuştur.
8
İnşaat Malzemeleri Tüzüğü
Hakkında Çalıştay Düzenlendi
AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin
“Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi” olan TAIEX ile Ekonomi Bakanlığımızın
ortak girişimi ile organize edilen İnşaat Malzemeleri Tüzüğü uygulamaları konusu
ile ilgili çalıştay 28 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.
Dernek uzmanlarımızın katıldığı çalıştayda, AB mevzuatına uyum çalışmaları
kapsamında 2002 yılından itibaren ülkemizde uygulanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği yerine Avrupa Komisyonu tarafından 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe
giren Yapı Malzemeleri Tüzüğü ve uygulamaları konusunda sektöre bilgi
aktarılmıştır.
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden
AB Teknik Mevzuat Daire Başkanı Sayın Çetin Yılmaz’ın yönettiği çalıştaya
Avrupa’dan katılan konuşmacılar, aşağıda belirtilen konularda katılımcıları
bilgilendirmişlerdir:
•• Fransa’da Yapı Malzemeleri Tüzüğü Uygulamaları, Pierre-Baptiste Delpuech,
Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı
•• Harmonize Avrupa Standardları, CE Sertifikasyonu, Amilcar da Costa, Avrupa
Standardizasyon Kurumu CEN/CENELEC
•• Onaylanmış Kuruluşlar, Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Performans
Değerlendirmesi ve Onaylanması, Teresa Casaca, Portekiz Kalite Enstitüsü
•• Avrupa Teknik Onayı ve Değerlendirme Esasları, Jiri Sobola, EUROLAB
•• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı- Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Dairesi
Başkanlığı
Tüm yapı işlerinde kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması
gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk
değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul
ve esasları kapsayan bu tüzük ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. Halen ülkemizde bu tüzük kapsamında 16 adet Onaylanmış
Kuruluş alanında hizmet vermekte olup, 213 adet uyumlaştırılmış yapı malzemesi
standardı vardır.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 / SAYI: 3
Download

ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan Avrupa Asfalt Endüstrisini Temsil