Evrak Tarih ve Sayısı: 06/11/2014-236454
*BENN358H6*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
ÇOK İVEDİ
Sayı :18235917-101.04Konu :Merkez Açılması
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde "Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi" kurulmasının 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2
maddesi uyarınca uygun görüldüğü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.10.2014
tarihli, 59637 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör
EK :
YÖK yazısı.
DAĞITIM
Bilgi için:
Tüm Birimlere
Gereği için:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BENN358H6
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Rabia GÜNEY Dahili : 10496
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00-10040 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-67988
m
4 .V- •
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI.
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı
09M0/2û\4
Sayı :75850160-101.04/59637
Konu. Merkez Açılması
W
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 06/03/2009 tarih ve B.30.0.HKM.06.01.001/1534-7208 sayılı yazımız..
Ahi Evran, istanbul Üniversitesi Rektörlüklerinin, Rektörlükleri bünyesinde uygulama ve araştırma
merkezi kurulması konusundaki teklifleri 24/09/2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesj uyarınca, adı geçen
rektörlükler bünyesinde aşağıda belirtilen uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması uygun
görülmüştür.
Ahi Evran Üniversitesi
Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araşürma Merkezi
İstanbul Üniversitesi
Bıyomedikai Mühendisliği Uygulama ve Araşürma Merkezi
Söz konusu merkezlere ait yönetmeliklerin ilgi yazımız ile bildirilen 25/02/2009 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul Kararı uyarınca üniversiteniz tarafından Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ederim
^ e-imzahdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekteter
Dağıtım:
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
Personel Dairesi Başkanlığına
M- TJ'
. .i l
Üravcrsitekr Mah. 1600.Cad N*o:10 06539 BilkcntiÂNKARA
Telefon (0312) 298 78 16 Faks: (0312) 266 47 4S
E-Posta: [email protected] Oektranik Aş ww.yok.8ev.tt
Bu belge, güvenli clelaronikinKaıt imalmnıştft
.10
/
iuXUKIM
A>raS bjgi
içjı irtfojt
Memr
YILDIRIM
Memr
Bwtwyvcft [ıtipsv/çbys.yokgov.rrdoı-uplıjs'inrcgration'yol: SignQiccfcaspf?HleUoe(D'i33<02!fva4it!-4e9b-bab£2e47CCbb7b0"adresinden y*P<W*9sr
Download

Merkez Açılması hk. - İşletme Fakültesi