TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E
TR
TRT-BA-TTK29E-51E-70E-TC-001-TR
KULLANIM KILAVUZU
NEM ALMA CIHAZI
Yasal uyarı
İçindekiler
Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler ......................................... 01
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi .................................. 01
Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler ...................... 02
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik ........................... 04
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar .............. 05
Bağlantı veya montaj............................................................... 05
Kullanım ................................................................................. 06
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin
bilgiler .................................................................................... 08
Hatalar ve arızalar ................................................................... 08
Periyodik bakım ile ilgili bilgiler ............................................... 09
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar......... 11
Servis istasyonları ................................................................... 15
Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 15
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya
zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar.............................. 15
Uygunluk beyanı ..................................................................... 15
Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler
Bu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbir
bölümü, TROTEC®' 'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yeniden
hazırlanamaz veya elektronik sistemler kullanarak işlenemez,
çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün isimleri, serbest
kullanılabilirlik garantisi olmadan ve üreticinin esas yazı şekline
uyularak kullanılmaktadır. Tüm ürün isimleri tescillidir.
Üretim alanındaki devam eden iyileştirme çalışmaları ile şekil ve
renk değişiklikleri kapsamında tasarım değişiklikleri yapma hakkı
saklıdır.
Teslimat kapsamı ürün resimlerinden farklı olabilir. Mevcut
doküman gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. TROTEC®,
olası hatalar veya unutma durumlarına yönelik olarak hiçbir
sorumluluk üstlenmez. © TROTEC®
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Cihazın kullanım süresi 10 yıldır.
Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır.
Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.
Semboller
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Elektrik akımı nedeniyle yaralanma ve ölümle
sonuçlanabilecek tehlikelere işaret eder.
Tehlike!
İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye
işaret eder.
Dikkat!
Maddi hasarlara neden olabilecek bir tehlikeye işaret
eder.
Kullanım kılavuzunun güncel versiyonunu www.trotec.com.tr
adresinde bulabilirsiniz.
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
1
Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler
Cihazın görünümü
Cihaz açıklaması
Cihaz, yoğuşma prensibi ile odalarda otomatik bir nem alma
işlemi gerçekleştirir.
Fan, nemli oda havasını hava girişindeki (5) hava filtresi
üzerinden emer. Oda havası çiyleşme eşiğinin altına kadar
soğutulur. Havada bulunan sı buharı, evaporatör lamelleri
üzerinde çiyleşir ve yoğuşma olarak tahliye edilir. Kondenserde,
nemi alınmış ve soğutulmuş hava tekrar ısıtılır ve oda sıcaklığının
yaklaşık 5 °C üzerinde bir sıcaklıkla tekrar dışarıya üflenir. Bu
şekilde hazırlanan kuru hava oda havasıyla karışır. Cihazın
sağladığı sürekli oda havası sirkülasyonu nedeniyle kurulum
alanındaki nem azalır.
Yoğuşan su, hava sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak entegre bir
boşaltma ağzından geçerek altta yer alan yoğuşma kabına (7)
damlar. Bu bileşen, dolum seviyesini ölçmek amacıyla bir
şamandırayla donatılmıştır.
Yoğuşma kabının (7) maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında,
kumanda panelinin üzerinde (1) yer alan yoğuşma kabı kontrol
lambası (bkz. Kumanda elemanları bölümü) yanar. Cihaz kapanır.
Yoğuşma kabı kontrol lambası, ancak boşaltılan yoğuşma kabı (7)
tekrar yerine yerleştirildikten sonra söner.
Opsiyonel olarak, yoğuşma suyu bir hortum yardımıyla yoğuşma
bağlantısından (6) boşaltılabilir.
Cihaz, konutlardaki ve çalışma alanlarındaki nemin azaltılması
için öngörülmüştür.
İşletim sırasında oluşan ısı ışınımı, oda sıcaklığını yaklaşık
1 - 4 °C arttırabilir.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
2
No.
Tanım
1
2
3
4
5
6
7
8
Çalışma paneli
Ayarlanabilir lamelli hava çıkışı
Kulp yuvaları
Ön tara
Hava filtresiyle birlikte hava girişi
Yoğuşma bağlantısı
Yoğuşma kabı
Taşıma tekerlekleri
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
TR
Teknik bilgiler
Parametre
Model
Nem alma kapasitesi, maks.
Çalışma sıcaklığı
Hava kapasitesi, maks.
Elektrik bağlantısı
Güç tüketimi, maks.
Nominal akım
Yoğuşma kabı
Soğutma gazı
Soğutma gazı miktarı
Ağırlık
Ölçüler (Yükseklik x Derinlik x Genişlik)
Duvarlarla/nesnelerle aradaki minimum
mesafe
Ses basınç seviyesi LpA (1 m; DIN
45635-01-KL3 uyarınca)
Değer
TTK 29 E
10 l
110 m³/saat
250 W
1,2 A
80 g
10,7 kg
A:
B:
C:
D:
43 dB(A)
TTK 51 E
16 l
5 ila 32 °C
126 m³/saat
220 ila 240 V / 50 Hz
410 W
2,1 A
2,3 l
R134a
120 g
13,2 kg
490 x 220 x 365 mm
Üst:
50 cm
Arka:
50 cm
Yan:
50 cm
Ön:
50 cm
43 dB(A)
TTK 70 E
20 l
135 m³/saat
480 W
2,2 A
135 g
13,4 kg
45 dB(A)
Devre şeması
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
3
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik
Personelin niteliği
Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce
dikkatlice okuyunuz ve her zaman kurulum yerinin hemen
yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!
Bu cihazı kullanan kişiler;
• Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya
çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.
• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu
okumuş ve anlamış olmalıdır.
• Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.
Cihazı, aşındırıcı atmosferde çalıştırmayınız.
• Cihaz, iç mekanlarda kurulum için tasarlanmıştır.
• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
• Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin
bulunmadığından emin olunuz.
• Cihazın içine asla nesneler sokmayınız ve cihazın içine elinizi
sokmayınız.
• Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı
taşımayınız.
• Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar
görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan
emin olunuz.
• Bağlantı kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın
bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz
önünde bulundurarak seçiniz. Aşırı elektrik yükü oluşmasına
izin vermeyiniz.
• Cihazı sadece yoğuşma kabı boşaltılmış durumdayken
taşıyınız.
• Toplanan yoğuşma suyunu tasfiye ediniz. Bu suyu içmeyiniz.
Sağlık tehlikesi bulunmaktadır!
Usulüne uygun kullanım
Cihazı sadece oda havasının kurutmak ve nemini almak için
teknik bilgilere uyarak kullanınız.
Usulüne aykırı kullanım
Cihazı asla ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine
yerleştirmeyiniz. Cihaz, açık alanda veya boru patlaması ya da su
basmasından kaynaklanan su hasarlarından sonra odaların ve
alanların kurutulması için kullanmayınız. Cihazın üzerine
kurutmak amacıyla örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da
dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.
4
Kalan tehlikeler
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili
bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan
önce elektrik fişini prizden çıkartınız!
Tehlike!
Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline
geçmemelidir.
Tehlike!
Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne
uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu
cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!
Tehlike!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.
Dikkat!
Cihazın hasar görmesini engellemek için cihazı hava
filtresi takılmadan asla çalıştırmayınız!
Acil durumda yapılması gerekenler
1. Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
TR
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
Cihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafından
mümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşıma
hakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki çok kenarlı işaretlerde bulunmaktadır.
Bağlantı veya montaj
Kurulum
Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca
duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.
A
Cihaz, rahatça taşınması için taşıma tekerlekleri ve kulp
yuvalarıyla donatılmıştır.
Her taşıma işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
B
1. Cihazı elektrik düğmesinden kapatınız (bkz. Kumanda
elemanları bölümü).
2. Elektrik fişini prizden çıkartınız. Elektrik kablosunu çekme
halatı olarak kullanmayınız!
3. Yoğuşma kabını boşaltınız. Damlayan yoğuşma suyuna
dikkat ediniz, sonradan yoğuşma suyu damlayabilir.
Her taşıma işleminden sonra şu uyarılara dikkat ediniz:
1. Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.
2. Cihazı bir saat sonra çalıştırınız!
Depolama
Kullanmayacağınız zaman cihazı şu şekilde depolayınız:
• kuru,
• üstü kapalı bir yerde,
• tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir
pozisyonda,
• gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı plastik bir kılıfla
koruyarak.
• Depolama sıcaklığı, Teknik Bilgiler bölümünde çalışma
sıcaklığı için verilen aralığa uygundur.
C
C
D
• Cihazı devrilmeyecek şekilde ve yatay olarak yerleştiriniz.
• Cihazı mümkün olduğunca odanın ortasına yerleştiriniz ve ısı
kaynaklarından uzakta olmasına dikkat ediniz.
• Cihazın özellikle çamaşırhane, banyo vb. ıslak yerlerde
kurulumu sırasında, cihazı, yönetmeliklere uygun bir kaçak
akım koruma tertibatı (FI şalteri) ile yerinde emniyete alınız.
• Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda
olduğundan emin olunuz.
Nem alma kapasitesiyle ilgili uyarılar
Nem alma kapasitesi şunlara bağlıdır:
• Cihazın bulunduğu alanın özellikleri
• Oda sıcaklığı
• Bağıl nem
Oda sıcaklığı ve bağıl nem ne kadar yüksekse, nem alma
kapasitesi de o kadar fazla olur.
Oturma odalarında kullanım için yaklaşık % 50-60'lık bir bağıl
nem yeterlidir. Depolarda ve arşivlerde nem yaklaşık % 50
değerini aşmamalıdır.
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
5
Kullanım
Nemin ayarlanması
Kumanda elemanları
Uyarı:
Seçilen nem, cihazın kurulduğu odadaki mevcut nemden daha
düşük olmalıdır.
9
10
11
• Döner düğmeden (12) istediğiniz nemi ayarlayınız.
Aşağıdaki tablo, ayarlar için referans değerleri içermektedir:
12
Döner düğmenin konumu
Nem referans değeri
CONT.
7
6
4
2
Bkz. Bölüm Sürekli çalışma modu
% 30
% 40
% 60
% 80
No.
Kumanda elemanları
Sürekli çalışma modu
9
DEFROST kontrol lambası:
Otomatik buz çözme
OPERATION (ÇALIŞMA) kontrol lambası:
Cihaz çalışmaya hazır durumdadır.
TANK FULL (DEPO DOLU) kontrol lambası:
Yoğuşma kabı dolu veya eksik
Nem ön ayarı döner düğmesi
Cihaz, sürekli çalışma modundayken hava nemini sürekli olarak
ve nem içeriğinden bağımsız olarak alır.
Yoğuşan su, yoğuşma kabında toplanır veya ayrı olarak boşaltılır.
Ayrı boşaltma için, uygun bir hortuma (1/2 inç) ve uygun bir kaba
veya yoğuşma suyunu toplamak için uygun bir kaba ihtiyaç
duyulur.
Sürekli çalışmayı şu şekilde başlatınız:
10
11
12
Cihazın çalıştırılması
• Cihaz, açıldıktan sonra, dolan yoğuşma kabının şamandırası
tarafından kapanana veya önceden ayarlanan neme ulaşılana
kadar tam otomatik şekilde çalışır.
• Cihaz kapatılana kadar fan sürekli olarak çalışır.
• Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.
1. Yoğuşma
kabının
boş
olduğundan
ve
doğru
yerleştirildiğinden emin olunuz. Aksi takdirde cihaz çalışmaz!
2. Hava çıkışındaki (2) lamelleri açınız
3. Döner düğmeyi (12) OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
4. Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
5. Döner düğmeyi (12) önce 4 konumuna (istenen nem % 60)
getiriniz. Başka bir nem değeri isterseniz, daha yüksek veya
düşük bir değer seçiniz.
– OPERATION (ÇALIŞMA) kontrol lambası (10) yanar.
– Nem Alma Cihazı çalışır.
6
1. Cihazı kapatınız.
2. Yoğuşan suyun ayrı olarak boşaltılması gerekirse, hortumu
bağlayınız, bkz. Bölüm Yoğuşma bağlantısında hortumla
çalıştırma. Yoğuşan suyu yoğuşma kabında toplamak
isterseniz, 3. adımdan devam ediniz.
3. Döner düğmeyi (12) CONT. (SÜREKLİ) konumuna getiriniz.
– Nem Alma Cihazı şimdi sürekli çalışma modunda çalışır.
Otomatik buz çözme
Düşük oda sıcaklıklarında, nem alma sırasında evaporatör
buzlanabilir. Bu durumda cihaz otomatik bir buz çözme işlemi
gerçekleştirir. Buz çözme süresi farklılık gösterebilir. DEFROST
kontrol lambası (9) yanar.
Otomatik buz çözmeden sonra cihaz normal şekilde çalışmaya
devam eder ve DEFROST (9) kontrol lambası söner.
• Cihazı, otomatik buz çözme işlemi esnasında kapatmayınız.
Elektrik fişini prizden çıkartmayınız.
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
TR
Yoğuşma kabının boşaltılması
Yoğuşma bağlantısında hortumla çalıştırma
A.
A.
B.
B.
1/2″
C.
C.
D.
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
7
Devre dışı bırakma
1. Döner düğmeyi (12) OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (bkz.
Kumanda elemanları bölümü).
2. Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
3. Elektrik fişini prizden çıkartınız.
4. Yoğuşma kabını boşaltınız ve temiz bir bezle silerek
kurulayınız. Damlayan yoğuşma suyuna dikkat ediniz,
sonradan yoğuşma suyu damlayabilir.
5. Cihazı ve özellikle hava filtresini Bakım bölümünde
anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
6. Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde
depolayınız.
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler
Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek
kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.
Cihaz gürültü çıkarıyor veya titriyor, yoğuşma suyu dışarı
sızıyor:
• Cihazın düz ve yere paralel bir yüzey üzerinde durup
durmadığını kontrol ediniz.
Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:
• Hava çıkışındaki (2) lamellerin pozisyonunu kontrol ediniz.
Lameller açık olmalıdır.
• Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini
kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.
• Cihazın kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz (bkz.
Bakım bölümü). Cihazın kirlenen iç kısmının soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya
TROTEC® tarafından temizlenmesini sağlayınız.
Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde
çalışmıyor mu?
Cihazı onarım için soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir şirket veya TROTEC®'e götürünüz.
Hatalar ve arızalar
Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa
cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.
Cihaz çalışmıyor:
• Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
• Elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
• Yoğuşma kabının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.
yoğuşma kabının dolum seviyesini kontrol ediniz, gerekiyorsa
kabı boşaltınız. Yoğuşma kabı kontrol lambası yanmamalıdır.
• Cihazı yeniden başlatmadan önce 10 dakika bekleyiniz. Cihaz
çalışmaya başlamazsa, soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir şirket veya TROTEC® tarafından bir
elektriksel kontrol gerçekleştirilmesini sağlayınız.
Cihaz çalışıyor ama yoğuşma suyu oluşmuyor:
• Yoğuşma kabındaki şamandıranın kirlenip kirlenmediğini
kontrol ediniz. Gerekiyorsa şamandırayı ve yoğuşma kabını
temizleyiniz. Şamandıra hareketli olmalıdır.
• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın
izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
• Önceden seçilmiş olan nem değerini kontrol ediniz. Kurulum
yerindeki nem değeri, seçilen aralığın üzerinde olmalıdır.
Gerekiyorsa, önceden seçilmiş olan nem değerini döner
düğmeyle (12) azaltınız.
• Hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
Gerekirse hava filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.
• Kondenserin kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz
(bkz. Bakım bölümü). Kirlenen kondenserin soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya
TROTEC® tarafından temizlenmesini sağlayınız.
8
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
TR
Periyodik bakım ile ilgili bilgiler
Bakım aralığı
Her çalıştırma
öncesinde
Bakım ve koruma aralığı
Yoğuşma kabını boşaltınız
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı
cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz
Dıştan temizleyiniz
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak
kontrol ediniz
Emme ızgarası ve hava filtresini kirlenme ve yabancı
cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz
veya değiştiriniz
Hava filtresini değiştiriniz
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz
Deneme çalışması
Gerektiğinde
En azından 2
haftada bir
En azından 4
haftada bir
En azından 6
ayda bir
En azından her
yıl
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bakım ve koruma protokolü
Cihaz tipi: ........................................
Bakım ve koruma aralığı
Cihaz numarası: ........................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve
yabancı cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz
Dıştan temizleyiniz
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz
Emme ızgarası ve hava filtresini kirlenme ve yabancı
cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz
Hava filtresini değiştiriniz
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz
Deneme çalışması
Notlar:
1. Tarih: ...............................................
İmza: ...................................................
5. Tarih: ...............................................
İmza: ...................................................
9. Tarih: ...............................................
İmza: ...................................................
13. Tarih: .............................................
İmza: ...................................................
TR
2. Tarih:...............................................
İmza:...................................................
6. Tarih:...............................................
İmza:...................................................
10. Tarih:.............................................
İmza:...................................................
14. Tarih:.............................................
İmza:...................................................
3. Tarih: ..............................................
İmza: ...................................................
7. Tarih: ..............................................
İmza: ...................................................
11. Tarih: ............................................
İmza: ...................................................
15. Tarih: ............................................
İmza: ...................................................
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
4. Tarih:...............................................
İmza:...................................................
8. Tarih:...............................................
İmza:...................................................
12. Tarih:.............................................
İmza:...................................................
16. Tarih:.............................................
İmza:...................................................
9
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler
1. Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
2. Tüm çalışmalardan önce elektrik fişini çıkartınız!
Dış gövdenin ve yoğuşma kabının temizlenmesi
1. Temizlik için tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanınız.
2. Bezi temiz suyla nemlendiriniz. Bezi nemlendirmek için
sprey, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya
aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım işlemleri,
sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman şirketler veya TROTEC®
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel
olarak kontrolü
1. Hava filtresini çıkartınız (bkz. Hava filtresinin temizlenmesi
bölümü).
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
3. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın iç kısmının soğutma
ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya
TROTEC® tarafından temizlenmesini sağlayınız.
5. Hava filtresini yerine takınız.
10
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
TR
Hava filtresinin temizlenmesi
D.
Dikkat!
Hava filtresinin aşınmamış ve hasar görmemiş
durumda olduğundan emin olunuz. Hava filtresinin
köşeleri ve kenarları deforme olmamış ve
yuvarlanmamış olmalıdır.
Hava filtresini yerine takmadan önce filtrenin hasarsız
ve kuru olduğundan emin olunuz!
Hava filtresini zamanında değiştirmek için Bakım
aralıkları bölümüne başvurunuz!
A.
B.
E.
C.
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken
kurallar
Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları
ve onarımlarda TROTEC® müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü
garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
11
Yedek parçalara genel bakış ve yedek parça listesi
TTK 29 E
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda parçalar için
kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.
No. Yedek parça
No. Yedek parça
No. Yedek parça
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
front panel
blower fan
fan motor
sleeve of micro switch
micro switch
air flowing housing
caster
base
screw hat
protection board
main pcb
protection cover box
condenser
evaporator
left side panel
12
humidity switch
pvc gasket
show pcb
control panel
control plate
knob
air outlet
connection plate
back blade
front blade
back panel
float
air filter
water tank
capillary
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
round filter
supply cord
clip for power cord
high pressure pipe
low pressure pipe
foam for low pressure pipe
compressor
working pipe
right side panel
motor support
upper poly foam
down poly foam
carton box
TR
TTK 51 E
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda parçalar için
kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.
No. Yedek parça
No. Yedek parça
No. Yedek parça
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TR
front panel
fan
fan motor
housing for blower
sleeve of micro switch
micro switch
motor support
caster
base
screw hat
capacitor
capacitor
protective shield
main pcb
protection cover box
left side panel
humidity switch
pvc gasket
show pcb
control panel
control plate
knob
air outlet
connection plate
back blade
front blade
back panel
air filter
float
water tank
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
capillary
round filter
evaporator
condenser
supply cord
clip for power cord
high pressure pipe
low pressure pipe
foam for low pressure pipe
compressor
working pipe
right side panel
upper poly foam
down poly foam
carton box
13
TTK 70 E
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda parçalar için
kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.
No. Yedek parça
No. Yedek parça
No. Yedek parça
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
front panel
fan
fan motor
housing for blower
sleeve of micro switch
micro switch
motor support
base
capacitor
capacitor
protective shield
main pcb
protection cover box
left side panel
humidity switch
14
pvc gasket
show pcb
control panel
control plate
knob
air outlet
connection plate
back blade
front blade
back panel
air filter
float
water tank
capillary
round filter
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
evaporator
condenser
supply cord
clip for power cord
high pressure pipe
low pressure pipe
foam for low pressure pipe
compressor
working pipe
right side panel
upper poly foam
down poly foam
carton box
TR
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar
Servis istasyonları
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mh., Barbaros Cad.,
E4 Blok No. 61, Giyimkent
34235 Esenler/İstanbul
Telefon:
+90 212 438 56 55
Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve
telefon numarası
İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):
Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mh., Barbaros Cad.,
E4 Blok No. 61, Giyimkent
34235 Esenler/İstanbul
Telefon:
+90 212 438 56 55
Faks:
+90 212 438 56 51
Üretici:
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon:
+49 2452 962-400
Faks:
+49 2452 962-200
E-Posta:
[email protected]
Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de,
elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve
Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre
uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra
lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye
ediniz
Cihazda bulunan soğutma gazını ulusal yasalara uygun olarak
usulüne uygun şekilde tasfiye ediniz.
Uygunluk beyanı
2006/95/EG sayılı AT Alçak Gerilim Yönetmeliği, Ek III Bölüm B ve
elektromanyetik uyumluluk hakkındaki 2004/108/EG AT
Yönetmeliği kapsamında.
İşbu beyanla, TTK 29 E / 51 E / 70 E Nem Alma Cihazı'nın
belirtilen AT yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilmiş,
tasarlanmış ve üretilmiş olduğunu beyan ederiz.
Uygulanan uyumlulaştırılmış normlar:
EN 60335-2-40/A13:2012
EN 60335-1:2012
EN 62233: 2008
Uygulanan diğer teknik normlar ve özellikler:
ZEK 01.4-08
işaretini cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.
Üretici:
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon:
+49 2452 962-400
Faks:
+49 2452 962-200
E-posta:
[email protected]
Heinsberg, 31.03.2014
Genel Müdür: Detlef von der Lieck
TR
Kullanım kılavuzu – Nem Alma Cihazı TTK 29 E / 51 E / 70 E
15
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
[email protected]
www.trotec.com
Download

BA TTK 29E 51E 70E.fm