Download

2.Udalosti v živote korytnačky, skok na ľubovoľnú pozíciu