STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
Wiele nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym otacza ochronna warstwa zwana
osłonką mielinową. Dostarcza ona substancji odŜywczych delikatnym włóknom
nerwowym, a ponadto przyspiesza przewodzenie bodźców elektrycznych. Stan
zapalny i obrzęk osłonki mielinowej, które szerzą się na wiele nerwów w róŜnych
częściach ośrodkowego układu nerwowego, staje się przyczyną choroby zwanej
stwardnieniem rozsianym. MoŜe się ona rozwijać w kaŜdej części mózgu lub rdzenia
kręgowego, gdzie znajdują się nerwy pokryte mieliną.
Mielina jest substancją tak obficie występującą w układzie nerwowym, Ŝe
stwardnienie rozsiane moŜe się objawiać na wiele róŜnych sposobów. Najczęściej
rozpoczyna się od niejasnych przejściowych objawów. Chory moŜe odczuwać
mrowienie, drętwienie lub osłabienie, dotyczą tylko jednej kończyny lub jednej strony
ciała. Ten typ objawów ujawnia się szczególnie po gorącej kąpieli lub wysiłku
fizycznym.
Do innych cech, które mogą przemawiać za stwardnieniem rozsianym, zalicza się
okresowe osłabienie widzenia, niewyraźną mowę, nietrzymanie moczu lub problemy
przy jego oddawaniu. Wreszcie dochodzi do trwałego upośledzenia w rodzaju
postępującego osłabienia, utraty koordynacji oraz utraty wzroku.
Okresy pomiędzy atakami zwane są remisjami, podczas których wiele osób moŜe
przez 20-30 lat prowadzić zwykły tryb Ŝycia.
W dwóch trzecich wszystkich przypadków pierwsze epizody zdarzają się między 20 a
40 rokiem Ŝycia. Właściwie nigdy nie dochodzi do zachorowania u dzieci ani u ludzi
po sześćdziesiątce. Nieco częściej choroba rozwija się u kobiet niŜ u męŜczyzn.
Ponawiające się ataki stwardnienia rozsianego mogą doprowadzić do znacznego
inwalidztwa, a nawet do śmierci; nie jest to jednak nieunikniony przebieg choroby.
PRZYCZYNY
Najwięcej dowodów przemawia za tym, Ŝe stwardnienie rozsiane jest chorobą z
autoagresji wywołaną niezdrowym trybem Ŝycia i nadmiernym stresem:
„Powszechnie uwaŜa się, Ŝe stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną,
w przypadku której krwinki białe atakują osłonki mielinowe, uznając je za substancje
obce. Chorobę często poprzedza stres i niewłaściwe odŜywianie (tłuszcze nasycone,
cholesterol, uŜywki itp.)” (Dr J. Balch, ENCYKLOPEDIA ZDROWEGO śYWIENIA,
128).
Wiele wskazuje na to, Ŝe powodem moŜe być alergia na produkty mleczne i gluten:
“Dieta jest najwaŜniejszym czynnikiem pozwalającym kontrolować objawy
stwardnienia rozsianego. Kluczowa zasada polega na unikaniu pokarmów mlecznych
i zawierających gluten. UwaŜa się, Ŝe spoŜywanie tych produktów (w przypadku osób
uczulonych) prowadzi do zniszczenia osłonek mielinowych (przez system obronny)
otaczających nerwy” (J.C. Ogilvie, Overcoming Multiple Sclerosis).
Do powstania SM moŜe teŜ przyczynić się zatrucie rtęcią, gdyŜ u osób chorych na
SM stwierdza się ok. 7 razy wyŜszy poziom rtęci niŜ u osób zdrowych.
Niewłaściwy styl Ŝycia: brak ruchu, uŜywki, zła dieta, a w szczególności nadmierny
stres i pesymizm, powodują, Ŝe system obronny przestaje prawidłowo funkcjonować i
atakuje osłonki mielinowe, uznając je za potencjalnego wroga i wysyłając przeciwko
nim przeciwciała, które je niszczą.
ZALECENIA
MoŜliwa jest poprawa stanu zdrowia, ale pod warunkiem zmiany stylu Ŝycia, z czego
najwaŜniejsza jest kontrola stresu poprzez dostarczenie wraz z dietą odpowiednich
ilości witamin oraz minerałów, intensywne ćwiczenia fizyczne, radość, śpiew,
codzienna lektura Biblii, unikanie uŜywek, słodyczy, białego pieczywa itp.
Kategorycznie nie wolno palić papierosów, pić kawy, herbaty, alkoholu, jeść serów
Ŝółtych, czekolady, słodyczy, nabiału i mięsa.
Na okres leczenia, najlepiej jest całkowicie wykluczyć spoŜycie nabiału, gdyŜ zawarte
w nim związki bardzo często mogą inicjować reakcję autoimmunologiczną.
Wielu pacjentów twierdzi, Ŝe zaobserwowało poprawę po przejściu na dietę
bezglutenową lub po zastosowaniu dodatkowych dawek witamin.
Ostatnio udowodniono, Ŝe częstość nawrotów w pewnych odmianach stwardnienia
rozsianego zmniejsza się o jedną trzecią pod wpływem podawania interferonu (leku
wzmagającego naturalne mechanizmy odpornościowe ustroju).
Stwardnienie rozsiane przebiega w sposób trudny do przewidzenia; pacjent moŜe
wydawać się skazany na wózek inwalidzki, źle widzieć i niewyraźnie mówić, a juŜ po
paru tygodniach niemal całkowicie powraca do stanu normalnego. KaŜdy lek
podawany w ciągu tych paru tygodni ma szansę zyskać opinię cudownego.
Codziennie lub co drugi dzień warto przeprowadzić zabieg wodoleczniczy opisany w
broszurze „SKUTECZNE SPOSOBY NA TWOJE CHOROBY” w punkcie 8. Ten
zabieg jest bardzo waŜny, podobnie jak codzienne ćwiczenia fizyczne. Zarówno
wodolecznictwo jak i ćwiczenia są niezbędne i chora osoba musi te metody regularnie
praktykować, choć nie jest to łatwe, ale efekty regularność i wytrwałość w stosowaniu
tych metod z pewnością przyniesie skutek w postaci poprawy stanu zdrowia.
Pomocne środki, które naleŜy stosować jednocześnie:
Melatonina, wit. C, wit. E, Special Two, dyzmutaza nadtlenkowa (SOD), Boracelle
(500 mg), lecytyna (1200 mg), Pau d’Arco, Miłorząb japoński, magnez z witaminą
B6.
UWAGA!
PoniewaŜ STWARDNIENIE ROZSIANE jest chorobą z autoagresji, najwaŜniejsze w
leczeniu tej dolegliwości jest koncentrowanie się na usuwaniu jej prawdziwej
przyczyny. Aby jednak zrozumieć co faktycznie stanowi ukrytą przyczynę tej
dolegliwości naleŜy koniecznie zapoznać się z opracowaniem „CHOROBY
AUTOIMMUNOLOGICZNE”!
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania znajdują się
w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za pobraniem
pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki z BoŜej Apteki"
(Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie dodatkowo
przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale
ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ realizując podane tam
zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z
czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie cyklu
wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich wysłuchania oraz
zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od roŜnych często opornych na wcześniejsze próby leczenia - dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego
wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich znajduje
się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który jest w stanie
dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we wspaniały
sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą moŜna znaleźć pod
niŜej podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i akceptacja
przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania
odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu
Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po przeczytaniu
której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których wcześniej o własnych
silach nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7
Download

PDF-Acrobat Reader