Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Určenie triednych učiteľov na školský rok 2013/2014
TRIEDA:
TRIEDNY UČITEĽ:
I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G
PhDr. Viola Želinská
PhDr. Vladimír Hirjak
Mgr. Erika Dudášová
Mgr. Helena Andreeva
PaedDr. Jozef Sibal
Mgr. Dagmar Herbecová
Mgr. Katarína Salatková
II. A
II. B
II. C
II. D
II. E
II. F
II. G
RNDr. Mária Spišáková
PaedDr. Gabriela Vasiľková
RNDr. Danka Opalková
RNDr. Renáta Sušková
RNDr. Mariana Šariková
PhDr. Agáta Košičanová
Mgr. Matej Starják
III. A
III. B
III. C
III. D
III. E
III. F
III. G
Mgr. Lucián Gonda
PaedDr. Ľubomír Hajdanka
RNDr. Andrea Ivanová
Mgr. Vladimír Liščík
Mgr. Slávka Timková
Mgr. Alexandra Gubíková
PaedDr. Alena Vasiľová
IV. A
IV. B
IV. C
IV. D
IV. E
IV. F
IV.G
RNDr. Beáta Semková
Mgr. Eugen Furda
Mgr. Jana Kunčová
RNDr. Jana Romaníková
RNDr. Jozef Smrek
PhDr. Michal Košičan
Mgr. Beáta Ryniková
V Michalovciach 27. augusta 2013
.......................................
Rudolf Gadomský
riaditeľ školy
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Zoznam PK a ich vedúcich.
V školskom roku 2013/2014 zriaďujem tieto predmetové komisie a určujem ich vedúcich takto:
Názov:
Vedúci:
PK slovenského jazyka a literatúry
PK umenia a kultúry
PK anglického jazyka a francúzskeho jazyka
PK nemeckého jazyka
PK ruského jazyka
PK dejepisu
PK náuky o spoločnosti, občianskej náuky,
etickej výchovy a náboženskej výchovy
PK geografie
PK matematiky
PK informatiky
PK fyziky
PK chémie
PK biológie
PK telesnej a športovej výchovy
PaedDr. Alena Vasiľová
Mgr. Slávka Timková
Mgr. Natália Demková
Mgr. Alexandra Gubíková
Ľuboslava Žolnová
PhDr. Viola Želinská
PhDr. Vladimír Hirjak
PaedDr. Jozef Sibal
Mgr. Marta Guľová
RNDr. Mária Spišáková
RNDr. Jozef Smrek
RNDr. Beáta Semková
RNDr. Blanka Jurištová
Mgr. Eugen Furda
V Michalovciach 27. augusta 2013
......................................
Rudolf Gadomský
riaditeľ školy
Download

Určenie triednych učiteľov na školský rok 2013/2014