D E S I G N
MA N UÁ L
O B S A H
L O G O T Y P
T L A Č O V I N Y
R EKL AMN É
P R E D M E T Y
Logotyp OPIS — základná charakteristika
Dovolené používanie
Farebnosť logotypu
Farebnosť logotypu — jednofarebné použitie
Farebnosť logotypu — možnosti použitia
Font — typ použitého písma
Ochranná zóna
Hlavičkový list — raster
Hlavičkový list
Vizitky
Obálka
Inzercia s vizuálom 1/2
Inzercia1/2
Inzercia raster 1/1
Inzercia 1/1
Inzercia 1/1 s vizuálom
Folder s vizuálom
Blok A4
Menovky
Informačná tabuľa
Tričká
Perá
Vlajky
Propagačné predmety
Autá
CD cover
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
z ákladná
charakteristika
Logotyp OPIS sa skladá z elementárnych
geometrických častí —
horizontálne orientovaného
obdĺžnika a štvorca, ktorý má orezaný
pravý horný roh (asociácia
zakladacieho foldra na dokumenty,
resp.. foldra (adresáru) používaného v OS počítačov).
Ďalej typografického „kódu” skratky OPIS —
„Operačný program Informatizácia spoločnosti”
a kompletného slovného obsahu skratky OPIS.
LO G OT Y P
02
Logotyp OPIS — používanie jednotlivých verzii loga
(základná verzia, verzia mini A a B).
Používanie jednotlivých verzií loga je determinované
šírkou základnej verzie loga:
základná verzia loga sa používa
len do zmenšenia na šírku 5 centimetrov,
ďalej je dovolené používať len
verzie mini (A alebo B),
tak ako je zobrazené vyššie.
5 cm a väčšie >
D ovolené
pou ž í vanie
LO G OT Y P
šírka 5 cm — dolná hranica použiteľnosti základnej verzie loga, ďalej (pod 5 cm šírky) sa používa
verzia mini A alebo B (do ich minimálnej veľkosti
- definovaná na strane X)
< 5 cm a meššie
03
F arebnos ť
CMYK >
OPIS modrá — C 100 | M 100 | Y 25 | K 25
OPIS magenta — C 0 | M 100 | Y 0 | K 0
OPIS čierna — C 0 | M 0 | Y 0 | K 100
PANTONE >
OPIS modrá — PANTONE 2757
OPIS magenta — PANTONE Process Magenta
OPIS čierna — PANTONE Process Black
RGB >
OPIS modrá — R 25 | G 25 | B 70
OPIS magenta — R 235 | G 0 | B 125
OPIS čierna — R 0 | G 0 | B 0
LO G OT Y P
04
F arebnos ť
J ednofarebné pou ž itie
Grayscale >
zrezaný štvorec vpravo > 100 % Black
obdĺžnik vľavo > 70 % Black
J ednofarebné
I N V E R Z N É pou ž itie
Grayscale >
Operačný systém informatizácia spoločnosti +
raster (MINI VERZIE) > 100 % Black
zrezaný štvorec vpravo > 20 % Black
obdĺžnik vľavo > 70 % Black
LO G OT Y P
05
F arebnos ť
Plnofarebná verzia,
(na modrom a na bielom podklade).
LO G OT Y P
06
T Y P
P O U Ž I T É H O
P Í S M A
Textová časť je vytvorená použitím
písma ISONORM D CE Regular.
Doplnkový font
MYRIAD PRO.
LO G OT Y P
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
07
LO G OT Y P
O C H R A N N Á
ZÓ N A
1X
3X
1X
Logotyp OPIS musí mať okolo seba minimálne 1/3
čistej nepotlačenej plochy zo seba
zo svojej maximálnej výšky.
Toto platí aj na verzie mini A aj B.
1X
1X
08
Základná
LO G OT Y P
K ombinácia
logotypov
Logotyp OPIS musí mať okolo seba minimálne 1/3
čistej nepotlačenej plochy zo seba
zo svojej maximálnej výšky.
1x
3x
1x
3x
1x
3x
EURÓPSKA ÚNIA
1x
EURÓPSKA ÚNIA
1x
1x
1x
3x
1x
5x
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKA ÚNIA
09
T L AČO V I N Y
HL AVIČ KO V Ý L IS T
R A S T E R
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Rozmer A4.
Telefón: 02/57 295 111
Fax: 02/ 52 497 595
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
10
HL AVIČ KO V Ý
T L AČO V I N Y
L IS T
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Rozmer A4, 100 g/m, biely.
EURÓPSKA ÚNIA
Farebnosť:
4 + 0 (CMYK)
Úrad vlády SR
Vullamco nsecte ming exer aci te ming eros nulla aliquis nibh ex er in ver alit
nulla consectem zzriustrud dolum vullandio etue vulputpat. Ut am qui euisim
nim ip eum dolessequis am zzriliquis ad min utem irilit aut praestis ad duisisc
ipisis at. Ut irillaor sisl exercilis augait lortie vendre magnis delenisci etum eugait
volorpero ero odolortio eu feu feuiscilla faccum vent ilit la ad magna commy
nim iureraesto odolore eraessequi tat irit nosto dolum digna faccum eugait ipis
exero dunt nullam, vulput loreet ad doloborero conummod diat, ver sum dio
core dolor incipisl dolenit dunt praesse facidunt nostie dipisim quat. Ed ming
exero diatie min utpat vulla faciduis ad molore veleseq uatummy nonsendreet
lute corer ipsusto core feum dolortie tations equam, venit luptat digna feugait
dolutat. Feuissim quat illummy nisse dolorting ea augue commodolut utpat in
euis enit, veliquat. Aliquis nullamcore commy nulluptat am dolore feuiscilit,
quis alisi.
Ibh et adipit lutat. Cincilit dolobor periure mincil ut aliquat prat, quisim nibh et
nostion ulputetum velit wisi ex exer am, sum ero od ea feugue consequam iril
delenia metummy nos acilit landip eugiam el et eugiam nummy niam dio dip
euisci blan hent wis delisl dui blaorpe riliquis elit, quat wisi.
Iquat lut alit velenim euisi estrud del iriure tie dolor ate dolorpero odionseniat.
Rud eratin hent nonse tatummodigna amet ipsummy nim del ut landrem accum
aliquipis dipisit praestrud ex estrud mod magna feu faci blamconum dolor sim
nostin henis alit, sit dolestrud magna faccum ipsumsan ex ex euguer adigna alit
nosto dolenim dolortis adiamet num zzriurem vullamcommy nonulputpat. Et
ulput wis acip euguer secte et lamet doluptatie facil exero odiamcon hendre euip
enis nit utat nos num dolore faciliq uamconulla commy nonse er sequat. Gait
dolenim iurem dip et, vent nonsequ iscing et adion henim.
Iquat lut alit velenim euisi
Telefón: 02/57 295 111
Fax: 02/ 52 497 595
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
11
T L AČO V I N Y
V i z itky
Rozmer 90 x 55 mm. Papier 250 g/m,
biely, natieraný.
EURÓPSKA ÚNIA
Farebnosť:
Farebnosť 4 + 4 (CMYK)
Jozef opisovný
generálny riaditeľ
Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Odbor regionálnej politiky a monitorovania zahraničnej
finančnej pomoci
Úrad vlády Slovenskej Republiky
Námestie slobody 1, 813 01 Bratislava
tel: +421 905 254 558, Mobil: +421 995 254 558
Fax: +421 055 884 557, e-mail: opisovny@opis.gov.sk
www.opis.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
EURÓPSKA ÚNIA
Jozef opisovný
general director
Management member operation informative
community branch coordination and controling OPIS
Goverment office of the Slovak republic
Námestie slobody 1, 813 01 Bratislava
Phone: +421 905 254 558, Mobile: +421 995 254 558
Fax: +421 055 884 557, e-mail: opisovny@opis.gov.sk
www.opis.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
12
T L AČO V I N Y
O B Á L K A
Rozmer DL.
EURÓPSKA ÚNIA
www . opis . gov. sk
13
s
T L AČO V I N Y
I N Z E R C I A
vi z uálom
1 / 2
Vzorová inzercia pre noviny a pre periodiká.
EURÓPSKA ÚNIA
Headline
Peros del ute dolorer iuscinc iliquam, cortie modet lum vero et, sum
dolutatisisl dolesto sismod et wis nit aciduis cillaore mod er sustrud te
consendio et ullaore faccummy in ute dunt at eu.
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
14
T L AČO V I N Y
I N Z E R C I A 1 / 2
Vzorová inzercia pre noviny a pre periodiká.
EURÓPSKA ÚNIA
Headline
Peros del ute dolorer iuscinc iliquam, cortie modet lum vero et, sum
dolutatisisl dolesto sismod et wis nit aciduis cillaore mod er sustrud.
Xeraess enisisl:
iustrud tisi blaore velis autem vendre dit iustrud dolobore feugiam consequ ismolenibh esectet augueros autpatum dunt acidunt accummy nuleugait, stisl ullandi psummy nostio odionse
duissi tin veliquatum dolore digna alit la core digna cortin heniam nulla am do od tatum iril delendi onsenit ulpu
Xeraess enisisl:
iustrud tisi blaore velis autem vendre dit iustrud dolobore feugiam consequ ismolenibd ming enit ipit iustrud tatisl ullandi
psummo odionse dui tatum iril delendi onsenit ulput amcon ute
commy nit accum volendit iusto core magna autpat, velessi.
Ut landigna adipit, conullam dio.
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
15
T L AČO V I N Y
I N Z E R C I A
R A S T E R 1 / 1
EURÓPSKA ÚNIA
Vzorová inzercia pre noviny a pre periodiká.
Headline
dlhší pokračuje
www . opis . gov. sk
16
I N Z E R C I A
T L AČO V I N Y
1 / 1
Vzorová inzercia pre noviny a pre periodiká.
EURÓPSKA ÚNIA
Headline
dlhší pokračuje
Peros del ute dolorer iuscinc iliquam, cortie modet lum vero et, sum
dolutatisisl dolesto sismod et wis nit aciduis cillaore mod er sustrud te
consendio et ullaore faccummy in ute dunt at eu.
Magna faccum ver amconsecte
voleseq uissequatio commy nulputatet, vel diamet la feuis er iril
exercidunt velenissi.
Magna faccum ver amconsecte
voleseq uissequatio ced ming enommy nulputatet, vel diamet
la feuis er iril exercidunt velenissi.
Xeraess enisisl:
iustrud tisi blaore velis autem vendre dit iustrud dolobore feugiam consequ ismolenibh esectet augueros autpatum dunt
acidunt accummy nulluptat. To dipsustrud te eugait, sed ming
enit ipit iustrud tatisl ullandi psummy nostio odionse duissi tin
veliquatum dolore digna alit la core digna cortin heniam nulla
am do od tatum iril delendi onsenit ulput amcon ute commy nit
accum volendit iusto core magna autpat, velessi.
Xeraess enisisl:
iustrud tisi blaore velis autem vendre dit iustrud dolobore feugiam consequ ismolenibd ming enit ipit iustrud tatisl ullandi
psummy nostio odionse duissi tin veliquatum dolore digna alit
la core digna cortin heniam nulla am do od tatum iril delendi
onsenit ulput amcon ute commy nit accum volendit iusto core
magna autpat, velessi.
Igniam, quamconse magnism:
odolor sectet adiamcommy nostie min utat. Ut landigna adipit,
conullam dio conse dit lorero ea faccum voluptatum ea faccum
zzriliquat lametummodit lam, quamcor ip ex eliquat iriureet lan
ullan velit num iuscidunt ver iriure ent la commod enim velis
adiam, volor
Igniam, quamconse magnism:
odolor sectet adiamcommy nostie min utat. Ut landigna adipit, conullam dio conse dit lorero ea foluptatum ea faccum
zzriliquat lametummodit lam, quamcor ip ex eliquat iriureet lan
ullan velit num iuscidunt ver iriure ent la commod enim velis
adiam, volor.
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
17
T L AČO V I N Y
I N Z E R C I A 1 / 1
s vi z uálom
EURÓPSKA ÚNIA
Vzorová inzercia s vizuálom
pre noviny a pre periodiká.
Headline
dlhší pokračuje
Peros del ute dolorer iuscinc iliquam, cortie modet lum vero
et, sum dolutatisisl dolesto sismod et waore mod er sustrud te
consendio et ullaore faccummy in ute dunt at eu.
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
18
T L AČO V I N Y
F O L D E R
EURÓPSKA ÚNIA
Rozmer A4, papier 250 g/m, biely.
Farebnosť:
4 + 0 (CMYK)
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
www.opis.gov.sk
19
B Lo K
T L AČO V I N Y
A 4
Rozmer A4, papier 180 g/m, biely.
EURÓPSKA ÚNIA
Farebnosť:
4 + 0 (CMYK)
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
20
I N F O R MAČ N Ý
S YS T É M
M E N O V K Y
Rozmer 90 x 55 mm.
Farebnosť:
opis modrá — pantone 2757
opis magenta — pantone process magenta
opis čierna — pantone process black papier
Jozef opisovný
generálny riaditeľ
21
I N F O R MAČ N Ý
S YS T É M
I N F O R M A Č N Á
TA B U ľ A
Vzorová informačná tabuľa.
EURÓPSKA ÚNIA
Farebnosť:
4 + 0 (CMYK)
1. POSCHODIE
Kancelárie
Peros del ute dolorer iuscinc iliquam, cortie modet lum vero
et, sum dolutatisisl dolesto sismod et waore mod er sustrud
te consendio et ullaore faccummy in ute dunt at eu.
www . opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
22
R E K L AM N É
P R E D M E T Y
T R I Č K Á
EURÓPSKA ÚNIA
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Biele tričká s potlačou.
23
R E K L AM N É
P R E D M E T Y
P E R Á
Vzorové umiestnenie loga.
EURÓPSKA ÚNIA
24
R E K L AM N É
P R E D M E T Y
V lajky
Vzorové umiestnenie loga.
EURÓPSKA ÚNIA
www.opis.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
25
R E K L AM N É
P R E D M E T Y
P ropaga Č né
P R E D M E T Y
Vzorové umiestnenie loga.
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKA ÚNIA
Všetko na dosah
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
26
C D
R E K L AM N É
P R E D M E T Y
C O V E R
EURÓPSKA ÚNIA
Vzorové umiestnenie loga.
Všetko na dosah
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
www.opis.gov.sk
EURÓPSKA ÚNIA
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
27
. P P T
P R E S E N TAT I O N
Vzorové umiestnenie loga.
. P P T
P R E S E N TAT I O N
Download

DESIGN MANUÁL - OPIS