SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ
SLOVAKIAN WRESTLING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava
www.zapasenie.sk e-mail: [email protected] , [email protected]
tel.: ++421-2-492 492 10 fax:++421-2-492 495 42
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
mladších žiakov v zápasení gréckorímskym štýlom
a ženských zložiek v zápasení voľným štýlom
Usporiadateľ
Z poverenia SZZ súťaž usporiada ŠK Kolárovo;
Dátum
11. októbra 2014
Miesto
Mestská športová hala – Školská ulica, Kolárovo
Riaditeľ súťaže
Ing. Michal Gőgh (0905 642312)
Organizačný pracovník
Eva Nagyová (0905 414458)
Rozhodcovský zbor
Hlavný rozhodca – M. Vojkovič
Tabuľkári – J. Radnóti, A. Šambronská
Predsedovia žineniek – V. Laco , M. Bulko
Rozhodcovia – I. Vymazal, I. Molnár, P. Botoš, M. Gardoš, M. Radnóti, R. Totkovič
Štartujú:
Mladší žiaci - pretekári ročníky 2001, 2002 (2003 s lekárskym potvrdením a súhlasom
rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)
.
Ženské zložky – všetky vekové kategórie
( pretekárky môžu štartovať len v jednej vekovej kategórii !)
Prihlášky
ZK- ZO sú povinné nahlásiť písomnou alebo ústnou formou organizačnému pracovníkovi
súťaže predpokladaný počet pretekárov s prípadnou objednávkou nocľahov do 03.10. 2014
na kontaktné údaje organizačného pracovníka.
Objednané a neobsadené nocľahy hradí usporiadateľovi objednávateľ – príslušný ZK-ZO.
Pri nesplnení si tejto povinnosti bude ZK-ZO pokutovaný v zmysle „Podmienok súťaženia
na rok 2014“.
Štartovné
Mladší žiaci - 2,00 Eurá každý pretekár
Mladšie a staršie žiačky - 2,00 Eurá každá pretekárka
Kadetky, juniorky a seniorky - 4,00 Eurá každá pretekárka
(prevezme usporiadateľ a odovzdá resp. vloží na účet SZZ).
Delegovaným rozhodcom budú uhradené náležitosti v zmysle platných „Ekonomických
usmernení“ na rok 2014.
Podmienky štartu
Predložiť platný licenčný preukaz vystavený SZZ.
Predpis
Zápasí sa podľa medzinárodných pravidiel FILA platných od 1.1. 2014 a podľa tohto rozpisu,
v týchto hmotnostných kategóriách:
Mladší žiaci:
27 - 29, 31, 33, 35, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 73, 73-85 kg (14 hmotnostných kategórií)
Seniorky: Ročník narodenia 1993 a staršie.
48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 kg (8 hmotnostných kategórií)
Juniorky: Ročník narodenia 1994,1995,1996, (1997 s lekárskym potvrdením a súhlasom
rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)
40 – 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 67–75 kg (8 hmotnostných kategórií)
Kadetky: Ročník narodenia 1997, 1998, (1999 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov
v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)
36 – 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65–70 kg (10 hmotnostných kategórií)
Staršie žiačky: Ročník narodenia 1999, 2000, (2001 s lekárskym potvrdením a súhlasom
rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)
28–30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57–62 kg (10 hmotnostných kategórií)
Mladšie žiačky: Ročník narodenia 2001,2002, (2003 s lekárskym potvrdením a súhlasom
rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)
27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 52, 57 kg (11 hmotnostných kategórií)
Kontrola hmotnosti bude prebiehať na elektronickej váhe.
Pretekári a pretekárky musia byť odvážení v drese.
Systém
FILA platný od 1. 1. 2005 vrátane doplnkov /s rozdielom, že sa zápasí o 3. a aj o 5. miesto/.
Pri počte do 5 zápasníkov sa zápasí Nordic systémom.
Pri 2 pretekároch v jednej hmotnostnej kategórii sa zápasí na 2 víťazné zápasy.
Doba stretnutia
Mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, kadeti a kadetky:
2x 2 minúty, 30 sek. prestávka
Juniori a juniorky, seniori a seniorky:
2x 3 minúty, 30 sek. prestávka
Hodnotenie
Víťaz v každej hmotnostnej kategórii získa titul Majster Slovenska pre rok 2014. Pri počte
jedného pretekára v hmotnostnej kategórii sa titul Majster Slovenska neudeľuje. Prví traja
pretekári obdržia diplom a medailu.
Zabezpečenie súťaže organizátorom
- zabezpečiť vlajku a hymnu SR;
- zabezpečiť občerstvenie formou bufetu so zákazom podávania alkoholických nápojov
počas trvania súťaže;
- zabezpečiť zdravotnú službu;
- zabezpečiť samostatnú miestnosť, v ktorej prebehne lekárska prehliadka a váženie;
- zabezpečiť ohraničenie žineniek resp. zriadiť poriadkovú službu tak, aby sa nepovolaným
osobám, ktoré narúšajú priebeh súťaže zabránilo vstupu na žinenku;
- zabezpečiť vyúčtovanie nákladov spojených s účasťou delegovaných resp. zúčastnených
rozhodcov v zmysle schválených Ekonomických usmernení SZZ platných pre daný rok;
Usporiadateľovi, ktorý nesplní tieto podmienky, nebude pridelená zväzová súťaž !
Časový program
Sobota 11.10.2014
09,00 - 10,00 - prezentácia pretekárov;
10,00 - 10,30 - lekárska prehliadka, overovanie hmotnosti mladší žiaci;
10,30 – 11,00 - lekárska prehliadka, overovanie hmotnosti ženské zložky;
11,00 - 11,30 - porada rozhodcov a vedúcich družstiev, rozpis tabuliek;
od 11,30 - slávnostné otvorenie M-SR, vylučovacie stretnutia a finálové boje,
vyhlásenie výsledkov.
Upozornenie
Zmena programu je možná po dohode riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu.
Usporiadateľ neručí za prípadné straty osobných vecí alebo osobného majetku.
František Lengyel
predseda SZZ
Jozef R a d n ó t i
predseda ŠTK
Elena Valentová
generálny sekretár SZZ
V Bratislave, 30.09. 2014
Schválil: J. Radnóti
Download

SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ