5. e n d o v a s k u l á r n e sympózium
Limitácie endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem
I. Vulev, R. Bažík, T. Balázs, Ľ. Postulková, M. Kuchárik, R. Illéš, J. Šteňo
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a.s., Neurochirurgická klinika UN v Bratislave
Výskyt intrakraniálnych aneuryziem (IKA) je pomerne bežný (odhaduje sa v rozsahu 5 – 10 %!) a spája sa v prípade
prasknutia výdute s mimoriadne vysokou mierou úmrtnosti. Významný pokrok v prevencii a liečbe ruptúry IKA priniesla
endovaskulárna liečba (EVL), ktorá sa navyše neustále ďalej vyvíja.
Z pohľadu aktuálnej medicíny dôkazov (evidence based medicine - EBM) je jednoznačné, že endovaskulárna embolizácia
je účinná liečebná technika, zatiaľ určená na bezprostrednú prevenciu recidívy prasknutia aneuryzmy, a v prípade vhodnej
anatómie je v tejto indikácii podľa EBM bezpečnejšou alternatívou chirurgickej liečby. Na druhej strane dlhodobé riziko
recidívy krvácania je zatiaľ nižšie po úspešnom chirurgickom ošetrení krvácajúcich aneuryziem. Okrem limitovaných EBM dát
v prípade porovnania liečby nekrvácajúcich aneuryziem, ako aj nedostatku dlhodobých výsledkov všeobecne, ďalšie limitácie
endovaskulárnej liečby IKA predstavujú anatomicko-morfologické, technické špecifiká a špecifiká antikoagulačnej
a antitrombotickej liečby.
Prezentácia sa zameriava na podrobnú analýzu anatomicko-morfologických čŕt prístupových ciest a samotnej morfológie
aneuryziem, ktoré ovplyvňujú potenciálne komplikácie EVL. Ďalej prezentácia otvára otázky vplyvu limitácií zobrazovacích
metód spolu s limitáciami aktuálneho endovaskulárneho inštrumentária, ako aj ich dosah a význam pri ovplyvňovaní
výsledkov EVL IKA.
Kľúčovou odlišnosťou od chirurgickej liečby IKA aneuryziem sú v prípade EVL otázky antikoagulačnej a antitrombotickej
liečby, ktorá je vzhľadom na charakter EVL nevyhnutná, vedie však k neustálemu peri - a postprocedurálnemu balansovaniu
medzi ischemickými a hemoragickými komplikáciami EVL a je v konflikte s eventuálnym krvácaním intrakraniálnych výdutí.
Súčasťou prezentácie sú možné riešenia a súčasný prístup k ovplyvňovaniu uvedených limitácií EVL, taktika výberu
optimálnych intervenčných postupov, rozhodovanie o použití konvenčných remodelačných techník, prípadne nových techník
v endovaskulárnej embolizácii (flowdivertre, konizačné stenty a pod.), ako aj možností konzervatívneho alebo okamžitého
endovaskulárneho riešenia vzniknutých komplikácií.
Download

Limitácie endovaskulárnej liečby intrakraniálnych - skvir