OBSAH-CONTENTS
STÚDIE A VEDECKÉ SPRÁVY -SCIENTIFfC PAPERS
Ka/alin Gribovs::ki, Károly Kovács, Pé/er MÓllllS, Chuan-Choll Shen, Akos Tür6k, Ladis/av
Brimich
Stanovenie hornej hranice povrchovyeh seizmickych zryehlení na základe elastiekyeh
paral11etrov ncporusenyeh stalagmitov a mcchallickyeh vlastností zlomenych stalagmitov
v jaskyni DOIll ica
Es/imatioll o(un uppel' /imit on prehisloric peak ground acce/era/iol1l1sing /he parameters
of in/ael sw/agmi/es and /h e meehaniea/ proper/ies ofbroken sta/agmi/es in Domiea Cave,
~~0.
.... .................. ................................ 5
Pave/ Bel/", Z:udovít Gaá/
Rel iéf a hydrografla ponornej zóny Brezovsko-kecovského podzcmného hydrologického
systému, Silická planilla, Slovcnsky kras
Landjorms and hydrogruphy o(/hc ponor zone ofBrezová-Kecovo undergrollnd hydr%giea/
sys/em, Si/iea P/a/eau, S/ovak Karst .
15
Jan Ví/ek
Typy skrapu v l11ezozoiekyeh vápencích Pavlovskyeh vrchú na jizní Morave
Types ofkurren in/h e Mesozoic limes/ones ofthe Pav/ovské vrehy Hills, SOlllhern l\1oravia,
C::ech Republie .....
31
Tomás (;ek/ovs/(1', Mar/in Sabo/, Marián Soják
Spolocenslvá l11edved'ov jaskynnych zo Sarkanovej a Homolosovej diery na Spi¡;i
Cave Bear Assemb/agesfrom /he Sarkanova diera Cave and ¡he HOl11%sova diera Cave in
Spi.: ; Region (S/ovakia) .. .
.. . ......... ......
51
SPOLOCENSKÁ KRONIKA - SOCIAL CHRONICLE
Pave/ Be/la
Vyznamné zivotné jubileul11 RNDr. [udovíta Gaála, PhD.
SigniJicant life jllbi/ee of RND/~ rudovít Gaá/, PhD.
67
Pave/ Bella, Peler Holúbek
RNDr. Anton Droppa, eSe. (1920 - 2013) ..................... ....... .. .... ..... ................................. ..
71 3
Download

OBSAH-CONTENTS