PROJEKT
INTELIGENTNÁ
ENERGIA
Projekt Inteligentná energia sa realizuje
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013
na území oboch susediacich členských štátov
Európskej únie. Projekt prebieha na území
susediacich prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska, a to Trnavského samosprávneho kraja a spolkovej krajiny Burgenland.
CIEĽ PROJEKTU
Prioritným cieľom je rozvoj na regionálnej, komunálnej i privátnej úrovni
v sektore trvalého rastu energií viacerými
spôsobmi
v
rámci
bilaterálnej
a medziregionálnej spolupráce rakúskych
a slovenských regiónov.
PARTNERI PROJEKTU
Technologieoffensive Burgenland (AT)
Trnavský samosprávny kraj (SK)
PROJEKT JE URČENÝ PRE:




Mestá a obce
Podniky
Trnavský
samosprávny kraj
a
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
Telefón: +421 (0)37 5559 111
E-mail: [email protected]
Projektový manažér: Ing. Eleonóra Baxová
Telefón: +421 (0)31 5559 631
E-mail: [email protected]
Energetický klaster Centrope
Sibírska 1
917 01 Trnava
Web: www.encc-ite.com
Riaditeľ: Ing. Jozef Maudrý
Mobil: +421 905 498 103
E-mail: [email protected]
Vzdelávacie a výskumné inštitúcie
Mimovládne organizácie
odborný workshop
29. februára 2012
Zasadacia miestnosť
október 2009 – jún 2012
Projekt je financovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu TTSK
Inteligentná
energia a jej
využitie
v regiónoch
PROGRAM
TRVANIE PROJEKTU
FINANCOVANIE PROJEKTU
Energetický klaster
Centrope
Mesto Senica
Mestský úrad Senica
Štefánikova 56
Štefánikova 1408/56,
905 25 Senica
Web: www.senica.sk
SENICA
Workshop je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Inteligentná
energia
a jej využitie
v regiónoch
Program odborného workshopu
09:00 – 09:45
Registrácia účastníkov
09:45 – 10.00
Privítanie účastníkov a predstavenie
aktivít TTSK v oblasti inteligentnej
energie a OZE
PaedDr. Marián CIPÁR
/ odborný workshop /
Cieľom odborného workshopu je prezentácia
aktuálneho stavu a súčasných možností využívania obnoviteľných zdrojov a inteligentných
foriem energie v lokálnom priestore regiónov
Trnavského samosprávneho kraja, ale aj za
jeho hranicami v ostatných regiónoch Slovenska a partnerského Rakúska.
Prednášajúci predstavia lokálne energetické
štúdie regiónov Záhoria a poukážu tiež na
možnosti a príležitosti zvyšovania energetickej
efektívnosti, ochrany klímy, ako aj financovania potenciálnych „zelených projektov“.
riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho kraja
DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK
10:00 – 10.20
10:20 – 10.40
10:40 – 11.00
ORGANIZAČNÝ TÍM:
Ing. Jozef MAUDRÝ
Ing. Eleonóra BAXOVÁ
manažér projektu ITE, TTSK
12:00 – 12:15
Diskusia
12:15 – 13:00
Obedňajšia prestávka
POPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK
13:00 – 13:40
11:00 – 11:20
Prestávka
11:20 – 11.40
Projekt „Zelený dom“ v Senici
Mgr. Pavol PARADEISER
riaditeľ, SOŠ Senica
Prezentácia obnoviteľných
zdrojov v regióne Senica:
Veterný park Cerová
Fotovoltaická elektráreň
Senica
zástupcovia prevádzkovateľov
Veterného parku Cerová
Fotovoltaická elektráreň Senica
13:40 – 14.00
Lokálne energetické štúdie a ich výsledky v Burgenlande
DI Johann BINDER
riaditeľ, Technologieoffensive
Burgenland GmbH, Eisenstadt, Rakúsko
riaditeľ medzinárodného Energetického klastra Centrope a
externý koordinátor projektu ITE
asistent externého koordinátora projektu ITE
Lokálne energetické štúdie regiónov
Záhoria - Senica & Skalica
Ing. Jozef MAUDRÝ
riaditeľ medzinárodného Energetického klastra Centrope a externý koordinátor projektu ITE
Pilotný projekt školské kufríky
alternatívnych premien energie
Ing. Jozef HERÉNYI
Riaditeľ a spolutvorca školského
kufríka, NTL Logistik, s.r.o.
asistent externého koordinátora projektu
ITE, konzultant
Workshop bude doplnený o prednášky zástupcov odborných spoločností, ktorí predstavia
viaceré druhy inteligentných riešení v oblasti
energetiky.
Ing. Milan FIĽA, PhD.
Projekt ITE a jeho význam v regióne
Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Milan FIĽA, PhD.
11:40 – 12.00
Možnosti financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie
Ing. Milan FIĽA, PhD.
asistent externého koordinátora
projektu ITE, konzultant
14:00 – 14.30
Diskusia a záver
Download

program workshopu