Numer 1/1
poniedziałek
13 stycznia
2014 r.
ZWIKÓWKA
Pabianice
Niecodzienna
gazetka
pracowników
Cena nie gra
roli
0,00 zł
Egzemplarz
bezpłatny
ZWiK w Pabianicach
OD REDAKCJI:
DLA KOGO PARKING ?
Dziś oddajemy w wasze ręce pisemko - gazetkę , po staremu bibułę. Gazetka ta ma
byd forum dla wszystkich pracowników ZWiKu Pabianice i osób innych jeśli sprawa
dotyczy firmy lub zatrudnionych.
Celem gazety jest opisywanie rzeczy, zachowao, przepisów, nagannych,
niewłaściwych, „kręcenia lodów”, czy takich dla których nie powinno byś społecznej
akceptacji czy przyzwolenia. Dobre rzeczy będziemy popierad i chwalid a złe wytykad i
piętnowad. Będziemy starali się to robid bez działao nielegalnych, bez brzydkich słów i
epitetów, starając się byd w zgodzie z prawem i ze stanem faktycznym.
Tematy poruszane przez tworzących Gazetkę mają dotyczyd: pracy w zakładzie,
szeroko rozumianych stosunków międzyludzkich, prawa pracy, spraw bhp, zarządzeo,
zatrudnienia, polityki firmy...itp. Rodzaj artykułów czy zamieszczeo w całości zależy od
samych pracowników, przekazanych materiałów, uwag, wyjaśnieo czy informacji. Tak
więc głównymi redaktorami i piszącymi będą pracownicy ZWiKu. Będziemy
potrzebowali Waszej pomocy, Bez Waszego udziału gazetka przestanie istnied. Wy
określicie tematy, sprawy, Wy dostarczycie materiały dla poparcia faktów, Wy
opowiecie historie warte zamieszczenia, Wy napiszecie artykuły lub je zainicjujecie.
Dystrybucja gazetki odbywad się będzie drogą mailową. Forma daje się wydrukowad na
arkuszu A-4 w wersji czarno-białej. Wydrukowana może byd rozpowszechniana przez
tablicę ogłoszeo, przekaz innym pracownikom ( bez dostępu do maila ). Aby otrzymad
kolejny egzemplarz gazetki należy przekazad adres mailowy na adres redakcji. Może
to byd adres dowolny nie związany z pracownikiem. Redakcja zapewnia anonimowośd.
Kontakt z redakcją jest prosty wystarczy wysład maila na adres:
[email protected]
Będziemy się starali utrzymywad kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi.
Od Was zależy jak często i w jakich sprawach się odezwiemy i co napiszemy.
Przyjmujemy wszelkie sugestie i propozycje dotyczące formy gazetki, będziemy
wdzięczni za uwagi aby mogło byd lepiej.
Redakcja
Od ok roku funkcjonują namalowane
koperty przed siedzibą ZWiKu na ul.
Warzywnej. Częśd została oznakowana
tablicą informacyjną "Dla klientów ZWiKu" to bardzo ładnie. A dla kogo są pozostałe
trzy koperty bo sądząc po tym kto na nich
parkuje to koperty Zarządu Spółki( i „prawie
zarządu”). A gdzie koperty pozostałych
pracowników? Wystarczy przyjechad do
pracy wcześniej i nie ma problemu z
zaparkowaniem bliżej wejścia ale czy Zarząd
tak potrafi?. A kto mimo wszystko
najczęściej parkuje na miejscach klientów
by nie zmęczyd się dalszym chodzeniem?.
Od wielu lat utarło się że nikt z
pracowników nie wjeżdża na teren zakładu.
Pewnie jest co do tego stosowne
zarządzenie.
W
indywidualnych
przypadkach należy złożyd podanie do
Zarządu o uzyskanie zgody. Wyjątek
stanowią pracownicy Sieci obsługujący
drugą zmianę. Od czasu jak Robert Janus
stał się posiadaczem samochodu sytuacja
uległa zmianie. Pytamy się dlaczego parkuje
na terenie? Co to za wyjątek? Jakby tego
było mało to jego protegowany Dariusz
Matuszewski także wjeżdża kiedy chce.
Może ktoś wytłumaczy jak to jest? Czy już
możemy parkowad wszyscy na terenie? Na
jakiej podstawie ochrona wpuszcza Panów?
(i co zapisuje?).
(-)
„ŚWIĘTA KROWA”?
Pamiętam czas, kiedy za brak założonego ubrania roboczego zwalniano pracownika.
Po prostu się nie przebrał, nie był w gotowości do pracy. Dziś spotkania osób ze
stanowisk fizycznych ubranych" po cywilnemu" z Zarządem kooczą się pouczeniem i
ogólną paniką. W nieprzebieraniu prym wiodą kierowcy. Teraz po wyczuciu zagrożenia
zakładają bluzę i już są w porządku. Ale jest jeden kwiatuszek w firmie, którego nic nie
rusza i który ma gdzieś przepisy i przełożonych. To Andrzej Kowalczyk. Jego nie rusza
zakładanie co rano odzieży roboczej. Czy ktoś go widział w ubranku przynależnym do
zajmowanego stanowiska? A ubranka się pobiera? A jaki napis ma na kurteczce? Już
młodzi naśladowcy się przyuczają. Czy jak wykonuje pracę to przełożeni są niewidomi?
Gdzie przestrzeganie przepisów BHP?, gdzie służba co potrafi sprawdzad kamizelki i
kaski a nie widzi ubrania (codziennie)?, gdzie „niewidomy” Zarząd?.Czy dla wszystkich
przepisy są jednakowe ?. Czy istnieją "święte krowy"? (a może to umysłowy?).
(-)
ŻYCZENIA
Z okazji Nowego Roku redakcja gazetki
składa wszystkim pracownikom ZWiKu
najlepsze życzenia: zdrowia i uśmiechu na
co dzieo, wszelkiej pomyślności łącznie z
finansową, spokoju i zadowolenia z pracy.
Aby ten nowy 2014 rok był rokiem lepszym,
rokiem sukcesów i dobrych osiągnięd tak w
pracy jak i w życiu prywatnym.
Adres redakcji: [email protected]
Download

Numer 1 - Zwikówka