Centrum voľného času „Maják“ Námestovo
Občianske združenie Centráčik
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––vyhlasujú
0. ročník okresnej výtvarnej súťaže
NÁMESTOVSKÁ RYBKA
pre deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov
Tematiky, ciele a zameranie súťaže:
Organizátori vyhlasujú dve témy:
1. RODINA ako miesto domova (zamerať sa na spoločné zážitky v rodine, portrét
rodiny, rodinné tradície)
2. KRAJINA – miesto, kde žijem (pohľad na krajinu, na miesto kde žijem očami detí
v záujme lepšieho poznania našej krajiny)
PODMIENKY SÚŤAŽE:
Súťaž je vyhlásená osobitne pre ZŠ a ZUŠ
-
zúčastnia sa jej autori v nasledovných vekových kategóriách:
-
od 5 do 8 rokov
-
od 9 do 12 rokov
-
od 13 do 15 rokov
-
do súťaže sa prijímajú práce vyhotovené v technikách: kresba, maľba, grafika
-
formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A2 (väčšie nebudú akceptované)
-
práce musia byť čitateľne signované na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. číslo tematického okruhu
4. technika
5. názov práce
6. meno a priezvisko pedagóga
7. presná adresa ZŠ alebo ZUŠ vrátane e-mailovej adresy
-
práce nesmú byť staršie ako jeden rok. Do súťaže budú zaradené len originálne práce,
tie, s ktorými sa žiak už predtým zúčastnil na rôznych výtvarných súťažiach, porota
hodnotiť nebude
-
každá škola zašle ľubovoľný počet prác, ktoré vyberie pedagóg. Jeden autor môže
zaslať maximálne dve práce
Súťažné obdobie:
-
autorské práce zasielajte do 6. marca 2014 na adresu:
Centrum voľného času „Maják“
Komenského č. 487
029 01 Námestovo
Práce zaslané do súťaže po 6. marci 2014 nebudú akceptované.
Vyhodnotenie súťaže:
Práce bude hodnotiť 3 členná odborná porota a rozhodne o udelení diplomov i cien.
Ceny udelí predseda poroty. Porota si vyhradzuje právo neudeliť cenu niektorej kategórii.
Súťažné práce hodnotí porota v zložení:
Mgr. Janka Peštová Sýkorová
Mgr. Peter Kováčik
Kristína Staníková
Výsledkovú listinu s pozvánkou na výstavu zasielame všetkým školám, ktorých práce porota
ocení alebo navrhne vystaviť.
Výstava súťaže sa uskutoční v Dome kultúry v Námestove v mesiaci apríl 2014.Výsledková
listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk
Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo ocenené práce zverejniť v tlači. Po ukončení
výstavy si autori prác môžu práce vyzdvihnúť do 27.6.2014, ak tak neurobia po tomto
termíne budú práce zlikvidované.
Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, t.č. 0902 734 085, 043/5582024
e-mail:[email protected]
Download

Centrum voľného času „Maják“ Námestovo Občianske združenie