FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
27 PAŹDZIERNIKA 2014 Hotel Courtyard Marriott, Warszawa
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum
Branży Kosmetyczno-Chemicznej wynosi:
1000 PLN (do 30 września 2014 r.)
1500 PLN (od 1 października 2014 r. )
(ceny netto należy powiększyć
o należny podatek VAT 23% ).
II
TAK
chcę wziąć udział w Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej
termin 27 października 2014 roku
Cena: 1000 PLN + 23% VAT (do 30 września 2014)
Cena: 1500 PLN +23% VAT (od 1 października 2014)
20% zniżki przy rejestracji kilku osób z jednej firmy
NIE
nie wezmę udziału w Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej,
ale proszę o informowanie mnie w przyszłości o wydarzeniach
o podobnej tematyce
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego
faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
Zgłaszającym, a Wydawnictwem Gospodarczym
i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania
wynikające z umowy. Faktura jest
wystawiana standardowo i wysyłana pocztą
elektroniczną po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.
imię i nazwisko:
4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy
w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada
stosowne uprawnienia do działania w imieniu
i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności
do zawarcia umowy z Wydawnictwem
Gospodarczym.
nazwa firmy:
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż 14 dni przed rozpoczęciem Forum.
Wyślij już dziś na nr faksu: 22 549 94 50
lub e-mail: [email protected]
Dane zgłaszającego:
II
POSŁUCHAJ
CZYM ŻYJE
RYNEK
6. Wpłaty należy dokonać na konto:
Wydawnictwo Gospodarcze
Wałbrzyska 11, lok. 254, 03-738 Warszawa
28 1240 1037 1111 0010 5236 9572
Jako tytuł przelewu prosimy podać „Forum
Branży Kosmetyczno-Chemicznej”
oraz numer faktury.
adres:
stanowisko:
adres e-mail:
SPOTKAJ SIĘ
Z KONTRAHENTAMI
Z HANDLU I PRZEMYSŁU!
7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem wydarzenia obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.
telefon kontaktowy:
Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT:
nazwa firmy:
WYKŁADY DLA BRANŻY
KOSMETYCZNO-CHEMICZNEJ:
8. W przypadku rezygnacji następującej
w terminie krótszym niż 21 dni przed
rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest
100% opłaty za udział.
anorama ryzyka inwestycyjnego
p
na świecie
trendy w rozwoju najważniejszych
kategorii
potencjał marek własnych
czego chce konsument?
europejskie prawo i przepisy
9. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres Organizatora.
siedziba:
10. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w
wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
NIP:
11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 r. Nr 133 poz. 833)
Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Wydawnictwo Gospodarcze, świadczonych usług oraz oferowanych
produktów, a także w celu promocji ofert klientów Wydawnictwa Gospodarczego.
Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych
dotyczących Wydawnictwa Gospodarczego oraz klientów Wydawnictwa Gospodarczego.
Równocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie
oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikających z niniejszej umowy.
pieczątka i podpis:
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania
wydarzenia. Wydawnictwo Gospodarcze
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-739,
ul. Wałbrzyska 11, lok. 254, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000079655,
NIP: 525-22-27-438, wysokość kapitału
zakładowego 591 000 zł.
Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie,
przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej
zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.
KONTAKT:
Bożena Graczyk, kierownik sprzedaży i marketingu
Wiadomości Kosmetyczne, tel. 519 042 669,
[email protected]
Wśród wykładowców wybitni
eksperci w swoich dziedzinach
12. Udział innego pracownika firmy w miejsce
osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest
wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: www.forumkosmetycznochemiczne.pl [email protected]
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!
Partnerzy:
Patronat:
Patrycja Czernek, z- ca kierownika sprzedaży i marketingu
Wiadomości Kosmetyczne, tel. 519 042 670,
[email protected]
alna
Specj do
cena nia!
ześ
30 wr
Organizat orzy:
27 PAŹDZIERNIKA 2014 Hotel Courtyard Marriott, Warszawa
II
II FORUM BRANŻY KOSMETYCZNO-CHEMICZNEJ
KONFERENCJA PRODUCENTÓW I HANDLU
POZNAJ RYNKOWE TRENDY, SZANSE I ZAGROŻENIA!
PROWADZĄCY:
Program
8.30-9.20 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
I PORANNA KAWA
12.45Siła mediów w branży kosmetycznej.
Tomasz Sowa, General Manager, Equinox Polska
9.20Powitanie uczestników
Katarzyna Bochner, redaktor naczelna,
Wiadomości Kosmetyczne
Łukasz Barbacki, właściciel firmy szkoleniowej,
Dyrektor Eksportu Ce-Ce of Sweden
13.15 LUNCH
9.30Panorama ryzyka inwestycyjnego na świecie
– ocena najważniejszych rynków eksportowych
dla Polski.
Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface
w Regionie Europy Centralnej
10.00Kto ma chęć na polskie marki? Jak nas widzą
na świecie?
Angelika Wójcik – Kierownik Wydziału
Projektów Produkcyjnych i Marta Kokoszka, Project
Manager, Departament Inwestycji Zagranicznych,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
10.30Co napędza rynek kosmetyczno-chemiczny?
Trendy i perspektywy rozwoju.
Katarzyna Gidlewska, Client Bussines Partner,
Nielsen Polska
11.00 PRZERWA KAWOWA
11.30Marki własne w Polsce i na świecie.
Marsz po władzę?
Dr Dominika Grzywińska-Zagdan,
Senior Consultant, Nielsen Polska
12.00Prelekcja przygotowana przez Partnera
Strategicznego
12.15 Bliżej konsumenta, czyli kto naprawdę
dyktuje warunki gry na rynku?
Katarzyna Gawlik, Managing Consultant, TNS Polska
i Arkadiusz Wódkowski, Prezes Zarządu AMPS,
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.
14.30Alergeny – nowe wyzwania i obowiązki dla branży
kosmetycznej.
Dr Anna Oborska, Dyrektor Generalny,
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków
i Środków Czystości
Katarzyna Bochner
Łukasz Barbacki,
Dr Dominika
Grzywińska-Zagdan,
Marta Kokoszka,
Senior Consultant,
Nielsen Polska
Project Manager, Departament
Inwestycji Zagranicznych,
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Grzegorz Sielewicz,
Tomasz Sowa,
redaktor naczelna,
Wiadomości Kosmetyczne
Prelegenci
Dyrektor Eksportu
Ce-Ce of Sweden,
właściciel firmy szkoleniowej
15.00CLP – nowe europejskie rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin chemicznych.
Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału
Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP,
Biuro ds. Substancji Chemicznych
Dr Marek Borowiński,
15.30Magia opakowań. Jak chronić zewnętrzną postać
produktu kosmetycznego?
Mecenas Dorota Rzążewska, Krajowy i Europejski
Rzecznik Patentowy i Radca Prawny, Wspólnik
Zarządzający kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.
Specjalista od Visual
Merchandisingu
i zwiększania sprzedaży,
Borowiński Consulting
Katarzyna Gawlik,
Managing Consultant,
TNS Polska
Katarzyna Gidlewska,
Client Bussines Partner,
Nielsen Polska
16.00 PRZERWA KAWOWA
16.30Mężczyźni są doskonali a kobiety muszą się
malować. Kilka prawd o mężczyznach,
które wszyscy znamy, ale nic z tym nie robimy.
Klaudyna Świstow, Dyrektor Działu Badań,
Izmałkowa Consulting
17.00Toaletka babci, mamy i córki.
Małgorzata Rau-Dobkowska, Project Manager,
GfK Polonia
Dr Anna Oborska,
Dyrektor Generalny Polskiego
Stowarzyszenia Producentów
Kosmetyków i Środków
Czystości
Małgorzata
Rau-Dobkowska,
Project Manager,
GfK Polonia
Mecenas Dorota
Rzążewska
Krajowy i Europejski Rzecznik
Patentowy i Radca Prawny,
Wspólnik Zarządzający kancelarii
JWP Rzecznicy Patentowi.
Główny Ekonomista Coface
w Regionie Europy Centralnej
17.30Najnowsze trendy w aranżacji i komunikacji
sklepów kosmetycznych na podstawie targów
EURO SHOP w Dusseldorfie.
Dr Marek Borowiński, specjalista od Visual Merchandisingu i zwiększania sprzedaży, Borowiński Consulting
18.00-23.00 BANKIET
*Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułów prelekcji
i zmian w programie
Zgłoszenia na podstawie formularza: [email protected] lub fax 22 549 94 50
www.forumkosmetycznochemiczne.pl
Klaudyna Świstow,
Dyrektor Działu Badań,
Izmałkowa Consulting
Dr inż. Monika
Wasiak-Gromek,
Naczelnik Wydziału Krajowego
Centrum Informacyjnego
ds. REACH i CLP,
Biuro ds. Substancji Chemicznych
Arkadiusz Wódkowski,
Prezes Zarządu AMPS,
Polskie Towarzystwo
Badaczy Rynku i Opinii
Angelika Wójcik
Kierownik Wydziału Projektów
Produkcyjnych, Departament
Inwestycji Zagranicznych,
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
General Manager,
Equinox Polska
Download

PosŁuCHAJ CZyM ŻyJE RyNEK