30 - 31 października 2014 r., Centrum Konferencyjne
Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
LEAN THINKING
- ODCHUDZONE
ZARZĄDZANIE
Lean to nie fizyka kwantowa
to szczupłe myślenie
dla stąpających twardo po Ziemi.
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
ZAPOZNASZ SIĘ Z KONCEPCJĄ LEAN
POZNASZ NARZĘDZIA LEAN
NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI WDRAŻANIA
ROZWIĄZAŃ LEAN
POZNASZ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
PRZY WDRAŻANIU LEAN
WYMIENISZ DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKAMI LEAN
PRELEGENT
Zbigniew Jarząbek, Kierownik Projektu Lean
Zbigniew Jarząbek
Kierownik Projektu Lean
Współpraca
Pasjonat Lean, trener wewnętrzny, audytor. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie
Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 12-tu lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem
farmaceutycznym. W roku 2005 certyfikowany jako Black Belt, od tego czasu prowadził liczne projekty usprawniające w działach
Jakości, Produkcji i Logistyki, gdzie wdrażał metodologię Rozwiązywania Problemów i Pracy Standaryzowanej. Autor wykładów na
temat Lean i SixSigma na Politechnice Poznańskiej, współtwórca Studiów Podyplomowych Lean Management na WSB w Poznaniu.
Pracował jako Ekspert Lean, Menadżer Lean, Koordynator Laboratorium, a obecnie pełni funkcję Kierownika Projektu.
Patronat medialny
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
30 - 31 października 2014 r., Centrum Konferencyjne
Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
LEAN THINKING
- ODCHUDZONE
ZARZĄDZANIE
PROGRAM – dzień I, 30 października
08:00 - 08:15
Rejestracja Uczestników i poranna kawa
08:15 - 08:45
Wstęp do pierwszego dnia szkolenia
08:45 - 10:00
Podstawy Lean
PROGRAM – dzień II, 31 października
08:00 - 8:15
Wstęp do drugiego dnia szkolenia
08:15 - 12:00
Narzędzia Lean
• Praca standardowa
- Jak zoptymalizować obsadę linii produkcyjnych (balansowanie)
i udokumentować standard pracy w sposób przyjazny dla operatora
• Rozwiązywanie problemów (A3, RCA)
- Algorytm rozwiązywania problemów dla małych grup w 7 krokach
• Supermarket, Kanban, Heijunka, Poka Yoke, Andon - czyli sposoby na
usprawnianie przepływu materiałów
• Zarządzanie wizualne - zasady wizualizacji i tworzenia wskaźników
• System Sugestii
- Jak wykorzystać potencjał pracowników dla zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa
• TPM - czyli co zrobić gdy problemem są maszyny i jak nimi zarządzać
• SMED - przezbrajanie maszyn zgodnie z zasadami Lean
• Historia Lean - Jak i dlaczego powstało odchudzone zarządzanie
• Just In Time - czyli jak dostarczać materiały we właściwe miejsce
i o właściwym czasie
• Jidoka - Kultura ujawniania i uwidaczniania błędów jako podstawa Lean
• Koncepcja Lean Leader - czy Lean to tylko narządza?
• Marnotrawstwo:
- 7 typów marnotrawstwa i sposoby na jego usuwanie z procesów
• Czynności dodające i nie dodające wartości. Ile wynosi czas efektywnej
pracy w procesie?
• Narzędzia Lean - mapowanie procesów
- Standardowe sposoby na wizualizację i zrozumienie procesu
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 12:15
RUNDA I: Symulacja Lean
• Ustalenie KPI’ów i gra
• Prezentacja wyników gry
• Spisywanie marnotrawstwa
• Prezentowanie marnotrawstwa
• Mapa stanu obecnego
• Dyskusja o usprawnieniach
12:15 - 13:15
Przerwa na lunch
13:15 - 14:15
Narzędzia Lean
12:00 - 13:00
Przerwa na lunch
13:00 - 16:00
RUNDA III: Symulacja Lean
• Wprowadzenie usprawnień do gry
• Prezentacja wprowadzonych usprawnień
• Gra
• Prezentacja i omówienie wyników gry
16:00 - 16:30
16:30
Podsumowanie szkolenia
Zakończenie szkolenia i wręczenie
certyfikatów
• 5S - czyli jak skrócić i utrzymać czas dostępu do materiałów i narzędzi
• Warsztaty Kaizen
- Jak i dlaczego warto usprawniać procesy małymi krokami
14:15 - 17:00
•
•
•
•
17:00
RUNDA II: Symulacja Lean
Wprowadzenie usprawnień do gry
Prezentacja wprowadzonych usprawnień
Gra
Prezentacja i omówienie wyników gry
Podsumowanie i zakończenie
I dnia szkolenia
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
Każdy uczestnik
otrzyma certyfikat
poświadczający udział
w warsztatach.
www.mmcszkolenia.pl
30 - 31 października 2014 r., Centrum Konferencyjne
Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
LEAN THINKING
- ODCHUDZONE
ZARZĄDZANIE
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Lean Management to chyba najbardziej obecnie popularna teoria
Zarządzania Procesami. Dlaczego? Ponieważ pozwala drastycznie
zmniejszyć marnotrawstwo i zoptymalizować przebieg procesów,
co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na znacząco niższe
koszty.
Firmie Toyota metodologia Lean przyniosła niebywałe wręcz zyski,
czyniąc z niej pierwszy koncern samochodowy Świata. Jednak wielu
firmom powtórzenie tych wyników przychodzi z dużą trudnością.
Gdzie tkwi problem? Na czym polega sedno metodologii Lean?
Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na te i inne pytania dotyczące Leanzapraszamy na szkolenie!
GRUPA DOCELOWA:
• sektor: dowolny
• branża: produkcyjna
• dział/departament: zarządzanie produkcją, inżynieria
procesu, ciągłe doskonalenie
• stanowisko: Dyrektor Operacyjny, Kierownik produkcji/
zmiany, Mistrz/Brygadzista, Inżynier procesu, Specjalista
ciągłego doskonalenia
ORGANIZATOR
MMC Szkolenia to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która została powołana aby w specjalistyczny sposób zadbać o podniesienie
kwalifikacji personalnych i umiejętności osobistych członków zespołów, tak aby zdobyta wiedza przełożyła się na wzrost efektywności
jednostki w firmie oraz wzrost pozycji or­ganizacji w mikrootoczeniu. Oferta skierowana jest do firm, które podnoszą rozwój kadry pracowniczej i mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę i poprawa ich umiejętności przenosi się na pozytywne efekty całej organizacji.
Na ofertę składają się pojedyncze szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejęt­ności miękkich, jak i również kompleksowe pakiety szkoleń,
w których Uczestnik przechodzi przez cały proces kształcenia, zaczynając od budowania samoświadomości, a skończywszy na rozwoju
umiejętno­ści zawodowych związanych z poprawą kompetencji zarządzania zespołem.
WIĘCEJ INFORMACJI
Ewelina Polak
Kierownik Działu
MMC Events i MMC Szkolenia
tel.: +48 22 379 29 23
e-mail: [email protected]
MIEJSCE WARSZTATÓW
Centrum Konferencyjne Golden Floor
w budynku Millennium Plaza
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcszkolenia.pl
30 - 31 października 2014 r., Centrum Konferencyjne
Golden Floor w budynku Millennium Plaza, Warszawa
LEAN THINKING
- ODCHUDZONE ZARZĄDZANIE
ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 22 292 30 94, 22 379 29 01 lub na e-mail: [email protected]
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.
WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Warunki uczestnictwa
Imię
1. Koszt zawierają uczestnictwo jednej osoby
w warsztatach.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
Nazwisko
Stanowisko
Departament
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed
rozpoczęciem warsztatów.
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Fax
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące
na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.
E-mail
7. W przypadku rezygnacji do 3 października 2014 r.
obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 400 zł + 23% VAT.
TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Lean Thinking - odchudzone zarządzanie”,
termin: 30 - 31 października 2014 r.
8. W przypadku rezygnacji po 3 października 2014 r.
pobierane jest 100% opłaty za udział.
Do 03.10.2014 r. – cena 1 795 zł + 23% VAT
Po 03.10.2014 r. – cena 2 195 zł + 23% VAT
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT
TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze
TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur
elektronicznych:
e-mail:
DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz.U. 39 poz. 176)
Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach
może wziąć udział inny pracownik firmy pod
warunkiem przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni
przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie.
SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?
kontakt telefoniczny z naszym konsultantem
oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
i posiada numer NIP
newsletter
DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):
Pełna nazwa firmy
Facebook
LinkedIn
portale tematyczne (jakie?) ............................................
........................................................................................
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
prasa (jaka?) ..................................................................
........................................................................................
Imię i nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
inne (jakie?) ....................................................................
.........................................................................................
Miasto
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska
Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy
się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.
pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej
MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej
przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON
141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.
data i podpis
Usługi świadczone dla pracowników
samorządu, które spełniają 2 warunki :
1. Usługi mające charakter kształcenia
zawodowego dla uczestnika
2. Finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych są
zwolnione z VAT (podstawa Art. 43.
Ust.1 punkt 29).
W przypadku spełnienia powyższych
warunków proszę załączyć
oświadczenie potwierdzające
spełnienie powyższych warunków.
pieczątka firmy
Download

27 marca 2015 r. (piątek) ZASTĘPSTWA ZASTĘPSTWA