VIII KONGRES OBYWATELSKI
Jaka modernizacja Polski:
od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?
Politechnika Warszawska, 26 października 2013 r.
- program wstępny -
Ramowy program:
11:00-12:45 Sesja plenarna rozpoczynająca obrady
12:45-13:15 Przerwa na kawę
13:15-15:45 Sesje tematyczne
15:45-16:30 Lunch
16:30-17:30 Sesja plenarna kończąca obrady – sprawozdania z sesji tematycznych
SPIS SESJI TEMATYCZNYCH
1. Jaka wizja rozwoju Polski – cele, zasady, sekwencja
2. Drogi do innowacyjnej Polski
3. Polska ekspansja na Europę i świat – czy i jak to zrobić?
4. Oddolny „przewrót kopernikański” w edukacji – na ile to
możliwe i jak to robić?
5. Obywatelska modernizacja Polski – jak wykorzystać tę
szansę?
6. Więcej spójności, mniej segregacji społecznej – jak to
zrobić?
7. Praca w Polsce – jak zbudować lepszy rynek pracy?
8. Miasta przyjazne mieszkańcom – jak uczynić je dobrym
miejscem do życia?
9. Konflikt jako dobro wspólne?
10. Drogi do lepszego państwa – lekcje z historii
2
SESJA PLENARNA ROZPOCZYNAJĄCA OBRADY
Wystąpienia plenarne:
1. dr Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Organizator
Kongresu Obywatelskiego – W kierunku nowej wizji rozwoju Polski
2. dr Bogusław Grabowski – Prezes Zarządu Skarbiec AM Holding, Członek Rady
Programowej Kongresu Obywatelskiego – Jak przebić szklany sufit rozwoju Polski?
3. Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej SELENA FM SA – Następne
20 lat. Mechanizmy rozwoju dla Polski
4. Ewa Błaszczyk – Aktorka teatralna i filmowa, założycielka i Prezes Fundacji „Akogo” –
Siła jest w nas!
Panel dyskusyjny:
Czym dla mnie jest modernizacja Polski i jakie drogi do niej prowadzą?
Kinga Panasiewicz – Licealistka z Hrubieszowa, Laureatka II miejsca
Światowego Konkursu INTEL ISEF 2013
Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu PKN Orlen SA
Weronika T. Adrian – Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Top 500
Innovators
Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, Członek Rady
Programowej Kongresu Obywatelskiego
Marta Białek-Graczyk – Prezes Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
Jacek Żakowski – „Polityka”, Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium
Civitas
prof. Andrzej Zybertowicz – Socjolog, Kierownik Zakładu Interesów Grupowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
3
1.
JAKA WIZJA ROZWOJU POLSKI – CELE, ZASADY, SEKWENCJA
Moderator: Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, Członek Rady
Programowej Kongresu Obywatelskiego
Paneliści:
1. Jacek Bożek – Działacz na rzecz ochrony środowiska, założyciel i przewodniczący
Klubu Gaja, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, działacz na rzecz wolnego
Tybetu, aktor i performer
2. dr Marta Bucholc – socjolog, wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, redaktorka. „Kultury Liberalnej”, stypendystka Instytutu Nauk o
Człowieku w Wiedniu
3. Iwona Guzowska – Mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie zawodowym,
posłanka VI i VII kadencji, członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
4. dr hab. Krzysztof Szczerski – Politolog, profesor w Instytucie Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł VII kadencji,
członek Komisji d.s. Unii Europejskiej, Wiceminister Spraw Zagranicznych w latach
2007-2008
5. dr Joanna Wowrzeczka - Warczok – socjolog, wykłada w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego, liderka społeczna w Cieszynie, inicjatorka cieszyńskiego
Kongresu Kultury, szefuje świetlicy Krytyki Politycznej w tym mieście
- Głosy umówione:
prof. Tomasz Grosse – Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Żuber – Radca Główny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Reprezentant sfery biznesu:
dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Partner sesji: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
*udział niepotwierdzony
4
2.
DROGI DO INNOWACYJNEJ POLSKI
Moderator: Maciej Dzierżanowski – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (10 minut)
Paneliści:
1.
dr Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
2.
Krzysztof Gulda – Dyrektor Działu Strategii i Analiz Polskiego Holdingu Obronnego
(wcześniej Dyrektor Departamentu Strategii w MNiSW i MG)
3.
prof. Andrzej J. Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
4.
Jakub Wygnański – Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”
- Głosy umówione:
dr inż. Bartosz Zajączkowski – Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
Agata Wacławik-Wejman – Członek Zarządu i współzałożycielka INPRIS oraz
Dyrektor ds. publicznych i relacji rządowych w Google
Jacek Hanke – Prezes Zarządu Digital Core Design
Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego, Podsekretarz
Stanu w ministerstwie Gospodarki w latach 2004-2005
Partner sesji: Polski Holding Obronny
Partnerzy merytoryczni sesji: Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
5
3. POLSKA EKSPANSJA NA EUROPĘ I ŚWIAT – CZY I JAK TO ZROBIĆ?
Moderator: Stefan Dunin-Wąsowicz – Prezes Zarządu Efekt Technologies sp. z o.o, Członek
Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
Paneliści:
1.
dr Herbert Wirth – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
2.
Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM SA
3.
Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA
4.
Solange Olszewska – Prezes Solaris Bus & Coach SA
5.
Dariusz Sobkowicz – Zastępca dyrektora Instytutu im. Adama Mickiewicza
6.
prof. Piotr Moncarz – Stanford University, Academic Director, Top 500 Innovators
- Głosy umówione:
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Biura UNDP w Polsce
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
Partnerzy merytoryczni sesji:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Klub Integracji Europejskiej
6
4. ODDOLNY „PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI” W EDUKACJI – NA ILE TO
MOŻLIWE I JAK TO ROBIĆ?
Moderator: Robert Firmhofer – Dyrektor Centrum Nauki Kopernik
Paneliści:
1. dr Jacek Strzemieczny – Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
2. Elżbieta
Tołwińska-Królikowska
–
Prezes
Zarządu
Federacji
Inicjatyw
Obywatelskich
3. Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w
latach 2010-2012
4. Anna Dziama – Dyrektor Działu Edukacji w Centrum Nauki Kopernik
5. Dyrektor szkoły
- Głos uczniów:
Kinga Panasiewicz – Licealistka z Hrubieszowa, Laureatka II miejsca Światowego
Konkursu INTEL ISEF 2013
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Reprezentanci sfery władzy publicznej:
Paweł Chorąży – Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem
Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Claudia Torres-Bartyzel – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w
Ministerstwie Edukacji Narodowej
Partnerzy
merytoryczni
sesji:
Centrum
Nauki
Kopernik,
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
7
5. OBYWATELSKA MODERNIZACJA POLSKI – JAK WYKORZYSTAĆ TĘ
SZANSĘ?
Moderator: Marzena Wojda – Dyrektor Programowy Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej
Paneliści:
1.
Maria Rogaczewska – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
2.
dr Marek Rymsza – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski;
Instytut Spraw Publicznych
3.
Jadwiga Czartoryska – Prezes Zarządu Fundacji Orange – Akademia Orange
4.
Krzysztof Głomb – Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie – Latarnicy Polski
Cyfrowej
5.
Sławomir Skwarek – wójt gminy Adamów
- Głosy umówione:
Andrzej Lenart – Radny, leśnik, lider lokalny
Elżbieta Kowalik – Koordynatorka projektu „Obywatele w miasteczkach”
dr Łukasz Niesiołowski-Spano – Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego,
„Obywatele Nauki”
Tomasz Schimanek - Ekspert Akademii Rozwoju Filantropii
-Dyskusja z udziałem sali
-Odniesienie do dyskusji:
Reprezentant sfery władzy:
Jan Wyrowiński – Wicemarszałek Senatu RP
*udział niepotwierdzony
8
6. WIĘCEJ SPÓJNOŚCI, MNIEJ SEGREGACJI SPOŁECZNEJ – JAK TO ZROBIĆ?
Moderator: Jacek Żakowski – Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas,
Tygodnik „Polityka”
Paneliści:
1.
Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich – Nasze „bycie razem” – co się z
nim stało i jak to zmienić?
2.
prof. Henryk Domański – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk –
Procesy stratyfikacji społecznej po 1989 r. – jaka była ich dynamika i charakter, jakie
ryzyka dla przyszłego rozwoju Polski
3.
dr hab. Roman Dolata – Instytut Badań Edukacyjnych – Segregacja w szkołach – jaki
jest jej mechanizm, na jaką skalę się to dzieje, jak temu zapobiec?
4.
dr Maciej Grabowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Członek Rady
Programowej Kongresu Obywatelskiego
– Mechanizm dochodowo-majątkowych
zróżnicowań społecznych – na czym polega, czy i jak można go skorygować?
5.
Przemysław Wipler – Poseł na Sejm RP – Jakiej spójności społecznej potrzebujemy i
jakie drogi do niej prowadzą?
- Głos umówiony:
Rafał Woś – „Dziennik Gazeta Prawna”
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Reprezentant sfery władzy publicznej:
Olgierd Dziekoński – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Partnerzy merytoryczni sesji:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
9
7. PRACA W POLSCE – JAK ZBUDOWAĆ LEPSZY RYNEK PRACY?
Koordynator i moderator: Marcin Nowicki – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Paneliści:
1. dr hab. Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jak
poprawić polski rynek pracy – czy reforma służb zatrudnienia wystarczy?
2. Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Jak godzić pracę z
życiem rodzinnym i społecznym?
3. dr Bogusław Grabowski – Prezes Zarządu Skarbiec Asset Management Holding, Członek
Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Dlaczego zarobki w Polsce są nadal
niskie, czy możemy i jak przyspieszyć realny wzrost płac?
4. Olga Zarachowicz – Dyrektor Zarządzający ds. HR w PZU – Jakich pracowników
potrzebują polskie przedsiębiorstwa?
5. dr Anna Hildebrandt – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Czy grozi nam koniec
pracy?
- Głos umówiony:
Jerzy Bartnicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie – Jak zobaczyć się
na rynku pracy – jakie role dla różnych uczestników rynku pracy?
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Witold Radwański – Prezes Zarządu Krokus Private Equity Sp.z o.o.
Partner sesji: PZU SA
10
8.
MIASTA PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM – JAK UCZYNIĆ JE DOBRYM
MIEJSCEM DO ŻYCIA?
Moderator: Piotr Zbieranek – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Paneliści:
1. dr Władysław Piskorz – Szef Wydziału ds. wzrostu bez wykluczenia społecznego,
rozwoju miejskiego i terytorialnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i
Miejskiej Komisji Europejskiej
2. dr Kacper Pobłocki – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Adama
Mickiewicza, Kongres Ruchów Miejskich
3. Janusz Sepioł – Urbanista, Senator RP, były marszałek Województwa Małopolskiego i
wiceprezydent Krakowa
4. prof. Paweł Swianiewicz –Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet
Warszawski, doradca Prezydenta RP
- Głosy umówione:
Artur Celiński – Zastępca redaktora naczelnego "Res Publiki Nowej"
dr arch. inż. Łukasz Pancewicz – Główny Projektant w Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Łodzi
Agata Dąmbska – Forum Od-nowa
Tadeusz Ferenc* – Prezydent Rzeszowa
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Reprezentant sfery biznesu:
Wojciech Dziomdziora – Dyrektor Projektów Kluczowych Orange Polska
Reprezentant sfery władzy publicznej:
Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
*udział niepotwierdzony
11
9. KONFLIKT JAKO DOBRO WSPÓLNE?
Moderator: Piotr Wołkowiński – Niezależny konsultant międzynarodowy
Paneliści:
1. prof. Janusz Grzelak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
– Dobro wspólne – dobro własne
2. dr Łukasz Jochemczyk – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Jak
przekształcić konflikty destruktywne w konstruktywne
3. Hanna Kozłowska – Dyrektor zarządzający The Change, coach, trener, mediator –
Komunikacja bez przemocy – usłyszeć siebie – usłyszeć innych
4. dr Jacek Santorski – Grupa Firm Doradczych VALUES – Konflikt w organizacji –
od zagrożenia do szansy
5. dr Piotr Stankiewicz – Adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu – Jak rozwiązywać konflikty we wspólnotach lokalnych – na przykładzie
gazu łupkowego
6. Jerzy Kurella* – Wiceprezes Zarządu, wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu
PGNiG SA
- Głosy umówione:
dr Paweł Dąbrowski – Założyciel firmy Kreatywne Strategie, były dyrektor
Centrum Negocjacji Konfederacji Pracodawców Polskich
Marcin Skrzypek – Teatr NN – Ośrodek Brama Grodzka w Lublinie
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
prof. Dariusz Rosati – Poseł na Sejm RP, Minister Spraw Zagranicznych
w latach 1995-1997, Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2004
prof. Andrzej Zybertowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Partnerzy merytoryczni sesji:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej
Polskie Centrum Mediacji
*udział niepotwierdzony
12
10. DROGI DO LEPSZEGO PAŃSTWA – LEKCJE Z HISTORII
Moderator: Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA,
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
Paneliści:
1. prof. Andrzej Nowak – Instytut Historii, Zakład Historii Europy Wschodniej,
Uniwersytet Jagielloński
2. dr hab. Jan Sowa – Katedra Filozoficznych Badań nad Kulturą Uniwersytetu
Jagiellońskiego
3. dr Dariusz Gawin – Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
4. dr Adam Leszczyński – Instytut Studiów Politycznych PAN
-Głosy umówione:
dr Piotr Koryś – Katedra Historii Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski
Bogusław Chrabota* – Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”
- Dyskusja z udziałem sali
- Odniesienie do dyskusji:
Reprezentant sfery władzy publicznej:
dr Kazimierz Ujazdowski – Poseł na Sejm RP, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w latach 2000-2001 oraz 2005-2007
Partner merytoryczny sesji: Polskie Towarzystwo Historyczne
*udział niepotwierdzony
13
SESJA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA OBRADY
1. Sprawozdania z dziesięciu sesji tematycznych – po 3 minuty
2. Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki – odniesienie się do
dorobku debat kongresowych i przedstawienie własnej wizji modernizacji Polski
3. Prof. Dariusz Rosati – Poseł na Sejm RP, Minister Spraw Zagranicznych w latach
1995-1997, Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2004
4. Joanna Bator* - Polska pisarka, publicystka, jurorka międzynarodowej Nagrody im.
Ryszarda Kapuścińskiego, laureatka Nagrody Literackiej Nike
5. Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK – myśl na
zakończenie
6. dr Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Organizator
Kongresu Obywatelskiego – słowo na pożegnanie uczestników
*udział niepotwierdzony
14
Download

Zobacz szczegółowy program