Regulamin konkursu
„Uwolnij swoją siłę”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu pod nazwą „Uwolnij swoją siłę” (dalej „Konkurs”) jest Heureka Huge Idea
Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320050, posiadająca NIP: 525-24-44-319
(dalej „Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul.
Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka (dalej „Sponsor”).
2.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru
nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
3.
Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej http://www.zywiolodzywieczdroj.pl. Konkurs jest
integralnie związany z loterią promocyjną „UWOLNIJ SWOJĄ SIŁĘ” (dalej „Loteria”), która urządzana jest na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Celnej w Gdyni 320000-IAGW-9284-8/14-3/MS.
Treść regulaminu Loterii dostępna jest na stronie http://www.zywiolodzywieczdroj.pl.
4.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu, Organizator Konkursu powoła
trzyosobowe Jury Konkursowe. W skład Jury Konkursowego wejdą osoby delegowane przez Organizatora Konkursu:
a)
Irena Mrozek;
b)
Tomasz Wiśniewski;
c)
Andrzej Dzirba.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.
2.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(dalej „Uczestnicy”), które:
a)
mają ukończone 18 lat;
b)
zaakceptują warunki Regulaminu dostępnego na stronie głównej Konkursu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.
Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 maja 2014 r o godzinie 00:00, a kończy się dnia 19 sierpnia 2014
r. o godzinie 23:59, który jest dniem ostatecznego wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mogą
dokonywać zgłoszeń udziału w Konkursie od dnia 12 maja 2014 r od godzinie 00:00 do dnia 10
lipca 2014 r. o godzinie 23:59.
3.
Sprzedażą promocyjną w ramach niniejszego Konkursu objęte są produkty gazowane pod nazwą
„Żywioł”, których producentem jest Żywiec Zdrój S.A.:
1
gazowany 1,5 L, gazowany 0,5 L, średnio gazowany 1,5 L, o smaku czarnej porzeczki i żurawiny
1,5 L, o smaku czarnej porzeczki i żurawiny 0,5 L, o smaku cytryny i mięty 1,5 L, o smaku cytryny i
mięty 0,5 L, o smaku grapefruita 1,5 L, o smaku pomarańczy i imbiru 1,5 L (dalej „Produkty Promocyjne”).
4.
Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie następuje
w okresie od 12 maja 2014 r. do 10 lipca 2014 r. Zakup Produktu Promocyjnego po dniu 10 lipca 2014
r. nie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie.
5.
Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy:
a. dokonać zakupu co najmniej jednego oryginalnego Produktu Promocyjnego, zawierającego
unikalny alfanumeryczny kod znajdujący się pod nakrętką butelki (dalej „Kod”),
b. na stronie internetowej http://www.zywiolodzywieczdroj.pl zarejestrować się w Loterii, tj.
podać wymagane na stronie dane osobowe swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres email oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu Loterii i zaakceptować jego treść.
Rejestracja w Loterii jest częścią dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie i jest niezbędna
w celu dalszego przystąpienia do Konkursu. Po podaniu danych osobowych Uczestnik przechodzi do aplikacji konkursowej, na której jest zobowiązany zaakceptować treść regulaminu
Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w zakresie określonym w
par. 6 ust. 10 Regulaminu poprzez kliknięcie stosownych ikonek.
c.
w aplikacji konkursowej odpowiedzieć na pytania zawarte w teście wyboru (zaznaczając jedną
odpowiedź do każdego z pytań), a następnie wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie główne zawarte w teście w najbardziej kreatywny i żywiołowy sposób
(dalej „Odpowiedź konkursowa”).
6.
Zakup jednego Produktu promocyjnego oraz rejestracja jednego Kodu z zakupionego opakowania
Produktu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do jednorazowej rejestracji zgodnie z powyższym trybem oraz do jednorazowego udzielenia Odpowiedzi konkursowej. Odpowiedź konkursowa nie może
przekroczyć 300 znaków.
7.
Odpowiedzi konkursowe Uczestnika są oceniane przez Jury Konkursu.
8.
Poprawne wpisanie Kodu jest potwierdzane generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym
wyświetlanym na stronie www.zywiolodzywieczdroj.pl.
9.
Jeden Kod może zostać zarejestrowany tylko jeden raz. Uczestnik może zarejestrować dowolną liczbę
Kodów, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych Regulaminem. W jednym zgłoszeniu
udziału w Konkursie można wpisać wyłącznie jeden Kod.
10.
W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki ust. 5 niniejszego paragrafu
11.
Podczas rejestracji Kodu jego poprawność zostaje automatycznie potwierdzona w oparciu o bazę
wszystkich kodów posiadanych przez Organizatora. Po wpisaniu nieprawidłowego Kodu lub Kodu już
wcześniej wykorzystanego przez tego samego lub innego Uczestnika, Uczestnik otrzyma informację,
że wpisany Kod jest nieprawidłowy lub został już użyty. W przypadku popełnienia pomyłki podczas
rejestracji Kodu, Uczestnik może ponawiać próby zarejestrowania swojego Kodu, aż do skutku.
12.
Przez cały okres trwania Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować oryginalne nakrętki
Produktów Promocyjnych z zarejestrowanymi Kodami. Organizator, w celu weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginalnych nakrętek
2
z Produktów Promocyjnych z czytelnymi numerami Kodów odpowiadającymi Kodom zarejestrowanym przez Uczestnika do chwili przedstawienia żądania.
13.
W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad
Konkursu, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie www.zywiolodzywieczdroj.pl.
14.
Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych, obraźliwych, o charakterze religijnym, naruszających
prawa osób trzecich czy też naruszających prawo bądź Regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie Odpowiedzi konkursowej z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane.
15.
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych Odpowiedzi konkursowych stanowiących
utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem wydania Nagrody
zostają przeniesione przez Uczestnika na Sponsora, tj. Żywiec Zdrój S.A.. Przeniesienie ww. praw
będzie miało charakter nieodpłatny. W tym celu autor nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej zawrze
ze Sponorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Sponsora
nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej dla potrzeb Sponsora na wszystkich wskazanych w umowie
polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za
granicą, w tym m.in. do: w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu
oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego
wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania
opracowania utworu.
§ 4 Nagrody
1.
Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sponsor.
2.
Nagrodami w konkursie są cztery równorzędne Nagrody Główne przyznawane przez Jury Konkursowe. Nagrodę Główną o łącznej wartości 20.008 zł brutto stanowi: wyprawa na Islandię o wartości 18
007 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedem złotych) oraz dodatkowa kwota pieniężna w wysokości
2.001 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę podatku od nagrody w Konkursie. Wyprawa odbędzie
się w dniach od 27 sierpnia do 04 września 2014 r. Szczegółowe informacje o wyprawie oraz szczegółowy program wyprawy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.
W ramach Nagrody zapewniona jest: opieka pilota na miejscu pobytu, bilety (w tym bilety lotnicze),
wejściówki na przewidziane wydarzenia i atrakcje, ubezpieczenie wyprawy i poszczególnych Zwycięzców, zakwaterowanie, wyżywienie, ekipa zabezpieczająca trasę.
4.
Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów ani wydatków, do uiszczenia których, zobowiązany jest
Zwycięzca Konkursu takich jak koszt pozyskania paszportu, o ile nie postanowiono inaczej.
5.
Wyprawa na Islandię jest organizowana za pośrednictwem firmy: Flower Travel Sp z. o.o., wpisana do
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy, posiadająca
3
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych
wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1037, posiadająca NIP: 52426-68-170.
6.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody pobierze dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 2.001 zł i odprowadzi
je do właściwego Urzędu Skarbowego w ramach zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
7.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inna nagrodę.
§ 5 Weryfikacja przebiegu Konkursu
1.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie.
2.
W Konkursie niedozwolone są działania Uczestników:
a)
którzy wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
b)
którzy nadeślą zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia,
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
c)
co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych
wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, działanie strony internetowej.
3.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
Konkursu może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator Konkursu może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie oraz przesłania wszystkich nakrętek z Kodami.
4.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.
5.
Organizator Konkursu może usuwać treści zamieszczane przez Uczestników na stronie internetowej
zywiolodzywieczdroj.pl w przypadkach określonych w par 3 ust 14 oraz ust 2 b niniejszego paragrafu.
§ 6 Wyłonienie Zwycięzców Konkursu
1.
Spośród Uczestników konkursu Jury Konkursu wybiera 4 (słownie: cztery) Osoby Nominowane do
otrzymania Nagrody oraz 4 (słownie: cztery) Osoby Rezerwowe (określając jednocześnie kolejność
Osób Rezerwowych). Przy wyborze Jury Konkursu kieruje się swobodną oceną Odpowiedzi konkursowych Uczestnika konkursu biorąc pod uwagę w szczególności inwencję twórczą, oryginalność oraz
dowcip.
4
2.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej listy zwycięzców, jednak nie później niż do dnia
31.07.2014 roku.
3.
Po wyłonieniu Osób Nominowanych i Osób Rezerwowych Organizator zawiadomi Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe o tym fakcie wysyłając informację na adres e-mail podany w zgłoszeniu
konkursowym złożonym poprzez stronę zywiolodzywieczdroj.pl.
4.
Osoby Nominowane i Osoby Rezerwowe zobowiązane są wysłać Organizatorowi Konkursu, w ciągu
5 dni roboczych od wysyłki powiadomienia ich drogą e-mailową, swój numer telefonu oraz adres korespondencyjny oraz potwierdzenie udziału w wyprawie na adres e-mail: [email protected]
5.
W przypadku niedopełnienia przez Osoby Nominowane lub Osoby Rezerwowe obowiązków zawartych w ust. 4 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, tracą one prawo do nagrody lub do ewentualnej nagrody (w przypadku osób Rezerwowych).
6.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Osoby Nominowane i
Osoby Rezerwowe adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Osobie Nominowanej z przyczyn zależnych od Osoby Nominowanej, zwłaszcza podania błędnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu.
7.
W przypadku rezygnacji przez Osobę Nominowaną z Nagrody lub utraty przez nią prawa do nagrody
z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody pierwszej w kolejności Osobie Rezerwowej, która tym samym uzyskuje status Osoby Nominowanej. Jury Konkursu, w
razie konieczności, dokona uzupełniającego wyboru Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych do
właściwej ilości określonej w ustępie 1. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się
odpowiednio w stosunku do Osób Nominowanych lub Osób Rezerwowych wybranych uzupełniająco.
8.
W razie wykluczenia Osoby Nominowanej z jakiejkolwiek przyczyny, status Osoby Nominowanej
uzyskuje Osoba Rezerwowa zgodnie z kolejnością. W takiej sytuacji postanowienia ustępów powyższych znajdują odpowiednie zastosowanie.
9.
Osoba Nominowana, która spełniła wszystkie wymagania określone w Regulaminie staje się Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje Nagrodę. Zwycięzców Konkursu nie może być więcej niż 4.
10.
Zwycięzca przed otrzymaniem Nagrody udzieli Sponsorowi oraz Organizatorowi Konkursu na piśmie
nieodwołalnego, nieograniczonego terytorialnie ani czasowo zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych niezależnie od sposobu rozpowszechnienia ani od nośnika (w szczególności telewizja, Internet, plakaty) za pomocą którego wizerunek jest
rozpowszechniany w związku z jego udziałem Konkursie i w wycieczce będącą Nagrodą. Zwycięzca,
w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, udzieli Sponsorowi upoważnienia do wykonywania
jego prawa do wizerunku. Sponsor jest uprawniony do przeniesienia określonego powyżej zezwolenia
i upoważnienia na osobę trzecią. W razie nieudzielenia zezwolenia lub upoważnienia przez Zwycięzcę
na warunkach określonych powyżej, stosuje się ust. 11.
11.
W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu wyłoni innego
Zwycięzcę zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
5
12.
Realizacja nagrody (wyjazd na wyprawę) odbędzie się po podpisaniu umowy ze Zwycięzcą Konkursu
na realizację wycieczki. Umowa zostanie podpisana nie później niż 19.08.2014 roku.
§ 7 Zobowiązania Zwycięzcy Konkursu
Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota wyprawy, stosowania
się do ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zasad określonych w Warunkach Ubezpieczenia Zwycięzcy Konkursu i warunków określonych w Regulaminie wyprawy „Warunki uczestnictwa”.
§ 8 Postępowanie reklamacyjne
1.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem
w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Heureka Huge Idea Sp.
z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, z dopiskiem „Uwolnij
swoją siłę”.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji).
4.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe.
§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i informacja handlowa
5.
Dane osobowe Uczestników Loterii są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
Administratorem danych osobowych jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny
187, 34-350 Węgierska Górka. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów związanych przeprowadzeniem Konkursu pod nazwą „Uwolnij swoją siłę”.
6.
Przetwarzanie danych osobowych w ww. celach Administrator powierzył Organizatorowi tj.Heureka
Huge Idea Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa.
7.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na
zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zywiolodzywieczdroj.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
2.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
6
3.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są
ponoszone przez Uczestników.
4.
Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
5.
Znaki towarowe powołane w tekście Regulaminu należą do odpowiednich uprawnionych i są powoływane jedynie w celach informacyjnych
6.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.
7
Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Uwolnij swoją siłę”
Program wyprawy
Niniejszy załącznik zawiera opis programu wyprawy na Islandię, będącej nagrodą w Konkursie „Uwolnij
swoją siłę”. Wyprawa odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 4 września 2014 r.
Szczegóły programu wyprawy mogą ulec zmianie z powodu np. warunków pogodowych lub innych przyczyn
losowych niezależnych od Organizatora.
Dzień 1 – wylot z Warszawy, przylot i przejazd do Reykjaviku ok. północy
Dzień 2 - WYPRAWA DO WNĘTRZA ZIEMI – JASKINIA BURI

Wyjazd w kierunku półwyspu Reykjanes, wyprawa do jaskini Buri; poszukiwanie ukrytych przedmiotów i eksploracja jaskini w towarzystwie dwóch instruktorów Lunch w restauracji na trasie lub w
formie lunch pakietu - czas trwania 8h

Islandzkie…tapas i degustacja „czarnej śmierci” w restauracji Tapas Barrin w Reykjaviku
Dzień 3 - ROWEROWA WYPRAWA NA WULKAN

Rowerowa wyprawa w okolice na wulkanu Hengill i miejsc stale obecnych w islandzkich legendach.
Lunch w restauracji na trasie lub w formie lunch pakietu. Odpoczynek w źródłach termalnych – czas
trwania 6-7 godzin

Spacer po Reykjaviku i kolacja w restauracji
Dzień 4 - SNORKELING MIĘDZYKONTYNENTALNY

Wyprawa na snorkeling międzykontynentalny do Parku Narodowego Thingvellir – zakończona rozgrzewającymi napojami. Lunch na trasie lub w Reykjaviku - czas trwania 4-5 godzin

Odwiedziny w Hallgrimskirkja – najsłynniejszej budowli Reykjaviku, wejście na 75 metrową wieżę
oraz kolacja w jednej z restauracji w centrum miasta
Dzień 5 - SUPER JEEPY I SUPER ADRENALINA!

Wyprawa jeepami bezdrożami Islandii w kierunku lodowca Eystri Hagafellsjokull. Podziwianie gejzeru Geysir – „ojca islandzkich gejzerów” i wodospadu Gollfoss, golf lodowy z konkursami, przejażdżka skuterami śnieżnymi – czas trwania 10 godzin

Kolacja w wybranym lokalu w Reykjaviku
Dzień 6 - TREKKING NA WULKAN

Trekking w okolicach wulkanu Eyjafjallajokull wśród lodowych szczelin i innych cudów przyrody.
Wodospad Skogafoss i klify, wizyta w miejscowym Centrum poświęconym erupcji wulkanów, lunch
w restauracji na trasie lub w formie lunch pakietu - czas trwania 10 godzin

Powrót do hotelu i kolacja w restauracji na mieście
8
Dzień 7 - LODOWY TREKKING!

Śniadanie w hotelu. Wyprawa do islandzkich „wrót piekieł” – wulkanu Hekla, najwyższego czynnego wulkanu na wyspie. Zwiedzanie wodospadów Thjorsardalur i Hjalparfoss – czas trwania: 8 godzin

Pożegnalna, uroczysta kolacja w restauracji Perlan
Dzień 8 – GORĄCE ŹRÓDŁA I SZYBKIE QUADY

Trekking w okolicach wulkanu Stora Eldborg, wizyta w miasteczku rybackim Grindvik oraz zwiedzanie geotermalnych źródeł. Nocny przejazd quadami. Lunch i kolacja w restauracjach na trasie – czas
trwania 10 godzin

Wyjazd na lotnisko i nocny lot do Warszawy
Dzień 9 – powrót do Warszawy ok. godz 10 rano
9
Download

„Żywioł”, których producentem jest Żywiec Zdrój S.A.: