rt
Dodávatel':
Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
ICO: 36421 928
IC DPH: SK2021869234
DIC: 202 186 9234
Odberatel':
Obec Beloveža
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka císlo: 63270/B
IC DPH: neplatca
Beloveža 94
Hažlín
08614
ICO: 00321877
DIC: 2020622956
Objednávka:
variabilný symbol:
konštantný symbol:
dátum odoslania:
Slovenská republika:
penažný ústav: VÚB a.s.
c.úctu: 1878949155/0200
(IBAN: SK41 02000000001878949155)
penažný ústav: Tatrabanka a.s.
c.úctu: 2620845396/1100
(IBAN: SK35 11000000002620845396)
Ceská republika:
penažnýústav: Raiffeisenbank a.s.
c.úctu: 2842133001 /5500
(IBAN: CZ43 5500 0000 0028 4213 3001)
Unlimíted hosting beloveza.eu
10.03.2012
.eu doména beloveza.eu
od 11.03.2011
od 11.03.2011
----'
,",,: "
20113627
' 0308
0.02.2011
\
povin~ost ta,kturovat:
10.02.2011
der;~dél,novaci~~,9;plnenia: 10.02.2011
dátdm'spláthÓsti:,-'or"
'17.02.2011
spósob"úhrady:' < "prevod.príkazom
13 2 EUR
79.2 EUR
9.95 EUR 20.00 % 1.99 EUR
11.94 EUR
66 EUR 20 00 o/
do
.
do 10.03.2012
75.95 EUR
",;;
20.00 %
/0
15.19 EUR
•
91.14 EUR
(2745.68 SKK)
Sme platcami DPH.
Faktúru vystavil: Michal Truban (konatel')
(Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260 Sk)
Download

Websupport, sro Staré grunty 12 841 04 Bratislava