Era One
Nový
dálkový ovladaèe
EraOne:
One:
Nový diaľkový
ovládač Era
elegantní
øešení
elegantnéaapropracované
prepracované
riešenie na
pro
ovládání
více systémù
více uživateli.
ovládanie
viacerých
systémov
viacerými
používateľmi
Era One
Produktová
zahrnuje
Produktový radøada
zahŕňa
1,
2, 44 aa 9-kanálové
9-kanálové
vysílaèe
1, 2,
vysielače
a prijímače
s s
a
pøijímaèes konektorom
s konektorem
alebo bez
nebo
bezzabudovaného
zabudovaného
vysielača.
vysílaèe.
ON1E, ON1CE
ON2E, ON2CE
ON4E, ON4CE
ON9E
- Pomocou
ovládača
ktorý Era
je užOne
Pro
spuštìnídiaľkového
a synchronizaci
nového
synchronizovaný
somožnosti:
zariadením, vďaka povoleniu
vysílaèe
máte dvì
funkcie výmeny kódu (obrázok 1).
- Pomocí dálkového ovladaèe který je již
synchronizovaný
se zaøízením,
díky Nice
povolení
- Použitím prepojovacieho
rozhrania
O-box:
funkce
výmìnyjekódu
(obrázekpriložením
1).
synchronizácia
uskutočnená
nového ovládača Era One k jednotke O-Box
-dodržaním
Použitím propojovacího
rozhraní
Nice O-box:
uvedeného postupu
na vašom
PC
synchronizace
je provedena
pouze pøiložením
nebo PDA (obrázok
2).
nového ovladaèe Era One k jednotce O-Box
dodržením popsaného postupu na vašem PC
V prípade krádeže alebo straty diaľkového
nebo PDA (obrázek 2).
ovládača máte vďaka zariadeniu O-Box
nasledujúce možnosti:
Výnimočne
praktický:
pomocou
softwaru
O-Box
Pokud dojde
ke krádeži
nebo ztrátì
dálkového
je
možné naprogramovať
celé O-Box
balenienásledující
desiatich
ovladaèe
máte díky zaøízení
zariadení
možnosti:Era One bez toho, aby ste ich museli
rozbalovať.
- nahradit jej: pøidìlit stejné synchronizaèní
vlastnosti novému
ovladaèi
Elegantný
a praktický:
Vysielač Era One môže
byť použitý ako štýlová high-tech kľúčenka alebo
- deaktivovat
jej: zvýšením
na
môže
byť pripevnený
na stenuúrovnì
alebo kpriorit
palubnej
novémautomobilu
Era One. pomocou držiaka, ktorá je v
doske
balení.
Výjimeènì praktický: pomocí softwaru O-Box
je možno naprogramovat celé balení deseti
zaøízení Era OneC aniž by jste je museli
rozbalovat.
Ľahká synchronizácia
ovládača
aj nai na
väčšiu
Snadná
synchronizace
ovladaèe
vìtší
vzdialenosť vďaka
prijímačomOpera.
Opera.
vzdálenost
díky pøijímaèùm
- nahradiť ho: prideliť rovnaké synchronizačné
vlastnosti novému ovládaču
Na spustenie a synchronizáciu nového vysielača
Era One máte dve možnosti:
- deaktivovať ho: zvýšením úrovne priorít na
novom Era One.
Elegantní a praktický: Vysílaè Era One mùže
být použit jako stylová high-tech klíèenka nebo
mùže být pøipevnìn ke zdi nebo k palubní desce
automobilu pomocí konzole, která je obsažena v
balení.
Plávajúci kód
433,92Mhz
Mhzs s
Plovoucí
kód sofrekvenciou
frekvenci 433,92
riadenímidentity
identityaa certifikáty,
certifikátmi,samoøízením
samoprogramovaním
so zabudovaným
programováním
a sea zabudovaným
prijímačom sskódovaním
72-bit
Je
pøijímaèem
kódováním
72-bitO-Code.
O-Code,
rovnìž
tak je kompatibilní
kódováním
kompatibilný
s kódovanímsNice
FLOR. Nice
FLOR.
Dostupný aj vo verzii s viacvstupovým
Dostupný
i vekódovaním
verzi s více-vstupovým
sekvenčným
(Era OneC).
sekvenèním kódováním (Era OneC).
Vyvinutý: používa také spracovávanie dát a
Evolved: používá takové zpracovávání dat a
systém rozpoznávania, ktoré zvyšuje úroveň
systém rozpoznávání, který zvyšuje úroveò
bezpečnosti
a trojnásobne
znižuje
reakčnú
bezpeèí
a trojnásobnì
snižuje
reakèní
dobudobu
systému.
systému.
1.
2.
Bezpečnejšiepøenosy!
prenosy!
Bezpeènìjší
Zaøízení
jeideálne
ideálnípre
pro
použití
ZariadenieEra
EraOneFM
OneFM je
použitie
ve
mìstech
a na
místech,
kde
køížímnoho
mnohoďalších
dalších
zaøízení.
v mestách
a na
miestach,
kde
sa se
križuje
zariadení.
Plovoucí kód o frekvenci 868,46 MHZ, používající
PlávajúciFM,
kódjes ménì
frekvenciou
868,46
systém
náchylný
na MHZ,
rušenípoužívajúci systém FM,
je menej náchylný na rušenie oproti modulácii AM.
oproti modulaci AM.
ON1EFM
ON2EFM
Kompletný
produktový
rad søada
funkciami
systému
Kompletní
produktová
s funkcemi
Opera,
vhodný
pre nasledujúce
požiadavky:
systému
opera,
vhodného pro
následující
požadavky:
- s konektorom, kompatibilný s najnovšími
- s konektorem,
kompatibilní
s nejnovìjšími
riadiacimi
jednotkami
Nice s podporou
SM
øídícími jednotkami Nice s podporou SM.
- univerzálny s káblami: na použitie so všetkými
- univerzální
kabely, pro
použití se všemi
typmi
riadiacich sjednotiek,
na riadenie
typy øídícíchautomatizačného,
jednotek, pro øízení
kteréhokoli
ktoréhokoľvek
svetelného
automatizaèního, svìtelného nebo
alebo zavodňovacieho systému alebo
zavodòovacího systému nebo elektrického
elektrického
obvodu. obvodu.
Vyhovujúci
a praktický:
Použitie ovládačov s
Maximální
flexibilita:
prijímačmi
OX2T/OX2TFM
a
mùže býtOX1T/OX1TFM,
uloženo až 1024
vysílaèù.
OX4T umožňuje prístup k rádiovým kódom a to
Vyhovující
praktický:
v prípade
že súatažko
dostupné.
Použití OX1T/OX1TFM,
ovladaèù s pøijímaèi
OX1T/OX1TFM,
Prijímače
OX2T/OX2TFM
a
OX2T/OX2TFM
a OX4T
k
OX4T
môžu byť použité
ako umožòuje
opakovačepøístup
signálov
to i v pøípadì
že jsou
prerádiovým
zlepšeniekódùm
dosahua vysielačov
a ďalších
nepøístupné
(obrázek 3).
Pøijímaèe
prijímačov
produktového
radu
One.
OX1T/OX1TFM, OX2T/OX2TFM a OX4T
mohou být použity jako opakovaèe signálu pro
Bezpečné použitie, vďaka trom úrovniam
zlepšení dosahu vysílaèù a dalších pøijímaèù
ochrany
pomocou
produktové
øadyhesla.
One.
Maximálna flexibilita: Môže byť uložených až
1024 vysielačov.
O-Box a príslušný software pre PC a PDA
umožňujú:
Pøijímaèe 433,92
Mhz
Prijímače
433,92
Mhz
Ox1,
OX1, OX1T
OX1T
3.
ON4EFM
ON9EFM
- rýchle
a užívateľsky
Bezpeèné
použití,pohodlné
díky tøemprogramovanie
úrovním
prijímačov
vysielačov.
ochranyapomocí
hesla.
- riadenie a vytlačenie kódovacieho zoznamu.
O-Box a individuálnych
pøíslušný software
pro PC a databáz
PDA
- vytváranie
inštalačných
umožòují:
(užitočné
v systémoch s viacerými
užívateľmi).
- rychlé a uživatelsky pohodlné
programování pøijímaèù a vysílaèù.
- øízení a vytištìní kódovacího seznamu.
- vytváøení individuálních instalaèních
databází (užiteèné v systémech s více
uživateli).
Pøijímaèe 868,46
Mhz
Prijímače
868,46
Mhz
Ix2,
OX2, OX2T
OX2T
OX4T
OX4T
4.
OX1FM,
OX1FM,OX1TFM
OX1TFM
OX2FM,
OX2TFM
OX2FM,
OX2TFM
O-BOX
O-BOX
Vysielače
Era One
One 868,46
MHz
Vysílaèe Era
869,46 MHz
Oznaèení
Označenie
Popis
Popis
ON1E
ON2E
ON4E
ON9E
ON1CE
1
kanálový, 433,92
Mhz
1 kanálový,
433,92 Mhz
2
kanálový, 433.92
MHz
2 kanálový,
433.92 MHz
4
kanálový, 433.92
MHz
4 kanálový,
433.92 MHz
9
kanálový, 433.92
MHz
9 kanálový,
433.92 MHz
1
kanálový, 433,92
MHZss více
viacvstupovým
1 kanálový,
433,92 MHZ
vstupovým
sekvenèním kódováním
sekvenčným
kódovaním
2
kanálový, 433,92
Mhz ss více
viacvstupovým
2 kanálový,
433,92 Mhz
vstupovým
sekvenèním kódováním
sekvenčným
kódovaním
4
kanálový, 433,92
Mhz ss více
viacvstupovým
4 kanálový,
433,92 Mhz
vstupovým
sekvenèním kódováním
sekvenčným
kódovaním
ON2CE
ON4CE
Oznaèení
Označenie
ON1EFM
ON2EFM
ON4EFM
ON9EFM
Balení / paleta
Balenie
10
10
10
10
10
Balení / paleta
Balenie
10
10
10
10
Prijímače
Pøijímaèe868,46
868,46Mhz
Mhz
10
konektorem
S konektorom
Popis
Oznaèení
Označenie
Popis
10
OX1FM
OX1TFM
Prijímače
433,92
Pøijímaèe
433,92Mhz
Mhz
4
bez
vstavaného
vysielača
4 kanálový,
kanálový,
bez
vestavìného
vysílaèe
4
so svstavaným
vysielačom
4 kanálový
kanálový,
vestavìným
vysílaèem
Balení/ paleta
Balenie
1
1
Kabelovýzväzok
svazek
Káblový
S konektorem
konektorom
Oznaèení
Označenie
Popis
Popis
Ox1
OX1T
4
kanálový, bez
vysielača
4 kanálový,
bezvstavaného
vestavìného
vysílaèe
4
vstavaným vysielačom
4 kanálový
kanálovýso
s vestavìným
vysílaèem
Balení
Balenie
/ paleta
1
1
Označenie
Oznaèení
Popis
Popis
OX2FM
OX2TFM
2
kanálový, bez
vysielača
2 kanálový,
bez vstavaného
vestavìného
vysílaèe
2
kanálový so
vstavaným vysielačom
2 kanálový,
s vestavìným
vysílaèem
Balenie
Balení / paleta
1
1
Rozhranie pøipojení
pripojenia
Rozhraní
Kabelový
svazek
Káblový zväzok
Oznaèení
Označenie
Ox2
OX2T
OX4T
Popis
Popis
1
1 kanálový,
kanálový,868,46
868,46Mhz
Mhz
2
kanálový, 868,46
MHz
2 kanálový,
868,46 Mhz
4
4 kanálový,
kanálový,868,46
868,46 MHz
Mhz
9
kanálový, 868,46
MHz
9 kanálový,
868,46 Mhz
Popis
Popis
2
kanálový, bez
vysielača
2 kanálový,
bez vstavaného
vestavìného
vysílaèe
2
kanálový so
vstavaným vysielačom
2 kanálový,
s vestavìným
vysílaèem
4 kanálový
kanálový,sos vstavaným
vestavìným
vysílaèem
4
vysielačom
Balení
Balenie
/ paleta
1
1
1
Oznaèení
Označenie
OBOX2
OBOX2B
Popis
Balení
Popis
Balenie
/ paleta
Dvojpásmové
rozhranie
MHz 1
Dvou pásmové
rozhraní,pre
pro433.92/868.46
433.92/868.46 MHz
zariadenie,
kompletný
software, dodávaný s
zaøízení, kompletní
softwareu,
prepojovacím
USB káblomUSB kabelem.
dodáváno s propojovacím
Dvou pásmové
rozhraní,pre
pro433,92/868,46
433,92/868,46 MHz 1
Dvojpásmové
rozhranie
zariadenie,
kompletný
software,
s prepojovacím
zaøízení, kompletní
software,
s propojovacím
USB
USB káblom
kabelemaaintegrovaným
integrovanýmmodulom
modulemBluetooth
Bluetooth.
Technické vlastnosti
vlastnosti vysílaèù
vysielačov
Technické
Frekvencia
zariadenia
Frekvence
zaøízení
ON_E, ON_CE
433,92
ON_EFM
868,46
Približný dosah
dosah
Pøibližný
Kódovanie
Kódování
Napájanie
Napájení
Životnosť
Životnostbatérie
baterie
200m
(vonku);
35m
200m
(venku)
35m
(uvnitø
budovy)
(vnútri
v budove)*
O-Code
bit;
O-Code72
72-bit
plovoucí kód
plávajúci
kód
3V DCbaterie
3V dc; lítiová
lithiová baterie typ
typuCr2032
CR2032
2 roky (v prípade
2 roky (10 pøenosù
desiatich operácií
dennì)
denne)
Úroveň
odolnosti
Tøída odolnosti
Rozmery aa hmotnosť
Rozmìry
hmostnost
IP40 (používajte
Ip40
v chránených
používejte v
chránìných
prostorách
priestoroch)
44x55x10 mm
11g
Technické vlastnosti
vlastnosti pøijímaèù
prijímačov
Technické
Prijímacia
Pøijímaná
frekvencia
frekvence
433.92 MHz
OX2TFM
Kódovanie
Kódování
>0.5 µ V
O-Code
FloR, Flo
52 Ohm
-
OX1FM
OX2FM
-
433.92 MHz
OX4T
OX1TFM
Citlivosť
Citlivost
433.92 MHz
OX1T
OX2T
Vstupná
Impedance
impedancia
vstupu
-
Ox1
Ox2
Vysielacia
Frekvence
frekvencia
pøenosu
868,46 Mhz
868,46 Mhz
-
>0.8 µ V
868,46 Mhz
KONTAKT:
OLYMPS DOOR s.r.o.,
Pražská 238, Zdiby 250 66, Praha - východ
tel: 284 810 498, fax: 284 818 196
infolinka zdarma: 800 152 741
e-mail: [email protected]
www.olymps-door.cz
O-Code
Počet
Poèet
kanálov
kanálù
Kontakty
relé relé
Kontakt
4
(15 na BUS T4)
-
2
max 0,5A
50 V (NA)
od 12 do 28
V DC/V AC
80mA
80
mA(max)
(max)
ssaktívnymi
aktivními
relé
relé
44 relé
relé ss NO
NO a
aNC
NCkontakty,
kontakty
bez
napájení
bez napätia
5 A - 250 V
110 až 240
V AC 50/60 Hz
80 mA
4
(15 na BUS T4)
-
5 V DC
30 mA (max)
2
max 0,5A
50 V (NA)
Napájanie
Napájení
5 V DC
od 12 do 28
V DC/V AC
Spotreba
Spotøeba
Úroveň
Tøída
odolnosti
ochrany
30 mA (max)
100 mA
mA (max)
100
(max)
aktivními
ssaktívnymi
relé
relé
IP 30
Rozmery a
hmotnosť
Rozmìry
a hmostnost
50x19x45 mm,
20g
58x86x22 mm
55g
Ip44
Ip44za
128x112x43 mm,
použitie
s nepoškoze260g
ným
krytem
obalu
IP 30
50x19x45 mm,
20g
58x86x22 mm,
55g
Nice podporuje životní prostøedí.
Pomocí použití pøírodního papíru
zamezuje použití neekologických papírù a
poškození životního prostøedí.
Rovnìž jsou také zaøízení Nice
designována tak, aby mìla co nejnižší
spotøebu elektrické energie.
Photo: Wurbs Design: Roberto Gherlenda
Vysielače Era
Era One
One 433,92
433,92 Mhz
Mhz
Vysílaèe
Download

manuál k ovládaču NICE Era One ON9E