Menný zoznam uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
Príloha č. 3 k Dohode č. 89/§51/2011, zamestnávateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o
zamestnanie - absolventa školy podľa § 51 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Priezvisko
Druh pracovného Druh a spôsob získavania praktických
Požadovaný
miesta
skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 1/
stupeň
a KZAM 2/
vzdelania
Fyzická osoba, pod
Doba vykonávania Miesto vykonávania
ktorej vedením bude
absolventskej praxe absolventskej praxe
absolvent školy
(termín od - do) a
(adresa)
vykonávať
(pracovný čas od - do)
absolventskú prax
(meno,priezvisko, titul
a funkcia alebo
profesia)
1
2
3 Szabová
odborný referent
kancelárie
riaditeľa
administratívne práce na sekretariáte
pobočky
SŠ, VŠ
4
5
1/ SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomických činností (Vyhláška ŠÚ SR č.306/2007 Z.z.)
2/ KZAM - Opatrenie ŠÚ SR č.16/2001 Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní
08.03.2011 - 08.06.2011 Festivalové námestie Ing. Oxana
od 8:00 hod. do 12:00 1, 041 84 Košice
Maďoranová, asistentka
hod.
riaditeľky
Menný zoznam uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
Priezvisko
Druh pracovného Druh a spôsob získavania praktických
Požadovaný
miesta
skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 1/
stupeň
vzdelania
a KZAM 2/
Fyzická osoba, pod
Doba vykonávania Miesto vykonávania
ktorej vedením bude
absolventskej praxe absolventskej praxe
absolvent školy
(termín od - do) a
(adresa)
vykonávať
(pracovný čas od - do)
absolventskú prax
(meno,priezvisko, titul
a funkcia alebo
profesia)
6
7
8
9
10 Grešová
odborný referent
odboru
nemocenského
poistenia,
oddelenia
nemocenského
poistenia
zamestnancov
administratívne práce pri výkone agendy
dávok nemocenského poistenia
SŠ, VŠ
08.03.2011-31.08.2011 Festivalové námestie Klára Kišiadyová,
od 8:00 hod. do 12:00 1, 041 84 Košice
vedúca oddelenia
hod.
1/ SK NACE Rev. 2 – Štatistická klasifikácia ekonomických činností (Vyhláška 407/2010 Z.z. ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní)
2/ KZAM - Opatrenie ŠÚ SR č.16/2001 Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní
2
Menný zoznam uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
Priezvisko
11 Pavlik
12 Bobková
Druh pracovného Druh a spôsob získavania praktických
Požadovaný
miesta
skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 1/
stupeň
a KZAM 2/
vzdelania
odborný referent
odboru
nemocenského
poistenia,
oddelenia
nemocenského
poistenia
zamestnancov
odborný referent
odboru
nemocenského
poistenia,
oddelenia
nemocenského
poistenia SZČO a
DNPO
administratívne práce pri výkone agendy
dávok nemocenského poistenia
SŠ, VŠ
administratívne práce pri výkone agendy
dávok nemocenského poistenia
SŠ, VŠ
Fyzická osoba, pod
Doba vykonávania Miesto vykonávania
ktorej vedením bude
absolventskej praxe absolventskej praxe
absolvent školy
(termín od - do) a
(adresa)
vykonávať
(pracovný čas od - do)
absolventskú prax
(meno,priezvisko, titul
a funkcia alebo
profesia)
21.03.2011-31.08.2011 Festivalové námestie Klára Kišiadyová,
od 8:00 hod. do 12:00 1, 041 84 Košice
vedúca oddelenia
hod.
01.04.2011-31.08.2011 Festivalové námestie Mgr. Emília Sabolová,
od 8:00 hod. do 12:00 1, 041 84 Košice
vedúca oddelenia
hod.
13
14
15
1/ SK NACE Rev. 2 – Štatistická klasifikácia ekonomických činností (Vyhláška 407/2010 Z.z. ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní)
2/ KZAM - Opatrenie ŠÚ SR č.16/2001 Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní
3
Menný zoznam uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
Priezvisko
Druh pracovného Druh a spôsob získavania praktických
Požadovaný
miesta
skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 1/
stupeň
a KZAM 2/
vzdelania
Fyzická osoba, pod
Doba vykonávania Miesto vykonávania
ktorej vedením bude
absolventskej praxe absolventskej praxe
absolvent školy
(termín od - do) a
(adresa)
vykonávať
(pracovný čas od - do)
absolventskú prax
(meno,priezvisko, titul
a funkcia alebo
profesia)
16
Za úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracoval zamestnanec: Mgr. Ivana Schwarczová
Telefonický kontakt: 055/2440455
E-mail: [email protected]
Dátum: 23.03.2011
Mgr. Beáta Horváthová
riaditeľka a vedúca služobného úradu
ÚPSVaR Košice
1/ SK NACE Rev. 2 – Štatistická klasifikácia ekonomických činností (Vyhláška 407/2010 Z.z. ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní)
2/ KZAM - Opatrenie ŠÚ SR č.16/2001 Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní
4
2
Download

Menný zoznam uchádzačov o zamestnanie