ÈLENSTVO AKO STAROSTLIVOSŤ
Dlhodobým èlenstvom znižujte cenu na minimum a získajte VIP maximum.
6 mesiacov
1. 2. 3. 4. 5. 6.
42€
mesaène
EXLUSIVE
6 mesiacov
1. 2. 3. 4. 5. 6.
49€
mesaène
vstup Fitness/Kardio (DCA+NDCA)
20% z¾ava na solárium, wellness, masáže
10% z¾ava na doplnkovú výživu
10% z¾ava v XPUB
VÝHODY DLHODOBÉHO ÈLENSTVA
1. predåženie èlenstva 38€/mes.
-24€/6mes.
20% z¾ava na vybraný tovar
2. predåženie èlenstva 36€/mes.
15 dní cvièenia naviac
3. predåženie èlenstva 34€/mes.
zapožièanie cvièebných pomôcok
4. predåženie èlenstva 30€/mes.
konzultácie s trénerom
VIP MAXIMUM - v prepoète najlacnejší vstup (1deò = 1€)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
34€
mesaène
TRÉNER
PREDLŽOVANÍM
ÈLENSTVA
-36€/6mes. UŠETRÍTE
SPOLU
-48€/6mes.
-72€/6mes.
180€
Neobmedzené èlenstvo s luxusnými výhodami.
vstup Fitness/Kardio (DCA+NDCA)
15 dní cvièenia naviac
vstup Wellness (DCA)
zapožièanie cvièebných pomôcok
10% z¾ava na doplnkovú výživu
zapožièiavanie uteráka
20% z¾ava na solárium a masáže
tréningový plán
20% z¾ava na vybraný tovar
plán jedálnièka
10% z¾ava v XPUB
konzultácie s trénerom
BASIC OFF PEAK
6 mesiacov
UŠETRÍTE
BASIC
Èlenstvo vo vymedzenom èase výhodnejšie.
vstup Fitness/Kardio (DCA+NDCA)
20% z¾ava na vybraný tovar
vymedzený èas vstupu od 10:00 do 15:00h
15 dní cvièenia naviac
10% z¾ava na doplnkovú výživu
konzultácie s trénerom
10% z¾ava v XPUB
zapožièanie cvièebných pomôcok
20% z¾ava na solárium, wellness, masáže
Doplnková služba s trénerom, budete viac efektívni a bližšie k cie¾u.
BASIC
EXLUSIVE
BASIC OFF PEAK
10h s trénerom
15€/1h
10h s trénerom
15€/1h
10h s trénerom
15€/1h
30h s trénerom
13€/1h
30h s trénerom
12€/1h
30h s trénerom
13€/1h
50h s trénerom
11€/1h
50h s trénerom
10€/1h
50h s trénerom
11€/1h
vlastný výber termínov • pitný režim - minerálka alebo iontový nápoj • zapožièanie hygienických potrieb
proteinový nápoj po tréningu • vypracovanie tréningového plánu • poradenstvo v oblasti výživy
www.xfit.sk
NEÈLENSKÝ VSTUP 4.50€
Zapožièanie uteráka 1€
Zapožièanie cvièebných pomôcok 0,50€
30 DNÍ
Zapožièanie slúchadiel 0,50€
Skromná možnosś cvièenia bez výhod èlenstva.
vstup Fitness / Kardio
30 vstupov
vstupy len XFIT DCA
vstup max. 1x denne
38€
ŠTUDENT Ústretová ponuka pre študentov.
1 mesiac
vstup Fitness / Kardio
34€
vstup max. 1x denne
vstupy len XFIT DCA
SOLÁRIUM PLUS
100
minút solária
35€
Solária samostatne ozvuèené v klimatizovaných priestoroch.
najmodernejšie a najvýkonnejšie v okolí (ultrasun i8)
najvýhodnejšia ponuka 0,35€ / minúta
jediné štúdio otvorené od 6:30 do 22:00hod
možnosś navolenia ¾ubovo¾ného poètu minút
platnosś 90 dní
vstup bez objednávky
KREDITNÉ KARTY Kupuj kredit a získaj z¾avy na služby a tovar.
40€ KREDIT
100€ KREDIT
500€ KREDIT
15% z¾ava na služby
20% z¾ava na služby
25% z¾ava na služby
5% z¾ava na tovar
5% z¾ava na tovar
5% z¾ava na tovar
platnosś 60 dní
platnosś 150 dní
platnosś 365 dní
www.xfit.sk
Download

ČLENSTVO AKO STAROSTLIVOSŤ