CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
AT 12
Bratislava
Bratislava
AT 37
Trnava
Bratislava
AT 50
Bratislava
Bratislava
AT 63
Bratislava
AT 68
Bratislava
AT 103
Bratislava
AT 503
Bratislava
AT 604
Bratislava
Trnava
AT 702
Ružomberok
BG 22
Bratislava
Bratislava
Zapojená vysoká škola

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Mgr. Joanna Ciesielska, PhD.
PhDr. Emília Nemcová, CSc.

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita
v Bratislave
PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita
Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty)
Ing. Soňa Galanová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita
Komenského v Bratislave
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Barrer, PhD.

Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
doc. ThDr. Alžbeta Dufferová, PhD.

Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló OP, PhD.

Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a
manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.
Žilina

Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta
Žilinskej univerzity v Žiline
Trnava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita
vo Zvolene
Ing. Erika Sujová, PhD.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Katedra výrobných systémov, Strojnícka fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
BG 613
Zvolen
Prešov
BG 703
Bratislava
CZ 29
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole
Banská Bystrica
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta,
Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Andrej Czán, PhD.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
Ing. Iveta Onderová, PhD.

Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Nitra

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Mária Bihúňová, PhD.
Bratislava

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Katarína Pavlíčková, CSc.

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Ing. Peter Ťapák, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
Fakulta, Žilinská univerzity v Žiline
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Bratislava
Prešov
CZ 212
Trnava
CZ 311
CZ 404
Bratislava
CZ 802
Bratislava
HR 107
Košice
HR 108
Žilina
Nitra
HR 306
HU 03
Bratislava
Nitra
Bratislava
HU 11
Bratislava
Košice
HU 19
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole

Žilina
CZ 201
Zapojená vysoká škola
Komárno
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
CSc.
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
CSc.

Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Attila Kovács, PhD.

Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Csaba Szabó, PhD.

Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J.
Selyeho v Komárne

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
Bratislava

Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita
Komenského v Bratislave
PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Katedra matematiky a teoretickej informatiky, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Košice
RNDr. Štefan Berežný, PhD.

Pedagogická fakulta , Katolícka univerzita v Ružomberku
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Nitra
HU 28
Košice
Ružomberok
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
HU 803
Trnava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Trnave
HU 809
Bratislava

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
HU 908
Banská Bystrica

Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Prešov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Ladislav Morovič, PhD.
PL 07
Žilina
Zapojená vysoká škola
Trnava
PL 33
Bratislava

Trenčín

Trnava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Prešov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty)
Ing. Soňa Galanová

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská
univerzita v Žiline
Ing. Katarína Štofková, PhD.
Zvolen

Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
Komárno

Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyho v Komárne

Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Fakulta výrobných technológii v Prešove, Technická
univerzita v Košiciach
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita
vo Zvolene
Ing. Erika Sujová, PhD.

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Žilina
Bratislava
PL 56
Žilina
PL 114
Nitra
PL 701
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a
manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole
Trnava
Prešov
Zvolen
Bratislava
PL 706
Trnava
prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Ing. Mária Ličková, PhD.
Dubčeka v Trenčíne
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
PL 815
Banská Bystrica
RO 10
Zapojená vysoká škola

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Bratislava

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
Nitra

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.
Bratislava

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a
manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Trnava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Púchov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ing. Róbert Janík, PhD.

Katedra environmentalistiky, Strojnícka fakulta, Technická
univerzita v Košiciach
doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
RO 13
Košice
Bratislava
RO 14
Nitra


Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Fakulta BERG, Ústav geovied, Technická univerzita v
Košiciach
doc. Ing. Marián Košuth, PhD.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Žilina

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Prešov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Katarína Monková, PhD.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita
vo Zvolene
Ing. Júlia Hricová, PhD.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
CSc.

Katedra environmentalistiky, Strojnícka fakulta, Technická
univerzita v Košiciach
doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.
Bratislava
RO 38
Košice
Prešov
RO 58
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole
Trnava
Žilina
RO 202
Trnava
Zvolen
RO 313
Nitra
RS 65
Košice
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.
Ing. Ladislav Morovič, PhD.
CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
Košice
RS 304
Trnava
Bratislava
Zapojená vysoká škola

Katedra environmentalistiky, Strojnícka fakulta, Technická
univerzita v Košiciach

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta,
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Katedra výrobných technológii a materiálov, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita
vo Zvolene
Ing. Erika Sujová, PhD.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta
humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
v Prešove
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Bratislava
RS 507
Zvolen
SI 111
Prešov
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole
doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Nitra

Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Bratislava

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
doc. M.A. Mária Fulková

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
SI 113
SI 215
Banská Bystrica
SI 217
Bratislava
SI 708
Trnava
SI 711
Nitra

Filozofická fakulta , Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Jozef Štefčík, PhD.
Žilina

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Prešov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Dr. Ing. Elena Horská

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita
vo Zvolene
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.
SK 30
SK 44
Nitra
SK 67
Košice
SK 310
Zvolen
SK 405
Nitra

Bratislava

Komárno

SK 505
Nitra
SK 606
Bratislava
Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
v Nitre
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky,
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
CEEPUS 2014/2015 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
Sídlo vysokej
školy
SK 705
Bratislava
Koordinátor/partner na slovenskej
vysokej škole
Zapojená vysoká škola

Katedra slovenských dejín, Univerzita Komenského v
Bratislave
prof. Dr. Martin Homza
Siete so statusom ,,umbrella“ s účasťou slovenských vysokých škôl
AT 119
Banská Bystrica
AT 502
Ružomberok
Komárno
HU 909
Nitra
MK 811
Bratislava
Košice
PL 901
Žilina
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
RNDr. Štefan Balla, PhD.

Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Katedra výrobnej techniky a robotiky, Strojnícka fakulta,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka
fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta,
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló OP, PhD.
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
RS 813
Košice
SK 902
Nitra

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Trnava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Košice

Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a
merania, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
SI 206
Poznámka: Siete Umbrella boli akceptované pre akademický rok 2014/2015 bez pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade záujmu o
pridelenie nevyužitých mesiacov je potrebné kontaktovať príslušnú národnú kanceláriu.
Download

Zoznam schválených sietí na akad. rok 2014/2015