GŁOS CHORKÓWKI
PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NR 3 (37) 2014
KWARTALNIK
ISSN 1896-8236
W NUMERZE:
•XIV Biesiada Karpacka
•Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej ?
•Z życia Rady Gminy Chorkówka
•Inwestycje w Gminie Chorkówka
•Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie w świetle przepisów
prawnych
•Ogólnopolska karta dużej rodziny
•Usuwanie azbestu z terenu
Gminy Chorkówka - 2014 r.
•Zmiany w księgach wieczystych
•Nowe dowody osobiste!
•Nie zapomnij o opłacie za
śmieci!
•Projekt „energetyczny tornister”w Gminie Chorkówka
•Rozwój przedszkolaków
z Gminy Chorkówka, dzięki
atrakcyjnemu wyrównywaniu
szans edukacyjnych i upowszechnianiu edukacji przedszkolnej
•80 lat ,,Nafciarza” z Bóbrki
•„Bobrzanie” na Słowacji
•Mieszkaniec gminy w gronie
najlepszych uczestników VIII
Mistrzostw Europy dla osób
po transplantacji i dializowanych
•Pielęgnacja włosów po lecie
•Wydarzenia kulturalno-sportowe w Gminie Chorkówka
•Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych
w Chorkówce
•Dożynki Gminne w Żeglcach
DOŻYNKI GMINNE W ŻEGLCACH
STR. 20
2
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
XIV BIESIADA KARPACKA
XIV Biesiada Karpacka odbyła się 10 sierpnia 2014 roku
w Chorkówce. Dopisała pogoda oraz publiczność, jak co roku na biesiadników czekało mnóstwo atrakcji. Biesiadę Karpacką uroczyście otworzyli Wójt Gminy Chorkówka - Andrzej Koniecki wraz ze Starostą Gminy
Brezovica - Józefem Hodosi oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce Bogusławem Packiem. Na scenie kolejno wystąpiły zespoły
ze Słowacji: Zespół folklorystyczny z Brezovicy i Zespół Pieśni i Tańca
„Stropkowczany ze Stropkowa, a także Młodzieżowy Zespół Taneczny
„Omega” z GOK-u w Chorkówce. Przed godz. 17.00 wręczono statuetki
i listy gratulacyjne dla przedsiębiorców. Na wniosek wójta gminy Chorkówka wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wyróżnił
dziesięciu przedsiębiorców z terenu Gminy Chorkówka listem gratulacyjnym z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne
propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym
oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Listy
gratulacyjne wraz z okolicznościowymi statuetkami wręczył wójt Gminy
Chorkówka Andrzej Koniecki oraz przew. Rady
Gminy Chorkówka Sebastian Rogala. Na scenie
zaprezentował się zespół
DISCO FULL, w repertuarze którego można
było usłyszeć piosenki biesiadne, jak również utwory z nurtu disco polo.
Piosenki przeplatane były monologami i skeczami.
W godzinach wieczornych odbył się koncert zespołu folkowo - rockowego
„TURNIOKI”. W ich wykonaniu usłyszeliśmy brawurowo i perfekcyjnie
wykonane piosenki inspirowane twórczością muzyków polskich i słowackich. Zespół zaaranżował te utwory we własne współczesne i ciekawe
wykonania. Artyści wykonali dla publiczności niezwykle dynamiczny
i żywiołowy koncert. Przed zabawą taneczną, którą prowadził zespół
muzyczny ,,RICO’’ miał miejsce pokaz sztucznych ogni. Imprezie jak co
roku towarzyszyły „Targi Rzemiosła i Rękodzieła”, na których zakupić
można było wyroby z drewna, robótki szydełkowe, haft richelieu, obrazy
wyszywane, malarstwo, kartki ozdobne i inne. Tradycją ,,Biesiady Karpackiej’’ jest degustacja potraw, przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich. W tym roku potrawy kuchni regionalnej przygotowały panie
z KGW Leśniówka, KGW Poraj i Stowarzyszenie FIS ze Zręcina oraz
KGW z Brezovicy (Słowacja). Dla dzieci organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji: skokozabawy, trampoliny i inne. W trakcie trwania imprezy
można było obejrzeć motocykle, dzięki uprzejmości Jedlickiego
Stowarzyszenia Motocyklowego Sherwood Riders.
GOK Chorkówka
Wyróżnieni przedsiębiorcy z władzami gminy
Kuchnia regionalna
Zespół Pieśni i Tańca “Stropkowczany”
Zespół “DISCO FULL”
Kapela Ludowa ze Stropkowa
Koncert Zespołu “Turnioki”
Licznie zgromadzona publiczność
3
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
JAK
ZOSTAĆ
OBWODOWEJ
KOMISJI
WYBORY
DOCZŁONKIEM
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
WYBORCZEJ ?
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio
do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami
samorządowymi oraz ich adresy dostępne są na stronach
internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy
wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania. Obwodowe
komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują gminna
komisja wyborcza w terminie do dniu 27 października 2014 r. Natomiast
zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
przyjmują wójtowie działający w ramach zapewniania gminnej komisji
wyborczej obsługi administracyjnej.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić
tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na
obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona
przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został
kandydat na wójta w danej gminie.Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do
8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wybor-
czych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji
wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze
publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest
mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu
liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje
wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych
zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez
nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej
gminy. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być
osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji
i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; 3) nie jest pozbawiona praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 4) nie jest pozbawiona
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 5) nie jest
ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Bożena Panek
Sekretarz Gminy
KALENDARZ WYBORCZY
do dnia 7 września 2014 r.
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
• zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 17 września 2014 r.
• zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r.
• powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji
wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00
• zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na
radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do dnia 12 października2014 r.
• utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich
granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.
• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego
i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
do godz. 24.00
• zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r.
• przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów
listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów
co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików
województw
do dnia 24 października 2014 r
• przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r
• przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę
kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
• powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji
wyborczych,
• sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
• zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille' a
do dnia 27 października 2014 r.
• rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24. 00
• nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety
wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych
“GŁOS CHORKÓWKI”
- pismo samorządu terytorialnego
Wydawca: Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
tel./ fax 134313083(84,85) [email protected],
www.chorkowka.pl
Redaguje zespół: Redaktor Naczelny - Bogusław Pacek
Sekretarz redakcji - Dział: Kultura - Małgorzata Foremny
Dział: Gmina - Bożena Panek
Dział: Oświata - Gabriela Nizianty
Dział: GOPS - Jadwiga Barut
Skład komputerowy - Sławomir Gościmiński
Druk:Drukarnia internetowa Smile DRUK
Sławomir Woźnia, Brzoskwinia 175, 32-084 Morawica
[email protected], tel. 501 317 631
Nakład - 1500 szt.
4
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
do dnia 7 listopada 2014 r.
• składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwado głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.
• składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze
względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
• zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.
• przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 – 21.00
• głosowanie
Z ŻYCIA RADY GMINY CHORKÓWKA
W okresie od czerwca 2014 roku do sierpnia 2014 roku Rada
Gminy Chorkówka odbyła dwie sesje zwyczajne oraz jedną nadzwyczajną.
Podczas XLVII sesji Rady Gminy Chorkówka VI kadencji, która
odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku, Rada Gminy Chorkówka po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r., opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka Andrzejowi Konieckiemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący Rady
Gminy - Sebastian Rogala, w imieniu radnych i sołtysów, podziękował
Wójtowi za wzorowe wykonanie budżetu. Wójt Andrzej Koniecki w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę pracownikom Urzędu Gminy,
zwłaszcza Zastępcy Wójta, Skarbnikowi i Sekretarzowi oraz radnym i sołtysom. Jak podkreślił, absolutorium za wykonanie budżetu gminy udziela
się wójtowi, ale jest to efekt współpracy wielu ludzi.
Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała Nr
XLVII/289/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2013 rok, Uchwała Nr XLVII/290/14 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok,
Uchwała Nr XLVII/291/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Chorkówka, Uchwała Nr XLVII/292/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015
rok, Uchwała Nr XLVII/293/14 w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2014 - 2018,
Uchwała Nr XLVII/294/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chorkówka na lata 2014 - 2017,
Uchwała Nr XLVII/295/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, Uchwała Nr XLVII/296/14 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2014 rok, Uchwała Nr XLVII/297/14 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka, Uchwała
Nr XLVII/298/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy
Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Kolejna XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka
odbyła się 30 lipca 2014 roku.
Sesja w trybie nadzwyczajnej zwołana została w związku z koniecznością podjęcia uchwał dotyczących realizacji operacji pt. „Budowa
siedmiu placów zabaw w Gminie Chorkówka”. W związku z powyższym
podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała Nr XLVIII/299/14
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w formie weksla „in blanco” wraz
z deklaracją wekslową, Uchwała Nr XLVIII/300/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Uchwała Nr XLVIII/301/14 w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Sesja XLIX odbyła się w dniu 27 sierpnia 2014 r. Podczas obrad
Rada Gminy przyjęła informację Wójta Gminy Chorkówka z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. Podjęte zostały następujące uchwały:
Uchwała Nr XLIX/302/14 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Gminy Chorkówka do roku 2024, Uchwała Nr XLIX/303/14 w sprawie
określenia wysokości opat za świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka, Uchwała Nr
XLIX/304/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy
Chorkówka niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości
Chorkówka, oznaczonej nr ewidencyjnym 911/1, Uchwała Nr
XLIX/305/14 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, Uchwała Nr
XLIX/306/14 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, Uchwała Nr
XLIX/307/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Uchwała Nr XLIX/308/14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, Uchwała Nr
XLIX/309/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chorkówka.
Szczegółowa treść uchwał wraz z protokołami z obrad sesji
publikowane są na stronach BIP-u. Dane dotyczące naszej Gminy dostępne
są poprzez stronę internetową www.chorkowka.pl. Obrady sesji są jawne
i każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy może w nich uczestniczyć.
Ewa Solińska
Referat Spraw Obywatelskich
INWESTYCJE W GMINIE CHORKÓWKA
Już dziś można stwierdzić, że rok 2014 należy uznać pod
względem realizacji inwestycji za udany. Stało się tak z różnych względów. Duże znaczenie miało uruchomienie środków, o które Gmina aplikowała jeszcze w 2013r., a które z uwagi na długotrwałe procedury zostały
zakontraktowane z wielomiesięcznym opóźnieniem. Część z współfinansowanych inwestycji została już zakończona, m. in.: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Dom Ludowy w Szczepańcowej
czy plac zabaw w Poraju. Wiele pozostaje jeszcze w trakcie realizacji.
Jedną z nich jest przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km
0+000 do km 1+067 w miejscowości Świerzowa Polska. Obecna
nawierzchnia drogi jest w niezadowalającym stanie technicznym, z uwagi
na liczne ubytki i spękania, ponadto część drogi posiada jedynie
nawierzchnię żwirową. W celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej
oraz komfortu ruchu, zostanie wykonana na przedmiotowym odcinku
drogi nawierzchnia bitumiczna. Nie bez znaczenia w ramach planowanej
inwestycji jest także remont przepustu. Podjęte zostaną również działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Poprawa ta zostanie
uzyskana poprzez wyznaczenie dla nich przejścia. W ramach zadania
zostaną również wykonane oznaczenia pionowe oraz poziome w obrębie
skrzyżowań. Niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa pieszych
przyczyni się również budowa chodnika w obrębie zatoczki autobusowej
(skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Gen. St. Maczka w Krośnie).
Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne poprzez wymianę 10 opraw
oświetleniowych na nowe, energooszczędne. Wartość zadania wyniesie
389 905,10 zł brutto. Kwota ta zostanie pokryta z budżetu Gminy
Chorkówka oraz z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 194
952,00 zł w ramach ,,Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój'' oraz z budżetu Gminy
Krosno w wysokości 58 485, 77 zł, z uwagi na fakt, iż z objętego
remontem odcinka drogi bezpośrednio korzystają mieszkańcy Krosna,
zamieszkujący przy ul. Gen. St. Maczka.
Mając na celu inwestowanie w ,,młode pokolenia'' naszej gminy, zaplanowane zostały oraz wdrażane są inwestycje tj. budowa sali
gimnastycznej w Świerzowej Polskiej oraz budowa placów zabaw
w miejscowościach nieposiadających tego typu miejsc rekreacji dla
najmłodszych mieszkańców.
Prace związane z powstaniem placów zabaw zakończą się
w bieżącym roku. Każdy z nich zostanie wyposażony w huśtawki zarówno
te o konstrukcji tradycyjnej, jak i huśtawki sprężynowe oraz typu ważka.
Zamontowane zostaną również karuzele tarczowe oraz zestawy wspinaczkowo - zręcznościowe. Nie zabraknie także tradycyjnych piaskownic.
Wartość całego zadania wyniesie 379 241,98 zł brutto. Zadanie uzyskało
dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, działanie
,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'', które wynosi 262 891,00 zł.
Na półmetku znajduje się inwestycja pod nazwą Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali
gimnastycznej z przewiązką.
W ramach inwestycji powstanie sala gimnastyczna połączona z istniejącym gimnazjum przewiązką stanowiącą komunikację pomiędzy budynkami. Połączenie obu budynków pozwoli na powiększenie powierzchni
istniejącej biblioteki oraz sali komputerowej. Na parterze budynku
zaprojektowano salę z widownią, pokój dla nauczycieli oraz zaplecze
5
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
techniczno - sanitarne.
Na piętrze, znajdować się będzie mała sala gimnastyczna wraz
z zapleczem techniczno - sanitarnym. Budynek zostanie funkcjonalnie
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmie również
zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Będą to chodniki oraz miejsca
parkingowe.
W chwili obecnej zaawansowanie robót określa się jako stan surowy
zamknięty. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015r.
Wartość zadania wynosi 2 218 890,44 zł brutto. Środki na jego realizację
pochodzą z budżetu Gminy Chorkówka.
Budynek Domu Ludowego w Żeglcach
Budynek sali gimnastycznej w Świerzowej Polskiej
Budynek Domu Ludowego w Żeglcach - widok wnętrza
Budynek sali gimnastycznej w Świerzowej P. - widok wnętrza
W trakcie realizacji jest także inwestycja pod nazwą Budowa
Domu Ludowego w miejscowości Żeglce. Polega ona na budowie
budynku o powierzchni użytkowej 523 m2, na parterze którego zlokalizowana będzie sala na 140 osób, przeznaczona do organizacji różnego
rodzaju imprez. Na piętrze budynku zaplanowano dodatkowe pomieszczenia, tj. magazynki oraz tzw. ,,sołtysówkę''. Budynek zostanie funkcjonalnie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obecnie wykonywany jest stan surowy zamknięty. Założony termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2015r. Wartość zadania wyniesie 1 190 189,80 brutto.
Środki na jego realizację pochodzą zarówno ze środków własnych, jak
i uzyskanej dotacji w wysokości 483 881,00 zł (PROW na lata 20072013, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi'').
Kolejną inwestycją która doczekała się realizacji w bieżącym
roku jest remont drogi gminnej nr 1 14419 R, w miejscowości
Świerzowa Polska, (ul. Podskale). Zadanie polegało na wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej na długości 560 m oraz poprawieniu stanu
poboczy oraz rowów odwadniających. Wartość zadania wyniosła 105
070,76 zł brutto. Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodziły
z budżetu Gminy oraz z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w kwocie 70 000,00 zł.
Nadmienić należy, iż w ramach projektu ,,Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki'', rozpoczęły się prace związane z montażem instalacji solarnych
na domach prywatnych. W chwili obecnej zostało zamontowanych 15
zestawów, z ogólnej liczby 229.
W 2014r. zaplanowano również rozpoczęcie budowy
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulistrowa. Będzie to jedna
z ważniejszych i kosztowniejszych inwestycji w naszej Gminie.
Realizację zadania zaplanowano wspólnie z Gminą Dukla, z uwagi na fakt,
iż będzie ona obsługiwać m.in. miejscowości położone na jej terenie (Łęki
Dukielskie, Głojsce, Iwlę i Chyrową). Priorytetem inwestycji jest jednak
zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców naszej Gminy (tj. Kobylan,
Sulistrowej i Draganowej). W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na
budowę oczyszczalni. Przewiduje się, że już pod koniec 2014r. na
działkach przeznaczonych pod oczyszczalnię pojawią się fundamenty.
Budowa oczyszczalni stanowić będzie pierwszy etap wielomilionowej
inwestycji, kolejnym będzie skanalizowanie wymienionych powyżej
3 miejscowości.
Referat Infrastruktury i Środowiska
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH
W Polsce jak i w innych krajach problem przemocy w rodzinie
był przez wiele lat bagatelizowany. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto ustalać pierwsze diagnozy występowania tego problemu
w społeczeństwie polskim.
W 1995r podczas II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalono Polską Deklarację Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która mówi „Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność
obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament,
administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, policję,
mass media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowanie zgodnie z następującymi zasadami
etycznymi:
1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym
od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
2. Człowiek doświadczający przemocy nie może by za nią obwiniany.
3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego
6
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
godności osobistej.
5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie
z przemocą.
6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie.”
W polityce społecznej państwa kwestę przemocy w rodzinie
uwzględniono dopiero po 2000 r. Zaczęto wówczas podejmować różne
działania systemowe. Nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań
realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.
Do podstawowych działań w tym zakresie należało uchwalenie przez Sejm
RP w 2005 r. Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz
opracowanie w 2006 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Uwarunkowania prawne dotyczące przemocy zawarte są
również w innych aktach prawnych miedzy innymi:
- kodeks karny i kodeks wykonawczy,
- kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa o pomocy społecznej,
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.
- Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008
r..w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku
z przemocą w rodzinie w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
- zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych, opracowane przez
Ministerstwo Pracyi Polityki Społecznej, dotyczące metod udzielania
wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec
sprawców przemocy w rodzinie.
Polska jako państwo prawne na obowiązek stania na straży bezpieczeństwa i ochrony godności swoich obywateli. Podstawowym zadaniem prawa karnego jest ochrona społeczeństwa. Prawo ma więc zapewnić poczucie bezpieczeństwa zaś przestępca powinien być ukarany. Polskie prawo
karne pełni dwie funkcje: represyjną i prewencyjną. Funkcja represyjna
dotyczy potwierdzenia w świadomości obywateli, że za zabroniony czyn
godzący w dobro będzie kara. Funkcja prewencyjna zabezpiecza dobra
prawne przed ich naruszaniem w przyszłości. Prewencja odnosi się do
oddziaływania na wszystkie osoby, które potencjalnie mogą naruszyć
prawo. Przemoc w rodzinie obejmuje czyny skatalogowane w kodeksie
karnym.
Przepisy Kodeksu Karnego:
art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - osoba taka podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat ( ścigane z urzędu).
art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną
w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub
znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane
z urzędu).
art. 210 §1. k.k. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego
poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
(ścigane z urzędu).
art. 211 k.k. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru,
uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu ).
art. 208 k.k. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego
napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 (ścigane z urzędu ).
art. 200 §1. k.k. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub
dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (ścigane z urzędu)
art. 156 § 1 k.k. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej,
całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ścigane z urzędu)
Na podstawie statystyk sądowych najczęściej powoływanym przepisem
w przypadku przemocy w rodzinie jest art. 207 k.k. (znęcanie się). Kwalifikacja ta jest niekorzystna dla ofiar, ponieważ ofiara musi udowodnić, że
była wielokrotnie bita. Pokrzywdzone osoby ze względu na specyficzny
stan psychiczny w jakim się znajdują często latami, nie potrafią
podejmować jakichkolwiek działań, mają trudności ze zdobywaniem
i przedstawianiem dowodów.
W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na
specjalistyczną pomoc i interwencję. Jeśli jesteś ofiarą przemocy:
- potrzebujesz wsparcia zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Chorkówce pok. nr 1 Urzędu Gminy gdzie uzyskasz
poradę i pomoc.
- poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję Posterunek Policji w Chorkówce lub w Prokuraturę w Krośnie
- jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie. „Niebieskiej Karty” a w sytuacji „bez wyjścia” możesz pod eskortą
zostać przywieziona(ny) do Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub
Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zabierz ze sobą wszystkie ważne dla
Ciebie dokumenty).
- Jeżeli zostałaś pobita(ty), jeśli zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na
pogotowie i poproś lekarza o zaświadczenie o odniesionych obrażeniach
lub obdukcję.
Małgorzata Guzik
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorkówce
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Program skierowany
jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny.
Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg
i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS
www.mpips.gov.pl.
KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
1. Rodzinom wielodzietnym tj. mającym na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż., gdy uczą się lub studiują oraz
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Rodzicowi, który nabył uprawnienia wynikające z programu i nie traci
tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie
odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
3. Małżonkowi rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu
i nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na
7
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające
z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
4. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka
5. Osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej
i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą
Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gminie Chorkówka,
któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce.
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chorkówce lub ze strony rodzina.gov.pl
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
Wniosek o przyznanie Karty lub wniosek o wydanie duplikatu Karty może
złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej każdy członek rodziny
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.Składając wniosek
o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający
tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3.w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument
potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły
wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku
życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy
zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do
korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym GOPS w Chorkówce (pokój nr 4).
W przypadku stwierdzenia przez pracownika GOPS utraty uprawnień do
korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do
niezwłocznego zwrotu Karty.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania
konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali
członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających
z programu.
GOPS w Chorkówce
USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY CHORKÓWKA - 2014 R.
Zgodnie z celami wyznaczonymi w Gminnym Programie
Usuwania Azbestu z Gminy Chorkówka, przyjętym uchwałą Rady Gminy
Chorkówka Nr XV/78/11 z dnia 29 listopada 2011 r., wzorem lat ubiegłych, w lipcu 2014 r. Gmina Chorkówka przeprowadziła akcję odbioru
zdemontowanych odpadów azbestowych od mieszkańców.
W ramach prowadzonej akcji zdemontowane odpady azbestowe
zostały odebrane, przetransportowane do składowiska i unieszkodliwione.
W bieżącym roku odebrano odpady z 31 nieruchomości, o łącznym tonażu
62,95 tony. Całkowity koszt zadania wyniósł 19.514,70 zł. Większość
środków wydatkowanych na ten cel pochodziła z budżetu gminy, część
środków na realizację tego zadania w kwocie 7.247,10 zł, została
pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Przypominamy, że odbiór odpadów azbestowych odbywa się
corocznie na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli
nieruchomości do Urzędu Gminy w Chorkówce, z których zostały
zdemontowane odpady azbestowe - płyty dachowe.
Składane wnioski realizowane są wg kolejności ich złożenia i zgodnie
z ilością środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie.
Agnieszka Bobrowska
Referat Infrastruktury i Środowiska
ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH
Księga wieczysta jest źródłem podstawowych
informacji o nieruchomości. Odpis z księgi wieczystej
jest potrzebny m.in przy sprzedaży nieruchomości, przy
dokonywaniu darowizny bądź przy zaciąganiu kredytu
w banku. O dnia 1 lipca 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dzięki
której szybciej i prościej będzie można uzyskać odpis
z księgi wieczystej. Od tego dnia obowiązują dwie
główne ścieżki uzyskania odpisu, a od zainteresowanego
będzie zależało, którą wybierze:
•t r a d y c y j n a - w tym wypadku konieczna jest jak dotychczas osobista
wizyta w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego przy którym działa
ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
•n o w o c z e s n a - wniosek składa się w formie elektronicznej, a odpis
można otrzymać tradycyjną pocztą, lub wydrukować samodzielnie na
prywatnej drukarce.
Aby uzyskać elektroniczny odpis należy wejść na stronę
https://ekw.ms.gov.pl/. Na niej dostępne są trzy opcje:
•przeglądanie księgi wieczystej tj. dotychczasowa
przeglądarka ksiąg wieczystych (w jej wypadku nic
się nie zmieni),
•składanie wniosków o wydanie dokumentu
z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
•weryfikacja autentyczności wydruku.
Osoba, która chce uzyskać odpis elektroniczny musi
skorzystać z drugiej i trzeciej opcji.
1.Odwiedzamy stronę: wkw.ms.gov.pl
2. Wpisujemy numer księgi wieczystej
3. Wnosimy opłatę:
-za odpis zwykły - 20 zł
-za odpis zupełny- 50 zł
-za wyciąg z jednego działu KW -5 zł
-za wyciąg z dwóch działów KW -10 zł
-za wyciąg z trzech działów KW -15 zł
8
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
-za wyciąg z czterech działów KW -20 zł
4. Drukujemy odpis lub wyciąg, lub zaznaczamy opcję korespondencyjnego wydania dokumentu.
Opłatę do wniosku można wnieść dokonując przelewu za
pośrednictwem konta internetowego.
Dla każdego wniosku złożonego drogą elektroniczną zostanie wygenerowane potwierdzenie jego złożenia. Następnie można samodzielnie
wydrukować dokument, lub zaznaczyć opcję korespondencyjnego wydania dokumentu. Uwaga! Należy pamiętać, że wydrukowany z elektronicznego systemu odpis lub wyciąg mają moc dokumentu urzędowego.
Bardzo ważne jest uzyskanie potwierdzenia autentyczności dokumentu
przy użyciu zakładki weryfikacja autentyczności wydruku. Każdy odpis
lub wyciąg uzyskany drogą elektroniczną posiada swój własny
niepowtarzalny identyfikator, stanowiący kombinację 36 liczb i liter. Ma
on służyć do stwierdzenia autentyczności dokumentu i zapobiegać jego
sfałszowaniu. Za pomocą identyfikatora można dowiedzieć się czy
dokument jest autentyczny, a także czy jest aktualny. Pamiętać należy, że
dokument traci aktualność po dokonaniu kolejnych wpisów w księdze
wieczystej.
Agnieszka Zięba- Wityńska
Referat Infrastruktury i Środowiska
NOWE DOWODY OSOBISTE!
Od 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe dowody
osobiste. Dokument nie będzie zawierał informacji o adresie
zameldowania, kolorze oczu i wzroście, nie będzie też zeskanowanego
podpisu posiadacza dowodu osobistego.Nowością i dużym ułatwieniem
będzie złożenie wniosku o dowód w organie dowolnej gminy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek taki będzie można złożyć
w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem lub w formie dokumentu
elektronicznego z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym. Dowód
będzie ważny przez 10 lat licząc od daty wydania z wyjątkiem dowodów
wydanych dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5
lat.DOWODY OSOBISTE WYDANE PRZED 1.01.2015r.
ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO UPŁYWU TERMINÓW W NICH
OKREŚLONYCH.Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza
dowodu osobistego nie będzie stanowić podstawy do jego wymiany.
Marzena Mackoś
Referat Spraw Obywatelskich
NIE ZAPOMNIJ O OPŁACIE ZA ŚMIECI !
15 czerwca 2014r. minął termin zapłaty drugiej raty opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014r. Niestety nie wszyscy
mieszkańcy uregulowali swoje zaległości. Zgodnie z przepisami
o postępowaniu egzekucyjnym Wójt Gminy jest obowiązany do kontroli
terminowości zapłaty zobowiązań podatkowych, jednocześnie jest
wierzycielem jak i organem egzekucyjnym, co oznacza, że ma prawo
zastosować środki egzekucyjne w celu wyegzekwowania opłaty za odbiór
odpadów komunalnych.
Niektórzy uważają, że jeżeli nie wystawili śmieci w danym miesiącu nie
muszą ponosić opłaty. Dla tych, którzy utwierdzają się w takim
przekonaniu informujemy, że są w błędzie. Opłata śmieciowa zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest należnością
publicznoprawną, co oznacza, że jest obowiązkową opłatą, którą
deklarujący muszą uiszczać bez otrzymywania dodatkowego wezwania ze
strony gminy, w terminie i z częstotliwością wynikającą z uchwały Rady
Gminy oraz w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
Problem zalegania z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pojawia się u wielu mieszkańców naszej gminy. Aby uświadomić Państwu
powagę sytuacji przedstawiamy poniżej jakie są konsekwencje nie
uiszczenia ww. opłaty.
UPOMNIENIE
Pierwszym krokiem w uruchomieniu procedury postępowania
egzekucyjnego jest upomnienie. Zostaje sporządzone w chwili
stwierdzenia, iż osoba, która złożyła deklarację zalega z tytułu opłaty
śmieciowej (czyli w chwili wystąpienia różnicy między zadeklarowaną
kwotą opłaty „śmieciowej” a rzeczywistymi wpłatami). Dotyczy to
zarówno braku wpłaty całości jak i części opłaty. W takiej sytuacji
wierzyciel sporządza upomnienie, które jest wezwaniem do uregulowania
należności, a zobowiązany naraża się na dodatkowe koszty z tytułu
wystawienia upomnienia w wysokości 11,60 zł.
TYTUŁ WYKONAWCZY
W sytuacji niedokonania zapłaty opłaty śmieciowej oraz
pozostałych należności z tym związanych w terminie 7 dni od doręczenia
upomnienia, organ egzekucyjny wystawia tytuł wykonawczy. Dzieje się to
na podstawie złożonej deklaracji, w której znajduje się pouczenie, że
stanowi ona podstawę do jego wystawienia. Wraz z doręczeniem tytułu
wykonawczego następuje wszczęcie egzekucji administracyjnej.
EGZEKUCJA
Organ egzekucyjny może przeprowadzić egzekucję stosując
różne środki, np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, emerytury, rachunków
bankowych, ruchomości. Wybór poszczególnych środków egzekucyjnych
jest dowolny. Proces egzekucji nie należy do przyjemnych zarówno dla
organu egzekucyjnego, jak i dla zobowiązanego, czyli osoby która nie
zapłaciła w terminie tzw. „opłaty śmieciowej”, lecz jest to jedyny sposób na
to, aby nowy system funkcjonował prawidłowo, a stawki za odbiór
odpadów komunalnych nie zostały podwyższone.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
III kwartał kalendarzowy musimy uiścić do dnia 15 września 2014 roku,
natomiast termin płatności za kwartał IV upływa z dniem 15 grudnia 2014
roku.
Magdalena Harmata
Referat Infrastruktury i Środowiska
9
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
PROJEKT „ENERGETYCZNY TORNISTER”
W GMINIE CHORKÓWKA
Gmina Chorkówka przyjęła w sierpniu br. zaproszenie PGE
Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów do współpracy przy realizacji II edycji
projektu „Energetyczny tornister”. Celem projektu było obdarowanie
wyprawką szkolną pierwszoklasistów w wieku 6 i 7 lat. Plecak wraz
z wyposażeniem otrzymało z rąk Pana Bogusława Kubita Dyrektora PGE
Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno 10
dzieci, w tym 5 dziewczynek i 5 chłopców. Wartość upominku to kwota
około 100 zł, za którą ufundowano wspomniany plecak, piórnik
z wyposażeniem, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki świecowe, nożyczki,
klej, bibułę, farby plakatowe, plastelinę. Podobne prezenty ufundował
Wójt Gminy Chorkówka i przy okazji wręczenia „Energetycznego
tornistra” w dniu 25 sierpnia br. wręczył je dzieciom zamieszkałym na
terenie Gminy Chorkówka.
W tym dniu zaproszone dzieci i ich rodzice w ramach
wspomnianego projektu, obejrzeli krótki filmik dotyczący przestrzegania
zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,
a także przyjęli życzenia bezpiecznego i udanego nowego roku szkolnego.
Gabriela Nizianty
Dyrektor ZEAS Chorkówka
ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY CHORKÓWKA, DZIĘKI
ATRAKCYJNEMU WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH
I UPOWSZECHNIANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W zakończonym w sierpniu bieżącego roku projekcie pod
tytułem „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka”,
organizowanym w Samorządowym Przedszkolu w Świerzowej Polskiej,
wzięło udział 25 przedszkolaków i ich rodzice. Projekt cieszył się
ogromnym zainteresowaniem ze strony samych dzieci, jak również ich
rodziców, co potwierdza wysoka frekwencja.
Od listopada 2013 r. Gmina Chorkówka realizowała
projekt finansowany ze środków unijnych dla dzieci
w wieku 3-4 lat. W ramach tego projektu dzieci
otrzymały wsparcie w postaci bezpłatnych dodatkowych zajęć oraz wycieczki do „Śliwkowej Krainy”
w Rymanowie Zdroju, przedszkole zaś w postaci
doposażenia, oraz pomocy dydaktycznych. Dodatkowe zajęcia wspierane były poprzez zakupione pomoce w postaci telewizora, radiomagnetofonu, instrumentów muzycznych, zabawek, gier edukacyjnych oraz innych pomocy i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Pomoce te
będą niewątpliwie służyć wielu pokoleniom
uczniów i nauczycieli oraz wspomagać efektywne
nauczanie.
W ciągu jednego roku szkolnego przedszkolaki
wzięły udział w dodatkowych zajęciach aktywizujących, teatralnych, plastycznych, muzyczno-
artystycznych, kształtują-cych umiejętności społeczne dzieci, logorytmiki
oraz gimnastyki ogólno-rozwojowej i języka angielskiego. Również w tym
okresie rodzice przedszkolaków uczestniczyli w 7 zajęciach otwartych,
mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci.
Po upływie 10 miesięcy trwania projektu można dostrzec efekty wśród
dzieci, o czym świadczy już samo systematyczne oraz aktywne
uczęszczanie na zajęcia. Widoczne są także efekty w postaci wzrostu
wiedzy i umiejętności, co przyznają nie tylko nauczyciele ale również
rodzice. Wszystko to świadczy o tym, że pozyskanie
środków unijnych opłaciło się i przyniosło efekty.
Wiedza przekazywana była dzieciom w sposób
wolny od stereotypowego podejścia do ról zawodowych oraz oparta na tolerancji, zgodnie z zasadą
równości szans oraz niwelowania stereotypów.
W trakcie zakończonego projektu dzieci uczestniczyły w spotkaniu z panią policjantką, jako przedstawicielką niestereotypowego zawodu, oraz w spotkaniu z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Dodatkową korzyścią zakończonego projektu był
udział dzieci w wycieczce zorganizowanej do „Śliwkowej Krainy” w Rymanowie Zdroju, gdzie dzieci
uczestniczyły w specjalnie dla nich przygotowanych
zajęciach, zabawach i innych atrakcjach.
Dzięki projektom unijnym, takim jak zakończony
projekt dla przedszkolaków, ułatwiamy dzieciom
edukację szkolną, bezstresową naukę, oraz rozwijamy ich umiejętności i zainteresowania.
W kolejnym roku szkolnym 2014/2015 dzieci w dalszym ciągu będą mogły
się rozwijać dzięki utrzymaniu utworzonych miejsc przedszkolnych.
Realizowany projekt przyczynia się do zmniejszenia nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w środowisku wiejskim w zakresie priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka”
realizowany w Gminie Chorkówka, współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Krzysztof Szymiec
koordynator projektu
10
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
80 LAT ,,NAFCIARZA” Z BÓBRKI
Jesienią 2013 roku, z inicjatywy zarządu Klubu „Nafciarz”
Bóbrka, zaczęto myśleć o obchodach 80-lecia klubu. Wydano
okolicznościowy kalendarz, który miał w znacznej mierze zasilić konto
organizatora obchodów i jak zwykle oczekiwania były znacznie większe
niż osiągnięcia. Postanowiono powołać komitet organizacyjny i zaprosić
do komitetu wszystkich chętnych, poproszono również sympatyków ze
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka, a zarazem osoby doświadczone
w organizacji różnych obchodów i leci. W skład komitetu weszli
członkowie zarządu klubu w osobach: Rachwał Kazimierz, Zygmunt Jan,
Zygmunt Mateusz, Juraszek Damian, Przybyła Szczepan, Wolański
Stanisław, byli członkowie klubu: Wojtowicz Henryk, Longawa
Stanisław, Krakoś Marian, Jabłecki Wojciech, Bocheński Stanisław oraz
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka w osobach: Miśkowicz
Jan, Dedowicz Piotr, Czarnota Stanisław, oraz radny wsi Świątek
Bogumił. Zaczęto się zastanawiać nad kosztami i możliwościami
organizacyjnymi. Utworzono listę działaczy, trenerów, zawodników
byłych i obecnych, którzy na przestrzeni lat działali na wizerunek klubu.
Lista była długa a możliwości lokalowe sali Domu Ludowego w Bóbrce
ograniczone. Postanowiono podzielić tą uroczystość na dwa dni. Byli
w komitecie też tacy, którzy do końca chcieli zaprzestania lub przeniesienia uroczystości na inne lata, ale większością postanowiono jednak
dopiąć sprawę lecia do końca. Zarząd klubu za namową sołtysa wsi
postanowił przeprowadzić zbiórkę złomu, co dało sporą sumę, mając na
uwadze niewiele pieniędzy z kalendarzy.
Radny wsi, sołtys i członkowie klubu zaczęli szukać sponsorów,
którzy by zechcieli wspomóc działania komitetu. Końcowa lista była zbyt
długa by ją wymieniać, ale bez ich wsparcia uroczystości nie udałoby się
przeprowadzić. Ustalono datę obchodów na 12 i 13 lipca 2014r., zamówiono Mszę Świętą, zaproszono drużynę ze Słowacji z m. Mestisko, która
w latach świetności klubu była zaprzyjaźniona z „Nafciarzem”.
Przyjeżdżała co roku na turnieje do Bóbrki a „Nafciarz” jeździł tam.
Słowacy śpiewali ,,góralu czy ci nie żal’’, a w Bóbrce śpiewano piosenkę
,,trzy różyczki czerwene’’. Przyjaźń wśród weteranów przetrwała, byli
delegaci Mestiska na zaproszenie obchodów 75-lecia OSP w Bóbrce
i kiedy tylko powiadomiono ich o naszych obchodach przyjechali
z roboczą wizytą w miesiącu lutym bieżącego roku, by ustalić szczegóły.
Uroczystości rozpoczęły się 12 lipca 2014 roku o godzinie 16
w sali Domu Ludowego w Bóbrce występem Ludowego Zespołu Pieśni
i Tańca „ Bobrzanie” i Kapeli Ludowej „ Bobrzanie” .
Uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, wśród
których byli: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj, członek Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
i Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń, Prezes
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Jan Ciupka, Starosta Krośnieński Jan
Juszczak, Wicestarosta Krośnieński Andrzej Guzik, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierz Krężałek, Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka Sebastian Rogala, Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki, Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław Pacek,
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce Helena Nowak, Radni Gminy Chorkówka Bogumił Świątek i Tadeusz Malik, Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bóbrka Stanisław Czarnota, Prezes OSP Bóbrka Ryszard
Dubiel oraz delegacja ze Słowacji na czele ze Starostą Mestiska
Ladislavem Wańko. Nie zabrakło także prezesów zaprzyjaźnionych
okolicznych klubów.
Wszystkich zaproszony gości przywitał długoletni zawodnik
i działacz Józef Jędrzejczyk. Historię klubu odczytał Stanisław Jagiełło.
Całą sobotnią galę prowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce Bogusław Pacek. Później nastąpiła seria przemówień,
gratulacji i życzeń.
Na uroczystej gali zasłużeni działacze i sportowcy klubu otrzymali odznaczenia z rąk Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Kazimierza Grenia oraz Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej Jana
Ciupki. Gratulacje składał także członek Zarządu Podkarpackiego ZPN,
Bogusław Szczurek. Odznaczenia „Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego
Związku Piłki Nożnej” otrzymali: Henryk Mackoś, Henryk Szopa,
Stanisław Mackoś, Romuald Łacki i Stanisław Longawa.
Ponadto 23 osoby otrzymało odznaczenie „Zasłużony dla Podkarpackiego
ZPN”.
Złotą odznakę otrzymali: Henryk Mackoś, Henryk Szopa
Srebrną odznakę otrzymali: Stanisław Bocheński, Antoni Dubiel, Józef
Wręczenie grawertonu dla LKS “Nafciarz”
Jędrzejczyk, Eugeniusz Krakoś, Marian Krakoś, Artur Mackoś, Ryszard
Pikul, Stanisław Pikul, Marian Sęp, Adam Trybus, Henryk Wojtowicz.
Brązową odznakę otrzymali: Piotr Dedowicz, Ryszard Dubiel, Wojciech
Jabłecki, Aleksander Kusiak, Jan Niezgoda, Ryszard Pasterkiewicz pośmiertnie, Zdzisław Pęcak, Mirosław Szydło, Janusz Uliasz, Stanisław
Wolański.
Z rąk Józefa Habrata 10 osób otrzymało odznaczenie Krajowego
Zrzeszenia LZS: Mieczysław Drzyzga, Leszek Dynowski, Paweł Jabłecki,
Stanisław Lula, Artur Mackoś, Henryk Mackoś, Janusz Pudło, Kazimierz
Rachwał, Henryk Szopa, Władysław Żurak.
Okolicznościowe dyplomy, puchary, księgi pamiątkowe, stroje piłkarskie,
piłki i inne upominki odbierał i dziękował za nie, obecny Prezes Klubu
Kazimierz Rachwał.
Wszystkim obecnym i przybyłym gościom, sponsorom, paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewaczego “Bobrzanie”, Kapeli,
członkom Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” oraz wszystkim
którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do zorganizowania tego pięknego jubileuszu podziękował Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi, a zarazem Sołtys wsi Bóbrka Stanisław Czarnota.
Drugi dzień obchodów uroczystości rozpoczął się o 11.30 Mszą Świętą
w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce.
W okolicznościowym Słowie Bożym, celebrans podkreślił rolę sportu
w kształtowanie osobowości człowieka, zwłaszcza młodego.
Po Mszy Świętej uroczystości przeniosły się na stadion piłkarki w Bóbrce,
gdzie o godzinie 13 rozpoczął się turniej z udziałem sześciu drużyn
o Puchar 80-lecia LKS „Nafciarz Bóbrka”.
Zwyciężyła drużyna „Tęczy” Zręcin, która w finałowym meczu
11
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
pokonała drużynę „Nafciarza Bóbrka” 1-0. Końcowa klasyfikacja turnieju
wyglądała następująco: 1.„Tęcza” Zręcin, 2.„Nafciarz” Bóbrka, 3. „Nafta” Chorkówka, 4. „Błękitni” Żeglce, 5. O.K.S. Mestisko, 6. „Victoria”
Kobylany.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy puchar, dyplom i proporzec
„Nafciarza”.
Późno już pożegnano gości ze Słowacji oraz przyjęto zaproszenie na uroczyste obchody 600-lecia lokacji miejscowości Mestisko, 26
lipca 2014 roku na które to udała się spora grupa zaproszonych
uczestników i delegacje organizacji działających na terenie miejscowości
Bóbrka.
Od 19-tej do późnych godzin nocnych uczestnicy turnieju, zaproszeni
goście, działacze, zawodnicy oraz wszyscy zebrani bawili się przy muzyce
zespołu „ExGama”.
Seniorzy i działacze
“Młoda kadra”
Piotr Dedowicz
„BOBRZANIE” NA SŁOWACJI
W ostatni weekend lipca Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,Bobrzanie’’ uczestniczył w wyjeździe koncertowo-szkoleniowym w miejscowości Mestisko na Słowacji. Okazją ku temu były uroczystości związane
z 600-leciem lokacji Mestiska, jak również pogłębienie przygranicznych
kontaktów i wymianę kulturalną z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji, które
to swoim początkiem sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
LZP i T ,,Bobrzanie’’ podczas koncertu galowego, licznie zgromadzonej
publiczności zaprezentował poloneza, oberka z kujawiakiem, suitę tańców
rzeszowskich oraz melodie i przyśpiewki ludowe w wykonaniu Kapeli
Ludowej „Bobrzanie” .
Dopełnieniem koncertu był występ Zespołu Śpiewaczego „Bobrzanie”.
Gościnnym gospodarzom z Mestiska namiastkę polskich smaków przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bóbrki.
Wyjazd był doskonałą formą edukacji, wymiany kulturalnej i zarazem
doskonalenia umiejętności tanecznych zespołu „Bobrzanie”, będącego
ambasadorem kultury naszego regionu - ziemi krośnieńskiej - naftą pachnącej.
Organizacja wyjazdu
zespołu była możliwa
dzięki umowie partnerskiej i wsparciu finansowemu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
o r a z G m i n i e
Chorkówka i GOK w
Chorkówce, za co
składamy serdeczne
podziękowania.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bóbrka
12
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
MIESZKANIEC GMINY W GRONIE NAJLEPSZYCH
UCZESTNIKÓW 8 MISTRZOSTW EUROPY DLA OSÓB
PO TRANSPLANTACJI I DIALIZOWANYCH
W dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. w Krakowie odbywały się
8. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych.
Głównym organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie Sportu po
Transplantacji z Iwonicza-Zdroju. Współorganizatorem Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie. Mistrzostwa były europejskim
projektem na rzecz pacjentów po przeszczepieniu i dializowanych
w zakresie sportu, zdrowia i edukacji. Edukacja dotyczyła rozwoju
transplantacji, promocji zadań prozdrowotnych oraz aktywizacji
mieszkańców Krakowa i Polski do gotowości dzielenia się życiem poprzez
świadome dawstwo narządów. Celem projektu była popularyzacja idei
transplantacyjnej poprzez aktywność fizyczną i sport. Platformą dla sportu
i edukacji w celu propagowania transplantacji były zawody sportowe w 12
dyscyplinach: badmintonie, biathlonie letnim, golfie, kolarstwie
szosowym, lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce plażowej, tenisie
stołowym i ziemnym, bowlingu, darts (lotki) i petanque (gra w kule).
W gronie uczestników znalazł się Mieczysław Wawszczak
radny 4 i 5 kadencji Rady Gminy Chorkówka. Mieczysław wziął udział
w biathlonie letnim gdzie zajął wysokie 4. miejsce.
Serdecznie gratulujemy.
źródło
http://www.etdsc2014krakow.pl
Mieczysław Wawszczak (pierwszy od prawej)
PIELĘGNACJA WŁOSÓW PO LECIE
Opalanie, kąpiele w słonej, morskiej wodzie i mniej czasu na
pielęgnacyjne zabiegi... To nie są warunki, które sprzyjają dobrej kondycji
włosów. Włosy po lecie są bardzo często nadmiernie przesuszone,
matowe, trudne w układaniu, pozbawione blasku i jędrności. Dzieje się tak
głównie poprzez wzmożone działanie promieni słonecznych.
Istnieje jednak kilka sposobów i nawyków pielęgnacyjnych, których
wdrożenie pomoże odzyskać piękny i zdrowy wygląd włosów.
Olejowanie włosów
Olejowanie to niekwestionowany hit ostatnich lat w pielęgnacji włosów. Zabieg jest prosty, naturalne olejki nie są bardzo drogie, a regularne
olejowanie włosów daje spektakularne efekty - wygładza, zatrzymuje wypadanie i łamanie się włosów, nawilża, powstrzymuje rozdwajanie końcówek. Wybrany olejek możesz nakładać na włosy tuż po ich umyciu - ale
tylko niewielką ilość - lub przed. Warto zostawić olejek na włosach na co
najmniej godzinę. Olejek należy zmyć szamponem - przy długich i bardzo
gęstych włosach konieczne może się okazać umycie włosów dwukrotnie.
W przypadku mocno przesuszonych włosów, raz na jakiś czas, warto
zostawić olejek na całą noc na włosach i zmyć dopiero rano. Olejek należy
dobrać do indywidualnych potrzeb. Olejek kokosowy i arganowy doskonale odżywiają suche włosy i są najpopularniejszymi olejkami. Rycynowy
wpływa regulująco na skórę włosy i leczy łupież. Olejek ze słodkich
migdałów to ulga dla matowych, pozbawionych blasku włosów.
Kuracje maskami
Maski regenerujące i wszelkiego rodzaju ampułki tym różnią się od
klasycznych odżywek do włosów, że efekt poprawy wyglądu włosów nie
pojawia się od razu po ich zastosowaniu, tylko dopiero po pewnym czasie.
Odżywki najczęściej zapewniają szybki i krótkotrwały efekt, a maski
długotrwały, bo stopniowo odbudowują strukturę włosa i poprawiają stan
skóry głowy. Szukaj masek o bogatym, treściwym składzie, najlepiej jak
najbardziej naturalnym. Część masek możesz nałożyć na włosy jeszcze
przed myciem, a część już po użyciu odpowiedniego szamponu - pamiętaj,
że nie musisz używać szamponu i odżywki z tej samej marki i serii - chyba,
że bardzo ci odpowiadają :) - ponieważ szampon działa przede wszystkim
na skórę głowy, nie na włos, któremu dedykowane są odżywki, maski
i sera. Szampon dobieraj więc do konkretnych problemów ze skórą głowy np. swędzenie, przesuszenie lub łupież, a maskę do potrzeb włosa w przypadku włosów zniszczonych słońcem - silnie odżywiającą
i odtwarzającą właściwy poziom hydrolipidowy. Jeśli chcesz wzmocnić
działanie maski czy ampułki, po nałożeniu jej na włosy, owiń je ręcznikiem
i pozostaw maskę nawet na 30-60 minut, a następnie dokładnie spłucz.
Po wakacjach warto też udać się do fryzjera na podcięcie
końcówek, które odświeży fryzurę.
Katarzyna Krukierek
Referat Spraw Obywatelskich
KĄCIK KULINARNY
Przepis kulinarny nadesłany przez Cukiernię “Ania” z Chorkówki
Ciateczka "LIŚCIE DĘBU"
Składniki: 500g mąki, 125g cukru, 250g masła, łyżeczka
proszku do pieczenia, łyżeczka amoniaku, 4 żółtka, 100
ml mleka, marmolada lub dżem do przełożenia
ciasteczek, polewa czekoladowa do dekoracji ciastek
Sposób przygotowania: Masło, cukier, jajka i mleko wyrobić na gładką
masę, następnie dodać mąkę wymieszaną z proszkiem i amoniakiem,
zagnieść ciasto.
Gotowe ciasto rozwałkować i przy użyciu foremek, wycinać z niego różne
kształty, które potem należy układać obok siebie na blasze (należy przy
tym zachować pewne odległości, by ciastka nie skleiły się z sobą podczas
pieczenia). Piec przez około 10-15 minut w temperaturze 180 stopni
Po upieczeniu przestudzić i przekładać marmoladą. Polewę roztopić
w kąpieli wodnej i dekorować ciasteczka według uznania.
Smacznego!
13
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
WYDARZENIA KULTURALNO-SPORTOWE
W GMINIE CHORKÓWKA
GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE
29 czerwca 2014 r. na stadionie sportowym w Kobylanach gm.
Chorkówka odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek
OSP z terenu gminy Chorkówka, w których wzięło udział: 15 drużyn
pożarniczych w grupie A seniorów, 4 kobiece drużyny pożarnicze w grupie
C, 9 młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt.
Kobiety GRUPA C: 1. OSP Chorkówka, 2. OSP Kopytowa, 3. OSP Żeglce, 4. OSP Kobylany
Na zakończenie zawodów w rozwinięciu bojowym zaprezentowali się goście-jednostka z Niżnego Mirosowa (Słowacja), którzy zostali
zaproszeni przez jednostkę OSP Kobylany.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z rąk
Dariusza Sobieraja - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Konieckiego - Wójta Gminy Chorkówka, Sebastiana Rogali - Przewodniczącego Rady Gminy w Chorkówce, st. bryg.
Mariusza Bieńczaka - zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie
i prezesa oddziału ZG ZOSP RP druha Kazimierza Gładysza puchary
i dyplomy.
Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli Klaudia Solińska
i Jakub Fornal, którzy otrzymali okolicznościowe dyplomy i maskotki
strażaka.
Organizatorami zawodów był zarząd oddziału gminnego ZOSP
RP w Chorkówce i OSP w Kobylanach.
Komisję sędziowską wystawiła Komenda Miejska PSP
w Krośnie z przewodniczącym mł. bryg. Markiem Fejklem oraz druhami
z zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Rymanów. Imprezę prowadził
dyrektor GOK-u w Chorkówce Bogusław Pacek.
Stanisław Lula
Referat Infrastruktury i Środowiska
Ćwiczenie bojowe - drużyna dziewcząt
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta z przeszkodami 400m dla MDP, sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami dla
grupy A i C seniorów, rozwinięcie bojowe dla MDP, ćwiczenia bojowe dla
grupy A i C seniorów.
Kolejność miejsc: MDP Chłopcy: 1. OSP Chorkówka, 2. OSP Kobylany,
3. OSP Leśniówka, 4. OSP Sulistrowa, 5. OSP Szczepańcowa, 6. OSP
Faliszówka, 7. OSP Świerzowa Polska
MDP Dziewczęta: 1. OSP Kobylany, 2. OSP Chorkówka
GRUPA „A” Seniorów: 1. OSP Leśniówka, 2. OSP Szczepańcowa,
3. OSP Chorkówka, 4. OSP Kobylany, 5. OSP Machnówka, 6. OSP Bóbrka, 7. OSP Faliszówka, 8. OSP Żeglce, 9. OSP Świerzowa Polska, 10. OSP
Zręcin, 11. OSP Sulistrowa, 12. OSP Kopytowa, 13. OSP Kobylany Myszkowskie, 14. OSP Draganowa, 15. OSP Poraj
Drużyny pożarnicze
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
Na stadionie LKS „Orzeł” Faliszówka odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka w dniach 5 i 6 lipca 2014r.
W turnieju wzięło udział 10 LKS z terenu Gminy Chorkówka.
Wyniki spotkań:
Grupa III - 5 lipca: Sparta Draganowa - Tęcza Zręcin 0:1, Victoria
Kobylany - KS Szczepańcowa 2:0,
Sparta Draganowa - Victoria Kobylany 0:2, Tęcza Zręcin - KS
Szczepańcowa 4:0, Sparta Draganowa - KS Szczepańcowa 0:0 (k.
5:4), Tęcza Zręcin - Victoria Kobylany 2:0
Grupa I niedziela - 6 lipca: Jasiołka Świerzowa Polska - Błękitni
Żeglce 2:0, Błękitni Żeglce - Nafta
Chorkówka 1:2, Jasiołka Świerzowa Polska - Nafta Chorkówka 0:0
(k. 4:2)
Grupa II - 6 lipca: Polonia Kopytowa - Orzeł Faliszówka 0:1, Orzeł
Faliszówka - Nafciarz Bóbrka 0:0
(k. 4:2), Polonia Kopytowa - NafWręczenie Pucharu prezesowi
ciarz Bóbrka 0:2
LKS “Orzeł” Faliszówka
Półfinał - 6 lipca: Jasiołka Świeprzez Wójta Gminy
rzowa Polska - Tęcza Zręcin 0:1,
Orzeł Fali-szówka - Victoria Kobylany 0:0 (k. 9:8)
Finał - 6 lipca: III miejsce: Świerzowa Polska - Victoria Kobylany 0:0
(k. 8:9), I miejsce: Tęcza Zręcin - Orzeł Faliszówka 0:0 (k. 3:4)
Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Orzeł Faliszówka, II miejsce -Tęcza
Zręcin, III miejsce - Victoria Kobylany, IV miejsce - Świerzowa Polska
Zwycięska drużyna LKS “Orzeł” Faliszówka
z organizatorami i kibicami
Zwycięzcą Turnieju została drużyna LKS „Orzeł” Faliszówka,
która otrzymała okolicznościowy puchar oraz komplet strojów
piłkarskich. II Miejsce w Turnieju premiowane było kompletem koszulek.
Natomiast komplet spodenek piłkarskich otrzymała drużyna, która
zdobyła III miejsce. Nagrodą za IV miejsce był komplet getrów
piłkarskich. Drużyny, które zajęły miejsca od V do X otrzymały piłki
i dyplomy. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez GOK
Chorkówka. Głównym organizatorem turnieju był Klub Sportowy „Orzeł”
Faliszówka przy współpracy GOK- u w Chorkówce. Zwycięska drużyna
reprezentowała gminę Chorkówka na XVI Powiatowym Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego, który odbył się 3 sierpnia 2014r.
w Klimkówce.
GOK Chorkówka
14
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
WYJAZD DELEGACJI GMINY CHORKÓWKA NA JARMARK BREZOVICKI
W ramach współpracy Gminy Chorkówka i Gminy Brezovica 19 lipca
2014 roku delegacja naszej Gminy wzięła udział w XV Jarmarku
Brezovickim w Brezovicy na Słowacji, promując tradycję, polski folklor
oraz kuchnię. Potrawy kuchni regionalnej przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej i Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Szczepańcowa. Natomiast z częścią artystyczną
zaprezentowała się Kapela 50 Plus, działająca przy GOK-u w Chorkówce
pod kierunkiem Jerzego Guzika.
GOK Chorkówka
KGW Szczepańcowa wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Wsi Szczepańcowa
Kapela 50 PLUS
PIKNIK RODZINNY W KOBYLANACH, DNI KOBYLAN
W słoneczny, ciepły dzień 20 lipca 2014r.w parku pod dębami
odbyły się DNI KOBYLAN „Piknik Rodzinny” organizowane przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Kulturalnych
i Gospodarczych „KOBYLANY” przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce i Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylan.
Wszystkich zaproszonych gości przywitał przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka Sebastian Rogala.
Na scenie wystąpiły zespoły: Zespoł Śpiewaczy „Bobrzanie” z towarzyszeniem Kapeli Ludowej z Bóbrki, Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze
Zręcina oraz zespoły taneczne działające przy GOK-u w Chorkówce:
„Stokrotki”, „Day Stars”i „Omega”.
W programie artystycznym wystąpiły utalentowane mieszkanki Kobylan:
Magdalena Munia, Emilia Tyburska i Karolina Kołacz.
Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dzieci: konie,
trampoliny, zjeżdżalnie. Można było również zobaczyć pokaz ratowniczo-
gaśniczy z wykorzystaniem samochodu i sprzętu hydraulicznego
przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Kobylan.
Przygotowano również degustację potraw regionalnych m.in.
proziaki, chleb ze smalcem, ogórki, ciasta i pierogi.Całość imprezy
zakończyła się dyskoteką pod gwiazdami.
Organizatorzy składają podziękowania dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusławowi Packowi za wspaniałe prowadzenie imprezy, sponsorom m.in. Zofii Kozielec, Czesławie
Majchrowicz oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
Zespół Śpiewaczy “Bobrzanie” i Kapela Ludowa “Bobrzanie”
Kapela Podwórkowa “Stara Wiara”
Zespół Taneczny “Stokrotki”
Karolina Kołacz i Emilia Tyburska
Magdalena Munia
Zespół Taneczny “Omega”
15
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
uroczystości: Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylan, Marianowi Niekowalowi, Markowi Rogali, Stanisławowi Głowackiemu”AUTO-KRAM”
Szczepańcowa i Zbigniewowi Szarocie.
tekst: Prezes Stowarzyszenia Izabela Załazińska
fot. GOK Chorkówka
Pokaz ratowniczo-gaśniczy
Zespół Taneczny “Day Stars”
TOWARZYSKI TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH
Jak co roku Klub Młodzieży w Zręcinie zorganizował
w ostatnich dniach sierpnia Towarzyski Turniej Trójek Koszykarskich.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn: dwie drużyny ze Świerzowej Polskiej,
2 drużyny ze Zręcina i po jednej z Krosna, Jedlicza i Dobieszyna. Do
drugiej fazy Turnieju zakwalifikowały się drużyny Świerzowa, „Nie daj za
trzy” z Krosna, Za trzy” z Jedlicza i Orlando Lakers ze Zręcina.
W turnieju zwyciężyła drużyna „Nie daj za trzy” z Krosna, drugie miejsce zdobyli „Orlando Lakers” ze Zręcina a trzecie „Za trzy” z Jedlicza.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i piłki do koszykówki, które
wręczył Marek Pacek - organizator turnieju.
Nagrody zakupione zostały przez Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Marek Pacek
Klub Młodzieży w Zręcinie
POŻEGNANIE WAKACJI W CHORKÓWCE
Na pożegnanie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
28 sierpnia 2014r. zorganizował dla dzieci z całej gminy imprezę pod
hasłem „Kosmiczna podróż z wakacji”. Dzieci chętnie uczestniczyły
w zabawach, konkursach rekreacyjno - sportowych, a także tańcach
integracyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy
i zabawy z chustą animacyjną. Gminny Ośrodek Kultury ufundował
wszystkim dzieciom, które uczestniczyły w imprezie nagrody rzeczowe
w postaci artykułów szkolnych
oraz nagrody książkowe. Dzieci
obdarowane były również słodyczami. Zabawy animacyjne
i konkursy przeplatane zostały
występami zespołów tanecznych
działających przy GOK-u.
GOK Chorkówka
Uczestnicy spotkania
16
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
WAKACJE W KLUBIE MŁODZIEŻY W LEŚNIÓWCE
Na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Leśniówce odbył się
Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorem turnieju, w którym
uczestniczyły 3 drużyny z Leśniówki była Renata Kurcab - instruktor
Klubu Młodzieży w Leśniówce. Po zaciętej i wyrównanej walce
zwyciężyła drużyna „Daglezja”. II miejsce wywalczyła drużyna „Zalas”,
natomiast III miejsce zajęła drużyna „MDP Leśniówka”. Sędziami
podczas turnieju byli: Marek Kozielec i Marek Bałon. Drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Chorkówce.
Podczas wakacji w Klubie Młodzieży w Leśniówce nie zabrakło też zajęć
dla dzieci. W sierpniu kilkakrotnie odbyły się zajęcia plastyczne, podczas
których dzieci mogły wykazać się własną inwencją twórczą. Uczestnicy
zajęć tworzyli flakoniki ozdabiane sznurkiem i cekinami, drzewka
„szczęścia” z drucików i koralików, a także ozdoby z papierowej wikliny
(gwiazdki i serduszka).
Renata Kurcab
Klubu Młodzieży w Leśniówce
Reprezentanci drużyn, biorących udział w turnieju
Zajęcia plastyczne dla dzieci
DOM LUDOWY W SZCZEPAŃCOWEJ OTWARTY! PIKNIK RODZINNY
W dniu 30.08.2014r. w ostatnią sobotę wakacji, w Szczepańcowej odbyło się uroczyste przekazanie obiektów zrealizowanych
w ramach programu „Odnowy Wsi Szczepańcowa”. Organizatorem
imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa we
współpracy z organizacjami działającymi na terenie wsi. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 14:00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, którą
sprawował proboszcz parafii ks. Mirosław Grendus. Po Mszy Świętej
uczestnicy przeszli w uroczystym orszaku pod Dom Ludowy. Po drodze
ks. proboszcz dokonał poświęcenia: parkingu parafialnego, chodnika,
placu zabaw przy Szkole Podstawowej i wyremontowanego Domu
Ludowego. Orszak prowadził poczet sztandarowy tutejszej OSP, za
którym podążał gospodarz miejscowości - sołtys Zbigniew Gładysz niosąc
poświęcony krzyż, asystowały mu Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich Marta Żołna i Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Szczepańcowa Bożena Kurdziel. Przed Domem Ludowym orszak
zatrzymał się na krótką modlitwę i na symboliczne przecięcie wstęgi,
Budynek Domu Ludowego w Szczepańcowej
Uroczyste zawieszenie krzyża
Po ceremonii przecięcia wstęgi
17
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
którego dokonały władze samorządowe: Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego - Dariusz Sobieraj, Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka - Sebastian Rogala, Radny Gminy - Krzysztof Markiewicz, Wójt Gminy - Andrzej Koniecki, zastępca Wójta - Dariusz Bator
i sołtys Zbigniew Gładysz.
Następnie zgromadzeni weszli do Domu Ludowego, gdzie
w sali na przygotowanym wcześniej miejscu sołtys dokonał symbolicznego zawieszenia poświęconego krzyża, po czym przed Domem Ludowym nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości przez radnego
Krzysztofa Markiewicza. Złożył on w imieniu mieszkańców oraz
własnym podziękowania Radzie Gminy, Wójtowi i jego zastępcy oraz
wszystkim organizacjom społecznym działającym na terenie naszej
miejscowości, za podejmowane decyzje i działania oraz za dobrą
współpracę podczas realizacji projektu. Życzył, by kolejne miejscowości
naszej Gminy mogły w niedalekiej przyszłości cieszyć się z nowych obiektów realizowanych przez Władze Gminy. Następnie głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz
Sobieraj i Wójt Gminy Andrzej Koniecki, którzy między innymi
pogratulowali mieszkańcom Szczepańcowej zrealizowanych i oddanych
do użytku obiektów.
Po części oficjalnej na placu przed Domem Ludowym rozpoczął
się VI Piknik Rodzinny. Na scenie wystąpiły zespoły taneczne działające
przy GOK-u w Chorkówce: “Stokrotki”, “Day Stars”, “Omega” ze swoimi
układami choreograficznymi oraz Zespół Śpiewaczy Chorkowianie, który
śpiewem i tańcem bawił wspaniale publiczność pikniku.
Na zakończenie części artystycznej pikniku wystąpił znany już
z wcześniejszych edycji Zespół wokalny “Vanilla Sky” ze Szczepańcowej.
Prowadzenie części artystycznej pikniku zapewnił Dyrektor GOK-u
w Chorkówce Bogusław Pacek. Po części artystycznej na scenie wystąpił
zespół muzyczny “Fenix” z Wiśniowej, który bawił wszystkich uczestników pikniku dobrą muzyką taneczną do późnych godzin nocnych.
Wszyscy uczestnicy pikniku mogli korzystać z różnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów, między innymi z dań kuchni regionalnej,
zabaw dla dzieci.
Poświęcenie obiektu Domu Ludowego
tekst: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Szczepańcowa
Uczestnicy uroczystości przed budynkiem Domu Ludowego
Zespół Śpiewaczy “Chorkowianie”
D. Sobieraj i A.Koniecki
Zespół “Vanilla Sky”
Zespół “Stokrotki”
Zespół “Omega”
Zespół “Day Stars”
18
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
”ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PARAFII ZRĘCIN
Już po raz drugi, w niedzielę 31 sierpnia 2014r, na placu obok
Domu Ludowego w Kopytowej odbył się Piknik Rodzinny p.n.”Święto
Pieczonego Ziemniaka”. Impreza została przygotowana przez wiejskie
organizacje społeczne przy współpracy GOK Chorkówka.
Uświetniły ją gościnne występy zespołów śpiewaczych: rodzimej
„Jutrzenki”, sąsiednich „Dworzan”z Łubna oraz Zespołu Ludowego
„Łopienka” z Cisnej. Na udostępnionej przez GOK estradzie wystąpiła
młodzież ZSP w Kopytowej oraz grupy taneczne „STOKROTKI”
i „DAY STARS”, działające przy GOK-u w Chorkówce.
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również koncertu,
gościnnie występującej Kapeli 50 PLUS.
Mimo kapryśnej pogody, dzieci dobrze bawiły się w rytmie tańców
integracyjnych prowadzonych przez instruktora GOK-u Małgorzatę
Foremny. Rolę konferansjera pełniła Ewa Ziemba. Uczestnicy mogli
skosztować tradycyjnych potraw z ziemniaków oraz tych pieczonych w
ognisku. Kończącym akcentem imprezy była zabawa taneczna pod
gwiazdami, trwająca do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, darczyńcom, wszystkim
bezinteresownie pomagającym oraz uczestnikom tegorocznej imprezy,
z której dochód został przekazany na potrzeby Kościoła Parafialnego
w Kopytowej.
Ewa Ziemba
fot. K.Kasprzyk
Otwarcie imprezy przez ks. Br. Wyczawskiego i Ewę Ziemba
Kapela 50 PLUS
fot. K.Kasprzyk
Zespół Śpiewaczy “Jutrzenka”
Zabawy dla dzieci
Zespół “Łopianka” z Cisnej
KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 R.
IMPREZY KULTURALNE
• IX Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich- 11 październik 2014r.
miejsce- Kopytowa
- występy artyst., spotkanie KGW z terenu gminy, stowarzyszeń
•Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni
Patriotycznej- październik 2014r.
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
- szkoły podstawowe, gimnazja (teren gminy)
•Gminne Święto Niepodległości - 9 listopad 2014r.
miejsce- Szczepańcowa
- Msza św., Koncert poświęcony Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
prezentacja pieśni patriotycznych
- program mikołajkowy przygotowany przez agencję artystyczną, zabawy
mikołajkowe dla dzieci
• Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do gwiazd”10 grudzień 2014 r.
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
-festiwal piosenki w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
•Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka- 20 grudzień 2014r.
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
- prezentacja nakryć stołów wigilijnych, część artystyczna
•Wieczór Andrzejkowy- 25 listopad 2014r.
•Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - grudzień
2014 r.
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
- wróżby i zabawy andrzejkowe dla dzieci
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
- podsumowanie konkursu na etapie gminy i wystawa pokonkursowa
•Spotkanie z Mikołajem- 7 grudzień 2014r.
Opracowanie: GOK Chorkówka
miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
IMPREZY SPORTOWE
•Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodnicząlistopad 2014r.
cego Rady Gminy Chorkówka- październik 2014r.
miejsce - do ustalenia
miejsce - do ustalenia
- reprezentacje drużyn nauczycieli z sąsiednich gmin
•Gminny Turniej Tenisa Stołowego- termin do ustalenia
miejsce - do ustalenia
•Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym-
- gry eliminacje i finały
•Powiatowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego- listopad 2014r.
miejsce - do ustalenia
- zaproszone rodziny
Opracowanie: GOK Chorkówka
19
GŁOS CHORKÓWKI PISMO SAMORZĄDOWE
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I KAPEL
LUDOWYCH W CHORKÓWCE
W piękną, słoneczną niedzielę 13 lipca 2014r. na placu przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbyła się impreza pn. „Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych”. Celem głównym
Przeglądu było zachowanie w pamięci przyśpiewek i pieśni ludowych,
popularyzowanie muzyki i pieśni ludowej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, a przede wszystkim spotkanie animatorów kultury ludowej. Są
to ludzie, którzy z pasją śpiewają pieśni i przyśpiewki ludowe, to dla nich
GOK zorganizował swoiste święto kultury ludowej.
Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów i kapel. Imprezie towarzyszyły
wystawy rękodzielników: rzeźba, serwety szydełkowe, obrazy
wyszywane, haft richelieu.
GOK Chorkówka
Zespół Śpiewaczy “Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej
Zespół Śpiewaczy “Jarzębina” z Piotrówki
Kapela Ludowa “Bobrzanie” z Bóbrki
Kapela Ludowa “Tarnowcoki” z Tarnowca
Zespół Śpiewaczy “Jutrzenka” z Kopytowej
Zespół Śpiewaczy “Chorkowianie” z Chorkówki
Zespół Śpiewaczy “Kamratki” działający przy RCKP w Krośnie
Kapela 50 Plus
Zespół Śpiewaczy “Bobrzanie” z Bóbrki
Zespół Śpiewaczy “Magnolia” z Podniebyla
Zespół Śpiewaczy “Nadzieja”
i Kapela Podwórkowa “Stara Wiara” ze Zręcina
DOŻYNKI GMINNE W ŻEGLCACH
Dożynki Gminne odbyły się 17 sierpnia 2014r. w Żeglcach.
Organizatorami tej uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich w Żeglcach pod przewodnictwem Haliny Kochańskiej, Rada Sołecka na czele
z sołtysem Tadeuszem Malikiem, Gmina Chorkówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Grupy wieńcowe zgromadzone na placu obok
remizy OSP w asyście pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej
im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żeglcach przemaszerowały w barwnym korowodzie do
kościoła. O godz. 14.00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęła się Msza Św. Dożynkowa, której przewodniczył ks.
dziekan Jan Bielec - proboszcz z Parafii Św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie
w asyście ks. Wacława Sochy - proboszcza z Parafii Zręcin oraz ks. Prałata
Jana Luchowskiego - proboszcza z Parafii Żeglce. Po Mszy Św. również
nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na plac obok Domu Strażaka
w Żeglcach prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP z Iskrzyni pod
kierownictwem Wiesława Wojnara.
W Dożynkach Gminnych wzięło udział 15 Grup Wieńcowych
z terenu Gminy Chorkówka.
Uroczystość dożynkową zaszczycili swoją obecnością władze powiatu
krośnieńskiego, radni powiatu, przedstawiciele władz samorządowych
Gminy Chorkówka, radni gminy, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń
Wiejskich, liczni mieszkańcy gminy, powiatu i goście.
Grupy wieńcowe z poszczególnych miejscowości gminy prezentując się na
scenie ośpiewały i omówiły wieńce dożynkowe. Licznie zgromadzona
publiczność gromkimi brawami oklaskiwała występy grup wieńcowych.
Starostami Dożynek Gminnych byli mieszkańcy Żeglec: Beata Wityńska
i Janusz Gackowski. Grupy Wieńcowe złożyły bochny chleba na ręce wójta
Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego. Następnie wójt w asyście
przew. Rady Gminy Chorkówka Sebastiana Rogali, starostów dożynek
i sołtysa Żeglec podzielili chleby i poczęstowali uczestników.
Uroczystości Dożynkowej towarzyszyła wystawa płodów rolnych przygotowana przez Zofię
Trybus z PODR w Boguchwale - Zespół Doradców w Krośnie.
Po oficjalnej części Dożynek Gminnych zabawę
dożynkową prowadził zespół muzyczny
RYTM.
Organizatorzy składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
Dożynek Gminnych.
Grupy wieńcowe przed kościołem
GOK Chorkówka
Przemarsz korowodu dożynkowego do kościoła
Starostowie Dożynek Gminnych
Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez grupę wieńcową z Żeglec
Wieńce dożynkowe
Publiczność zgromadzona na uroczystości
Download

Untitled