Migracje
– zestawienie bibliograficzne w wyborze
Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku. Opis bibliograficzny poszczególnych pozycji wykonano głównie
na podstawie źródeł informacji pośredniej: baz komputerowych KAT i NOWA.
Opis jest zgodny z obowiązującymi normami:
PN - 82 / N - 01152.01: Opis bibliograficzny. Książki.
PN - 97 / N - 01152 - 2: Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
Zestawienie podzielone jest na części: książki, artykuły z czasopism i źródła elektroniczne.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.
1) Książki:
2) CASTLES, Stephen, MILLER, Mark J.
Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castles, Mark J. Miller ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – ISBN 978-83-01-16840-7
3) KACZMARCZYK, Paweł
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. - Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005. ISBN 83-235-0199-8 (WUW)
4) KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Zofia
Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Lublin : UMCS, 2009. ISBN 978-83-227-3061-4
5) Kobiety i młodzież w migracjach / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii
Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Warszawa : „Neriton”,
2005 .- M ISBN 83-89729-31-8
6) LIBERSKA, Barbara
Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się : drenaż mózgów / Barbara
Liberska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1977
7) MARYAŃSKI, Andrzej
Migracje w świecie / Andrzej Maryański. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1984. ISBN 83-01-05991-5
8) Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk.
Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. - ISBN 978-83-89501-71-4
9) Migracje : dzieje, typologia, definicje / red. Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański. - Wrocław :
UWr, 2006. - ISBN 978-83-229-2813-4
10) Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. - ISBN 978-83-233-2600-7
11) Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała ; [aut. Marta
Kindler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - ISBN 978-83-7383-337-1
12) Migracje powrotne Polaków : powroty sukcesu czy rozczarowania? / pod red. Krystyny Iglickiej ;
Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002. - ISBN 83-88594-12-5
13) Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac.
zostało przygotowane przez Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski ; recenzja Maciej Duszczyk. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr.
Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. – ISBN 83-89972-80-8
14) Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [red. Elżbieta Nowicka]. - Warszawa :
Urz. Kom. Integracji Europejskiej, 2004. - ISBN 83-89218-29-1
15) NIEDŹWIECKI, Dariusz
Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Dariusz Niedźwiecki. - Kraków : Nomos,
2010. - ISBN 978-83-7688-026-6
16) RYMARCZYK, Jan
Migracja siły roboczej do krajów EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] i jej konsekwencje
społeczno-gospodarcze / Jan Rymarczyk. - Poznań : Inst. Zach., 1986. - ISBN 83-85003-00-2
17) STOLA, Dariusz
Kraj bez wyjścia? : migracje z Polski 1949-1989 / Dariusz Stola ; Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2010. - ISBN 978-83-7629-238-0
18) SZCZYGIELSKA, Izabela
Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. - Warszawa
: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. - ISBN 978-83-235-0918-9
19) WAJDA, Kazimierz
Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego : 1850-1914 / Kazimierz Wajda; Polska Akademia
Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1969
20) WINIARCZYK - RAŹNIAK, Anna, RAŹNIAK, Piotr
Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Anna
Winiarczyk - Raźniak, Piotr Raźniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, 2012. ISBN 978-83-7271-702-3
21) Artykuły z czasopism:
22) „CAŁA Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacja rodzin
migrantów / Sylwia Urbańska // Kultura i Społeczeństwo. – 2010, nr 3, s. 61-88
23) CZAS wielkich przemieszczeń – źródła i następstwa / Maria Wardzyńska // Dzieje Najnowsze. –
1996, nr 1, s. 147-151
24) DZIECKO a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-15
25) EURORODZICE, eurodzieci / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7,
s. 43-44
26) EUROSIEROCTWO – problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 3-9
27) EXODUS zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2006, nr 18, s.
10-13
28) IMIGRANTKI w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja / Barbara Pasamonik // Kultura
i Społeczeństwo. – 2008, nr 2, s. 57-78
29) KONSEKWENCJE socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków / Jacek Kurzępa // Kultura
i Edukacja. – 2009, nr 1, s.14-36
30) LUDZIE nauki w Polsce – między mobilnością a migracją / Agnieszka Jeran // Kultura i Edukacja. –
2008, nr 4, s. 7-28
31) MIĘDZYNARODOWY system bezpieczeństwa, a podstawowe problemy polityki migracyjnej państwa
polskiego po 1989 roku w świetle konstytucji i zobowiązań międzynarodowych / Andrzej Studziński
// Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa. - 2010, nr 1, s. 123-130
32) MIGRACJA ludności z północnej Europy do krajów śródziemnomorskich / Witold Wilczyński //
Geografia w Szkole. – 1997, nr 1, s. 3-7
33) MIGRACJA w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska //
Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3-4, s. 77-85
34) MIGRACJA zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 16-21
35) MIGRACJA zarobkowa – zagrożenia dla więzi małżeńskiej / Małgorzata Wyżlic // Cywilizacja. – 2010,
nr 32, s. 128-137
36) MIGRACJE, ich przyczyny i skutki. Scenariusz lekcji geografii w ZSZ / Aleksandra Kozuba // Geografia
w Szkole. – 2004, nr 3, s.28-29
37) MIGRACJE ludności a przemiany społeczne w Polsce po II wojnie światowej / Krystyna Kersten //
Wiadomości Historyczne. – 1994, nr 1, s. 1-9
38) MIGRACJE międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 10, s. 21-26
39) MIGRACJE powrotne w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej / Jadwiga Plewko //
Cywilizacja. – 2012, nr 41, s. 164-171
40) MIGRACJE wczoraj i dziś / Agnieszka Zielińska // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 4, s. 11-15
41) MIGRACJE zagraniczne zagrożeniem dla Funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s 57-59
42) MIGRACJE zarobkowe do Irlandii – fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska // Polityka Społeczna.
– 2007, nr 1, s. 19-24
43) MIGRACJE zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej / Ewa Flaszyńska // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 3, s. 105-110
44) MIGRACJE zarobkowe w województwie mazowieckim – komunikat z badań / Ewa Flaszyńska //
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 1, s. 51-57
45) MŁODZI „uwięzieni”. Bezdroża {nie}zależności na drodze do dorosłości / Mariola Racław // Więź. –
2012, nr 11-12, s. 32-48
46) OBRAZ życia społecznego z perspektywy młodych emigrantów z Polski. Kraj emigracji a kraj własny
/ Andrzej Podgórski // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 1, s. 98-121
47) OPIEKA społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice
w Polsce / Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha // Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 1, s. 192-217
48) OPINIE studentów na temat integracji europejskiej // Monitor Europejski. – 2005, nr 14, s. 66-88
49) POLSKIE migracje zarobkowe do Skandynawii w latach 1892-1940 / Bolesław Hajduk // Rocznik
Gdański. – 1997, nr 2, s. 183-119
50) POLSKI moduł kulturowo-edukacyjny w migracyjnych programach integracyjnych / Maria
Małaśnicka-Miedzianogóra // Język Polski w Gimnazjum. – 2012-2013, nr 4, s. 22-34
51) SŁUŻĄCA, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście
retradycjonalizacji instytucji / Anna Rosińska-Kordasiewicz // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 2,
s. 79-109
52) TRANSNARODOWOŚĆ, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne
badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach / Karolina Bielenin-Lenczowska // Kultura i
Społeczeństwo. – 2010, nr. 3, s. 209-223
53) TROSKA o naród na emigracji / Andrzej Zwoliński // Cywilizacja. – 2010, nr 32, s. 18-29
54) WIELKA Emigracja XXI w. / Marta Anacka // Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, wydanie specjalne,
s. 12-15
55) WSPÓŁCZESNE migracje na świecie / Marek Więckowski // Geografia w Szkole. – 2009, nr 2,
wydanie specjalne, s. 12-19
56) WYBRANE uwarunkowania gotowości migracyjnej ponadgimnazjalistów. Komunikat z badań /
Ireneusz Bochno // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 12, s. 10-13
57) ZJAWISKO migracji a występowanie stresu akulturacyjnego / Jerzy Stochmiałek // Praca Socjalna. –
2013, nr 4, s. 3-17
58) ZMIANY ludnościowe na świecie / Florian Plit // Geografia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 8-15
59) ZNACZENIE migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn / Izabela Grabowska-Lusińska. – 2013,
nr 3, s. 85-108
60) Źródła elektroniczne
61) Badanie rynku na potrzeby projektu „Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość
kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim”, Priorytet VIII, Działania 8.1., Poddziałania
8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Raport cząstkowy z IV etapu:
62) T.8 -Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej, charakter
mobilności regionalnej pracowników. [on line]. [przeglądany 11 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://www.wup.kielce.pl/pokl/files/T_8_Migracje_wersja%20ostateczna.pdf
63) Ekonomiczne aspekty migracji / Krzysztof Markowski [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://pracownik.kul.pl/files/10246/public/Artykuly/Ekon_aspekty.pdf
64) Lekcja 11. Dlaczego zmniejsza się liczba ludności Polski? Rozwój ludnościowy Polski na tle Unii
Europejskiej : skutki migracji zagranicznych. [on line]. [przeglądany 11 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://ematura.edu.pl/raporty/EM_II_G_11/skutki_migracji_zagranicznych.html
65) Migracja ludności. [on line]. [przeglądany 11 czerwca 2014]. [on line]. Dostępny w:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci
66) Emigracyjny efekt domina, czyli dlaczego wciąż wolimy żyć za granicą? / Małgorzata Święchowicz.
[on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w: http://polska.newsweek.pl/liczba-polakow-
na-emigracji-powody-emigracji-polakow-emigracja-zarobkowa-polacy-za-granica-newsweekpl,artykuly,282588,1.html
67) Migracja ludności /Katarzyna Śniatkowska.[on line]. [przeglądany 11 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://geografia.na6.pl/migracja-ludnosci
68) Migracje na świecie / Kinga Białek. [on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/m3_migracje_na_swiecie.pdf
69) Przyczyny i skutki migracji na świecie. [on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://elstudento.org/articles.php?article_id=3247
70) Przyczyny Migracji. [on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://geomatura.pl/index.php/artykuly/geografia-ekonomiczna/43-migracjeludnosci.html?start=2
71) Raport cząstkowy z badań: wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem
migracji – analiza w województwie śląskim : skala migracji na Śląsku – badanie mieszkańców woj.
śląskiego w wieku produkcyjnym. [on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny w:
http://www.migracje.otawagroup.pl/pliki/2010/01/2010-09-08-1_KG.pdf
72) Skutki migracji - pozytywne i negatywne – WOS. [on line]. [przeglądany 12 czerwca 2014]. Dostępny
w: http://eszkola.pl/wos/skutki-migracji-8181.html
Gdańsk, 2014-06-12
Zestawienie sporządziła:
Ewa Podumis
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
PBW w Gdańsku
Download

PADEW NARODOWA - Urząd Statystyczny w Rzeszowie