BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
PEDAGOŠKI ZAVOD
TUZLANSKOG KANTONA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
PEDAGOGICAL INSTITUTE TUZLA
CANTON
IZVJEŠTA J
O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA TUZLANSKOG KANTONA
ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013. GODINE
Tuzla, mart 2014. godine
1. UVOD
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je samostalna upravna organizacija koja obavlja stručne
poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga koncepcije odgojno-obrazovnih ustanova, stručnopedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova, uže stručni nadzor nad radom odgajatelja,
nastavnika, stručnih saradnika i saradnika, praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojnoobrazovnog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i druge poslove koji su
proistekli iz obaveze propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom
odgoju i obrazovanju, Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju, Pedagoškim standardima i
normativima, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i drugim
podzakonskim aktima.
Prema sistematizaciji radnih mjesta, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona (u daljem
tekstu: Zavod) od ukupno sistematizovana 23 radna mjesta državnih službenika, uposleno je 15
službenika, od kojih su 12 savjetnici za oblast obrazovanja, 1 stručni savjetnik za opće i pravne
poslove, sekretar i direktor. Pored toga, u Zavodu su zaposlena 4 namještenika: viši samostalni referent
za finansijsko-računovodstvene poslove, viši referent-sekretarica, domar-kurir-vozač, a pomoćni
radnik-kafe kuharica-spremačica se nalazi na evidenciji u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih
organa Tuzlanskog kantona.
2. PODRUČJA RADA PEDAGOŠKOG ZAVODA
Posebna pažnja u 2013. godini bila je usmjerena na poslove iz oblasti: stručnog usavršavanja
nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i menadžmenta škola, nastavka reformskih promjena
obrazovnog sistema u osnovnim i srednjim školama na području TK, organizaciji i izvođenju
takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, organizacije polaganja stručnih ispita nastavnika, profesora,
stručnih saradnika i saradnika, te odgajatelja u obrazovnim ustanovama, organizaciji i polaganju
eksterne mature u općim gimnazijama, planiranju i izvođenju vrednovanja škola TK, održavanju
seminara, općeg i užestručnog nadzora, osavremenjavanju i poboljšanju kvaliteta nastave kroz
individualno i kolektivno usavršavanje službenika Zavoda i nastavnog osoblja ustanova obrazovanja,
saradnje sa nevladinim organizacijama, univerzitetom, lokalnom zajednicom, učeničkim i roditeljskim
asocijacijama.
U okviru rada Zavoda obuhvaćeno je i inoviranje nastavnih planova i programa na svim nivoima
obrazovanja posebno u okvirima I, II i III trijade devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, evaluaciji
nastavnog procesa kroz praćenje realizacije nastavnih planova i programa, posebno u onim segmentima
u kojima se vrše određene promjene NPP – devetogodišnje obrazovanje, uključivanje u procese
implementacije EUVET – 4 programa za srednje stručno obrazovanje, kulturne i javne djelatnosti,
saradnje PZ sa pedagoškim zavodima BiH, te saradnji sa organizacijama u zemljama EU. Nezaobilazni
dio rada su i davanje stručnih mišljenja za imenovanje direktora predškolskih ustanova, osnovnih i
srednjih škola, te ostalih stručnih mišljenja iz djelatnosti koje su u nadležnosti Zavoda, saradnje sa
Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.
Zavod je aktivno učestvovao u utvrđivanju prijedloga novog Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju i prijedloga izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i drugih poslova iz
oblasti normativne djelatnosi u oblasti obrazovanja, na području Tuzlanskog kantona.
Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzla, sačinjen je na osnovu Godišnjeg programa rada
Pedagoškog zavoda za 2013. godinu, za period januar – decembar 2013. godine. Izvještajem su
obuhvaćene i aktivnosti koje su proistekle iz zahtjeva i potreba Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta TK, te iz materijala koji su neposredno proslijeđeni Zavodu od strane drugih
organizacija, udruženja i institucija sa i izvan Tuzlanskog kantona.
2.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U skladu sa planom seminara za 2013. godinu, realizirani su slijedeći seminari:
„Praćenje, vrednovanje, provjeravanje znanja i ocjenjivanje učenika“, u mrežama škola. Obaveza je
da se seminarom obuhvati po nekoliko nastavnika iz svake osnovne i srednje škole.
“Zavičajna geografija” seminar za 35 učesnika – nastavnika osnovnih škola
“Klimatske promjene” – seminar za 31 učesnika
“Digitalna kartografija” – seminar za 15 učenika
“Ishodi učenja: Standardi učeničkih postignuća” – edukacijom obuhvaćeno 98 učesnika
Realizacija seminara u oblasti inkluzije uz podršku i saradnju sa nvo “Duga – Sarajveo”
Značaj, organizacija i vođenje pedagoškog kartona djeteta/ učenika,
Seminar za nastavnike predškolske ustanove, osnovne i srednje škole :“ Vođenje pedagoškog
kartona“,
“Zdravstveni aspekti nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja“ u trajanju od jednog dana“ i „Uloga
nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u revitalizaciji sporta u TK“,
Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u srednjim školama koje rade po EUVET-u. Obaveza je da se
seminarom obuhvati po nekoliko nastavnika iz svake stručne i tehničke škole koje rade po EUVETmetodologiji,
„Uvod u inkluzivno obrazovanje sa osvrtom na djecu sa tjelesnim oštećenjima'' i ''Inkluzivno
obrazovanje- saradnja roditelja, nastavnika i stručnih saradnika'',
„Rad u osnovnim školama po pitanju inkluzivnog obrazovanja“.
Seminari za nastavnike građanskog obrazovanja u osnovnim i demokratije i ljudskih prava u
srednjim školama,
Seminar za pedagoge srednjih škola “Saradnja škole i porodice”
Seminar za nastavnike osnovnih škola “Portfolij učenika i nastavnika”
Seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava na temu “Etika i korupcija” organizovan u
saradnji sa CCI Tuzla,
Seminar za nastavnike razredne nastave na temu “Religijska kultura u osnovnim školama”,
realizovan u saradnji sa UG Amica Educa” Tuzla.
Seminar za sekretare osnovnih i srednjih škola – primjena priručnika “Obuka školskih odbora”.
Seminar na temu ''Inicijalna procjena i prilagođeni programi'' za nastavnike razredne i predmetne
nastave. Učestvovala 24 nastavnika.
U JU OŠ ''Duboki potok'' održan susret sa nastavnicima na temu ''Djeca sa teškoćama u razvojuneke karakteristike'' za nastavnike razredne i predmetne nastave. Učestvovalo 20 nastavnika.
Seminar na temu ''Inicijalna procjena i prilagođeni programi'' za nastavnike razredne i predmetne
nastave.
Seminar na temu ''Prilagođeni programi za djecu oštećenog sluha'' za nastavnike razredne i
predmetne nastave. Učestvovalo 24 nastavnika
Dvodnevni seminar na temu ''Prilagođeni programi za učenike s intelektualnim smetnjama''.
Ukupan broj učesnika je 21.
•
•
•
•
•
•
Dvodnevni seminar na temu ''Prilagođeni programi za učenike s intelektualnim smetnjama. Ukupan
broj učesnika 43.
Dvodnevni seminar na temu ''Prilagođeni programi za učenike s intelektualnim smetnjama''..
Ukupan broj učesnika 78.
Dvodnevni seminar na temu ''Prilagođeni programi za učenike s intelektualnim smetnjama''.
Ukupan broj učesnika 59.
Dvodnevni seminar za defektologe zaposlene u redovnim školama i vrtićima na temu ''Timski rad i
uloga defektologa u školama''. Ukupan broj učesnika 19.
Seminar za odgajatelje iz JU ''Naše dijete''. Tema seminara je ''Uvod u inkluzivno obrazovanje''.
U JUOŠ ''Humci'realizovana radionica sa učenicima, obzirom da tu školu pohađa slijepi učenik.
Tom prilikom su prisustvovale prof.dr. Amela Teskeredžić ( Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) i
Tifa Tučić ( Udruženje građana oštećenog vida).
2.2. STRUČNI NADZOR NAD RADOM ŠKOLA
Zaduženi savjetnici za mreže škola su održali najmanje po dva sastanka u mrežama škola za koju su
zaduženi, gdje su učestvovali u radu aktiva direktora iz svojih mreža na identificiranju i rješavanju
mnogobrojnih problema.
U svom radu Zavod ima nadležnost praćenja, nadzora, savjetovanja i davanja svake druge podrške
obrazovnim instituicijama u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području
Tuzlanskog kantona.
Tabela 1. Struktura subjekata PZTK u praćenju, nadzoru i savjetovanju i pružanju podrške
Broj institucija Broj učenika/polaznika
11
1644
87
45473
33
24145
131
71461
Institucija
Predškolske institucije
Osnovne škole
Srednje škole
Ukupno
Broj zaposlenih
138
3479
1923
5540
Organizovan je opći i užestručni nadzor u osnovnim i srednjim školama, kako je to prikazano u
sljedećoj tabeli:
Opći nadzor nad radom škola
Užestručni
nadzor
nad
radom
nastavnika
1.
JU
OŠ
„Brčanska
Malta“
Tuzla
Osnovne škole
2.
3.
4.
5.
Srednje škole
JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla
JU OŠ „Jala“ Tuzla
JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla
JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla
40
KŠC Tuzla
UKUPNO:
Tabela 2: Pregled ostvarenog nadzora nad radom škola i nastavnika
5
Opći i užestručni nadzor se odvija u otežanim uslovima, jer je broj stručnih savjetnika znatno smanjen
u odnosu na raniji period i svake godine je sve manji, a nadležnosti Zavoda, izdavajanjem Zavoda u
samostalnu upravnu organizaciju, su znatno proširene. Zato su angažovani spoljni saradnici u procesu
posjete i praćenja časova, što može biti diskutabilno sa aspekta valjanosti, a naročito kvaliteta procesa
nadzora i savjetovanja (zbog kontinuiteta), ali i zbog činjenice da poslove osnovne djelatnosti Zavoda,
kao organa državne službe, obavljaju lica kao spoljni saradnici.
Međutim, proces posmatranja, usmjeravanja i savjetovanja nastavnika i menadžmenta obrazovnih
institucija se provodio kroz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opći nadzor nad radom predškolskih ustanova
Posjete ogledno-uglednim časovima
Nadzor na provođenjen vanrednih ispita u srednjim školama
Vanredni užestručni nadzor nad radom nastavnika, po potrebi i pozivu
Organizacija seminara za nastavnike u okviru mreže škola koristeći resurse škola
Nastavnici i direktori iz mreža škola su angažovani i u poslovima analiza NPP, izradi stručnih
mišljenja i izradi izmjena i dopuna NPP.
Rad sa Aktivom direktora mreže osnovnih i srednjih škola na rješavanju aktualne problematike
rada škola: realizacija godišnjeg programa rada škola, priprema i organizacija upisa učenika u
prvi razred, organizacija nastave.
Obavljanje stručnih ispita u školama
Obavljanje seminarskih aktivnosti u školama u njihovoj organizaciji i uz participaciju
savjetnika iz Zavoda i angažovanja vanjskih saradnika sa univerziteta.
2.3. OSTALI OBLICI SARADNJE SA ŠKOLAMA
Priprema i održavanje sjednica u mrežama škola u koordinaciji sa direktorima škola
Rad sa Aktivom direktora mreže osnovnih škola na rješavanju aktualne problematike rada
škola: realizacija Godišnjeg programa rada škola, priprema i organizacija upisa učenika u prvi
razred, organizacija nastave i primjena zakonskih važećih propisa u radu škola koji nadziru
Organizacija promocije reztultata nagrađenih učenika u takmičarskim aktivnostima
Organizacija i realizacija manifestacije posvećene učenicima generacije
Vanredne posjete školama, saradnja sa direktorima škola, instruktivno djelovanje na planiranju i
programiranju rada
Uspješno je završena aktivnost organizacije i realizacije mature u gimnazijama Tuzlanskog
kantona
Sastanak sa direktorima OŠ i SŠ TK i predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta
Sastanci sa romskim udruženjima o realizaciji projekata o Romima
Sastanak sa direktorima srednjih škola i gimnazija – organizacija mature
Rad na dokumentima mature
Rad na dokumentima oko organizacije sastanka KMK i direktora gimnazija oko mature
Rad u mreži škola, prikupljanje podataka, izrada izvještaja i analiza, periodični sastanci
Rad na stvaranju pozitivne pedagoške klime u školama u mreži i pomoć pri rješavanju nastalih
konfliktnih situacija
2.4. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE EKSTERNE MATURE U OPĆIM GIMNAZIJAMA
Rad na organizaciji mature u 2013. godini je započeo pravovremeno. Na raspolaganju su bili entuzijasti
– članovi maturalnih kantonalnih organa iz redova Univerziteta, škola, ministarstva, a naročito
Pedagoškog zavoda TK, koji je bio logistička baza za izvođenje mature 2013. godine.
Plan i dinamika pripreme i izvođenja mature 2013. godine
Formirnje Kantonalne maturalne komisije (KMK)
Sastanci KMK
UpoznavanjeKantonalnihpredmetnihkomisija(KPK) saciljevima,
zadacima i ulogama u procesuizvođenjapolaganjamature
Informativni sastanci sa direktorima i nastavnicima u općim
gimnazijama o obavljanju eksterne mature, ciljevima i zadacima svih
učesnika u tom procesu,
Sortiranje i sistematizovanje ispitnih materijala od strane Kantonalne
predmetne komisije po nivoima i predmetnim oblastima
Izrada šifrarnika i baze podataka škola, učenika, predmetnih profesora
i maturskih predmeta u cilju efikasnog prijavljivanja za polaganje
mature, te planiranja mature i izvještavanja o rezultatima maturskih
ispita
Izrada ispitnih materijala od strane Kantonalnih predmetnih komisija
Prijavljivanje učenika za maturski ispit za ispitni rok: juni 2012.
Unos i ažuriranje podataka
Formiranje i obukaŠkolskihmaturalnihkomisija
Formiranje liste dežurnihnastavnika na maturi i izradauputstva o
dežurstvu na maturi
Formiranje liste ocjenjivača i pratećaobuka o ocjenjivanju
Ispitni rok, juni 2013
Izrada tri primjerka testova iz svih predmeta i Testa općeg znanja
Priprema spiskova učenika za polaganje mature
Tehnička priprema i štampa testova za maturu
Priprema šifrarnika i način šifriranja učenika i škola
Obavljanje Testa općeg znanja cca 1000 učenika
Rad ocjenjivača na ispravljanju testova općeg znanja
Dešifriranje radova i unos rezultata u bazu podataka,
Objavljivanje rezultata Testa općeg znanja
Razmatranje pristiglih žalbi i priogovora učenika
Priprema šifrarnika i način šifriranja za druga dva predmeta
Polaganje druga dva ispita iz grupe izbornih predmeta
Ispravljanje, dešifriranje radova i unošenje rezultata u bazu podataka
Objavljivanje rezultata
Razmatranje i rješavanje pristiglih žalbi i prigovora učenika
Objavljivanje konačnih rezultata mature juni 2013
Analiza rezultata mature KMK i dostavljanje izvještaja MNKS TK
KonsultacijesaAgencijom predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje.
I. 2013
kontinuirano
II. 2013.
II-III. 2013
IV. 2013.
V. 2013
IV -V. 2013
IV. 2013.
VI-V. 2013
VI-V. 2013
IV-V. 2013.
IV-V. 2013.
V. 2013.
V. 2013.
V. 2013
V. 2013.
V. 2013.
V. 2013
V-VI. 2013
V. 2013.
VI. 2013
V. 2013
VI. 2013
VI. 2013
VI2013
VI. 2013
VI. 2013
VI. 2013
Kontinuirano
Nakon donošenja plana aktivnosti, Pedagoški zavod TK je počeo sa pripremom logističke podrške za
materijalno i finansisjskoobezbjeđenje:
• Obezbjeđenje auta za odvoz i dovoz ispitnog materijala,
• Obezbjeđivanje goriva za upotrebu auta
• Nabavka papira (cca 60 mila)
• Toneri za kopir aparate
• Ugovaranje i realizacija servisa za kopir aparate
Izrađen je prijedlog Budžeta mature koji je proslijeđen nadležnom ministarstvu na dalju proceduru
obezbjeđenja podrške provođenju mature. Sa kvalitetom finansijske podrške se ne može biti
zadovoljno. Troškovi održavanja maature, iako veoma mali, ne podmiruju se na vrijeme. Svjedoci smo
da oni nisu podmireni ni na kraju 2013. godine.
2.4.1. Baza podataka
I ove godine je kao platforma za kompletan menadžment mature korištena web stranica
www.ematura.pztz.ba specijalno formirana za kreiranje povoljnog okruženja za planiranje i izvođenje
mature, te oglašavanja rezultata mature. Baza podataka je pokazala svoje prednosti, na osnovu
istraživanja među učenicima – maturantima 2006-2013.godine, gdje je ovakvim pristupom
obezbijeđena funkcionalnija razmjena informacija, transparentnost, mogućnost brzog reagovanja na
uspjeh na maturi putem podnošenja prigovoraitd.I ove godine su se uočile poteškoće u učitavanju
podataka na servr vlade TK, što je uzrokovano lošim telefonskim linijama sa Pedagoškim zavodom
TK.
Kad je u pitanju izrada ispitnih materijala, ove godine je učinjen korak naprijed, kada je u pitanju
validost i pouzdanost testova za polaganje Testa općeg znanja, kao eliminatornog ispita u maturskom
ispitu.
Naime, zahvaljujući našim informatičarima, uspjelo se upotrebom kodiranmja pripremiti nekoliko
kombinacija testa sa istim zadacima, ali različitih poredaka u odgovorima, što sprječava prepisivanje.
Kada se uzme u obzir elektronsko čitanje rezultata sa ocjenjivačkog lista, gdje je ljudski faktor u
ispravljanju radova izbjegnut, onda se može zaključiti da validnost i kredibilitet rezultata mature ide
uzlaznom putanjom. U rezultatima će se vidjeti kako je to imalo posljedice na prosječnu ocjenu na
TOZ-u u odnnosu na prošli period.
Na osnovu iskustva iz prošlih godina i mogućnostima koje nudi baza podataka i temeljnoj analizi
prijava učenika, uspjelo se napraviti plan za polaganje mature koji je bio smješten u 4 ispitna dana, što
je optimalno.
Zbog uštede u troškovima podrške maturi (gorivo, angažiranje vanjskih saradnika) Pedagoški zavod TK je
sačinio raspored polaganja mature i koordinacije izvođenja mature za svakog nastavnika. Raspored polaganja sa
spiskovima učenika po predmetima i učionicama su na vrijeme odaslani školama, koje su, po uputstvu KMK-je,
bile dužne da navedene spiskove učine učenicima vidljivim, zbog uočavanja i ispravljanja eventualnih propusta
u izradi spiskova. Zbog nedostatka novca, dežurni su, po pravilu, uzimani iz susjednih općina, što je bio
ograničavajući faktor.
2.4.2. Pregled konačnog uspjeha maturanata po školama u junskom roku 2013. godine
Broj
maturanata
MSŠ Banovici
47
MSŠ Doboj-Istok
24
Gimnazija MKGračanica
99
Gimnazija MN Gradacac
125
MSŠ Kalesija
30
MSŠ Kladanj
42
Gimnazija Lukavac
91
MSŠ Srebrenik
44
Gimnazija IM Tuzla
85
Gimnazija MS Tuzla
201
Gimnazija Živinice
89
UKUPNO
877
Škola
Završili
maturu
47
24
99
125
30
42
90
44
84
200
89
871
Prosječan
Broj
uspjeh
negativnih
4,28
0
4,13
0
4,10
0
3,82
4
2,17
11
3,19
3
4,11
1
4,14
0
3,60
4
4,13
9
4,10
1
4,15
32
Procenat
prolaznosti
100
100
100
96,80
63,30
92,85
100
100
98,82
99,50
98.87
95,66
Tabela 4. Pregled konačnog uspjeha maturanata po školama u junskom roku 2013. godine
2.4.3. Sumaran pregled prijava i rezultata na maturi po predmetima-za sve škole
Broj
pregledanih
871
222
126
105
212
197
122
197
213
Prosječna
ocjena
3,73
4,20
4,32
4,10
4,19
3,73
4,48
3,43
4,27
Broj
negativnih
9
1
0
0
0
13
1
7
0
Procenat
prolaznosti
98,96
99,54
100,00
100,00
100,00
93,40
99,22
99,54
100,00
105
228
5
105
3,94
4,80
4,66
7
0
0
96,92
100,00
100,00
2631
2613
4,15
38
98,54
Naziv
predmeta
TOZ
Biologija
BHS
Filozofija
Historija
Matematika
Engleski jezik
Fizika
Geografija
Broj
testova
Hemija
Njemački jezik
Sociologija
228
UKUPNO
877
228
129
105
218
197
124
197
218
5
Tabela 5. Sumaran pregled prijava i rezultata za maturu po predmetima
2.4.5. UPOREĐIVANJE REZULTATA NA MATURAMA OD 2006 – 2013. GODINE
Uvidom u Izvještaje o polaganju mature, koji se radio za sve provedene mature od 2006. godine pa sve
do danas, moguće je napraviti sumarni pregled podataka o svim atributima izvještaja. Komparativna
analiza pokazuje kretanje rezultata mature u odnosu na svih šest godina.
Pregled podataka sa matura 2006-2013. godine
Eksterna matura TK
2006.
godine
2007.
godine
2008.
godine
Brojučenika
921
959
1029
Pristupilopolaganjumat.
897
941
1023
Prosječna ocjena mature
4,37
3,95
3,98
Prolaznost na mature (%)
99,52
99,72
99,02
Broj prigovora učenika
34
52
69
Prosječna ocjena održanih matura po predmetima
Test općeg znanja
4,15
3,66
3,99
Biologija
4,61
4,16
4,14
Maternji jezik
4,89
3,95
4,14
Engleski jezik
4,14
4,19
3,71
Filozofija
4,50
4,77
3,57
Fizika
4,65
4,49
3,62
Geografija
4,49
4,51
4,56
Hemija
4,48
4,34
4,28
Historija
4,56
3,64
3,26
Informatika
4,28
3,64
Matematika
4,52
4,27
4,40
Njemački jezik
4,65
3,62
3,79
Psihologija
4,10
3,91
Sociologija
3,97
4,07
4,38
Ekonomija, pod. i men.
4,84
3,81
2009.
godine
2010.
godine
2011.
godin
a
2012.
godin
a
2013.
godin
a
951
944
4,06
99,15
40
989
988
4,33
99,90
15
966
956
4,22
99,96
66
753
746
4,28
99,06
877
871
4,15
96,33
3,98
3,40
4,49
3,85
4,66
3,76
4,58
4,23
3,61
4,18
2,45
4,38
4,37
4,45
4,11
3,53
4,33
4,26
4,03
4,59
4,37
4,64
4,72
-
3,80
4,48
3,70
3,56
3,45
4,51
4,47
3,77
4,45
4,14
3,10
4,68
-
4,16
3,83
4,81
3,71
3,77
4,09
4,30
3,64
4,40
4,22
3,84
4,84
-
3,73
4,20
4,32
4,08
4,10
3,43
4,27
3,94
4,19
3,73
4,80
4,67
-
Tabela 1.Sumaran pregled rezultata sa obavljenih matura, maj-juni 2006 – 2013. godine
4,66
-
Graf 2. Pregled prosječnih ocjena mature 2006 - 2013. godine
Uporedni pokazatelji prosječnih ocjena TOZ i svih izborih predmeta, 2006-2013.
Smatramo da resurs koji posjeduje TK, kada je u pitanju planiranje i provođenje eksterne mature, nije
dobro (skoro nikako) iskorišten od državne Agencije (APOSO), pogotovo, što se na nivou države
provode projekti sa ovom tematikom, gdje bi iskustva procesa eksternog vrednovanja ishoda učenja
mogla dobro doći, jer je to zaživjelolo i postalo dio školske kulture u gimnazijama TK, bez ikakvih
otpora zainteresiranih steikholdera.
2.5. REALIZOVANI PROJEKTI I MANIFESTACIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekat održavanja takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog
kanotna iz predmetnih oblasti
EU VET 4 – Izrada standarda zanimanja za porodicu zanimanja“Poljoprivreda i prerada hrane“.
Organizacija i provođenje eksterne mature
Projekat KulturKontakt “Tour.reg” za turističko-ugostiteljske struke u BiH,
Projekat KulturKontakt “Poduzeća za vježbu”, ekonomske škole u BiH,
Istraživanje o zadovoljstvu učesnika o obavljenoj maturi za opće gimnazije 2013. godine
Istraživanje, povratne informacije škola o stanju u obrazovanju i preporukama za poboljšanje
stanja,
Vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola
Projekat obuke direktora, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika obrazovnih institucija
Organizacija akademije u povodu 5. Oktobra –Svjetskog dana učitelja
Organizacija akademije –Nagrađeni učenici
„Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornografije u BiH“ radionica u organizaciji
MFS-EMMAUS i Ministrastva sigurnosti BiH, policijskih agencija i pod pokroviteljstvom
organizacije Save the Children i OAK Fondacije.
„Mapa puta za izradu standarda zanimanja“, seminar EU VET 4 BiH
Istraživanje humanitarnog prava Bosna i Hercegovina-Srbija-Hrvatska (IPA)
Realizacija projekta “Obrazovanje po mjeri djeteta na području Tuzlanskog kantona – BiH na
putu ka EU” u saradnji sa Save the Children, koja će biti nastavljena i u 2014. godini.
U saradnji sa UG ''Duga'' Sarajevo realizovan projekat ''Unapređenje inkluzivnog obrazovanja
na području TK'' .
Projekat ''Nastavnici nosioci promjena'' realizovan u saradnji sa udruženjem za socijalna istraživanja
„Promenta“ iz Sarajeva je omogućio učešće osam nastavnika i direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje
osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla.
Tokom 2013. godine je započeo projkat ''Stvaranje pretspostavki za inkluzivno obrazovanje u Tuzli'' i
realizuje se u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija ''DUGA'', Sarajevo.
Projekat '' Who am I, who are you: European citizenship and intercultural dialogue se realizuje u
saradnji sa Općinom Tuzla i organizacijsom ‘’Futura’’ iz Italije
Tokom 2013.godine je započeo projkat ''Strvaranje pretspostavki za inkluzivno obrazovanje u Tuzli'' i
realizuje se u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija ''DUGA'', Sarajevo.
Projekat '' Who am I, who are you: European citizenship and intercultural dialogue se realizuje u
saradnji sa Općinom Tuzla i organizacijsom ‘’Futura’’ iz Italije
2.6. AKTIVNOSTI NA STVARANJU PRETPOSTAVKI ZA VEĆI OBUHVAT
PREDŠKOLSKIM ODGOJEM DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Potpisivanjem protokola o razumijevanju između Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i
sporta i Save the Children o realizaciji prijekta „OBRAZOVANJE PO MJERI DJETETA- BIH NA
PUTU KA EU“ u okviru kojeg se realizuje i projekat pod nazivom “Rani rast i razvoj” naišlo je na
odobravanje u svim lokalnim zajednicama (općinama) na području Tuzlanskog kantona. Posebno treba
istaknuti trud i zalaganje općina gdje nema predškolskih ustanova (Kalesija, Sapna, Teočak i Čelić) u
kojima djeca predškolskog uzrasta nisu obuhvaćena bilo kojim oblikom predškolskog odgoja. Posjetom
predstavnika Zavoda svim načelnicima općina na poručju TK nastojalo se ukazati na značaj realizacije
Programa kao i značaj materijalne podrške koju obezbjeđuje Save the Cildren u vidu opremanja
učionica namještajem i didaktičkim sredstvima. Značajnim smatramo podatak da općine: Kalesija,
Sapna, Teočak, Čelić, Doboj Istok, Banovići i Tuzla u 2013. godini nisu imale predviđena sredstva za
realizaciju Programa, ali da ih je ovaj projekat potakao na aktivnosti iznalaženja dodatnih sredstava za
obezbjeđenje plaća nastavnicima koji će realizirati Program za djecu u godini pred polazak u školu.
Realizacijom projekta RiR, kako samim pohađanjem djece tako i medijskom podrškom došlo je do
značajnog jačanja svijesti o značaju pohađanja programa odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred
polazak u školu. Ovo povećanje svijesti kod roditelja se ogleda u tome što su roditelji dovodili djecu iz
drugih područnih škola kao npr. OŠ „Gračanica“ – Područna škola „Svojat“ u prvi razred je upisan 21
učenik, a program u godini pred polazak pohađa 32 djece odnosno program pohađaju i djeca iz drugih
područnih škola koju roditelji dovoze čak 3-4 kilometra od mjesta stanovanja.
Realizacijom ovog projekta u ovoj kao i u naredne dvije godine stvaraju se realne pretpostavke da se
pedagoške 2014/2015.godine izvrši potpuni obuhvat obaveznim predškolskim odgojem i obrazovanjem
za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, što je i zakonska obaveza.
OBUHVAT DJECE PREDŠKOLSKIM ODGOJEM I OBRAZOVANJEM U GODINI PRED
POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU NA PODRUČJU TK
Broj djece obuhvaćen odgojno-obrazovnim programom u godini pred polazak u
školu (djeca rođena od 01.09.2006-31.08.2007.god)
Broj
djece
Pohađaju
program u
Pohađaju program
Predškolska
obuhvaćen
godini
pred
polazak
u
u godini pred
Upisani
ustanova
cjelovitim
školu (Bez djece koja
polazak u školu u
UKU u prvi % obuhvata
programom u
pohađaju program u
u okviru projekta
razred
PNO
predškolskoj
okviru projekta
„Obrazovanje po
ustanovi
Tuzla
Banovići
Doboj Istok
Kladanj
Lukavac
Gračanica
Gradačac
Srebrenik
Živinice
Kalesija
Sapna
Teočak
Čelić
332
8
14
10
26
35
30
21
46
/
/
/
/
522
Tabela 1.
„Obrazovanje po mjeri
djeteta u TK“)
12,7 %
57
10
0
26
55
380
100
36
179
/
/
/
/
843
20,5%
mjeri djeteta u
TK“
146
24
65
68
47
72
50
56
90
151
44
32
68
913
22,2%
535
42
79
104
128
487
180
113
315
151
44
32
68
2278
922
238
99
104
324
487
395
422
590
316
70
52
85
4104
58
17,6
79,8
100
39,5
100
45,6
26,8
72,2
47,8
62,9
61,5
80
55,6
Iz podataka prezentiranih u tabeli 1. Može se uočiti da je broj djece u godini pred polazak u školu koji je
uključen u redovan program predškolskih ustanova 522 ili 12,7% od ukupno 4104 djece upisane u prvi razred
osnovne škole. Broj djece koja pohađaju program predškolskog odgoja i obrazovanja je 843 ili 20,5%, te 913
djece ili 22,2% koja su uključena u okviru projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK- RiR“. Značajnim
smaramo uključivanje djece u općinama koje nemaju predškolsku ustanovu a to su: (Kalesija sa 47,8% uključene
djece, Teočak 61,5%, Sapna 62,9% do općine Čelić gdje se sa opremanjem tri učionice uključeno 68 djece ili 80
%.
RASPORED UČIONICA I BROJ DJECE OBUHVAĆEN OBAVEZNIM PROGRAMOM U GODINI PRED
POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU U OKVIRU PROJEKTA „OBRAZOVANJE PO MJERI DJETETA U TK“
BROJ DJECE
Br.uči
DIREKTOR/ICA
OPĆINA
onica.
ŠKOLA
KONTAK
BANOVIĆI
1
OŠ „Banovići“-PŠ Radina
Modrić Fahrija; 876-214;
UKUPNO OPĆINA BANOVIĆI
ČELIĆ
DOBOJ ISTOK
TEOČAK
SAPNA
SREBRENIK
GRAČANICA
KALESIJA
KLADANJ
GRADAČAC
LUKAVAC
ŽIVINICE
OŠ „Humci“
Mehmedović Amir; 669-750;
OŠ „Vražići“
Izudin Zahirović; 663-090
OŠ „Čelić“
Horozović Sabahudin;668-080
UKUPNO OPĆINA ČELIĆ
1
„Klokotnica“-PŠ „Dolić“ Nermin Džebić; 720-940;
UKUPNO OPĆINA DOBOJ ISTOK
OŠ „Teočak“
Džuzdanović Nermina
2
755-415
PŠ Strari Teočak
UKUPNO OPĆINA TEOČAK
OŠ „Sapna“
Mahmutović Zudin
2
599-015, 061810306
OŠ „Sapna“ – PŠ Vitinica
3
UKUPNO OPĆINA SAPNA
OŠ Sladna
Fikret Vikalo; 654-254;
2
OŠ Podorašje
Sead Ahmetović ; 651-979
UKUPNO OPĆINA SREBRENIK
OŠ „Stjepan Polje“
Softić Mevludin;792-019;
2
„Hasan Kikić“-PŠ Babići
Nijaz Omerović; 700-430
UKUPNO OPĆINA GRAČANICA
OŠ Tojšići
Nijaz Dukić 635-635
4
OŠ Rainci Gornji
Sena Musić638-099;
OŠ „Kalesija“
Admir Hasanović; 610-080
OŠ „Vukovije“
Zijad Subašić; 611-670
UKUPNO OPĆINA KALESIJA
OŠ Kladanj,
Sead Ahmetspahić; 621-094
3
OŠ Kladanj- PŠ Starić
OŠ „Stupari“ ;PŠ Tarevo
Dževad Mešanović;622-400;
UKUPNO OPĆINA KLADANJ
OŠ „Hamdija
Omerčić Enisa
Kreševljaković“Kamberi
062/471-375;035/857-243
„Hasan Kikić“PŠ Rajska
Begović Denis; 852-414
3
„E. Mulabdić“PŠ „Kerep“ Omerović Abid; 869-026
UKUPNO OPĆINA GRADAČAC
OŠ „Gnojnica“
Papić Džibo; 575-230;
2
OŠ „Prokosovići“
Munib Bajrić ; 561-123;
UKUPNO OPĆINA LUKAVAC
OŠ „Dubrave“
Hadžić Zarfija; 813-014;
„Gračanica“PŠ „Svojat“
Vrtagić Zehrina; 764-411;
3
OŠ „Đurđevik“ –
Abadžić Mirzeta
OBUHVAĆENE
PROGRAMOM
24
24
21
18
29
68
65
65
19
13
32
16
26
44
35
21
56
37
35
72
40
48
42
21
151
30
13
12
55
20
15
15
50
21
26
47
31 +1
28+ 4
6
TUZLA
UKUPNO
34
PŠ – Stari Đurđevik
035/762-095; 061635435
UKUPNO OPĆINA ŽIVINICE
OŠ „Kreka“
Bašić Dilista ; 227-047
OŠ „Simin Han“
Emir Hamzić ; 312-921
OŠ “Slavinovići“
Edis Hodžić; 225-765
OŠ „Miladije“
Delić Zijad; 398-075
OŠ „Solina“
Muhiba Karić ; 266-424
OŠ „Bukinje“
Olgica Bešić; 215-414;
UKUPNO OPĆINA TUZLA
UKUPNO TUZLANSKI KANTON
31+1
90+6 = 96
17
29
24
22
17
37+2
146
913
Tabela 2.
Ono što smatramo veoma značajnim je da je u 2013.godini opremljeno 47 lokacija za
provođenje obaveznog programa u godini pred polazak u školu, 41 lokacija u osnovnim školama, 4
lokacije u predškolskim ustanovama i 2 lokacije za rani rast i razvoj.
U mjesecu maju 2013. godine opremljeno je 34 učionice u osnovnim školama TK, u decembru
2013.godine opremljeno je 13 lokacija od čega 7 učionica u osnovnim školama, 4 učionice u
predškolskim ustanovama (Banovići, Lukavac, Srebrenik i Gradačac), te dvije lokacije odnosno Centra
za rani rast i razvoj u općinama koje nemaju predškolsku ustanovu (Sapna i Kalesija). Ukupna
ulaganja partnerske organizacije Save the Children u 2013.godini za podršku ranom rastu i razvoju
djece predškolske dobi je oko 250.000,00 KM
U ovom izvještajnom periodu Zavod je bio domaćin desetodnevnoj obuci za 92 lica koja su
prošla obuku za rad sa djecom predškolskog uzrasta.
2.7. AKTIVNOSTI ZAVODA NA UKLJUČIVANJU DJECE U OSNOVNU
ŠKOLU KOJA NISU OBUHVAĆENA OSNOVNIM OBRAZOVANJEM
U skladu sa Memorandumom o saradnji na projektu „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK – BiH
na putu ka EU“ potpisanom 28. maja 2013. između direktora Pedagoškog zavoda TK i predsjednice
Društva socijalnih radnika TK, provedeno je istraživanje o broju djece koja nisu obuhvaćena redovnim
osnovnim obrazovanjem u trinaest općina Tuzlanskog kantona, a proveli su ga - diplomirani socijalni
radnici, dok su na području općine Tuzla, zbog veličine općine, istraživanje proveli svi angažovani
istraživači.
Nakon provedenih aktivnosti na terenu i prikupljenih podataka generalna zapažanja ukazuju na
činjenicu izuzetno složene situacije kada je u pitanju saradnja određenih institucija odnosno saradnja
gotovo da i ne postoji. Pored toga zabrinjavajuća je situacija kada je u pitanju dokumentiranje
određenih informacija tj. (ne)posjedovanje određenih informacija u svakoj lokalnoj zajednici, niti jedna
institucija ne koristi isti model dokumentiranja i prikupljanja informacija.
Činjenica je da su na spisku i djeca sa lakšim i težim teškoćama u razvoju što ukazuje na
potrebu bolje organiziranosti inkluzivne nastave ili uključivanja te djece u obrazovanje po
prilagođenom nastavnom planu i progamu u za to specijaliziranim školskim ustanovama.
U kontaktu gotovo sa svim školama istraživači su se susreli sa informacijama da je škola, u
slučaju prekida školovanja, pozivala roditelje ali da se roditelji gotovo nikada ne odazovu, tek u jednoj
školi spomenuto je da su te roditelje prijavili nadležnoj inspekciji.
Takav jedan odnos škole i roditelja zapravo govori o tome koliko škole nemaju mogućnosti na
bolji i kvalitetniji način povezati se sa roditeljima, nastavni kadar je fokusiran na nastavni plan i program koji
je svakako jako zahtjevan i širok, a pedagozi škola su fokusirani na djecu, učenike koji imaju određene
probleme, dok je komunikacija roditelja i škole svedena na minimum.
U ovakvim situacijama, a uzimajući u obzir i izrazito tešku i složenu situaciju u kontekstu BH
društva veliku i značajnu ulogu mogli bi imati socijalni radnici kojima je fokus djelovanja cijela porodica
i kroz taj rad i posjeta na kućnu adresu, pogotovo u situacijama kada se roditelji ne odazivaju na
pozive škole.
Broj djece po općinama koji nije obuhvaćen redovnim osnovnim obrazovanjem
r/b Općina/Opština
Broj djece koji nije obuhvaćen
osnovnim obrazovanjem.
1. Banovići
38
2. Čelić
2
3. Doboj Istok
2
4. Gračanica
55
5. Gradačac
63
6. Kalesija
33
7. Kladanj
4
8. Lukavac
48
9. Sapna
3
10. Srebrenik
34
11. Teočak
10
12. Tuzla
98
13. Živinice
41
Ukupno Tuzlanski kanton
431
1.Razlozi nepohadjanja ili ranog napustanja obrazovanja (koji su identificirani istrazivanjem)
Najčešći razlozi zbog kojih učenici ne pohađaju osnovnu školu su problemi socijalne prirode: (porodice
iz kojih djeca dolaze nalaze su stanju socijalne potrebe, žive u teškim stambenim prilikama, teška
materijalna situacija, nezaposlenost, djeca putnici nemaju novaca za kartu od kuće do škole i obratno).
Ekstremno teški životni uslovi (nemogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba za hranom,
ličnom higijenom itd.) jesu najčešći razlozi prekida redovnog školovanja, pa i na nivou osnovnog
odgoja i obrazovanja;
2. Podrucja/opcine gdje se nalazi najveca koncentracija djece van obrazovanja
r/b
Općina/Opština
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Banovići
Gračanica
Gradačac
Kalesija
Lukavac
Srebrenik
Tuzla
Živinice
Broj djece koji nije obuhvaćen
osnovnim obrazovanjem.
38
55
63
33
48
34
98
41
Prvoformirani spisak učenika za početak I ciklusa decembar 2013.-januar 2014. godine
Škola
Okvirni broj
Relacije od škole i obratno
djece putnika
JU OŠ Kreka Tuzla
3
Dom za nezbrinutu djecu
JU OŠ Grivice Banovići
15
Naselje Oskova, Čubrić i Mrdići
JU OŠ Kalesija-Kalesija
5
Sarači i Dubnica
JU OŠ Poljice Lukavac
20
Koksara
.
Turski Lukavac
Lukavac
Prokosovići
Svatovac (romsko naselje)
JU II OŠ Gračanica
20
Centar grada Gračanica i Grabovac
JU II OŠ Srebrenik
20
Špionica i G. Srebrenik-Ravnuše
JU II OŠ Živinice
22
Ciljuge – romsko naselje
JU OŠ I.G. Kovačić Gradačac
27
Vida I, Vida II (Naselje Duren), Požarike,
Begovina
Ukupno:
132
Na osnovu izvršenih istraživanja i identifikacije djece koja nisu obuhvaćena osnovnim obrazovanjem
došlo se do podataka koji su navedeni u prethodnoj tabeli. Međutim, prema nama dostupnim i drugim izvorima,
s obzirom da je identifikacija rađena u naznačenom izvještajnom periodu, postoje podaci prema kojima u
određenim općinama postoji i veći broj djece koje iz bilo kojeg, i pored postojećih razloga, nisu obuhvaćena
osnovnim obrazovanjem. Prema koncetraciji djece u određenim općinaama i njihovoj udaljenosti od škola
u ovoj fazi utvrđeni su nazivi osnovnih škola na nivou općina gdje je moguće da djeca po skraćenom programu
nastave osnovno obrazovanje za određeni period kako bi mogli sustići svoje generacije i uključiti se u redovan
obrazovni sistem. Svih 8 škola je proglašeno pilot školama.
3.Podrucja koja se istrazivanjem namecu kao potencijalna podrucja za rad
Navedenom projektnom aktivnošću planirano je da se dio učenika obuhvati u sistem osnovnog
obrazovanja po skraćenom planu i programu. U 2013. godini planiran je obuhvat 110 djece za koje bi se
organizovala kursna nastava od 4 mjeseca u osnovnoj školi i time bi im se omogućilo završavanje jednog
razreda. Istim učenicima bi u 2014. godini bilo omogućeno završetak još jednog razreda a krajnji cilj je njihova
integracija u redovnu osnovnu školu. Cijeneći sve razloge nepohađanja osnovne škole, kao i drugih okolnosti
koje su doprinijele činjenici da se navedeni broj djece ne nalazi u osnovnoj školi a prema broju djece u
općinama, identifikovali smo potrebu da se ovaj problem može i djelimično riješiti proglašavanjem pilot-škola.
To su JU OŠ Kalesija-Kalesija, JU OŠ Poljice-Lukavac, JU OŠ Kreka-Tuzla i JU II OŠ Živinice-Živinice,
JU OŠ Grivice Banovići, JU II OŠ Srebrenik, JU II OŠ Gračanica i JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac.
Jedan od važnih razloga je i geografska koncetracija djece na određenom školskom području.
4.Uporište u Zakonu za organiziranje nastave prema skracenom NPP
Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
("Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), a u vezi sa članom 43. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju (Službene novine TK, broj: 6/04, 7/05 i 17/11), te na osnovu memoranduma od 28.03.2013. godine
potpisanog između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda
Tuzlanskog kantona i Save the Childrena, ministar obrazovanja nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
donio je Odluku o proglašenju pilot škola u kojima će se organizovati nastava za školske obveznike
osnovnoškolskog uzrasta koji iz bilo kojih razloga ne pohađaju osnovnu školu ili su pohađali a prekinuli
osnovno obrazovanje. Pilot škola omogućava primjenu i drugačijih nastavnih planova i programa i drugih
rješenja koja ne moraju biti usklađena sa postojećim zakonima. To nam daje mogućnost da skratimo vrijeme
školovanja i ukupan fond i obim nastavnog plana i programa.
5.Prijedlog metodologije rada za ukljucivanjem 110 djece, prema projektnim aktivnostima u ciljanim
podrucjima TK , ukljucivanje direktora, pedagoga, socijalnih radnika u identificiranje, nacin –norma na
koji se planiraju pokriti troskovi organiziranja i sprovodjenje nastave motiviranje sa prijedlozima
pokrivanja prevoza, uzine, zdravstveno osiguranje, itd. Najava u vezi izrade dokumenta nastave prema
skracenom NPP od (40%)
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donijelo Odluku o proglašenju 4 pilot škole
koje bi obrazovale djecu prema navedenom sporazumu.
Na bazi dogovora, svaka škola (8 škola) je iskazala potrebe za dodatnim finansiranjem po dva
odjeljenja i to u svakoj od pilot škola:
1 mješovito odjeljenje od I-V razreda
1 mješovito odjeljenje od VI-IX razreda
8 škola x 2 odjeljenja
-Za dodatni angažman nastavnika potrebna su dodatna sredstva, a u ovom slučaju radi se o
obaveznom osnovnom obrazovanju gdje osnivač preuzima obavezu finansiranja ovih odjeljenja.
-U dogovoru sa Save the Children pokušava se riješiti problem užine i prijevoza za djecu.
-Direktori, pedagozi i socijalni radnici su uključeni u lobiranje i predstavljanje važnosti
pohađanja osnovne škole u ovakvim projektnim uvjetima.
-Učenici koji pohađaju nastavu imaju status redovnog učenika prema skraćenom programu kao i
sve prinadležnosti kao redovan učenik (prijevoz, hrana, zdravstveno osiguranje i sl.).
Svakih 15 dana organizovati sastanak sa pedagogom i direktorima pilot škola.
-Koordinatori na nivou škola bit će imenovani pedagozi odnosno lica koja ovlasti direktor
škole.
U pilot školama se od 2013/2014. godinu realizira skraćeni nastavni planovi i programi za
osnovno obrazovanje gdje se nastava organizujei na bazi 40% od redovnog nastavnog plana i
programa u razredima u koje se učenici upišu.
Skraćeni nastavni plan i program za osnovno obrazovanje u pilot školi, rađen je tako da su
najvažnije predmetne oblasti/nastavne jedinice i drugi relevantni sadržaji ugrađeni u 40% programa
gdje se jedna školska godina realizuje za 4 mjeseca u pilot školi. Po završetku nastave, pilot škola
organizuje ispit i izdaje odgovarajuće uvjerenje o završenom razredu. Pedagoški zavod TK je uradio
skraćeni NPiP i uputio Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na odobravanje.
Na poleđini uvjerenja o završenom razredu, pilot škola će naznačiti:”Završio po skraćenom
NPiP u skladu sa Odlukom ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/1-38-21718/13 od
27.09.2013. godine”, uz potpis direktora i pečat škole. Odluka o pilot školama je donesena.
6. Nosioci Projekta Osnovno pravo na obrazovanje
Nosioci Projekta Osnovno pravo na obrazovanje su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Save the Children i istraživački tim Udruženja
socijalnih radnika TK. Konkretni realizatori projekta pored navedenih su i 4 pilot škole: To su JU OŠ
Kalesija-Kalesija, JU OŠ Poljice-Lukavac, JU OŠ Kreka-Tuzla i JU II OŠ Živinice-Živinice, JU
OŠ Grivice Banovići, JU II OŠ Srebrenik, JU II OŠ Gračanica i JU OŠ Ivan Goran Kovačić
Gradačac.
Institucija
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla
Save the Children
JU OŠ Kalesija-Kalesija, JU OŠ PoljiceLukavac, JU OŠ Kreka-Tuzla i JU II OŠ
Živinice-Živinice, JU OŠ Grivice Banovići,
JU II OŠ Srebrenik, JU II OŠ Gračanica i JU
OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac.
Pokriva trošak
Izrada skraćenih NPiP
Trošak koordinatora u školama, dio
materijalnog troška u I fazi, užina za
učenike u I fazi, identifikacija djece.
Udžbenici i materijalni troškovi (školski)
7. Potreba za izgradnjom kapaciteta vezanim za problem oko identifikacije djece van
obrazovanja, pracenja i preveniranja ranog napustanja obrazovanje djece koja se ukljuce-vrate
u obrazovanje
Neophodno je izgraditi kapacitete vezane za problem oko identifikacije djece van obrazovanja,
pracenja i preveniranja ranog napustanja obrazovanje djece koja se ukljuce-vrate u redovno
obrazovanje. Potrebno je održati obuku za direktore, pedagoge, nastavnike, druge stručne saradnike i
saradnike u školi kao i angažovane socijalne radnike (4 modula obuke koja ce trebati u pilot skolama a
koje smo planirali pocetkom decembra).
8. Potreba za formiranjem referalnog mehanizma i zagovaranje za sistemskim rjesenjem ovog
pitanja gdje bi Ministarstvo i druga nadlezna tijela sem podrske u smislu politika alocirala i
finansijska sredstva u buducnosti te tako sprijecila rast I iskorijenila problem nepohadjanja ili
ranog napustanja obrazovanja.
Dekada Roma nije dala željeni učinak. Djeca socijalno marginaliziranih zajednica ne
pohađaju redovno nastavu ili napuštaju osnovno obrazovanje: nemaju osnovne uslove za život
(ishrana, higijena), način života (skitnja, prosjačenje), njihove porodice odlaze van granica BiH u zemlje poput
Slovenije, Austrije i Njemačke, kako bi tamo osigurali egzistenciju. Pri tome, njihova djeca napuštaju
školovanje.
U ovakvim situacijama, a uzimajući u obzir i izrazito tešku i složenu situaciju u kontekstu BH društva
neophodno je stvarati referalni mehanizam i zagovaranje za sistemskim rjesenjem ovog pitanja gdje bi
Ministarstva i druga nadlezna tijela sem podrske u smislu politika alocirala i finansijska sredstva u
buducnosti te tako sprijecila rast i iskorijenila problem nepohadjanja ili ranog napustanja redovnog
obrazovanja. Potrebno je jako sinergijsko djelovanje i povezanost Vlade, Ministarstva obrazovanja,
nauke,kulture i sporta, Pedagoškog zavoda, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Zavoda zdravstvenog
osiguranja, centara za socijalni rad, općina i njenih institucija, škola te NVO. Ovo je širi društveni
problem i on zahtijeva angažovanje svih aktera u jednoj zajednici.
Značajnu ulogu mogli bi imati socijalni radnici kojima je fokus djelovanja cijela porodica i kroz taj rad i
posjeta na kućnu adresu, pogotovo u situacijama kada se roditelji ne odazivaju na pozive škole.
Na temelju iznesenih relevantnih pokazatelja, Pedagoški zavod je preuzeo ulogu koordinatora u
realizaciji projektnih aktivnosti koja intenzivno počinje u oktobru 2013. godine.
Generalna podjela poslova
Institucija
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla
Save the Children
JU OŠ Kalesija-Kalesija, JU OŠ PoljiceLukavac, JU OŠ Kreka-Tuzla i JU II OŠ
Živinice-Živinice, JU OŠ Grivice
Banovići, JU II OŠ Srebrenik, JU II OŠ
Gračanica i JU OŠ Ivan Goran Kovačić
Gradačac.
Pokriva trošak
Zaposlenici
Izrada skraćenih NPiP i koordinacija
Trošak koordinatora u školama, dio
materijalnog troška u I fazi, užina za
učenike u I fazi, identifikacija djece.
Udžbenici i materijalni troškovi
(školski)
1. Usvojeni su NPiP skraćeni na 40%
2. Donesene su Odluke o proglašavanju pilot škola, 8 osnovnih škola
JU OŠ Kalesija-Kalesija, JU OŠ Poljice-Lukavac, JU OŠ Kreka-Tuzla i JU II OŠ Živinice-Živinice, JU
OŠ Grivice Banovići, JU II OŠ Srebrenik, JU II OŠ Gračanica i JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac.
3. Imenovani su školski koordinatori na projektu, 8 koordinatora koje čine pedagozi škola,
4. Učestvovali smo u 5 TV emisija u kojima smo promovirali program prava na osnovno obrazovanje,
5. Organizovali smo 5 sastanaka sa direktorima i koordinatorima pilot škola i posebno još tri sastanka
samo održali sa koordinatorima škola za pilot projekat. U više navrata, pojedinačno, sa koordinatorima
smo otklanjali određene probleme sa kojima su se škole susretale,
6. Organizovali smo sastanke, zajedničke, direktora pilot škola, koordinatora i predstavnika općinskih
centara za rad i socijalna pitanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
4. Sve pilot škole su promovirale program u svojim lokalnim zajednicama sa ciljem uključivanja što
većeg broja djece,
5. Prema potrebi, a u ovom slučaju izlazili smo i na teren i direktno predočili program koji uvodimo i
na taj način lobirali kod građana. Održali smo jedan sastanak na Husinu sa roditeljima, nastavnicima i
direktorom. Isti sastanak održali smo u JU OŠ Banovići za područje općine Banovići.
6. Zajedno sa predstavnicima OŠ Kreka posjetili smo Dom za nezbrinutu djecu u Tuzli zbog statusnih
rješavanja ovih pitanja.
7. Organizovali smo sastanak sa romskim udruženjima sa kojim nismo bili zadovoljni. Sastanku su se
odazvali samo predsjednici općinskih udruženja iz Tuzle, Gračanice i Živinica,
8. Prisustvovali smo sastancima razrednih vijeća u OŠ “Kreka” u Tuzli, a zbog organizacije nastave za
učenike,
9. Obezbijedili smo da nastavnici koji izvode nastavu budu dodatno plaćeni za časove putem platne
liste.
10. Od samog početka aktivnosti na realizaciji ovog projekta bilo je vrlo teških i proceduralno
kompliciranih aktivnosti koje smo izuzetno teško rješavali. Na samom početku projekta obećane su
olakšice za djecu u pogledu ishrane i prijevoza što nije realizovano.
Potrebno je napomenuti da je jedan od usmenih uvjeta u realizaciji projekta bio i to da se ne angažuju
inspekcije nego da se samo putem lobiranja i zagovaranja pokuša uključiti veći broj djece u obrazovni
sistem.
Trenutno je faza izvođenja nastave i očekujemo da se I ciklus završi do 15. aprila 2014. godine.
Kontakti i susreti sa direktorima i koordinartorima pilot škola su kontinuirani. Kontakti i sastanci sa
predstavnicima Ministarstva također.
2.8. Realizovane aktivnosti u oblasti inkluzivnog obrazovanja
S ciljem pružanja savjetodavanih i informativnih usluga učiteljicama, pedagozima i roditeljima
djece sa smetnjama u razvoju obavljene su posjete slijedećima školama
- JU Srednjoj školi ''Doboj istok''
- JU Srednja mješovita škola -Živinice
- JU OŠ ''Brijesnica''
- JU OŠ ''Jala'' u dva navrata
- JUOŠ ''Tinja''
- JU OŠ ''Vukovije''
- JU OŠ ''Slavinovići'', u dva navrata
- JU OŠ '' Špionica''
- JU OŠ ''Lukavac grad''
- JUOŠ ''Mihatovići''
Zapažanja:
Tokom posjeta školama i tokom seminara primijećen je ključni problem u provođenju
inkluzivne nastave koji se odnosi na veliki broj učenika u razredima, nedovoljnu obučenost nastavnika
za rad sa djecom sa teškoćama, te nedostatku adekvatne podrške stručnjaka koji bi pomogli u
realizaciji inkluzivne nastave, nepostojanju asistenta u nastavi, neusklađenosti pravnih akata sa realnim
potrebama učenika i nastavnika, nedostatak nastavnih sredstava i pomagala. Osim toga, roditelji nerado
sarađuju u slučajevima kada je za dijete potrebno izraditi prilagođeni program a i ne žele da pristupe
procjeni sposobnosi djeteta koju utvrđuje Komisja koja djeluje prema Pravilniku o procjeni sposobnosti
i određivanje podrške djeci i mladima s posebnim potrebama a koja se nalazi pri Centru za socijalni rad
Lukavac.Veliki je broj učenika koji nisu evidentirani kao učenici sa teškoćama u razvoju prema
Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima s posebnim potrebama, ali
evidentirani od strane Nastavničkog vijeća kao učenici koji imaju teškoće u usvajanju nastavnog
gradiva, ponašanju, komunikaciji i izražavanju emocija. Primijećen je i veliki broj djece s
poremećajima u ponašanju te je potreban dodatan angažman defektologa raznih profila.
Preporuke za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
•
•
•
•
•
•
•
Formiranjem mobilnih stručnih timova (psiholozi, defektolozi, pedagozi) koji bi se nalazili
i kojim bi koordinirao Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i
tjelesnom razvoju/ Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju, u saradnji sa Pedagoškim
zavodom Tuzlanskog kantona, od strane resornog ministarstva obrazovanja zatvorio bi se
krug podrške djeci sa poteškoćama u razvoju kroz koncept kontinuirane sistemske podrške
djeci sa poteškoćama u razvoju u osnovnim školama.
Potrebno je formiranje Komisije za izradu akta za provođenje mature za učenike s
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Potrebna edukacija nastavnika u srednjim školama
Potreban kontinuirani savjetodavni rad sa nastavnicima u osnovnim školama i rad u manjim
grupama
Potrebna edukacija roditelja.
Neophodno je izvršiti izmjene Pravilnika o procjeni sposobnosti i određivanje podrške djeci
i mladima s posebnim potrebama.
Nephodno je zajednički rješavati probleme na koje nailaze nastavnici i učenici u redovnim
školama, te uraditi zajedničko strateško planiranje za pružanje podrške.
2.9. STUDIJSKO-ANALITIČKI POSLOVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inoviranje instrumentarija za vrednovanje škola
Analiza izborne nastave u OŠ i izrada prijedloga za reviziju
Rad u komisijama za provođenje intervjua za prijem zaposlenika u ustanove obrazovanja prema
konkursu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
Rad u Komisiji za NPP osnovne škole,
Rad u komisijama NPiP gimnazije TK
Izrada plana stručnog usavršavanja za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole TK,
Istraživanje potreba škola u pogledu stručnog usavršavanja,
Istraživanje potreba škola u pogledu fakultativne nastave,
Izrada i analiza Izvještaja o upisu učenika u prvi razred,
Istraživanje potreba škola u organizaciji fakultativne nastave,
Izrada izvještaja o broju i strukturi kombinovanih odjeljenja u školama TK, i upoznavanje Stručnog
vijeća o problematici kombinovane nastave na TK,
Izrada ispitnih materijala za takmičenje
Izrada tabelarnog prikaza prijavljenih kandidata za maturu
Izrada materijala za sastanak KMK sa direktorima gimnazija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza NPP- Gimnazijski programi
Nastavak analize stanja u školama u realizaciji programa prevencije – priprema izvještaja za općinu
Tuzla na osnovu dopisa - završno sumiranje rezultata
Izrada plana realizacije seminara za nastavnike za 2013. godinu u periodu juni i avgust - decembar
2013. godine,
Davanje stručnih mišljenja na zahtjev vladinih i nevladinih organizacija
Rad na izradi izvještaja o radu predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na kraju I
polugodišta
Rad na poslovima utvrđivanja uslova za otvaranje novih smjerova i stručnih zanimanja u srednjim
školama
Izrada Programa prevencije i sprečavanja maloljetničke delikvencije i postupanja u slučaju nasilja
među djecom i mladima u OŠ i SŠ TK
Izrada Izvještaja o početku školske 2013/2014. godine
Izrada projekta modernizacije NPP za srednje tehničke i stručne škole sa akcentom na organizaciju
eksterne mature
Izrada Izvještaja o vrednovanju osnovnih i srednjih škola i td.
2.10. STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA ZAVODA
U Zavodu se i u ovom izvještajnom periodu vodilo računa o stručnom usavršavanju upslenika
Zavoda. Iskazan je entuzijazam zaposlenika kada je u pitanju učešće u raznim edukacijama i
projektima, kao i učešćem u radu raznih naučnih i stručnih skupova, te u pisanju i objavljivanju
stručnih radova u priznatoj periodici.
U organizaciji OSCE-a stručni savjetnici su prošli edukaciju na temu:
„Obuka za izradu projekata“.
U organizaciji Save the Children provedena je obuka iz oblsti: „Obrazovanje za društvenu pravdu“ i
„Indeks inkluzivnosti“.
2.11. PATNERSTVA SA DRUGIM SUBJEKTIMA
Zavod nastoji da na svakom aktuelnom događaju obezbijedi prisustvo stručnih savjetnika
odgovarajuće oblasti, jer je to osnov za poduzimanje kvalitetnijih aktivnosti u oblasti reforme
obrazovanja. Bilo bi dobro da se uspostavi međusobna saradnja i informisanje o aktivnostima i
rezultatima sa međunarodnih konferencija, kao i onih na nivou BiH ili FBiH, kako bi se dobile
pravivaljane informacije o aktuelnim pitanjima iz obrazovanja.
•
•
Zavod aktivno učestvuje u radu tima za praćenje i koordinaciju Implementacije Akcionog
plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u općini Tuzla u
okviru projekta „zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom“ (kao
predstavnik PZTK)
Sastavni dio smo radne skupine u okviru projekta koji vodi APOSO „Metodologija izrade
zajedničkog jezgra NPP za devetogodišnju osnovnu školu i definisanje obrazovnih ciljeva i
ishoda učenja za prvi, treći, šesti i deveti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja po
oblastima“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zavod je u sardnji i podršku „Duga-Sarajevo“ realizovao set seminara za nastavnike razredne
nastave „Unanapređenje inkluzije u školama TK“, seminari realizovani na tri punkta po tri
dana.
Nastavak projektnih aktivnosti „Unapređenja inkluzije u školama TK“, seminar za nastavnike
predmetne nastave.
Udruženje učitelja: saradnja u edukaciji nastavnika razredne nastave
Saradnja sa Kantonalnim Zavodom za zapošljavanje-realizacija dijela programa profesionalnog
informisanja u osnovnim i srednjim školama i prikupljanje informacija o broju nezaposlenih,
kao i KPK Tuzla vezano za informacije o potrebama tržišta rada
Saradnja sa JU Služba za zapošljavanje TK i Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, u cilju
adekvatnije profesionalne orijentacije i profesionalnog usmjeravanja učenika osnovnih i
srednjih škola (u predlaganju Plana upisa u prvi razred srednjih škola u šk.2013./14 godini) i
izrada stručnog mišljenja o predloženom Planu upisa
Učešće u EU-Vet 4 (tehničke i srodne škole) gdje je uključen 1 savjetnik Pedagoškog zavoda.
Učešće u projektu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Unicef-a pod nazivom
“Poboljšanje pristupa predškolskom obrazovanju za djecu iz Romskih zajednica“.
Učešće u projektu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH, za izradu
Priručnk za nastavnike, te Kurikuluma za obuku nastavnika za uvođenje poduzetničkog učenja
u obrazovanju BiH,
Saradnja sa OSCE-om u vezi s reformisanjem nastave historije u Bosni i Hercegovini (Izrada
standarda za nastavu historije).
Saradnja sa Udruženjem građanskih akcija „DUGA“ Sarajevo, na realizaciji Projekta
„Unapređenje inkluzivne nastave u školama Tuzlanskog kantona“(edukativni seminari i
podrška razrednoj i predmetnoj inkluzivnoj nastavi).
2.12. STRUČNA MIŠLJENJA, ISPITI, KOMISIJE
Tokom cijele godine, Stručno vijeće Zavoda je raspravljalo o mnogobrojnim zahtjevima za davanje
raznih stručnih mišljenja, kako za kandidate za izbor direktora, tako i za razne obrazovne programe i
projekte.
• Izbor direktora škola za 65 kandidata
• Ocjena rada direktora za protekli period za 8 direktora
• Stručna mišljenja o projektima:
• NVO Fondacije Tuzlanske Zajednice – za program ''Osmjeh za osmjeh'' – priručnici i seminari
za djecu i mlade – o volonterizmu
• Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo sigurnosti i FMONKS o programu zaštite na radu
• Projektne aktivnosti ''Pozorišta mladih'' Tuzla
•
•
•
•
Provedeno je dva ispitna roka za stručne ispite (formiranje ispitnih komisija, provjera
dokumentacije i provođenje stručnih ispita).
U 2013. godini organiziran je i proveden stručni ispit za 445 knadidata (pripravnika i
pripravnika/volontera), za samostalan odgojno-obrazovni rad.
Rad u okviru Komisije ministarstva za izradu Programa prevencije delinkvencuje i vršnjačkog
nasilja u odgojno obrazovnim institucijama TK,
Rad u okviru kantonalne Komisije za izmjene i dopune Zakona o osnovnoj školi TK,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formiranje predmetnih komisija i rad na izradi Nastavnog plana i programa za vanredno
završavanje osnovne devetogodišnje škole za TK,
Rad u Komisiji za izradu prijedloga izmjena i dopuna NPP za drugu i treću trijadu redovne
devetogodišnje osnovne škole,
Rad u komisiji za usklađivanje NPP za drugu i treću trijadu redovne osnovne škole,
Rad u komisiji za izradu „Ocjenjivačkog lista - Izvještaj o postignuću učenika“ za učenike koji
pohađanju nastavu po prilagođenom NPP,
Učešće u radu komisije javne nabavke
Učešće u radu komisije za utvrđivanje ispravnosti vozila Pedagoškog zavoda
Prisustvo sastanku u organizaciji «Eko-zeleni TK» povodom obilježavanja «5. juna svjetskog
dana okoliša»
Koordiniranje rada i sumiranje rezultata rada predmetnih komisija za NPP obrazovanja odraslih
za devetogodišnju osnovnu školu
Priprema stručnih mišljenja u saradnji sa komisijom za NPP za njemački jezik
Rad u Radnoj grupi Općine Tuzla i Biroa za ljudska prava- Izrada dugoročnog programa
prevencije maloljetničkog prestupništva (Istraživanje, obrada podadaka, sastanci radne grupe)
Rad u komisiji za izradu prijedloga Lista profesionalne orijentacije učenika osnovnih i srednjih
škola
Rad u Komisiji za izradu Pravilnika o Kriterijima za izbor učenika generacije
Stručno mišljenje za djecu sa posebnim potrebama
Sačinjen Plan godišnjih odmora
Učestvovao u izradi prijedloge izmjene Načela za organizaciju ekskurzija i logorovanja
Pregledana dokumentacija i urađena rješenja za polaganje stručnih ispita defektologa i
socijalnih pedagoga
Urađeni svi neophodni akti za regulisanje prava iz radno-pravnog statusa zaposlenih
Vođeni zapisnici sa sjednica Stručnog vijeća
Vršene korekcije plana potreba prema univerzalnom urneku Konatonalne komisije za javne
nabavki
Provedena kompletna procedura javnih nabavki putem Konkurentskog zahtjeva za nabavku
opreme
Svakodnevni kontakti sa školama
Odgovaranje na pismene upite škola i drugih pravnih i fizičkih lica
Svakodnevni prijem stranaka i davanja uputstava
Održavane redovne sjednice Stručnog vijeća Zavoda, a po potrebi i vanredne sjednice.
3.
PRIJEDLOG MJERA I PREPORUKE ZA BUDUĆE AKTIVNOSTI
Imajući u vidu naprijed navedeno, a nakon što je izdvojen iz sastava Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, u samostalnu upravnu organizaciju, Zavod je dobio
snažnu podršku od Vlade TK i Skupštine TK u planiranju i vođenju priprema kao i realizacije
značajnih obrazovnih projekata koji zadiru duboko u promjene koje su značajne zanastavak provođenja
reforme obrazovanja. Zavod je i do sada bio inicijator i nosilac promjena koje su prepoznatljive na
području cijele države, ali i šire. U narednim godinama se planira raditi slijedeće:
• Izrada standardiziranih testova za mjerenje postignuća za sve predmete
• Izrada indikatora za samoevaluaciju škole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontinuirani rad na reviziji NPP – devetogodišnja – izborna nastava, gimnazija i srednje
stručne škole
Uspostavljanje takmičenja “Rješavanje problema putem kreativnih rješenja”,
Definisati i planirati, te izvoditi stručno usavršavanje na osnovu istraživanja potreba reforme i
potrebe obrazovnih djelatnika TK.
Započeti sa aktivnostima oko uvođenja licenciranja i certifikacije nastavnika na osnovu
prihvaćenih standarda u zemljama EU.
Nastaviti i institucionalizirati Obuku i certifikaciju direktora obrazovnih ustanova TK, te
ponuditi te usluge i drugim kantonima.
Raditi na certificiranim programima obuke nastavnika, stručnih saradnika, te menadžment
timova obrazovnih ustanova (Katalozi obuke).
Izmjena NPP za opću gimnaziju i dovođenje pod isti okvir svih dosadašnjih usmjerenja u
gimnazijama, od matematičkih, informatičkih, do filoloških, jezičkih, te sportskih.
Uspostava novog odnosa prema pripravnicima, mentorstvu i polaganju strčnih ispita
pripravnika.
Izrada jedinstvenog Pravilnika o plaganju eksterne mature u gimnaziji TK i njena promocija na
državnom nivou.
Početak pripreme organizacije eksterne mature za sve ostale srednje tehničke i stručne škole, za
što preduslov modernizacija NPP-a za srednje tehničke i stručne škole (modularna nastava).
Priprema i izvođenje pilot projekta eksterne mature za devetogodišnju osnovnu školu.
Raditi na planiranju uspostave sistema praćenja, dostizanja i stalnog poboljšanja kvaliteta rada
odgojno-obrazovnih ustanova. Vršiti pripremu za pilot projekat samoevaluacije rada škola.
U sistem praćenja i podrške u radu nastavnika početnika, uključiti savjetnike koji rade u
školama, kao sopstvene resurse škola.
Ukratko, Zavod treba u budućnosti biti institucija koja okuplja sve resurse za uspostavljanje i
stalno poboljšanje kvaliteta obrazovanja, vodeći računa o potrebama, kako obrazovnih vlasti,
poslodavaca, a prije svega učenika i njihovih roditelja, kao i ostalih učesnika u odgojnoobrazovnom procesu.
4. ZAKLJUČAK
Zavod je u izvještajnoj godini prošao vrlo težak period, imajući u vidu ograničene materijalne i
kadrovske resurse, u odnosu na znatno povećani obim posla nakon izdvajanja Zavoda u samostalnu
upravnu organizaciju. Prirodno je očekivati da sa manjim brojem izvršilaca može doći do zastoja u
realizaciji određenih aktivnosti iz nadležnosti Zavoda. Međutim, pojačanim naporima zaposlenika, na
kraju se uspjelo uraditi i više u odnosu na planirano, posebno kada je riječ o stručnom usavršavanju,
davanju stručne podrške nastavnom i vannastavnom osoblju u realizaciji svojih aktivnosti. Nije na
zadovoljavajućem nivou broj kontakt sati sa školama i zaposlenicima kada je u pitanju praćenje, nadzor
i savjetovanje, ali za to postoje realni planovi da se u narednoj godini to stanje, znatno popravi.
Pokazano razumijevanje između nadležnog ministarstva i Zavoda na svim nivoima garantuje usješnu
realizaciju zacrtanih ciljeva Vlade TK u segmentu obrazovanja.
U narednom periodu će se voditi računa o učešću u projeketima koje realiziraju nevladine
organizacije, kako na državnom i međunarodnom, tako i lokalnom nivou, kao i razmjeni iskustava,
prvo između zaposlenika Zavoda, resornog i drugih mnistarstava, kako bi se izbjeglo dupliranje
poslova i dodatno angažovanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa Zavoda.
Očekivati je da će Zavod, kao dio kantonalne uprave usmjerene na promjene i gradnju bolje
budućnosti građanima Tuzlanskog kantona, i dalje imati svu potrebnu podršku Vlade TK, kako bi
zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK odgovorilo izazovima u provođenju
reforme obrazovanja na svim nivoima obrazovanja na području Kantona.
DOSTAVITI:
1x Vlada TK putem
Ministarstva obrazovanja TK
1x Evidencija
1x a/a
DIREKTOR
mr.sc. Nikola Čiča, prof.
Ekon .kod
RAZDIO
1
30 PEDAGOSKI ZAVOD TK
2
ii•
612000 Doprinosi poslodavca
613000 lzdaci za materijal i usluge
614000 Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi
615000 Kapitalni transferi
616000 lzdaci za kamate i ostale naknade
821000 Nabavka stalnih sredstava
822000 Pozajmljivanje i ucesce u dionicama
823200 Spoljne otplate
II. RASHODI IIZDACI FINANSIRANIIZ NAMJENSKIH
SREDSTAVA, Glili.NfOVA I DONACIJAG
611100 Bruto place i naknade plata
611200 Naknade troskova zaposlenih
612000 Doprinosi poslodavca
613000 lzdaci za materijal i usluge
4
2014.
UKUPAN ZAHTJEV
2015 .
5
6
2016.
7
662.647,00
693.998,00
703.300,00
707.300,00
548.927,00
570.672,00
604.998,00
637 .300,00
637 .3QQ,OO
380.804 ,00
51.830 ,00
39.984 ,00
76.309,00
392.210,00
52.61 4,00
405.000 ,00
73.0 14,00
42 .525 ,00
84.459 ,00
414 .000,00
85 800, 00
43 .500,00
94 000,00
414 .000 ,00
85 .800,00
43 .500,00
94 .000,00
0,00
0,00
0,00
41 .190,00
84.658,00
;,;
8.144,00
8.1oo:oo
6.412 ,00
2.800, 00
i'
ii•
612000 Doprinosi poslodavca
613000 lzdaci za materijal i usluge
614000 Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi
615000 Kapitalni transferi
616000 lzdaci za kamate i ostale naknade
821000 Nabavka stalnih sredstava
822000 Pozajmljivanje i ucesce u dionicama
823200 Spoljne otplate
823200 Spoljne otplate
Broj zaposlenih
3
\ii
>+
614000 Tekuc':i transferi i drugi tekuci rashodi
615000 Kapitalni transferi
616000 lzdaci za kamate i ostale naknade
821000 Nabavka staln ih sredstava
822000 Pozajmljivanje i ucesce u dionicama
823200 Spoljne otplate
Ill. RASHODIIIZDACI FINANSIRANIIZ VLASTITIH
PRIHODA
611100 Bruto place i naknade plata
611200 Naknade troskova zaposlenih
821000 Nabavka stalnih sredstava
822000 Pozajmljivanje i ucesce u dionicama
PLAN
2013.
57:).998,00
I. RASHODIIIZDACI FINANSIRANIIZ BUDZETA
611100 Bruto place i naknade plata
611200 Naknade troskova zaposlenih
IV. RASHODIIIZDACI UKUPNO ( I+ II + Ill )
611 100 Bruto place i naknade plata
611200 Naknade troskova zaposlenih
612000 Doprinosi poslodavca
613000 lzdaci za materijal i usluge
614000 Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi
615000 Kapital ni transferi
616000 lzdaci za kamate i ostale naknade
IZVRSENJE
2012.
i••i
1.732 ,00
0,00
0,00
5.300,00
16.927,00
83.875,00
89.000;00
70.000,00
70.000,00
9.941 ,00
83.875,00
8.995,00
10 .938,00
945,00
52 .122,00
50 .000 ,00
50 .000 ,00
6.986,00
0,00
16.000,00
20 .000, 00
20.000 ,00
573.998,00
662.647 ,00
693.998,00
703.300,00
707.300,00
380.804 ,00
51 .830 ,00
39 .984 ,00
92.662 ,00
0,00
0,00
392 .210 ,00
52 .614 ,00
41 .190,00
171 .333 ,00
413 .995,00
83.952,00
43.470 ,00
136.581 ,00
4 14
85
43
144
000, 00
800, 00
500, 00
000, 00
414 .000 ,00
85.800 ,00
43.500 ,00
144.000 ,00
5.300,00
16.000,00
16000. 00
20.000,00
18
20
20
0,00
·•i•i•i•
0,00
8.718 ,00
0,00
0,00
18
18
........
~
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
PEDAGOŠKI ZAVOD
TUZLANSKOG KANTONA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
PEDAGOGICAL INSTITUTE
TUZLA CANTON
IZVOD IZ IZVJEŠTAJA
O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA TK
ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013. GODINE
Tuzla, mart 2014. godine
PODRUČJA RADA PEDAGOŠKOG ZAVODA
TUZLANSKOG KANTONA U 2013. GODINI
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je u 2013. godini posebnu pažnju usmjerio na poslove iz
oblasti: stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i menadžmenta škola,općeg i
užestručnog nadzora, nastavka reformskih promjena obrazovnog sistema u osnovnim i srednjim
školama TK, organizaciji i izvođenju takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, organizacije
polaganja stručnih ispita nastavnika, profesora, stručnih saradnika i saradnika, te odgajatelja u
obrazovnim ustanovama, organizaciji i polaganju eksterne mature u općim gimnazijama, planiranju i
izvođenju vrednovanja škola TK, održavanju seminara, osavremenjavanju i poboljšanju kvaliteta
nastave.
U okviru rada Zavoda obuhvaćeno je i inoviranje nastavnih planova i programa na svim
nivoima obrazovanja posebno u okvirima I, II i III trijade devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja,
evaluaciji nastavnog procesa kroz praćenje realizacije nastavnih planova i programa.
1.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ishodi učenja: Standardi učeničkih postignuća” – edukacijom obuhvaćeno 98 učesnika
Realizacija seminara u oblasti inkluzije uz podršku i saradnju sa nvo “Duga – Sarajveo”
Značaj, organizacija i vođenje pedagoškog kartona djeteta/ učenika,
Seminar za nastavnike predškolske ustanove, osnovne i srednje škole :“ Vođenje pedagoškog
kartona“,
“Zdravstveni aspekti nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja“ u trajanju od jednog dana“ i „Uloga
nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u revitalizaciji sporta u TK“,
„Uvod u inkluzivno obrazovanje sa osvrtom na djecu sa tjelesnim oštećenjima'' i ''Inkluzivno
obrazovanje- saradnja roditelja, nastavnika i stručnih saradnika'',
Seminar za nastavnike razredne nastave na temu “Religijska kultura u osnovnim školama”,
realizovan u saradnji sa UG Amica Educa” Tuzla.
Seminar za sekretare osnovnih i srednjih škola – primjena priručnika “Obuka školskih odbora”.
Seminar na temu ''Prilagođeni programi za djecu oštećenog sluha'' za nastavnike razredne i
predmetne nastave. Učestvovalo 24 nastavnika
Dvodnevni seminar na temu ''Prilagođeni programi za učenike s intelektualnim smetnjama''.
Ukupan broj učesnika je 21.
U toku realizacija projekta “Obrazovanje za svako dijete na području Tuzlanskog kantona” u
saradnji sa Save the Chidren.
1.2. NADZOR NAD RADOM ŠKOLA
U svom radu PZTK ima nadležnost praćenja, savjetovanja i davanje svake druge podrške svim
obrazovnim instituicijama u TK.
Institucija
Broj institucija Broj učenika/polaznika
Broj zaposlenih
Predškolske institucije
10
1842
138
Osnovne škole
87
45473
3479
Srednje škole
33
24145
1923
Ukupno
133
71461
5540
Organizovan je opći i užestručni nadzor u osnovnim i srednjim školama, kako je to prikazano u
sljedećoj tabeli:
Opći nadzor nad radom škola
Osnovne škole
Srednje škole
1.
2.
3.
4.
Užestručni
nadzor
nad
radom
nastavnika
JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla
JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla
JU OŠ „Jala“ Tuzla
JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla
40
KŠC Tuzla
UKUPNO:
5
Tabela 2: Pregled ostvarenog nadzora nad radom škola i nastavnika
1.3.REALIZOVANI PROJEKTI I MANIFESTACIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekat održavanja takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog
kanotna iz predmetnih oblasti
EU VET 4 – Izrada standarda zanimanja za porodicu zanimanja“Poljoprivreda i prerada hrane“.
Organizacija i provođenje eksterne mature
Istraživanje o zadovoljstvu učesnika o obavljenoj maturi za opće gimnazije 2013. godine
Istraživanje, povratne informacije škola o stanju u obrazovanju i preporukama za poboljšanje
stanja,
Vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola
Projekat obuke direktora, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika obrazovnih institucija
Organizacija akademije u povodu 5. Oktobra –Svjetskog dana učitelja
„Mapa puta za izradu standarda zanimanja“, seminar EU VET 4 BiH
Istraživanje humanitarnog prava Bosna i Hercegovina-Srbija-Hrvatska (IPA)
Realizacija projekta “Obrazovanje po mjeri djeteta na području Tuzlanskog kantona – BiH na
putu ka EU” u saradnji sa Save the Children, koja će biti nastavljena i u 2014. godini.
U saradnji sa UG ''Duga'' Sarajevo realizovan projekat ''Unapređenje inkluzivnog obrazovanja
na području TK'' .
Tokom 2013.godine je započela realizacija projkta ''Strvaranje pretspostavki za inkluzivno obrazovanje
u Tuzli'' i realizuje se u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija ''DUGA'', Sarajevo.
Projekat '' Who am I, who are you: European citizenship and intercultural dialogue se realizuje u
saradnji sa Općinom Tuzla i organizacijsom ‘’Futura’’ iz Italije
„Uvod u inkluzivno obrazovanje sa osvrtom na djecu sa tjelesnim oštećenjima'' i ''Inkluzivno
obrazovanje- saradnja roditelja, nastavnika i stručnih saradnika''
1.4. STRUČNA MIŠLJENJA, ISPITI, KOMISIJE
Stručno vijeće Zavoda je raspravljalo o mnogobrojnim zahtjevima za davanje stručnih mišljenja, kako
za kandidate za izbor direktora, tako i za razne obrazovne programe i projekte.
• Izbor direktora škola za 65 kandidata
• Ocjena rada direktora za protekli period za 8 direktora
• Stručna mišljenja o projekttima
U 2013. godini organiziran je i proveden stručni ispit za 445 knadidata (pripravnika i
pripravnika/volontera), za samostalan odgojno-obrazovni rad.
Koordiniranje rada i sumiranje rezultata rada predmetnih komisija za NPP za devetogodišnju osnovnu
školu
•
1.5.PATNERSTVA SA DRUGIM SUBJEKTIMA
Zavod nastoji da na svakom aktuelnom događaju obezbijedi prisustvo stručnih savjetnika
odgovarajuće oblasti, jer je to osnov za poduzimanje kvalitetnijih aktivnosti u oblasti reforme
obrazovanja. Bilo bi dobro da se uspostavi međusobna saradnja i informisanje o aktivnostima i
rezultatima sa međunarodnih konferencija, kao i onih na nivou BiH ili FBiH, kako bi se dobile
pravivaljane informacije o aktuelnim pitanjima iz obrazovanja.
•
•
Zavod aktivno učestvuje u radu tima za praćenje i koordinaciju Implementacije Akcionog
plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u općini Tuzla u
okviru projekta „zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom“ (kao
predstavnik PZTK)
Sastavni dio smo radne skupine u okviru projekta koji vodi APOSO „Metodologija izrade
zajedničkog jezgra NPP za devetogodišnju osnovnu školu i definisanje obrazovnih ciljeva i
ishoda učenja za prvi, treći, šesti i deveti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja po
oblastima“
Download

I Z V J E Š T A J O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA TUZLANSKOG