VODAFONE RED NUMARA TAŞIMA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan Red Numara Taşıma
Kampanyasından (“Kampanya”)
Tarife İsmi
Red Classic
Red
Red Elite
Red Classic Extra
Red Extra
Red Elite Extra
Red Numara Taşıma Kampanyası
Paket 1
Paket 2
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
Seçim
Dahil olarak yararlanmak istemem sebebiyle ........................................... numaralı hattım için
.........../........../........... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu .......... (.........)
sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri
inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname (Taahhütname) ile;
1. Yukarıda belirtilen numaralı hattımı Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla en az
taahhüt süresi (on iki fatura dönemi) boyunca yukardaki tabloda belirtilmiş tarifeler içinden
seçerek işaretlemiş olduğum tarifeyle kullanacağımı,
2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla tabloda belirtilen Paket seçeneklerinden
hangisini seçmişsem Kampanya’ya katıldığım hattım için taahhüt süresi boyunca Ek 1’de
belirtilen indirim miktarına sahip olacağımı ancak taahhüt süresinin bitimi ile veya herhangi
bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu hakların ortadan kalkacağını
bildiğimi,
3. Kampanya’ya tabi hattım ile, Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle, Taahhütname
süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
4. İmzaladığım .........../........../........... tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm
hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında yer alan hattımın yukarıda işaretleyerek belirttiğim Red Classic, Red
veya Red Elite tarifesine tabi olduğunu ve taahhüt süresi boyunca sadece Kampanya koşullarında
belirtildiği şekilde tarife değişikliği yapabileceğimi,
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED NUMARA TAŞIMA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya Kampanyaya konu tarifelerde,
ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
7. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem,
ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre
geçmem, bu taahhütnameye tabi hattımı işaretleyerek belirtiğim Red Classic, Red veya Red
Elite tarifesi dışında herhangi bir tarifeye geçirmem veya kampanyadan çıkmam halinde,
hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan
dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması
nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şart olarak, işbu
aykırılık tarihine kadar, Kampanya’da kaldığım her ay için Paket 1’i seçmişsem 21 TL, Paket
2’yi seçmişsem 16 TL, Paket 3’ü seçmişsem 31 TL ve Paket 4, Paket 5 ya da Paket 6’yı
seçmişsem 16 TL olmak üzere hesaplanacak olan toplam tutarın Vodafone tarafından
tarafıma gönderilecek ilk faturaya ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen
ödeyeceğimi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) fatura dönemi
süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini
bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını,
aşağıda verdiğim Abone Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan
fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED NUMARA TAŞIMA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1
Kampanya Bilgileri:
Red Numara Taşıma Kampanyası
Kampanya
İndirimi
Kampanya
Taahhüt Süresi
Red Classic
Red
Red Elite
Red Classic Extra
Red Extra
Red Elite Extra
Paket 1
Paket 2
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
21 TL
16 TL
31 TL
16 TL
16 TL
16 TL
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
*Fiyatlara KDV (%18), ÖİV (Ses ve SMS için %25 ve internet için 5%) dahildir.
Vodafone'un Kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kampanya Özellikleri:
• Kampanya kapsamında:
• Red Classic tarifesindeki aboneler 12 fatura dönemi taahhüt vermeleri karşılığında tarifenin
aylık paket ücreti üzerinde 21TL indirim,
• Red tarifesindeki aboneler 12 fatura dönemi taahhüt vermeleri karşılığında tarifenin aylık
paket ücreti üzerinde 16TL indirim,
• Red Elite tarifesindeki aboneler 12 fatura dönemi taahhüt vermeleri karşılığında tarifenin aylık
paket ücreti üzerinde 31TL indirim,
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED NUMARA TAŞIMA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
• Red Classic Extra, Red Extra ve Red Elite Extra tarifesindeki aboneler 12 fatura dönemi
taahhüt vermeleri karşılığında tarifenin aylık paket ücreti üzerinde 16TL indirim hakkına sahip
olacaktır.
• Kampanyadan belirtilen tarifelerde ve aktif statude olan ve numarasını son 30 gün içinde; diğer
operatörlerden Vodafone’a taşımış olan veya yeni hat tesisi ile Vodafone’a gelen veya Vodafone
faturasız tarifelerden faturalıya geçen aboneler yararlanabilir.
• Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kendi talepleriyle Kampanyadan
çıktıklarında, tarifelerini Kampanya ile uyumlu olmayan tarifelere değiştirdiklerinde, hatlarını iptal
ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını
başka operatörlere taşıdıklarında veya hatları Vodafone tarafından kapatıldığında,
dondurulduğunda Kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin
bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli Kampanya içinde kalınan
her ay için yapılmış olan Kampanya indirimlerinin toplamıdır. Bu tutar kampanyann son ayına
kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye
cayma bedeli olarak yansıtılır.
• Kampanyaya katılım anlık olur. Sadece eğer abone Kampanya için uygun tarifede değilken
Kampanya için uygun olan bir tarifeye ileri tarihli geçiş talebi varsa Kampanyaya ileri tarihli
olarak/bir sonraki fatura dönemi ile giriş yapar.
• Kampanyadan çıkış anlık olacaktır.
• Kampanya indirimi 12 fatura dönemi boyunca sürer.
• Red Classic tarifesinde geçerli olan 21 TL'lik indirimin 12,30 TL'si tarifenin dakika&SMS paketi
fiyatı üzerinde ve 8,70 TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red tarifesinde geçerli olan 16 TL'lik indirimin 10,55 TL'si tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı
üzerinde ve 5,45 TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red Elite tarifesinde geçerli olan 31 TL'lik indirimin 22,94 TL'si tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı
üzerinde ve 8,06 TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red Classic Extra, Red Extra ve Red Elite Extra tarifesinde geçerli olan 16 TL'lik indirimin 8 TL'si
tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı üzerinde ve 8 TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde
tanımlanacaktır.
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED NUMARA TAŞIMA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
• Kampanyaya giriş yapıldığı zaman ilk ay için indirim miktarının hepsi faturaya yansıtılır. Fakat,
Kampanyaya girmeden evvel tarifeye giriş anlık olmuş ve tarifenin aylık paket ücreti bir sonraki
fatura dönemine kalan gün sayısı ile orantılı olarak yansıtılmış ve yansıtılan tarife aylık paket ücreti
Kampanya indirim miktarından az ise indirim maksimum o ay için yansıtılan tarife ücreti kadar
yapılır. Sonraki aylar tam indirim tutarları yansıtılır.
• Bu Kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte
kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu Kampanyadan çıkması
gerekmektedir.
• Vodafone Kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
• Vodafone'un Kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
• Güncel ve detaylı Kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Download