INTERNÁ TNY PORIADOK
VM L.Stúra - Mlyny UK 2011/2012
ov
Vysokoškolské mesto L.Štúra - Mlyny Univerzity Komenského (dalej len VM Mlyny) je úcelové
zariadenie Univerzity Komenského
(dalej len UK), ktorého súcastou sú objekty Výškové bloky
(d'alej len VB), Átriové domky (dalej len AD) a Manželské internáty (dalej len MI). Internátny
poriadok
(dalej
len lP) záväzným
spôsobom
upravuje
podmienky
pobytu
a správanie
sa
ubytovaných a návštevníkov VM Mlyny.
Nadriadenými
právnymi normami tohto lP sú zákony SR, Štatút UK, Organizacný
poriadok
Vysokoškolského
mesta L.Štúra - Mlyny UK, ako aj dalšie právne normy. Všetky doplií.ujúce
informácie týkajÚce sa jednotlivých
castí tohto lP je možné získat prostredníctvom
webového
portálu VM Mlyny na www.mlyny.uniba.sk
l. CAST
Vymedzenie po.jmov
1.1. Ubytovaní
Ubytovanými sa rozumejÚ všetky osoby, ktoré sú ubytované vo VM Mlyny. Dlhodobo ubytovanými
sa rozumejÚ osoby, ktoré majú vo VM Mlyny trvalý alebo prechodný pobyt (zamestnanci, ubytovaní
študenti a neštudenti) a zároveií. sa vedia preukázat platným ubytovacím preukazom (karta ISIC,
alebo aktuálny "papierový" preukaz), alebo preukazom zamestnanca UK. Krátkodobo ubytovanými
sa rozumejú osoby, ktoré využívajÚ služby tzv. hostelového ubytovania, alebo využívajÚ inštitút
návštevy na izbe dlhodobo ubytovanej osoby a zároveií. sa vedia preukázat platným povolením k
pobytu.
1.2. Neubytované osoby
Neubytovanými
osobami sa rozumejÚ všetky osoby, ktoré nemajÚ trvalý, alebo prechodný pobyt vo
VM Mlyny, alalebo sa nevedia preukázat
platným ubytovacím
preukazom,
alebo platným
povolením k pobytu.
1.3. Ubytovacia cast
Ubytovacou castou sa rozumie cast VM Mlyny, ktorá slúži na ubytovanie.
vymedzená vrátnicami, resp. kontroinými stanovištami.
Ubytovacia
cast je
IA. Areál
Areálom sa rozumie celé Územie VM Mlyny, vrátane ubytovacej
casti, všetkých nebytových
priestorov, cestných aj peších komunikácií a zelených plôch. Ich presné vymedzenie je zakreslené
v katastráInej mapc a dostupné k nahliadnutiu na www.katasterporta1.sk
1.5. VedÚci zamestnanec
Vedúcim zamestnancom
je zamestnanec,
ktorý v rámci VM Mlyny
alebo oddelenie podla Organizacného
poriadku VM Mlyny.
zodpovedá
za zverený
Útvar,
1.6. Priestupok
Priestupkom sa rozumie cinnost, alebo skutok, ktorého sa dopustil ubytovaný na pôde VM Mlyny
v rozpore so zákonmi SR, Zmluvou o ubytovaní, týmto lnternátnym
poriadkom,
alebo dobrými
mravmi. Za priestupok, ktorého sa dopustí návšteva ubytovanej osoby (dlhodobo, alebo krátkodobo'
na báze tzv. hotelového ubytovania), je zodpovedná vždy aj navštívená osoba.
1.7. Postih
Postihom sa rozumie opatrenie, alebo sankcia, ktorým VM Mlyny reagujú na priestupok ubytovanej
osoby, alebo návštevy. Postih môže mat formu ústneho dohovoru, udelenia postihového
bodu
(bodov), zvýšenia poplatku za ubytovanie na stanovenú dobu až o 50 percent, udelenie pokuty (s
termínom úhrady), docasného zrušenia ubytovania do konca aktuálneho školského roku, trvalého
zrušenia možnosti ubytovania v organizácii, docasného zákazu vstupu do ubytovacej casti na urcenú
dobu, alebo trvalého zákazu vstupu do ubytovacej casti.
II. CAST
Vstup do ubytovacej
casti VM Mlyny
2.1. Dlhodobo ubytovaní
Dlhodobo ubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej casti všetkých troch objektov VM
Mlyny kcdykol'vek, bez obmedzenia
návštevnými
hodinami, alebo nocným pokojom (výnimkou
z tohto pravidla je mimoriadna
situácia, ktorú je oprávnený
vyhlásit
riaditel
VM Mlyny).
Podmienkou vstupu do ubytovacej casti VM Mlyny je platný ubytovací preukaz (dalej len UP).
Kontrolou
platnosti
UP kdekolvek
v areáli VM Mlyny sú oprávnení
clenovia
Súkromnej
bezpecnostnej služby pôsobiaci v areáli VM Mlyny (dalej len SBS), clenovia Vrátnej služby, ako aj
všetci vedúci zamestnanci
VM Mlyny (podla Organizacného
poriadku VM Mlyny). Kontrolu
platnosti UP bude zabezpecovat osobný turniket po priložení karty na cítacie zariadenie.
2.2. Krátkodobo ubytovaní
Krátkodobo ubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej casti všetkých troch objektov
VM Mlyny kedykolvek,
bez obmedzenia
návštevnými
hodinami,
alebo nocným
pokojom
(výnimkou z tohto pravidla je mimoriadna situácia, ktorú je oprávnený vyhlásit riaditel VM Mlyny).
Podmienkou
vstupu do ubytovacej casti VM Mlyny je platné povolenie k pobytu (povolením
k pobytu sa stane zálohovaná cipová karta a "papierový" doklad povolenia k pobytu, ktorý vystaví
na základe predloženia
osobných dokladov ubytovacie
odd. v úradných hodinách).
Kontrolou
platnosti povolenia k pobytu kdekolvek
v areáli VM Mlyny sú oprávnení clenovia Súkromnej
bezpecnostnej služby pôsobiaci v areáli VM Mlyny (dalej len SBS), clenovia Vrátnej služby, ako aj
interný zamestnanci oddelenia pre bezpecnost a ochranu objektov a všetci vedúci zamestnanci VM
Mlyny (podla Organizacného
poriadku VM Mlyny). Kontrolu platnosti povolenia k pobytu bude
zabezpecovat osobný turniket po priložení cipovej karty na cítacie zariadenie.
2.3. Neubytované osoby
Neubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej casti všetkých troch objektov VM Mlyny
casovo neobmedzene, ale za nasledovných podmienok:
a) od 07:00 - 00:00 hod.: po registrácii na kontrolnom stanovišti a so súhlasom ubytovanej
(navštívcnej) osoby, ktorá svoju navštevu prihlási na svoj UP. Pre úcely registrácie predloží
návšteva kontrolujúcemu
pracovníkovi identifikacný doklad, ako obciansky preukaz, alebo
cestovný pas. Ubytovaná (navštívená) osoba, bud sprevádza návštevu, alebo si ju príde
osobne vyzdvihnút na kontrolné stanovište.
b) od 00:00 - 07:00 hod.: po registrácii na kontrolnom stanovišti a so súhlasom ubytovanej
(navštívenej) osoby. ktorá svoju navštevu prihlási na svoj UP. Pre úcely registrácie predloží
návšteva kontrolujúcemu
pracovníkovi identifikacný doklad, ako obciansky preukaz, alebo
cestovný pas. Ubytovaná (navštívená)
osoba, bud sprevádza návštevu, alebo si ju príde
osobne vyzdvihnút na kontrolné stanovište. Návšteva vstupujúca do objektov po 00:00 hod
sa automaticky stáva tzv. "sankcionovanou
návštevou" - noclažníkom,
ktorý je predmetom
spoplatnenia
podla nového cenníka sadzieb za návštevy.
Vznik tzv. "sankcionovanej
návštevy" je automaticky evidovaný na konte ubytovanej osoby, ako dodatocná pohladávka,
ktorú je ubytovaná osoba povinná do 48 hodín vysporiadat,
cím dôjde aj ku anulovaniu
návštevy na konte. Anulovanie návštevy môže po úhrade poplatkov uskutocnit jedine UO
v úradných hodinách. O vzniku sankcionovanej
návštevy bude ubytovaná osoba dodatocne
_
informovaná
mailom. Návšteva
v režime sankcionovanej
návštevy
môže opustit
areál
najneskôr o
:00 hod. v del"!vzniku sankcionovanej
návštevy, pricom je povinná sa oficiálne
odhlásil' na kontrolnom stanovišti. Ne-anulovanie
sankcionovaných
návštev bude mat za
následok obmedzenie dalšieho prihlásenia návštevy.
II
Clenovia SBS, Vrátnej služby, interný zamestnanci oddelenia pre bezpecnost
a ochranu objektov,
alebo aj vedÚci zamestnanci VM Mlyny sÚ oprávnení docasne zakázat vstup neubytovaným osobám,
ktoré sÚ agresívne, zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok, alebo svojím správaním,
alebo vzhladom
vzbudzujÚ všeobecné pohoršenie. Trvalý zákaz vstupu do ubytovacej casti pre
neubytovanÚ osobu je oprávnený vydat výlucne riaditel VM Mlyny.
Navštívená osoba preberá zodpovednost
za svoju návštevu a jej správanie sa. Nedodržanie
týchto
náležitostí sa považuje za porušenie tohto lP a bude mat za následok zamedzenie budÚceho vstupu
návštevy do ubytovacej casti a priestupkový postih voci ubytovanej (navštÍvenej) osobe. Navštívený
aj návšteva berÚ na vedomie (v prípade, že sa jedná o viaclôžkovÚ izbu), že pobyt návštevy na izbe
navštíveného je podmienený výlucne sÚhlasom ostatných ubytovaných z danej izby, a že prípadné
stažnosti ostatných ubytovaných na pobyt, alebo správanie sa návštevy budÚ považované za závažné
porušenie lP a budÚ mat za následok zamedzenie budÚceho vstupu návštevy do ubytovacej casti
a priestupkový postih voci ubytovanej (navštívenej) osobe. Prihlasovanie
návštev je možné len na
UP v kartovej verzii ISIe.
2.4. Ubytovací preukaz
Ubytovací preukaz je dokladom,
ktorým ubytovaný preukazuje
skutocnost,
že je právoplatne
ubytovaný vo VM Mlyny. Ubytovací preukaz musí spÍI"!at podmienku
pravosti (musí presne
zodpovedat
originálu ubytovacieho
preukazu VM Mlyny a musí obsahovat
fotografiu ubytovanej
osoby), podmienku
platnosti (dátum platnosti ubytovacieho
preukazu, teda termín, dokedy si
ubytovaný predplatil ubytovanie,
musí byt rovný alebo vyšší než aktuálny dátum kontroly).
V prípade, že sa jedná o posledný deI1 platnosti preukazu, ubytovaný je povinný sa odubytovat,
alebo predÍžit si svoje ubytovanie najneskôr do
:00 hod. daného dI1a. Ubytovací preukaz je
neprenosný, tzn. legitimovat sa ním môže len držitel preukazu. Pri podozrení, že sa legitimovaná
osoba preukazuje cudzím ubytovacím preukazom, môže kompetentná osoba (podla bodu 2.1.tohto
lP) vyžiadat preukázanie sa iným dokladom totožnosti. Legitimovaná osoba nie je povinná predložit
kompetentnej
osobe iný doklad totožnosti, ale v tom prípade sa legitimovaná
osoba považuje za
neubytovanÚ osobu a môže jej byt zamedzený vstup, alebo pobyt v ubytovacej casti. Zapožicanie
ubytovacieho
preukazu inej osobe je kvalifikované,
ako porušenie lP. Vzhladom
na postupné
zavádzanie projektu KVO (dalej len Kontrolovaný Vstup Osôb) bude ubytovacím preukazom platná
karta ISIC a súcasne aj aktuálny "papierový"
ubytovací preukaz (dalej len platný ubytovací
preukaz), ktorý je nutné predložit pri prechode cez kontrolné stanovište, kde nie je spustený osobný
turniket. Platnost UP v prípade, že ide o kartu ISIC automaticky preverí osobný turniket po priložení
karty na cítacie zariadenie.
II
2.5. Povolenie k pobytu
Povolenie k pobytu je dokladom, ktorým krátkodobo ubytovaná osoba preukazuje skutocnost, že je
ubytovaná vo VM Mlyny. Povolenie k pobytu musí spÍI1at podmienku
pravosti (musí presne
zodpovedat
originálu povolenia
k pobytu VM Mlyny), podmienku
platnosti (dátum platnosti
povolenia k pobytu, teda termín, dokedy si krátkodobo ubytovaný predplatil ubytovanie, musí byt
rovnaký alebo vYššÍ než aktuálny dátum kontroly). V prípade, že sa jedná o posledný deI1 platnosti
preukazu, ubytovaný je povinný sa odubytovat,
alebo predÍžit si svoje ubytovanie najneskôr do
:00 hod. daného dI1a. Povolenie k pobytu je neprenosné, tzn. legitimovat sa ním môže len držitel
povolenia. Pri podozrení, že sa legitimovaná osoba preukazuje cudzím povolením k pobytu, môže ,
kompetentná osoba (podla bodu 2.2.tohto lP) vyžiadat preukázanie sa iným dokladom totožnosti.
Lcgitimovaná osoba nie je povinná predložit kompetentnej osobe iný doklad totožnosti, ale v tom
prípade sa legitimovaná osoba považuje za neubytovanÚ osobu a môže jej byt zamedzený vstup,
alebo pobyt v ubytovacej casti. Zapožicanie povolenia neubytovanej
osobe je kvalifikované,
ako
porušenie lP. Vzhladom na postupné zavádzanie projektu KVO (dalej len Kontrolovaný
Vstup
Osôb) bude povolením k pobytu zálohovaná cipová karta a sÚcasne aj "papierová" vcrzia povolenia
II
k pobytu, ktorý je nutné predložit pri prechode cez kontrolné stanovište,
turniket. Platnost povolenia k pobytu v prípade, že ide o zálohovanÚ
preverí osobný turniket po priložení karty na cítacie zariadenie.
kde nie je spustený osobný
cipovÚ kartu automaticky
III. CAST
Práva ubytovaných
3.1. Lôžko
Ubytovaný má právo na samostatné lôžko s príslušenstvom.
Príslušenstvo zahhla
postelnÚ bielizell. Ubytovaný má právo na pravidelnÚ výmenu postelnej bielizne.
paplón,
vankÚš a
3.2. Inventár
Ubytovaný má právo na využívanie inventáru, ktorý je sÚcastou izby. Inventár izby je urcený
inventárnym zoznamom, ktorý sa nachádza na každej izbe. Inventárny zoznam je neprenosný.
3.3. Pokoj
Ubytovaný má právo na pokojné užívanie prideleného
lôžka a pridelenej izby, predovšetkým
na
oddych, štÚdium a spánok. Ubytovaný
má v ktoromkolvek
case právo nahlásit
na Tiest'1ové
císlo(císlo pohotovostnej služby SBS) akÚkolvek cinnost, ktorá mu objektívne znemožt'1uje pokojné
užívanie prideleného lôžka a izby. Výnimkou z tohto práva sÚ cinnosti, nevyhnutné pre riadny chod
internátu, predovšetkým
prevádzkové
cinnosti, opravy alebo rekonštrukcie,
ktoré budÚ riadne
a priebežne oznamované.
3.4. Študovne
Ubytovaný má právo na využívanie študovní nachádzajÚcich sa vo VM Mlyny. Všetky študovne
prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkolvek
case. Aktuálny zoznam študovní je zverejnený
webovom portáli organizácie.
sÚ
na
3.5. Kuchynky
Ubytovaný má právo na využívanie kuchyniek, nachádzajÚcich sa vo VM Mlyny. Všetky kuchynky
sÚ prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkolvek
case. Osoby využívajÚce kuchynky sÚ priamo
zodpovedné za dodržiavanie cistoty a pri ukoncení cinnosti aj za dôkladne vypnutie spotrebicov.
3.6. Študentská samospráva
Ubytovaný má právo volit a byt volený do orgánu Študentskej
samosprávy
(pozri bod 7.3 ).
3.7. Poruchy, opravy a Údržba
Ubytovaný má právo na bezodkladnÚ technickÚ starostlivost,
predovšetkým
hod.) a trvalé odstránenie nahlásených
porÚch. Výnimkou z tohto pravidla
vyžadujÚ rozsiahlejšiu
a casovo nárocnejšiu opravu (kvalifikovat
poruchu,
právo kompetentný vedÚci Údržby alebo jeho zástupca).
na okamžité (do 24
sÚ poruchy, ktoré si
ako rozsiahlejšiu
má
3.8. Hygiena a poriadok
Ubytovaný
má právo na Údržbu a upratovanie
spolocných
priestorov
našou orgamzaclOU.
Ubytovaný má právo na primeranÚ cistotu a poriadok pridelených priestorov (pozri bod 4.4.), pricom
porušovanie
tohto práva iným spolubývajÚcim
má ubytovaný
právo nahlásit
e-mailom
na
hygiena(({)ml yn v. uniba.sk
3.9. Návštevy
Ubytovaný má právo prijímat
podmienok (pozri bod 2.3.).
na svojej izbe návštevy
3.10. Preubytovanie
Ubytovaný má právo na preubytovanie:
za predpokladu
dodržiavania
stanovených
a) bezplatne - ak izba ubytovaného prestane byt spôsobilá na ubytovanie (kvalifikovat
izbu ako
nespôsobilÚ na ubytovanie
má právo vedÚci technického
oddelenia a hygieny, resp. ich
zástupcovia),
b) za poplatok - ak z vlastnej vôle a bez iného vplyvu požiada o pridelenie iného lôžka alebo
o výmenu lôžka s iným ubytovaným, a zaplatí manipulacný poplatok, pricom poplatok hradí
ubytovaný, ktorý o výmenu požiada.
3.11. Stažnosti, pripomienky a návrhy
Ubytovaný má právo na podanie pripomienok, stažností, alebo návrhov, týkajÚcich sa problematiky
internátneho života (spravidla prostredníctvom
e-mailu).
Tieto môžete adresovat podl'a zaradenia príslušným oddeleniam organizácie, a to na:
udrzba(c{)ml vn v.uni ba. sk (technické záležitosti)
hvgiena(c{)mlynv.uniba.sk
(záležitosti týkajÚce sa hygieny priestorov)
priestupkv((u,mlvnv.uniba.sk
(otázky bezpecnosti, rušenia nocného kl'udu, atd.)
dobrenapadv((l),mlvnv.uniba.sk
(rôzne podnety)
Ubytovaný má zároveií. právo na odpoved do 30 dnÍ.
IV. CAST
Povinnosti ubytovaných
4.1. Všeobecne
Ubytovaný je povinný dodržiavat
zákony SR, Zmluvu o ubytovaní, Internátny poriadok, ako aj
cl'alšie ustanovenia, týkajÚce sa VM Mlyny (BOZP, PO). Ubytovaný je povinný riadit sa pokynmi
riaditela VM Mlyny a zástupcov riaditel'a VM Mlyny.
4.2. Vstup a výstup z objektov
Ubytovaný je povinný pre Úcely vstupu a výstupu z objektov VM Mlyny používat výlucne osobný
turniket. Osobný turniket sa uvedie do cinnosti priložením
karty ISIC na cítacie zariadenie.
Ubytovaný je povinný riadit sa pokynmi službu konajÚceho personálu na jednotlivých
kontrolných
stanovištiach (SBS, alebo vrátna služba), alebo zamestnancami
oddelenia pre bezpecnost a ochranu
objektov VM Mlyny.
4.3. Ubytovávanie
Ubytovaný je povinný pri ubytovávaní dodržiavat
pokyny pracovníkov
ubytovacieho
oddelenia.
Ubytovaný je povinný ubytovat sa výlucne len na izbe, ktorá mu bola pridelená (výnimkou je len
preubytovanie podla bodu 3.10.).
4.4. Legitimovanie sa
Ubytovaný používa na svoju legitimáciu platný UP. Platným UP sa rozumie platná karta ISIC, alebo
docasný papierový UP. Ubytovaný je povinný bez vyzvania sa pri každom vstupe do ubytovacej
casti VM Mlyny (pozri ll. cast tohto lP) preukázat platným ubytovacím preukazom, alebo platným
povolením k pobytu. Ubytovaný je povinný na výzvu kompetentnej
osoby legitimovat
sa platným
ubytovacím preukazom, alebo platným povolením k pobytu, kdekol'vek v areáli VM Mlyny (pozri
ll. cast tohto lP). Kontrolu platnosti UP bude zabezpecovat
osobný turniket po priložení karty na
cítacie zariadenie, resp. kontrolná osoba na stanovištiach,
kde nie je spustený osobný turniket pre
vstup do objektov. Oprávnené osoby podla bodu 2.1. a 2.2. majÚ právo dodatocne overit sÚlad
Údajov, alebo fotografie na UP v prípade pochybností, alebo predpokladu zneužitia UP inou osobou,
než pre ktorÚ bol UP ( v prípade karty ISIC) vydaný. To isté pravidlo platí aj pre povolenie k pobytu. ,
UP (vo forme ISIC karty) a povolenie k pobytu (vo forme zálohovanej cipovej karty) je chránené
proti zneužitiu tzv. antipasom, ktorý umožií.uje len vstup a výstup.
4.5. Hygiena a poriadok
Ubytovaný je povinný dodržiavat
hygienické normy a udržiavat cistotu a poriadok v pridelených
priestoroch, ako aj v ostatných priestoroch VM Mlyny. Ubytovaný (spravidla je postacujúce, ak po
dohode dané povinnosti splní aspoI'í jeden ubytovaný z izby, resp. bunky) je povinný predovšetkým:
a) denne vynášat odpadky
b) denne udržiavat poriadok na izbe
c) denne upratovat
a dezinfikovat
spolocné hygienické zariadenia (umývadlá, v bunkách aj
sprchy a WC)
d) raz do týždI'ía dôkladne poupratovat
celú izbu, pozametat,
poumýval' podlahu, poutierat
prach
e) raz za mesiac dôkladne vyprášit matrace
t) raz za rok umyt okná na izbe (v termíne od 15.04 do 30.04)
g) pred ohlásenou dezinsekciou
a deratizáciou
pripravit izbu podl'a pokynov zodpovedných
pracovníkov VM Mlyny UK
4.6. Poruchy a závady
Ubytovaný je povinný do troch pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovat
a nahlásit
všetky
zistené
poruchy
a závady
(nahlásenie
musí
byt
výlucne
formou
e-mailu
na
udrzba((í)mlvnv.uniba.sk).
Ubytovaný
je povinný akúkol'vek
poruchu,
ktorú zistí v priebehu
ubytovania,
okamžite
nahlásit
na [email protected],
alebo aj osobne na dispecingu
tcchnického oddelenia vo VB B, l. pp (podzemné podlažie). Osobné nahlasovanie je možné len
pocas pracovných dní a to pocas týchto hodín: 07:00 - Il :00 a II :30 - 15:00
4.7. Prístup na izbu
Ubytovaný je povinný kedykol'vek sprístupnit pridelenú izbu zamestnancom
internátu, spravidla za
Úcelom vykonávania bezodkladnej údržby alebo opráv, kontroly inventára, alebo za úcelom kontroly
ustanovcní tohto lP, prcdovšetkým ustanovení o hygiene a návštevách. Vstup do izby ubytovaných
vykonávajú vždy minimálne dve splnomocnené
osoby (splnomocnenými
osobami sú zamestnanci
internátu, pracovníci SBS, alebo Vrátnej služby a clenovia Študentskej samosprávy,
pricom aspoI'í
jedna z osôb, ktoré sa návštevy
zúcastnili,
musí byt zamestnancom
internátu).
V prípade
neprítomnosti
ubytovaného
(ubytovaných)
na izbe sú splnomocnené
osoby, ktoré sa zúcastnili
vstupu na izbu ubytovaného, povinné písomne informovat ubytovaných na izbe o case vstupu, úcele
vstupu a mcnách osôb, ktoré sa vstupu zúcastnili.
Kompetentní
pracovníci
VM Mlyny sú povinní všeobecne
dostupným
spôsobom
(spravidla
oznamom na www.mlyny.uniba.sk
a oznamom v spolocných
priestoroch
internátu) informovat
o termínoch všetkých cinností, ktoré si vyžadujú vstup na izbu ubytovaných
(povinnosti oznamu
nepodlieha
vstup na izbu ubytovaného
vykonaný
v súvislosti
s kontrolou
hygieny, alebo pri
podozrení na pobyt neubytovanej osoby).
4.8. Opustenie izby
Ubytovaný jc povinný pred opustením izby vypnút všetky elektrické
uzatvorit okná a balkónové dvere a uzamknút všetky príslušné vchodové
4.9. Ochrana cenností a peI'íazí
Ubytovaný je osobne zodpovedný
za zabezpecenie
spotrebice,
dvere.
zastavit
vodu,
a úschovu svojich cenností a peI'íazí.
4.10. Dodržiavanie zásad slušného správania
Ubytovaný je povinný správat sa tak, aby nebolo poškodené
dôstojnost ostatných ubytovaných, návštevníkov a zamestnancov
dobré meno,
VM Mlyny.
obcianska
4.11. Strata ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný je povinný bezodkladne
nahlásit stratu a krádež ubytovacieho
preukazu
alebo docasný papierový preukaz), alebo povolenia k pobytu (zálohovaná
cipová
docasné papierové povolenie k pobytu).
a I'udská
(karta ISIC,
karta, alebo
4.12. Internátna pocítacová siet
Ubytovaný je povinný dodržiavat
pravidlá
nepovolených internetových sietí je zakázané.
používania
internátnej
pocítacovej
siete.
Zakladanie
V. CAST
Obmedzenia
5.1. Vstup a výstup z objektov VM Mlyny
Ubytovaný
nesmie preskakovat.
alebo iným neoprávneným
spôsobom
obchádzat
kontrolné
zariadenia
osobných turniketov.
Toto opatrenie
platí v plnom rozsahu aj pre návštevy a iné
neubytované osoby.
5.2. Vstup neubytovanej osoby
Ubytovaný
nesmie vpustit
osobu
vyhradených vstupov do jednotlivých
5.3. Pobyt neubytovanej osoby
Ubytovaný preberá plnú zodpovednost
neubytovanú
vo VM Mlyny do ubytovacej
objektov (vrátnice a kontrolné stanovištia).
casti
za svoju návštevu podla bodu 2.3.
5.4. Zapožicanie ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný nesmie zapožicat pridelený ubytovací preukaz, alebo povolenie
osobe.
5.5. Falšovanie ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný nesmie poskytnút pridelený ubytovací preukaz,
duplikátu.
5.6. Poškodzovanie majetku VM Mlyny
Ubytovaný nesmie akýmkolvek spôsobom
poškodzovat
k pobytu
alebo povolenie
neubytovanej
k pobytu
na výrobu
majetok VM Mlyny.
5.7. Manipulácia s majetkom VM Mlyny
Ubytovaný nesmie manipulovat
s majetkom VM Mlyny, predovšetkým
nesmie vynášat
zjedálne, inventár z izieb, ani svojvolne prestavovat alebo rozoberat nábytok v rámci izby.
5.8. Odpadky
Ubytovaný nesmie hromadit
muno
odpadky na pridelenej
5.9. Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov
Ubytovaný nesmie vyhadzovat akékolvek predmety
izbe, balkónoch
riady
a chodbách.
z okien a balkónov.
5.10. Elektrické spotrebice
Ubytovaný nesmie používat na izbách tepelné spotrebice, predovšetkým varice, elektrické
ohrievace. Zoznam nepovolených spotrebicov je k dispozícii na webovej stránke organizácie.
špirály,
5.11. Rušenie ostatných ubytovaných
Ubytovaný
nesmie vykonávat
cinnost,
ktorá akýmkolvek
spôsobom
ruší iných ubytovaných,
predovšetkým vo vecerných a nocných hodinách. Cinnost je kvalifikovaná ako rušivá práve vtedy,
ked aspoi,) jeden z ubytovaných podá voci tejto cinnosti stažnost.
5.12. Organizované akcie
Ubytovaný
nesmie
v ubytovacej
casti
organizovat
a zúcastií.ovat
sa hromadných
predovšetkým osláv. krÚžkovíc, bunkovíc a pod., ktoré rušia ostatných ubytovaných.
5.13. Fajcenie
akcií,
Ubytovaný
nesmie podla
dostupné na www.soi.sk
zákona
377/2004
fajcit
v ubytovacej
5.14. Omamné a psychotropné látky
Ubytovaný nesmie prechovávat a užívat omamné a psychotropné
5.15. Podnikatelská
casti.
Podrobné
informácie
sú
látky v celom areáli VM Mlyny.
cinnost
Ubytovaný nesmie v areáli VM Mlyny vykonávat
cinnost a ani pre takúto cinnost využívat pridelenú
neohlásenú podnikatelskú,
izbu ako sídlo alebo sklad.
alebo inú komercnú
5.16. Zbrane
Ubytovaný nesmie v areáli VM Mlyny prechovávat,
alebo držat akékolvek
strelné zbrane a me
život ohrozujÚce predmety s výnimkou predmetov a zbraní používaných
na športovú, záujmovú,
príp. so štÚdiom súvisiacu cinnost. Takéto zbrane je ubytovaná osoba povinná osobne nahlásit
ubytovaciemu oddeleniu.
5.17. Zvieratá
Ubytovaný nesmie v ubytovacej casti držat alebo chovat žiadne zvieratá, predovšetkým psy, macky,
plazy a hmyz. Po písomnej dohode so spolubývajúcimi
môže ubytovaný na izbe chovat akváriové
rybky, drobné hlodavce alebo korytnacku. Ubytovaný je povinný toto potvrdenie uchovávat a na
požiadanie predložit na ubytovacie oddelenie. Toto potvrdenie je možné kedykolvek na požiadanie
niektorého so spolubývajúcich
zrušit.
Výnimkou z tohto ustanovenia sú prípady, ktoré súvisia so zdravotným stavom ubytovaného a ktoré
povoluje vedúci ubytovacieho oddelenia. Dalšie výnimky môže udelit jedine riaditel VM Mlyny.
5.18. Inštalácie
Ubytovaný
nesmie svojvol'ne
zasahovat
do inštalácií akéhokolvek
druhu.
5.19. Manipulácia s otvoreným ohií.om v objektoch VM Mlyny
Ubytovaný nesmie manipulovat s otvoreným ohií.om (sviecky, gril a pod.) v objektoch
VM Mlyny.
5.20. Využívanie striech.
Vstup na strechy je zakázaný.
VI.CAST
Priestupky a postihy
Systém priestupkov a postihov v areáli VM Mlyny je bodový, tzn. každému priestupku je na základe
pevnej stupnice priradené opatrenie vo forme postihových bodov. Súcastou opatrenia môže byt aj
financný postih. Postihové body sa za celé obdobie bývania scítavajú (pre návštevy platí toto
ustanovenie
rovnako). Dosiahnutím
sÚctu postihových
bodov 4 bude s ubytovaným
rozviazaná
Zmluva o ubytovaní, dosiahnutím
súctu postihových bodov 5 bude ubytovanému
trvalo odopretá
možnost ubytovania vo VM Mlyny a dosiahnutím sÚctu postihových bodov 6 bude ubytovanému
trvalo zakázaný vstup do ubytovacej casti. Udelit postihový bod/y je kvalifikovaný výlucne riaditel
VM Mlyny, alebo ním písomne poverený zamestnanec.
(vedúci internátnej vrátnej služby, alebo
zástupcovia riaditel'a) Rozviazat Zmluvu o ubytovaní, trvalo odopriet možnost ubytovania, alebo
trvalo zakázat vstup do ubytovacej casti môže výlucne riaditel VM Mlyny, pricom ubytovaný musí
mat predtým možnost vyjadrit sa k svojmu priestupku.
Všetky opatrenia v nasledujúcom texte platia primerane aj pre návštevy (ak nie je uvedené inak).
Priestupky, ktoré presne nedefinuje tento lnternátny poriadok, budú riešené individuálne.
Priestupková komisia má právo podla závažnosti zisteného konania dodatocne rozhodnút o pocte
pridelených postihových bodov, alebo rozhodnút o ich znižení, ci anulovaní.
6.1. Neuhradenie bytného v termíne danom Zmluvou o ubytovaní
a) priestupok: neuhradenie bytného do 14 dní po termíne stanovenom v Zmluve o ubytovaní
opatrenie:
zablokovanie
oprávnenia
na vstup do objektov cez osobný turniket, uhradenie
zmluvnej pokuty v sÚlade so Zmluvou o ubytovaní
b) priestupok: druhé opakované neuhradenie bytného v sÚlade so Zmluvou o ubytovaní
opatrenie: za každé dalšie neuhradenie bytného v sÚlade so Zmluvou o ubytovaní, ubytovanému
bude zablokované
oprávnenie na vstup do objektov cez osobný turniket, ubytovaný
uhradí zmluvný poplatok v sÚlade so Zmluvou o ubytovaní a zároveI1 mu bude udelený
jeden postihový bod a ubytovaný je povinný Úhradit poplatok vo výške € 33,20 na
ubytovacom oddelení.
c) priestupok: tretie opakované neuhradenie bytného v sÚlade so Zmluvou o ubytovaní
opatrenie: VM Mlyny odstÚpia od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému
bude odopretá možnost
ubytovania
a vstupu do ubytovacej
casti v budÚcnosti (aj napriek skutocnosti,
že
ubytovanému by bolo v budÚcnosti ubytovanie pridelené fakultou).
6.2. Neuhradenie zmluvnej pokuty.
priestupok: neuhradenie zmluvnej pokuty do 14 dní od rozhodnutia
záverecného stanoviska odvolacieho konania.
opatrenie:
priestupkovej
komisie,
resp.
VM Mlyny odstÚpia od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému bude zablokované opravnénie
vstupu do objektov cez osobný turniket a odopretá možnost ubytovania
a vstupu do
ubytovacej
casti v budÚcnosti
(aj napriek
skutocnosti,
že ubytovanému
by bolo
v budÚcnosti ubytovanie pridelené fakultou).
6.3.
Zapožicanie
ubytovacieho
preukazu,
alebo
povolenia
k pobytu
neubytovanej
osobe,
pozmeI1ovanie Údajov na ubytovacom preukaze, alebo povolení na pobyt.
priestupok: zapožicanie ubytovacieho
preukazu, alebo povolenia k pobytu neubytovanej
osobe za
Úcelom vstupu neubytovanej
osoby do ubytovacej
casti v rozpore so stanovenými
pravidlami,
alebo preukázanie
sa zapožicaným
ubytovacím
preukazom,
alebo
povolením k pobytu pocas legitimovania kompetentným pracovníkom
opatrenie: ubytovanému,
ktorý preukaz, alebo povolenie zapožical aj neubytovanej
osobe, ktorá
preukaz,
alebo povolenie
k pobytu použila,
budÚ udelené
tri postihové
body
a ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 33,20.
6.4. Falšovanie ubytovacieho preukazu, alebo povolenia k pobytu
priestupok: výroba falošného ubytovacieho
preukazu, alebo povolenia na pobyt, preukázanie
sa
falšovaným ubytovacím preukazom, alebo falšovaným povolením k pobytu za Úcelom
vstupu, alebo pri legitimovaní sa kompetentným pracovníkom
opatrenie: ubytovanému,
ktorý preukaz, alebo povolenie zapožical k falšovaniu aj neubytovanej
osobe, ktorá falšovaný preukaz, alebo falšované povolenie k pobytu použila, budÚ
udelené tri postihové body a ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení
poplatok vo výške € 66,40.
6.5. Použitie iného, ako oficiálneho (vrátnica, alebo kontrolné stanovište) vstupu do internátu
priestupok: ubytovaný využije na vstup do ubytovacej casti iný ako oficiálny vstup, najmä balkóny,
alebo okná
opatrenie:
za každé porušenie
tohto pravidla budÚ ubytovanému
udelené dva postihové
6.6. Neoprávnené obchadzánie kontrolného zariadenia osobných turniketov
priestupok:
ubytovaný preskocí, alebo iným neoprávneným
spôsobom
zariadenie turniketu
opatrenie:
obíde
body.
kontrolné
osobné,
ubytovanému bude udelený jeden postihový bod, alebo sankcia vo výške € 16,60, alebo
oboje. V prípade, že sa jedná o návštevu ubytovaného,
bude jeden postihový bod
pridelený ubytovanej osobe a to za každÚ jednu osobu, ktorá konala v rozpore s týmto
bodom.
6.7. Vpustenie osoby do ubytovacej casti mimo vyhradených
vstupov (vrátnica, alebo kontrolné
stanovište)
priestupok: ubytovaný vpustí inÚ osobu (nerozlišuje sa, ci ide o ubytovaného, alebo neubytovaného)
do ubytovacej casti mimo oficiálneho vstupu, najmä cez balkón, alebo okno
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené minimálne dva postihové body a ubytovaný je povinný
uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 33,20
6.8. Fajcenie v ubytovacej casti
a) priestupok: fajcenie v ubytovacej casti
opatrenie: ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 33,20
b) priestupok: opakované fajcenie v ubytovacej casti
opatrenie: za každé dalšie porušenie zákazu fajcenia v ubytovacej
casti bude ubytovanému
pridelený jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, bude
postihový
bod udelený návšteve, aj ubytovanému,
ktorý je za I1U zodpovedný.
Ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 66,40
6.9. Hlucné správanie (správanie je hlucné práve vtedy, ked aspoI1 jeden z ubytovaných podá voci
tomuto správaniu stažnost)
a) priestupok: ubytovaný, alebo návšteva svojím správaním rušia ostatných ubytovaných
opatrenie: ubytovanému
bude udelený jeden postihový bod, alebo sankcia vo výške € 16,60,
alebo oboje. Podl'a závažnosti konania môžu zamestnanci VM Mlyny oddelenia pre
bezpecnost
a ochranu objektov, rozhodnÚt len o Ústnom dohovore a to priamo na
mieste zásahu.
b) priestupok: ubytovaný, alebo návšteva opakovane svojím správaním rušia ostatných ubytovaných
opatrenie: za každé dalšie a opakované porušenie pravidla o hlucnom správaní budÚ udelené
ubytovanému,
alebo návšteve minimálne
dva postihové body. V prípade, že toto
pravidlo porušuje návšteva, budÚ minimálne dva postihové body udelené návšteve a aj
ubytovanému,
ktorý za návštevu
zodpovedá.
V prípade,
že sa jedná o skupinu
ubytovaných
a/alebo návštevníkov,
minimálne
dva postihové
body budÚ udelené
každému zÚcastnenému bez ohl'adu na mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradit
na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške € 33,20.
6.10. Používanie nepovolených
spotrebicov
priestupok: používanie zakázaných výhrevných elektrospotrebicov
a varicov v ubytovacej casti
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradit
ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 33,20.
na
6.11. Nicenie a poškodzovanie
majetku VM Mlyny
priestupok: ubytovaný zámerné nicí, alebo poškodzuje majetok VM Mlyny
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené minimálne tri postihové body. V prípade, že toto pravidlo
porušuje návšteva, budÚ tri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za
návštevu
zodpovedá.
V prípade,
že sa jedná
o skupinu
ubytovaných
a/alebo
návštevníkov,
tri postihové body budÚ udelené každému zÚcastnenému bez ohladu na
mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo
výške € 99,60 a má zárove!'l povinnost
uhradit spôsobenÚ škodu vo výške urcenej
Škodovou komisiou.
6.12. Svojvolná
manipulácia s majetkom VM Mlyny
priestupok: ubytovaný svojvolne prestavuje alebo rozoberá nábytok v rámci
riady, alebo iný inventár vo vlastníctve internátu z jedálne a izieb
opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod.
6.13. Svojvol'né zásahy do inštalácií akéhokolvek druhu
priestupok: ubytovaný svojvolne zasahuje do inštalácií akéhokolvek
druhu
izby, alebo
vynáša
opatrenie:
ubytovanému
budÚ udelené dva postihové body
ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 49,80.
a ubytovaný
je povinný
uhradit
na
6.14. Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov
priestupok: ubytovaný vyhadzuje z okien alebo balkónov predmety alebo odpadky
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené minimálne tri postihové body. V prípade, že toto pravidlo
porušuje návšteva, budÚ tri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za
návštevu
zodpovedá.
V prípade,
že sa jedná
o skupinu
ubytovaných
alalebo
návštevníkov,
tri postihové body budÚ udelené každému zÚcastnenému bez ohladu na
mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo
výške € 66,40.
6.15. Svojvol'né preubytovanie sa
priestupok:
ubytovaný
sa prestahuje
na inÚ, než pridelenÚ izbu bez vedomia
a povolenia
ubytovacieho oddelenia
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené dva postihové
body a zárovei'! je povinný uhradit na
ubytovacom oddelení poplatok vo výške € 16,60.
6.16. Držanie, alebo užívanie omamných, alebo psychotropných
látok
priestupok: ubytovaný drží, alebo užíva omamné, alebo psychotropné
látky kdekolvek v areáli VM
Mlyny
opatrenie: ubytovanému,
ktorému bude dokázané
držanie, alebo užívanie omamných,
alebo
psychotropných
látok kdekol'vek v areáli VM Mlyny, budÚ udelené minimálne štyri
postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva v ubytovacej casti, budÚ
minimálne štyri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za návštevu
zodpovedá.
6.17. Zvieratá
priestupok:
opatrenie:
ubytovaný v ubytovacej casti bez povolenia vedÚceho
nepovolené zvieratá (pozri bod 5.16.)
ubytovanému budÚ udelené dva priestupkové body.
ubytovacieho
oddelenia
6.18. Nepovolená podnikatelská
cinnost
priestupok: ubytovaný vykonáva na izbe, alebo inde v objekte VM Mlyny nepovolenÚ
podnikatelskÚ cinnost
opatrenie: ubytovanému budÚ udelené dva posti ho vé body.
chová
a neohlásenÚ
6.19. Hygiena a poriadok
a) priestupok: ubytovaný nedodržuje hygienické pravidlá (pozri bod 4.4. a bod 5.7.). Stav hygieny je
kvalifikovaná posÚdil' Komisia pre hygienu a poriadok
opatrenie: Ústne napomenutie
b) priestupok: ubytovaný opakovane nedodržuje hygienické pravidlá. Stav hygieny je kvalifikovaná
posÚdil' Komisia pre hygienu a poriadok
opatrenie: ubytovanému
budÚ udelené dva postihové body za každý další priestupok
proti
pravidlám o hygiene. Ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok
vo výške € 66,40.
6.20. Zbrane
priestupok: ubytovaný prechováva na pôde VM Mlyny strelné, alebo iné zbrane
postih: ubytovanému budÚ udelené minimálne tri postihové body.
6.21. Nedodržiavanie
zásad slušného správania
priestupok: ubytovaný sa správa nedôstojne a v rozpore so zásadami slušného správania, poškodzuje
dobré meno, ludskÚ dôstojnost
a obciansku cest iných ubytovaných,
návštevníkov
alebo zamestnancov VM Mlyny
opatrenie:
podl'a závažnosti
správania ubytovaného
mu budÚ udelené minimálne
dva až šest
postihových bodov. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, budÚ minimálne dva
až šest postihových
bodov udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za návštevu
zodpovedá.
V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných
alalebo návštevníkov,
minimálne dva až šest postihových bodov bude udelených každému zÚcastnenému bez
ohl'adu na mieru zavinenia.
6.22. Násilné správanie
priestupok: ubytovaný sa správa násilne voci iným ubytovaným, návštevníkom,
zamestnancom
VM
Mlyny, pracovníkom SBS a vykonáva verbálny nátlak, alebo ich fyzicky ohrozuje
opatrenie:
podl'a rozsahu a závažnosti správania ubytovaného
mu budÚ udelené
minimálne tri
postihové body a ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo
výške € 99,60. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, budú minimálne tri
postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za návštevu zodpovedá.
V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných
alalebo návštevníkov,
minimálne tri
postihové body budÚ udelené každému zÚcastnenému bez ohl'adu na mieru zavinenia.
6.23. Bránenie výkonu povolania
priestupok: ubytovaný Úmyselne bráni vykonu povolania zamestnancovi
VM Mlyny, alebo clenovi
SBS za Úcelom kontroly, zabránením jeho vstupu do izby, alebo iným spôsobom marí
výkon jeho povolania
opatrenie: ubytovanému
bude udelený minimálne jeden postihový bod a zároveií. je povinný na
ubytovacom oddelení uhradit poplatok vo výške € 33,20.
6.24. Odmietnutie spolubývajÚceho
a) priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu odmietne bývat s iným ubytovaným, ktorému bolo
lôžko pridelené na základe rozhodnutia Ubytovacej komisie, alebo prostredníctvom
ubytovacieho oddelenia.
opatrenie: Ústne napomenutie
b) priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu opakovane odmietne bývat s iným ubytovaným,
ktorému bolo lôžko pridelené na základe rozhodnutia
Ubytovacej
komisie, alebo
prostredníctvom
ubytovacieho oddelenia.
opatrenie: ubytovanému budÚ udelené dva postihové body a uhradí zmluvný poplatok vo
výške € 20,00.
6.25: Manipulácia s otvoreným ohlíom v objektoch VM Mlyny
priestupok: ubytovaný, alebo jeho návšteva manipuluje s otvoreným ohií.om(sviecky,
gril a pod.)
v priestore objektov VM Mlyny.
opatrenie:
ubytovanému budÚ udelené dva postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje
návšteva, budÚ dva postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému,
ktorý za
návštevu
zodpovedá.
V prípade,
že sa jedná
o skupinu
ubytovaných,
alebo
návštevníkov, dva postihové body budÚ udelené každému zÚcastnenému bez ohladu na
mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradit na ubytovacom oddelení poplatok vo
výške € 66,40.
6.26: Ubytovaný poruší zákaz vstupu na strechu.
priestupok: ubytovaný, alebo jeho návšteva využíva strechu na športovÚ, alebo spolocenskÚ cinnost.
opatrenie:
ubytovanému bude udelený minimálne jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo
porušuje
návšteva,
bude minimálne
jeden postihový
bod udelený
návšteve,
aj ,
ubytovanému,
ktorý za návštevu
zodpovedá.
V prípade, že sa jedná o skupinu
ubytovaných
alalebo návštevníkov,
minimálne jeden postihový bod bude udelený
každému zÚcastnenému bez ohl'adu na mieru zavinenia.
6.27: Ubytovaný nedodržuje pravidlá správania sa na internátnej pocítacovej sieti.
priestupok: ubytovaný porušuje pravidlá správania sa na internátnej pocítacovej sieti.
opatrenie:
podla závažnosti správania sa ubytovaného
mu bude odoprený prístup k pocítacovej
sieti minimálne jeden týžde l), maximálne však na jeden mesiac.
priestupok: ubytovaný opakovane porušuje pravidlá správania sa na internátnej pocítacovej sieti.
opatrenie:
ubytovanému
bude odoprený prístup k pocítacovej sieti na jeden mesiac a zároveií aj
jeden postihový bod.
6.28: Oneskorené
odubytovanie.
priestupok: ubytovaný si nepovolene predíži ubytovanie nad rámec Zmluvy o ubytovaní.
opatrenie:
ubytovanému
budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný
ubytovacom oddelení poplatok vo výške E 3,30 za každý deií predíženia
a bytné podla platného cenníka za dané obdobie.
uhradit na
ubytovania
6.29: Neodubytovanie.
priestupok: ubytovaný sa neodubytuje v súlade so zmluvnými podmienkami ani po výzve (výzva
môže mat charakter osobného ústneho dohovoru zamestnancom UO, alebo telefonicky)
opatrenie:
ubytovanému bude udelených pät postihových bodov a bude komisionálne deložovaný
z ubytovacích
priestorov.
Zároveií je ubytovaný
povinný uhradit na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške € 33,20. Všetky predmety deložácie budú uskladnené za
mesacný poplatok vo výške 10,- E. Uskladnenie týchto predmetov bude na obdobie
jedného roka od dátumu deložácie. Po uplynutí jedného roka si VM L. Štúra - Mlyny
UK vyhradzuje
právo pozbavit
sa všetkých uskladnených
vecí podla vlastného
uváženia.
Pocas tohto obdobia
bude deložovaný
dvakrát
písomne
vyzvaný
na
vyzdvihnutie si svoj ich vecí a riadne vysporiadanie
pohladávok.
CAST VII.
Študentská samospráva
7.1. Všeobecne
Študentská samospráva (dalej len ŠS) je kolektívnym orgánom samosprávy ubytovaných
vo VM
Mlyny. ŠS a jej clenovia zodpovedajú za svoju cinnost Akademickému
senátu UK (dalej len AS).
Pri výkone svojej funkcie sú clenovia ŠS viazaní len svojím svedomím, Štatútom UK, týmto lP
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pricom dbajú na záujmy VM Mlyny ako celku. ŠS
podáva ubytovaným
jedenkrát
rocne správu o svojej cinnosti. Táto správa je uverejnená
na
informacnej tabuli ŠS.
7.2. Orgány ŠS
Riadiacimi
zložkami
ŠS sú predseda
a podpredseda.
Predsedníctvo
sa skladá
z predsedu
a podpredsedu.
ktorí sú volení v priamych volbách tajným hlasovaním
clenmi ŠS, pricom na
zvolenie je potrebný zisk nadpolovicnej
väcšiny všetkých hlasov. Predsedníctvo
zabezpecuje
prípravu zasadnutí ŠS a dbá na realizáciu jej rozhodnutí.
ŠS má šest clenov. Každý clen ŠS je zodpovedný za konkrétnu cast VM Mlyny, v rámci ktorej je
kontaktnou osobou pre ubytovaných. Zodpovednost
jednotlivých clenov ŠS za konkrétne casti VM
Mlyny urcí predseda. Zodpovednost je rozdelená nasledovne:
a) jeden clen ŠS zodpovedá za Manželské internáty,
b) jeden clen ŠS zodpovedá za Internát L. Štúra, výškový blok A
c) jeden clen ŠS zodpovedá za Internát L. Štúra, výškový blok B
d) jeden clen ŠS zodpovedá za Átriové domky, bloky A, B, C, O, E, F,
e) jeden clen ŠS zodpovedá za Átriové domky, bloky G, H, J, K, L, M,
f) jeden clen ŠS zodpovedá za Átriové domky, bloky N, O, P, R, S, T.
Clenovia predsedníctva
majú právo vyžadovat od riaditela VM Mlyny podklady a vysvetlenia vo
veciach patriacich do ich právomoci.
Žiadost o podklad alebo vysvetlenie
musia byt písomné
a odpoved na žiadost musí byt tiež písomná.
ŠS je uznášaniaschopná,
ak je
inak, na platné uznesenie ŠS je
Na žiadost riaditela je predseda
Administratívnu
agendu ŠS
podpredseda alebo iný clen ŠS,
prítomná nadpolovicná väcšina všetkých clenov. Ak nie je uvedené
potrebný sÚhlas nadpolovicnej väcšiny prítomných clenov.
povinný do 7 dní zvolat zasadnutie ŠS.
ajej písomnÚ komunikáciu
s VM Mlyny zabezpecuje
spravidla
ktorého ustanoví predseda.
7.3. Volby do ŠS
V olby do ŠS sa konajÚ tajným hlasovaním. Právo byt volení majÚ všetci clenovia študentskej casti
akademickej obce UK, ktorí sÚ zárove!') ubytovaní vo VM Mlyny a nemajÚ žiadne postihové body
a iné záväzky voci VM L.ŠtÚra UK. Právo volit majÚ všetci ubytovaní vo VM Mlyny.
Termín volieb možno urcit len vo výucbovom období akademického
roka. Termín volieb do ŠS
schvaluje riaditel VM Mlyny na návrh ŠS. Ak ŠS nie je ustanovená alebo ŠS nie je funkcná, tak
termín volieb do novej ŠS je povinný urcit riaditel.
Vol'by do ŠS organizuje a riadi vo VM Mlyny Volebná komisia (dalej len VK). Clenmi VK sÚ traja
zástupcovia ŠS, ktorých volí ŠS, a traja zástupcovia VM Mlyny, ktorých menuje riaditel. Predsedom
VK je vždy zástupca ŠS. V prípade, že ŠS nie je ustanovená alebo ŠS nie je funkcná, tak všetkých
clenov volebnej komisie menuje riaditel' VM Mlyny, pricom za clena VK môže menovat
aj
dobrovol'níka z radov ubytovaných.
O priebehu a výsledku
volieb vyhotoví
VK zápisnicu,
ktorá musí obsahovat
Údaj o pocte
zÚcastnených volicov, zoznam kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, Údaj o pocte získaných
hlasov u jednotlivých
kandidátov.
Zápisnica je platná, ak ju podpísala
nadpolovicná
väcšina
všetkých clenov VK vrátane predsedu. Výsledky volieb zverejní VK do 3 dní na informacnej tabuli
ŠS. Riaditel' VM Mlyny zvolá ustanovujÚce zasadnutie ŠS najneskôr do 7 dní od zverejnenia
výsledkov volieb.
Vol'by do ŠS sÚ platné iba v prípade, že bolo odovzdaných viac ako 300 platných hlasovacích
lístkov, co je približne 5 percent zo všetkých ubytovaných vo VM Mlyny. Ak bol odovzdaný
nižší pocet platných hlasovacích lístkov ako 30 l, tak VK vol'by zruší. Nové vol'by je riaditel VM
Mlyny povinný vyhlásit najneskôr do 12 mesiacov od rozhodnutia VK.
V prípade, že pocet kandidátov do ŠS je šest alebo menej ako šest, tak VK volby zruší. Nové volby
je riaditel VM Mlyny povinný vyhlásit najneskôr do 12 mesiacov od rozhodnutia VK.
Funkcné obdobie ŠS je dvojrocné. Zacína sa ustanovujÚcim zasadnutím ŠS a koncí ustanovujÚcim
zasadnutím novej ŠS. V prípade, že vol'bami nebola nová ŠS zriadená, môže riaditel VM Mlyny
urcit, aby pôvodná ŠS alebo jej cast pôsobila ako poradný orgán riaditel'a až do termínu, ked bude
zriadená nová ŠS.
Podrobnosti
o vol'bách do ŠS a ustanovujÚcej
schôdzi ŠS upravuje Volebný poriadok
ŠS.
7.4. Zánik mandátu clena ŠS
Mandát clena ŠS zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
t)
zánikom ubytovania vo VM Mlyny podla Organizacného
poriadku VM Mlyny apodla tohto
Internátneho poriadku,
ukoncením alebo prerušením štÚdia na UK podl'a § 64 ods. l, § 65 ods. l, a § 66 zákona a
podl'a cl. 58 ods. 2 ŠtatÚtu UK,
uplynutím funkcného obdobia,
odstÚpením z funkcie,
odvolaním z funkcie,
rozpustením ŠS.
Návrh na odvolanie clena ŠS môže podat v prípadoch, ktoré definuje Organizacný
a rokovací
poriadok ŠS, clen ŠS alebo riaditel' VM Mlyny. Na odvolanie clena ŠS z funkcie sa vyžaduje sÚhlas,
dvojtretinovej väcšiny všetkých clenov ŠS.
Právo rozpustit ŠS má podla cl. 16 ods. 2 písmeno c) ŠtatÚtu UK Akademický senát UK.
Ak clen ukoncí clenstvo v ŠS z dôvodov, ktoré sÚ uvedené vods. l písm. a), b), d), e), jeho mandát
zaniká dií.om vyhlásenia tejto skutocnosti predsedom ŠS.
7.5. Práva a povinnosti ŠS
7.5.1. ŠS je povinná:
a)
reagovat na stažnosti, pripomienky a podnety ubytovaných,
b)
menovat dvoch zástupcov do VK,
c)
informovat o svojej cinnosti prostredníctvom
Informacnej tabule ŠS,
d)
podat správu o svojej cinnosti AS UK. ak tento o iíu požiada.
7.5.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Základnými právami clena ŠS sÚ :
právo predkladat návrhy na rokovanie ŠS,
právo vyjadrovat sa ku všetkým otázkam, o ktorých ŠS rokuje,
právo vzdat sa funkcie clena ŠS.
zastupuje všetkých ubytovaných študentov, ako poradný orgán spolupracuje s riaditel'om.
zabezpecuje záležitosti týkajÚce sa ubytovaných
študentov a zárovelí pomáha pri výkone
kontroly dodržiavania ubytovacieho poriadku
v spolupráci s VM e.ŠtÚra zabezpecuje kontrolu dodržiavania hygieny a poriadku na izbách
ubytovaných študentov a v spolocných priestoroch.
7.5.3. Základnou povinnostou clena ŠS je:
zÚcastJ'íovat sa na práci ŠS. V prípade, že sa clen ŠS opakovane (min. dvakrát) bez ospravedlnenia
nezÚcastní zasadnutia ŠS. je predseda ŠS povinný dat návrh na udelenie kárneho opatrenia tomuto
clenovi. Kárnym opatrením môže byt písomné napomenutie alebo odvolanie z funkcie. Na udelenie
písomného
napomenutia
sa vyžaduje sÚhlas nadpolovicnej
väcšiny prítomných
clenov ŠS, na
odvolanie z funkcie sÚhlas dvojtretinovej väcšiny všetkých clenov ŠS.
7.6. Iné
Zasadnutia ŠS sÚ verejné, ak ŠS nerozhodne inak. ŠS zasadá podla potreby, najmenej však raz za
mesiac. Na zasadnutia je prizývaný riaditel, alebo ním poverený zástupca. Zasadnutia ŠS zvoláva
a vedie spravidla
predseda.
V prípadoch,
ktoré sÚ definované
v Organizacnom
a rokovacom
poriadku ŠS, zasadnutia zvoláva a vedie podpredseda ŠS. Predseda, resp. podpredseda je povinný
zvolat zasadnutie ŠS aj v prípade, ked o to požiada:
a)
aspolí jedna tretina všetkých clenov ŠS,
b)
riaditel' VM Mlyny.
CAST VIII.
Prechodné a záverecné ustanovenia
8.1. Tento lntcrnátny poriadok nadobÚda Úcinnost dlíom schválenia riaditelom VM Mlyny.
8.2. Internátny poriadok možno v prípade potreby upravit, alebo pozmenit písomnou formou.
V Bratislave
31.07.20 II
riaditel
Mgr~la
V~' ~~~:~
UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
~ Mlyny UK
V BRATISLAVE
Vysokoškolské
mesto L Štúra - Mlyny
Staré GrunlY .~6, 8~ 1 0.1 Bratislava
ICO: 0039786558
IC DPH SK2020845332
. c 15·
Download

INTERNÁ TNY PORIADOK VM L.Stúra