HAUSTECHNIK
Prehľad kapitol
Strana
Aktivácia betónového jadra
02–16
UNIVERSA vykurovacie rúrky
17–24
Rozdeľovače UNIVERSA
25–32
Protokoly a certifikáty
www.UNIVERSA-at.sk
I
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Obsah
1.
Všeobecne
3
2.
Projektovanie
6
3.
Projektovanie
10
Montáž a realizácia 15
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
Stav k 05/11
Zdroj tepelnej záťaže
Prenos tepla vedením
Prenos tepla konvekciou
Prenos tepla sálaním
Chladenie
Vykurovanie
Dimenzovanie
Priebeh teploty
Využívanie energie
Priestorová akustika
Montážne moduly
Objasnenie na príkladoch
Tlakové straty
Záver
Strana 2
Strana
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
13
15
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
1.
Všeobecne
Moderné, tepelno-izolačné obvodové konštrukcie budovy vytvárajú nové možnosti pre
vykurovanie a chladenie priestorov. Vďaka zníženej potrebe energie je dnes v popredí využívanie nízkoteplotných zdrojov tepla a prírodných zdrojov chladu. Využívanie
prírodných zdrojov chladu nevyhnutne znamená zvýšenie teplotného spádu systému
chladenia a s tým spojenú časovo obmedzenú disponibilitu zdroja chladu. Na rozdiel od
konvenčných systémov, ktoré tepelnú záťaž odvádzajú okamžite, sa v tomto prípade jedná o dočasnú akumuláciu so súčasným odvádzaním tepelnej záťaže.
Pre tento účel je najjednoduchšie využiť akumuláciu tepelnej energie, ktorá sa nachádza
v každej budove, jedná sa o akumuláciu stropov jednotlivých podlaží. Aktivácia betónového jadra ako čiastočná oblasť „jemného“ chladenia využíva stavebné prvky budovy,
čím ich zapája do energetického manažmentu. Betónové stavebné konštrukcie majú
tepelný akumulačný efekt, dobre absorbujú a akumulujú teplo i chlad. Táto skutočnosť
podmieňuje dobré uplatnenie aktivácie stavebných prvkov. Za týmto účelom sa do
stropnej betónovej konštrukcie vkladajú plastové rúrky. Tieto rúrky vytvárajú (vodný)
obehový systém. Odvádzanie naakumulovanej tepelnej energie je následne možné v
nočných hodínách, počas nižšej tepelnej záťaže budovy.
Tento postup umožňuje obísť špičkové zaťaženie na strane systému. Chladené stavebné konštrukcie počas svojej prevádzky pôsobia ako zariadenia na znižovanie (alebo
udržanie) teploty miestnosti. Vďaka veľkému povrchu stavebných konštrukcií sa aj pri
malých teplotných rozdieloch medzi priestorom a štruktúrou stavebnej konštrukcie darí
prenášať pozoruhodné tepelné toky. To pri chladení umožňuje využívanie prirodzených
zdrojov chladu a pri vykurovaní zdroje nízkopotencionálnej energie. Účinnosť termoaktívnych stavebných systémov stúpa so zvyšujúcou sa plochou aktivovaných stavebných
konštrukcií. Takéto tvrdé povrchy však môžu spôsobovať problematické akustické dojmy.
Na ich vyriešenie sú potrebné zvukovo absorbčné materiály. Ich montáž pod stropom
resp. v podlahe alebo na stenách musí byť prevádzaná výlučne s otvorenou rastrovou
konštrukciou.
1.1.
Zdroje tepelnej záťaže
Typickými vnútornými zdrojmi tepelnej záťaže sú prístroje a zaťaženia ako napr. obrazovky a počítače, osvetlenie ako aj samotný užívatelia priestoru. Väčšina bežne používaných
elektrických zariadení pri svojej prevádzke produkuje teplo. Typickými externými zdrojmi
tepelnej záťaže je priame a difúzne solárne žiarenie. Aj ľudské telo väčšinu energie prijatej
prostredníctvom stravy odovzdáva do okolia vo forme tepla.
Vzniknuté tepelné zisky od osôb, prístrojov ako aj solárneho žiarenia sa musia najprv
dostať do stavebného konštrukčného prvku. Tento mechanizmus prenosu tepla je závislý
hlavne od zdroja tepelnej záťaže a v menšej miere od vlastností potrubného systému v
stavebnej konštrukcii. Na rozdiel od konvenčných chladiacich stropov u termoaktívnych
chladiacich systémov nie je možné ovplyvniť chladiaci výkon miestnosti v rovnakej miere zmenou teploty vody. V teplotnom rozsahu 20-26˚C, ktorý je zaujímavý pre termoaktívne konštrukčné systémy, je cca 40% citelného tepla odovzdávaného konvekciou a cca
60% sálaním tepla a vedením. Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim tepelnú pohodu
človeka je teplota vzduchu a okolitých plôch. Výskumy ukázali, že pocit tepelnej pohody
sa zvyšuje, ak sa hodnoty teplôt pohybujú medzi 20-24˚C a len málo kolíšu.
Stav k 05/11
Strana 3
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Je potrebné dbať nato, aby teploty okolitých plôch miestnosti neboli príliš rozdielne (asymetrické tepelné sálanie), nakoľko jednosmerné pôsobenie tepla alebo chladu pôsobí na
ľudí nepríjemne. Človek udržuje telesnú teplotu prostredníctvom senzibilného a latentného odovzdávania tepla. Pod senzibilným odovzdávaním tepla rozumieme prenos tepla
konvekciou, sálaním a vedením priamo na dotknuté pevné teleso. Latentné odovzdávanie
tepla prebieha prostredníctvom vyparovania.
8jSNFBCHBCFOFJOFTTJU[FOEFO.FOTDIFO
Produkcia tepla sediaceho človeka
Vyparovanie
7FSEVOTUVOH
,POWFLUJPO
Konvekcia
Produkcia
tepla [W]
8jSNFBCHBCF<8>
Vedenie
8jSNFMFJUVOH
Sálanie
8jSNFTUSBIMVOH
Obr. 1
1.2.
Teplota3BVNMVGUUFNQFSBUVS<$>
vzduchu v priestore [˚C]
Prenos tepla vedením
Pod vedením tepla rozumieme prenos energie vplyvom lokálneho rozdielu teplôt. Transport tepla prostredníctvom čistého vedenia sa vyskytuje prevažne u pevných telies a
v zásade je závislý od vlastnosti látky. Príkladom je prestup tepla cez konštrukciu steny
alebo cez topánku osoby, ktorá stojí na podlahe. Prostredníctvom vedenia tepla sa energia odovzdáva priamo z nohy na podlahu. Pri prenose tepla vedením teplota miestnosti
nie je ovplyvňovaná priamym spôsobom.
1.3.
Prenos tepla konvekciou
Pod prenosom tepla konvekciou rozumieme prenos tepla vzduchom popri danej ploche.
Tento proces je vždy sprevádzaný prenosom energie vzduchom. Poznáme prirodzenú
a nútenú konvekciu. Ku prirodzenej konvekcii dochádza výlučne v dôsledku rozdielnej
hustoty a teploty jednotlivých vrstiev vzduchu. Typickým príkladom je pokles studeného
vzduchu smerom k podlahe, ale stúpanie teplého vzduchu po tele človeka. Naproti tomu
je nútená konvekcia vyvolávaná prúdením vzduchu popri plochách a vzniká v dôsledku
výrazného rozdielu tlakov. Príkladom je prúdenie s podporou ventilátora umiestneného
v skrinke (napr. v počítači). Prenos tepla konvekciou prebieha prostredníctvom vzduchu
v miestnosti a tým ovplyvňuje priamo jeho teplotu. Produkcia tepla kancelárskych zariadení ako je počítač alebo tlačiareň sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom ventilátora
umiestneného v danom prístroji. Táto časť z celkovej konvektívnej tepelnej záťaže tvorí
približne 80%.
Stav k 05/11
Strana 4
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
1.4.
Prenos tepla sálaním
4USBIMVOH
Sálanie
,POWFLUJPO
Konvekcia
<>
R
RT
4USBIMVOHTBOUFJM
Podiel sálania
R
,POWFLUJPOTBOUFJM
Podiel konvekcie
R LP
<>
Pod sálaním tepla rozumieme priamy prenos energie z jedného telesa na druhé prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Teplota vzduchu v miestnosti u tohto prenosu tepla
nie je ovplyvňovaná priamo. Druh sálania definuje vlnová dĺžka, respektíve frekvencia
elektromagnetických vĺn. Energia odovzdávaná zdrojmi tepla prostredníctvom opísaného spôsobu sa priamo alebo nepriamo privádza na plochy ohraničujúce daný priestor.
Pokiaľ sa odovzdávanie tepla vedením a vyžarovaním dlhých vĺn uskutočňuje priamo, podiel konvekcie sa ohraničujúcim plochám odvádza „okľukou“ prostredníctvom vzduchu
v miestnosti. Vzduch v miestnosti prostredníctvom prirodzenej alebo nútenej konvekcie
odoberá energiu z miestnych zdrojov tepla. Vzduch však vzhľadom na jeho malú hustotu
a špecifickú tepelnú kapacitu nie je schopný akumulovať takmer žiadnu tepelnú energiu. Preto svoju prijatú energiu vzápätí ihneď odovzdá. K uvedenému tepelnému prenosu
dochádza na jednej strane pri vzduchovom chladení prostredníctvom klimatizačných zariadení a pri prirodzenej konvekcii na plochách vymedzujúcich priestor na strane druhej.
’G’SB<,>
Obr 2
Prenos tepla konvekciou sa však uskutočí len v prípade rozdielnej teploty medzi strednou
povrchovou teplotou konštrukcie a teplotou vzduchu v miestnosti. Teplota vzduchu sa
teda musí zvýšiť natoľko, aby mohlo nastať odovzdávanie nadbytočnej energie. Tento jav
je možné porovnať s nízkym trením vo fluide. Jeho prúdenie sa udržuje vďaka výraznému
rozdielu tlakov. Ním sa natrvalo prekonáva produkovaná strata trením. Túto súvislosť
možno vyjadriť najjednoduchšie nasledovnou rovnicou:
Rʅ55
<8N>
Prúdenie vzduchu je úmerné rozdielu medzi teplotou vzduchu a teplotou povrchu. Koeficient úmernosti sa označuje ako konvektívny súčiniteľ prestupu tepla α.
Tab. 1
Stav k 05/11
'V‡CPEFO
Podlaha
3BVNEFDLF
Strop
Ê
<8N,>
Ê
<8N,>
Vykurovanie
,IMFO
DB
cca.
7
DB
cca. 11
)FJ[FO
Chladenie
DB
cca.
11
DB
cca. 6
Súčiniteľ prestupu tepla pre podlahu resp. strop v prípade chladenia a vykurovania.
Strana 5
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
2.
Projektovanie
Úlohou je zabezpečiť pre ľudí optimálne podmienky odvádzania tepla s podielom sálania približne 60 %. Rýchlosť prúdenia vzduchu pod 0,15 m/s nie je technicky u bežných
stavieb možné dodržať, rýchlosť nad 0,2 m/s pri normálnom stupni turbolencie je podľa
DIN 1942/02 zakázaná. Uvedená norma v letnom období ďalej požaduje pocitovú teplotu θE=25˚C. U podlahových systémov by sa mala teplota povrchu pohybovať v rozmedzí
teplôt 19 až 29˚C.
2.1.
Chladenie
Pre vznik tepelného toku medzi aktívnym konštrukčným prvkom a priestorom, musí
teplota miestnosti v porovnaní s povrchovou teplotou aktívnych stavených konštrukcií
dosiahnuť vyššiu teplotnú úroveň. Z dôvodov zachovania komfortu je tento rozdiel teplôt
obmedzený na 2–3K. Tým je obmedzený aj maximálny chladiaci výkon pre daný priestor.
Povrchová teplota podlahy v priestore, v ktorom sa nachádza sediaci človek, by nemala
byť nižšia ako 20°C.
Z tohto dôvodu musí byť tepelné zaťaženie pôsobiace v miestnosti obmedzené na určité
maximum. Nakoľko výšku tepelnej záťaže väčšinou nie je možné ovplyvniť, táto požiadavka
platí predovšetkým pre obmedzenie solárnych ziskov. Nové technológie výroby transparentných konštrukcií umožňujú vysokú redukciu solárnych ziskov miestností. Vylepšené
vlastnosti sú často kompenzované súčasnými módnymi presklenými fasádami.
V miestnosti, v ktorej na jedno pracovné miesto pripadá 15 m2 plochy vybavenej
bežnými počítačmi by podiel vonkajšej presklenej steny nemal prekročiť 75 až 80 percent, ďalším predpokladom je prirodzený spôsob vetrania a chladenie prostredníctvom
aktivácie betónového jadra. Naproti tomu, s núteným vetraním by bolo možné použiť
celopresklenú fasádu. Solárne tepelné zisky teda nadaľej zohrávajú rozhodujúcu úlohu a
to obzvlášť počas teplých ročných období. Budovu tým pádom od vplyvov vonkajšieho
prostredia zväčša nie je možné celkom izolovať. Už aj tak dosť obmedzené tepelné toky,
by nemali byť ešte viac obmedzované ďalšími tepelnými bariérami v podobe podlahových krytín, dvojitých podláh alebo stropov.
2.2.
Vykurovanie
Regulácia vnútornej teploty prostredníctvom veľkej masy aktivovaných stavebných
konštrukčných prvkov nie je realizovateľná v krátkom čase. Teplotný režim miestností
bude preto takmer výlučne riadený samoregulačným efektom. Pri aktivácii betónového
jadra postačuje použitie nízkej teploty vykurovacej vody, čo je veľmi veľkou výhodou.
V prípade používania aktivácie betónového jadra za účelom vykurovania, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť dostatočnej tepelnej ochrane budovy. Otázka nepríjemného
padania chladného vzduchu v oblasti okien, môže byť riešená zvýšenými požiadavkami
na presklenie, aplikovaním okrajových vykurovacích zón či použitím konvektorov.
Stav k 05/11
Strana 6
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
2.3.
Dimenzovanie
Vykurovacie, chladiace a vetracie systémy musia byť dimenzované tak, aby spoločne
užívateľovi miestnosti zabezpečovali tepelnú pohodu a s energiou potrebnou pre ich
chod zaobchádzali hospodárne. Systém technického zariadenia budovy musí pritom plniť
celý rad rozmanitých požiadaviek. Časť takýchto kritérií je stanovená napríklad v ISO EN
7730. Tepelná pohoda osôb v miestnosti je ovplyvnená nasledujúcimi šiestimi faktormi:
tepelný odpor oblečenia, celková hustota tepelného toku z ľudského tela, teplota vnútorného vzduchu, účinná teplota okolitých povrchov, rýchlosť prúdenia vnútorného vzduchu a parciálny tlak vodnej pary (vlhkosť), pričom aktivácia betónového jadra ovplyvňuje
najmä účinnú teplotu okolitých povrchov a teplotu vzduchu.
V lete je stavebná konštrukcia používaná ako akumulátor tepla. Aby stavebná konštrukcia
mohla energiu vôbec akumulovať, musí dôjsť k zvýšeniu jej teploty. S teplotným
konvekčným skokom to spolu počas dňa vedie k zvýšeniu teploty miestnosti. Výskumy
ukázali, že zmena teploty v rozsahu +/- 0,5 K/hod. nemá za následok zníženie komfortu.
Z tohto dôvodu sa teplota miestnosti v lete môže zvýšiť z ranných 22°C na večerných
26°C.
V zime je potrebné udržať teplotu aktivovaných stavebných konštrukcií na teplote, ktorá
stačí na pokrytie tepelných strát. Pri výskyte vnútorných alebo vonkajších slnečných ziskov
tepla bude teplota miestnosti rýchlo stúpať. Z dôvodu veľkej zotrvačnosti masy aktívnych
stavebných konštrukcií nie je možné teplotu stavebných prvkov znížiť v krátkom čase. Preto je pri prepočte teploty stavebných konštrukcií potrebné zohľadniť všetky faktory.
Povrchová teplota podlahy by pri podlahovom chladení nemala klesnúť pod 19–20°C.
Za týchto podmienok môžme očakávať výkon v rozsahu 30–45 W/m2.
Menej problematickým chladením je chladenie prostredníctvom stropu. Prípustné sú aj
teploty pod 20°C, pričom však teplota povrchu nesmie klesnúť pod teplotu rosného bodu.
Tento bod predstavuje pri relatívnej vlhkosti 60 % hodnotu približne 15,5°C.
Podľa vyššie uvedených údajov a vychádzajúc z teploty miestnosti 26°C môžeme očakávať
výkon v rozsahu cca 50 až 95 W/m2.
Zdroje chladu:
Chladenie nočným vzduchom prostredníctvom suchých alebo mokrých chladiacich veží
Tepelná kapacita pôdy
Využívanie podzemných vôd
Zemné sondy a energetické pilóty
Chladiace zariadenie
U vykurovania prostredníctvom aktivovanej konštrukcie stropu by povrchová teplota nemala prekročiť cca 29°C, vyššia teplota môže viesť k nadmernému osálaniu temena hlavy
človeka a tým k následnému teplotnému diskomfortu osôb nachádzajúcich sa v miestnosti. Môžeme očakávať výkony pohybujúce sa v rozmedzí približne 40–55 W/m2 . V dôsledku rozdielnych tepelných ziskov, ktoré sa počas celého dňa neustále menia, teplota v
miestnosti kolíše v rozmedzí 20–24°C.
Stav k 05/11
Strana 7
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
2.4.
Priebeh teplôt
Rozloženie teplôt v betónovom jadre závisí od uloženia plastových rúrok, ktoré zabezpečujú
rovnomernú teplotu povrchu stropu a príjemnú tepelnú pohodu miestnosti.
Rozvrstvenie teplôt v betónovom jadre pri VM 15
Obr. 3
2.5.
5FNQFSBUVSTDIJDIUVOHJN#FUPOLFSOCFJ7.
Využívanie energie
Teplotná úroveň podzemnej vody (10-14°C) alebo horných pôdnych vrstiev (približne 15
m pod povrchom zeme kde je celoročná teplota minimálne 10°C) sa pri energeticky efektívnom vykurovaní pomocou tepelného čerpadla zvyšuje na požadovanú vstupnú teplotu 26-28°C. V porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami je týmto spôsobom
možné ušetriť približne 25 percent primárnej energie. Pri chladení je teplotná úroveň pôdy
(do hĺbky maximálne 100 metrov) respektíve podzemnej vody vhodná dokonca na to, aby
bola cez výmenník tepla napájaná priamo do aktivovaných stavebných konštrukčných
prvkov. V lete možno cirkulačnú vodu chladiť nielen nižšou teplotnou úrovňou samotnej zeme či podzemnej vody, ale taktiež prostredníctvom nočného chladného vzduchu.
Týmto spôsobom je môžné čerpať približne 70 až 80 % energie potrebnej na chladenie
priamo z nízkopotenciálneho tepla prírodných obnoviteľných zdrojov energie. Chýbajúci
potenciál poskytne konvenčný zdroj chladu, ktorého sa pri určitých škrtoch v tepelnom
komforte je možné zriecť celkom.
Prirodzené vetranie zabezpečuje pre užívateľov potrebný čerstvý vzduch. Pri maximálnej
tepelnej záťaži môže vetranie slúžiť aj na odvod konvektívneho podielu tepelnej záťaže.
Stav k 05/11
Strana 8
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Dobrým doplnkom aktivácie betónového jadra je využívanie energie prostredia prostredníctvom zemných prietokových výmenníkov tepla. U zemných výmenníkov možno
predpokladať konštantne dodávaný chladiaci výkon 10 - 15 W/m2. Kancelárske priestory sa nachádzajú v rámci tepelnej pohody pri odvádzaní tepelnej záťaže s hodnotou
približne 20 W/m2. Ak má byť administratívna budova chladená len cez zemný výmenník
tepla, potom je možné ako jeho smernú návrhovú hodnotu predpokladať dvojnásobok
úžitkovej plochy kancelárí. Zmysluplným riešením je jednu časť tepelnej záťaže pokryť
vetracím systémom zabezpečujúcim hygienickú dávku výmeny vzduchu v miestnosti a
tým súčasne regulovať aj vlhkosť vzduchu samotnú. Týmto
u stropného chladenia
dokážeme ovplyvniť vznik rosného bodu.
2.6.
Priestorová akustika
Strop, ktorý nemá žiadny obklad a neabsorbuje zvuk, spôsobuje v miestnosti s určitou
výškou rušivú dobu dozvuku. Merania však ukázali, že potrebné zvukovo absorpčné plochy možno namiesto stropu umiestniť aj na priečky alebo kancelársky nábytok. Zrieknuť
sa kancelárskych kobercov je možné len ťažko. Pokiaľ je to možné, pred tepelno aktivovanými stavebnými konštrukčnými prvkami by nemali byť inštalované žiadne zvukovo
absorpčné konštrukcie, pretože tie spravidla pôsobia ako tepelný izolant, znižujú sálanie
z danej konštrukcie a tým aj výkon vykurovania či chladenia.
Stav k 05/11
Strana 9
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
3.
Dimenzovanie
Aktivácia betónového jadra sa štandardne dimenzuje pre rúrky Radianox 21x2,5mm, Silvernox PE-RT 21x2,5mm alebo Uninox 20x2,0mm.
3.1.
Montážne moduly
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
10
30
30
10
30
30
30
10
30
30
50
10
30
30
30
10
30
30
10
30
5
30
30
Pre aktiváciu betónového jadra, vykurovanie vonkajších
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH'V‡CPEFO
plôch a podlahové vykurovanie
VOE'SFJ¿jDIFOIFJ[VOHFO
Rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
3PISFYNNYNN
na m2 je
potrebných 3,3 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Stredný
rozostup kladenia: 30 cm
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
55 5
30
55
10
Pre
aktiváciu betónového jadra, vykurovanie vonkajších
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH'V‡CPEFO
plôch
a podlahové vykurovanie
VOE'SFJ¿jDIFOIFJ[VOHFO
Rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
3PISFYNNYNN
na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 3,3 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
Stredný
rozostup kladenia: 30 cm
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
5
30
Pre aktiváciu betónového jadra, vykur. vonkajších plôch a podlahové vykurovanie, rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH'V‡CPEFOVOE'SFJ¿jDIFOIFJ[VOHFO3PISFYNNYNN
na m2je
potrebných 9 dĺžkových metrov rúrky. Stredný rozostup kladenia: 11 cm
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI3PISNJUUFMBCTUBOEDN
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
30
40
5
30
40
5
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
30
40
50
Pre aktiváciu betónového jadra, vykurovanie vonkajších
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH'V‡CPEFO
plôch a podlahové vykurovanie
VOE'SFJ¿jDIFOIFJ[VOHFO
Rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
3PISFYNNYNN
potrebných 6 dĺžkových metrov rúrky.
na m2 je
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Stredný rozostup kladenia: 17,5 cm
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stav k 05/11
Strana 10
Pre aktiváciu betónového jadra, vykurovanie vonkajších
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH'V‡CPEFO
plôch a podlahové vykurovanie
VOE'SFJ¿jDIFOIFJ[VOHFO
Rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
3PISFYNNYNN
na m2 je
potrebných 2,6 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Stredný rozostup kladenia: 40 cm
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Vzdialenosť upínacích prvkov je možné meniť podľa požiadaviek a spôsobu vyhotovenia.
Príklad
skladby betónovej dosky
(podľa statika)
#FJTQJFMIBGUFS#PEFOBVGCBV
#FUPOQMBUUFMU4UBUJL
PCFSF#FXjISVOHMU4UBUJL
Horná
výstuž (podľa statika)
Vzdialenosť rúrky od vrchu
3PISBCTUBOEOBDIPCFO
Vykurovacia rúrka
)FJ[SPISQPTMU4UBUJL
(umiestnenie
podľa statika)
VOUFSF#FXjISVOHMU4UBUJL
Dolná
výstuž (podľa statika)
3.2.
Príklad návrhu
Aktivácia betónového jadra pre vykurovanie
1. Požadovaný
tepelný výkon vypočítaný podľa EN 12831 nanesieme do grafu
#FOzUJHUF)FJ[MFJTUVOHMUe/03.&/FSNJUUFMOVOEJN%JBHSBNNFJOUSBHFO
2).
(napríklad
60 W/m
#FJTQJFM8N
2. Od
hodnoty vzdialenosti stredu rúrky a vrchnej hrany betónu vedieme
#FJN"CTUBOE[XJTDIFO3PISNJUUFVOE#FUPOPCFSLBOUFXBBHSFDIUCJT[VN
k
požadovanému
montážnemu modulu vodorovnú priamku.
HFXOTDIUFO7FSMFHFNPEVMWFSMBVGFO
3. Od priesečníka priamky s krivkou montážneho modulu vedieme ďalšiu priamku
%BOOBN,SFV[QVOLUNJUEFS,VSWFEFT7FSMFHFNPEVMTEJF-JOJFOTFOLSFDIUOBDI
kolmo nahor až po jej priesečník s priamkou požadovaného tepelného výkonu.
PCFOCJT[VN4DIOJUUQVOLUEFSCFOzUJHUFO-FJTUVOHWFSCJOEFO
4. V mieste priesečníka vedieme (modrú) priamku (logaritmického) prevíšenia 4PNJULBOOEJFCFOzUJHUF)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVSFSNJUUFMUXFSEFO#TQ
teploty, na jej pravej strane odčítame príslušnú hodnotu (npr. ~ 14 K). _,
#FSFDIOVOH7-5FNQ)FJ[NJUUFMCFSUFNQ3BVNUFNQ4QSFJ[VOH
Prívodná teplota = (logaritmické) prevíšenie teploty + teplota miestnosti + (Δt/2)
+FOBDI"OGPSEFSVOHLBOOTPNJUEJF)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVSEVSDI"VTXjIMFOFJ
5. Výberom
iného montážneho modulu môžeme podľa potreby zmeniť hodnotu
OFTBOEFSFO7FSMFHNPEVMTWFSjOEFSUXFSEFO8FJUFSTLBOOEJFfCFSUFNQFSBUVSEFT
(logaritmického)
prevíšenia teploty. Ďalej môžme stanoviť teplotu prehriatia aktivo'V‡CPEFOTBCHFMFTFO#TQ
vanej
konštrukcie (npr. ~ 5,5 K)_a,
VOETPNJUEJFNJUUMFSF0CFS¿jDIFOUFNQFSBUVS
taktiež aj strednú povrchovú teplotu (teplota miest
BVTHFSFDIOFUXFSEFO3BVNUFNQfCFSUFNQ'#
nosti
+ teplota prehriatia podlahy).
6. Je
potrebné
podotknúť,
že maximálna
teplota pobytovej
zóny 29°C a
)JFSCFJ
JTU [V
CFBDIUFO EBTT
EJF NBY povrchová
0CFS¿jDIFOUFNQFSBUVSFO
JN "VGFOUIBMUT
okrajovej
zóny 35°C nemôže byť prekročená.
CFSFJDI$VOEJN3BOECFSFJDI$OJDIUCFSTDISJUUFOXFSEFO
Pri bežných príkladoch výpočtu vám naši technici radi pomôžu.
'STjNUMJDIF#FSFDIOVOHTCFJTQJFMFTUFIFOVOTFSF5FDIOJLFSHFSOF[VS7FSGHVOH
Stav k 05/11
Strana 11
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Návrhový diagram
Rúrka Radianox 21 x 2,5 mm
Prevíšenie
teploty (logaritmické) [K]
)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS<,>
<7-3-
’
[(θ
θ
)
/
2
- θi ] J>
V
R
,
,
,
,
Hustota
tepelného toku [W / m>2]
8jSNFTUSPNEJDIUF<8N
,
_,
,
,
Vzdialenosť
osi rúrky
3PISBCTUBOE
od okraja
betónu [mm]
OBDIPCFO<NN>
Montážny
modul
7FSMFHFNPEVMF
Stav k 05/11
Strana 12
Teplota
prehriatia konštrukcie [θ
fCFSUFNQFSBUVS'V‡CPEFO<’
’- >θ ]
C F J i
,
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
3.3.
Tlakové straty
Návrh vykurovacích okruhov sa vykonáva na základe výpočtu tlakových strát, pričom
najčastejšími bývajú vykurovacie okruhy dĺžok 150 - 200 m.
Rúrka
%VSDIGMVTTN<LHI>
Hmotnostný
prietok [kg /h]
YNN
YNN
NT
NT
NT
NT
%SVDLWFSMVTU3<NCBSN>
Tlaková
strata R [mbar / m]
NCBS
%JBHSBNN
7BS*
7BS*
7BS**
7BS7
7BS***
7BS**
%SVDLWFSMVTU
Tlaková strata
7FSUFJMFSWBSJBOUFO
Varianty rozdeľovača 2010
Strana 13
%JBHSBNN
Stav k 05/11
NN8T
NCBS
NN8T
Rozdeľovač
-.JO
7BS***
-.JO
%SVDLWFSMVTU
Tlaková strata
7FSUFJMFSWBSJBOUFO6OJNVMUJ
Varianty rozdeľovača Unimulti
HAUSTECHNIK
NCBS
NN8T
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
%JBHSBNN
Y
Y
-.JO
Tlaková strata
%SVDLWFSMVTU
Pripájacie šróbenie
"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOH
K tlakovej strate vykurovacích okruhov je potrebné pripočítať tlakovú stratu rozdeľovača
UNIMULTI (diagram 2) a pripájacích šróbení (diagram 3)
Stav k 05/11
Strana 14
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
4.
Montáž a realizácia
Počas projektovania alebo pri realizácii projektu sa často vynorí otázka, či zabudovanie aktivácie betónového jadra nenaruší priebeh stavebných prác. Doterajšie skúsenosti ukázali, že omeškaniu je možné zabrániť prostredníctvom stavebno-logistického plánovania.
Ukladanie plastových rúrok musí byť exaktne integrované do priebehu šalovacích, armovacích a betonárskych prác. Ako prvé musia byť na stavenisku osadené montážnikmi pripojovacie skrinky umiestnené pod stropom, do ktorých sa neskôr pripoja jednotlivé vykurovacie okruhy. Ďalej nasleduje uloženie rúrok na spodnú výstuž. Po osadení dištančných
rozperiek bude osadená horná výstuž.
Pred betonážou musí byť vykonaná skúška tesnosti podľa EN 15317-2 overená dvojnásobným prevádzkovým tlakom, avšak minimálne 6 barmi. Rúrka musí byť vystavená tomuto
tlaku počas doby celej betonáže. Výsledok skúšky je zaznamenaný do skúšobného protokolu. V prípade nebezpečenstva mrazu, je nutné prijať vhodné opatrenia (ochrana pred
mrazom, stlačený vzduch . . . )!
4.1.
Záver
Aktivácia betónového jadra predstavuje v dnešnej dobe absolútnu alternatívu
konvenčného chladenia. Integrovaním rozvodu chladenia resp. vykurovania do častí budovy, ktoré inak využiť ani nevieme, sa vyhýbame predimenzovaniu zásobovania budovy
teplom a chladom a v súvislosti s tým sa znížujú investičné resp. prevádzkové náklady.
Okrem toho je možné kombinovať aktiváciu betónového jadra s konvenčnými stavebnými inštaláciami.
Základná idea, v ktorej by mal uprostred každej plánovanej myšlienky stáť skutočný
človek, zaisťuje bezpečnejšiu budúcnosť prostredníctvom nových alternatív ukladania
energie v priestore.
Stav k 05/11
Strana 15
HAUSTECHNIK
AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA
Osadenie
upínacích prvkov rúrky na
7FSMFHVOHEFS#FGFTUJHVOHTFMFNFOUFBVG
dolnú
výstuž z oceľovej siete
EFSVOUFSFO#BVTUBIMHJUUFSFCFOF
7FSMFHVOHEFS3PISF
Uloženie rúrok
"VGCSJOHFOEFSPCFSFO#FXFISVOHTFCFOF
Osadenie hornej výstuže
%SVDLQSPCFEFS3PISFCFJ&JOCSJOHVOH
Tlaková
skúška rúrok (počas celej doby
EFT#FUPOTTUjOEJHVOUFS%SVDL
betonáže
pod stálim tlakom !)
Betonáž
"VGCSJOHFOEFSPCFSFO#FXFISVOHTFCFOF
%SVDLQSPCFEFS3PISFCFJ&JOCSJOHVOH
Dilatácia
EFT#FUPOTTUjOEJHVOUFS%SVDL
Obr. 4–9
Stav k 05/11
Strana 16
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
Obsah
1.
Typ rúrky
18
19
1.1.
1.2.
Rúrky UNIVERSA so separátnym vrstvením
Rúrky UNIVERSA s 5-imi spojitými vrstvami
Strana
18
18
2.1.
2.2.
2.3.
2.
Spôsoby spájania rúrok
3.
Montážne pokyny
20
4.
Technické údaje
21
5.
Montážne moduly
22
Stav k 05/11
Zváranie
Mechanické spoje
Násuvné spoje
Strana 17
19
19
19
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
1.
1.1.
Typy rúrok
Rúrky UNIVERSA so separátnym vrstvením
Štvorvrstvové vykurovacie rúrky UNIVERSA sú rakúskou normou ÖNORM B5157, typ 2,
stanovené za rúrky, ktoré je možné spájať (a to viacerými spôsobmi). Ich vrchnú vrstvu
tvorí ochranný plášť, účelom ktorého je chrániť spodné vrstvy pred ich poškodením. Ďalej
nasleduje výstuž z polyesterovej tkaniny pod ktorou sa nachádza hliníková vrstva účelom
ktorej je zabránenie difúzii kyslíka smerom do vnútra rúrky (teda do vykurovacej vody).
Zabránenie difúzie kyslíka eliminuje zanášanie vykurovacieho systému, čím je udržiavaná
nielen jeho správna funkčnosť ale aj jeho dlhodobá životnosť.
Nosné jadro rúrky, v ktorom je vedená teplonosná látka, je v prípade modrej rúrky Nioxy
vyhotovené z vysoko kvalitnej umelej hmoty - polybutylénu, v prípade striebornej rúrky
z polyetylénu; vďaka tomu sú vykurovacie rúrky ohybné, odolné voči vysokej teplote (Radianox 80°C, Nioxy: 70°C, Silvernox: 60°C) a môžu sa zvárať.
Modrá rúrka Nioxy a strieborná rúrka Silvernox sú ideálne pre použitie v podlahovom vykurovaní. Biele rúrky Radianox boli vyvinuté špeciálne pre účely stenového vykurovania
a pripojenie vykurovacích telies (radiátorov). Väčšie dimenzie rúrok sú vhodné najmä pre
aktiváciu betónového jadra a priemyselné veľkoplošné vykurovanie. Všetky dimenzie
rúrok UNIVERSA-Radianox sú taktiež dodávané v prevedení s vlnitou chráničkou alebo v
prevedení s tepelnou izoláciou.
1.2.
Rúrky UNIVERSA s 5-imi spojitými vrstvami
Vykurovacia rúrka UNIVERSA PE-RT s 5-imi spojitými vrstvami a vysokým stupňom
bezpečnosti sa skladá zo základnej polyetylénovej rúrky so zvýšenou tepelnou
odolnosťou, z kyslíkovej EVOH bariéry, priľnavých stredných vrstiev a vonkajšieho polyetylénového plášťa, ktorý chráni kyslíkovú bariéru pred jej poškodením. Rúrka UNIVERSA
PE-RT je stabilná pri vysokých teplotách (až do 60°C), nepriepustná pre kyslík (DIN 4726)
a dobre ohybná.
Červená rúrka Uninox je vhodná hlavne pre aktiváciu betónového jadra, vykurovanie
volných priestranstiev a priemyselných plôch. Modrá rúrka Unitop je určená pre chladiace
stropy UNIVERSA Unitop a sanačné systémy Uni-Energie.
Stav k 05/11
Strana 18
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
2.
2.1.
Spôsoby spájania rúrok
Zváranie
U separátne vrstvených rúrok UNIVERSA je kladený dôraz na ich zváratelnosť; k dispozícii
sú všetky potrebné spájacie tvarovky. Skutočnej eliminácii poškodenia rúrky (spôsobeného stlačením, zalomením) môžme zabrániť je zváraním pomocou zváracej nátrubky.
Pri zváraní je nevyhnutné dodržať Návod na zváranie UNIVERSA !
2.2.
Mechanické spoje
Pre všetky vykurovacie rúrky UNIVERSA je k dispozícii vhodný mechanický spoj s
3/4“ Eurokonusom. Tieto spoje sú tesnené O-krúžkom. Rúrku je pred nasadením mechanického spoja potrebné zvnútra očistiť pomocou frézky na vykurovacie rúrky UNIVERSA
(katalógové č. 350 413). Mazadlo O-krúžkov UNIVERSA (katalógové č. 350412) uľahčuje
správne nasadenie hadicových násadcov aj napriek tomu, že tieto O-krúžky sú už vopred
namazané z výrobného závodu.
2.3.
Násuvné spoje
K 5-vrstvovým spojitým PE-RT rúrkam UNIVERSA - Uninox a Unitop - sú k dispozícii násuvné fitingy vhodné pre splnenie všetkých požiadaviek. Predstavujú časovo nenáročný,
jednoduchý a bezpečný spôsob spájania rúrok.
Stav k 05/11
Strana 19
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
3.
Montážne pokyny
• Ochranný kartón otvárajte iba za účelom inštalácie rúrok. Zvyšné dĺžky rúrok skladujte
v ochrannom kartóne, aby ste zabránili ich poškodeniu.
• Prípadnú oválnosť rúrky pred jej zváraním alebo osádzaním mechanického spoja vyrovnáte tým, že na jej konce použijete modrý kalibrátor rúrky (katalógové č. 350 110).
• Vykurovaciu rúrku nepoškodzujte odieraním pri ťahaní po rôznych povrchoch a pod. !
• Vykurovacie rúrky sa pri kladení v nízkych teplotách môžu nahrievať. Nepoužívajte však
otvorený oheň!
• Pri dilatačných škárach sa v potere používajú ochranné rúrky (katalógové č. 520 365)
podľa normy EN 1264, dĺžka = 500 mm.
• Pri určovaní potrebných dĺžok a rozmerov vykurovacích rúrok, ako aj vykurovacích
okruhov je v konkrétnom prípade potrebné vykonať príslušný odborný výpočet potrebného tepelného výkonu.
• Prívodné potrubie vedieme podľa možnosti popri obvodovej stene; týmto spôsobom je
do určitej miery možná eliminácia nízkych povrchových teplôt, ku ktorým v opačnom
prípade môže v týchto miestach dochádzať.
• Vzdialenosť vykurovacích rúrok UNIVERSA od okolitých stien musí byť prispôsobená
miestnym požiadavkám (podľa normy EN 1264, spravidla 50–200 mm)
• Príslušným priestorom sa rovnako musia prispôsobiť rozostupy upínacích prvkov pre
rúrky (ako orientačnú hodnotu odporúčame max. 1000 mm pri podlahovom vykurovaní
a max. 700 mm pri stenovom vykurovaní).
• Skúška tlaku v prípade podlahového a stenového vykurovania, ako aj v prípade pripojenia radiátorov systémom Unifitt, je vykonávaná pri tlaku 6 barov po dobu 12 - 24 hodín.
Tlak sa musí udržať na rovnakej úrovni počas celej doby betonáže alebo počas omietania.
• Ak sa pri podlahovom vykurovaní používa veľmi suchý betónový poter, je potrebné dbať
na to, aby boli priestory za vykurovacími rúrkami zaplnené. Pre lepšie spracovanie čerstvej
betónovej zmesy, zvýšenie odolnosti v ťahu a ohybe ponúkame v 10 kg balení prísadu do
betónu (katalógové č. 244 029).
• Po uložení čerstvej betónovej zmesy nasleduje funkčná skúška podlahového vykurovania (EN 1264). Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do príslušného protokolu (ktorý sa
nachádza v katalógu).
• Uvedenie do prevádzky - podľa návodu UNIVERSA (prepláchnutie, napustenie, vykurovacia skúška).
Stav k 05/11
Strana 20
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
4.
Technické údaje
.FISTDIJDIU7FSCVOESPISFNJU.FUBMMFJOMBHF
Kompozitné
viacvrstvové rúrky s kovovou vložkou
(zvárateľné)
TDIXFJ‡CBS
3BEJBOPY 3BEJBOPY
/JPYZ
3BEJBOPY 3BEJBOPY
YNN YNNYNNYNN YNN
4UBOEBSECVOEMjOHFO
Štandardné
dĺžky balení
"SU/S číslo
Katalógové
'BSCF
Farba
"VGESVDL
Potlač
4UBOEBSEGS
Štandard
pre*
NJO#JFHFEVSDINFTTFS
Min.
priemer ohybu
Max.
trvalá prevádzková teplota
NBY%BVFSHFCSBVDITUFNQFSBUVS
Min.
teplota pri práci
NJO7FSBSCFJUVOHTUFNQFSBUVS
Max.
dĺžka okruhu
NBY7FSMFHFMjOHF
Objem
vody na bm
8BTTFSJOIBMUKFMGN
Druh
plastu jadra rúrky
,VOTUTUPGG,FSOSPIS
Kat.
číslo pripájacieho šróbenia
"SU/S"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOH
#VOEMjOHFJN8FMMSPIS
Dĺžka
balenia s ochrannou rúrkou
(dodáva
sa aj izolovaná)
BVDIWPSJTPMJFSUMJFGFSCBS
"SU/S
Katalógové
číslo
'BSCF8FMMSPIS
Farba
vlnitej ochrannej rúrky
<MGN>
[bm]
<NN>
<$>
<$>
<N>
<M>
XFJ‡
biela
TDIXBS[
čierna
3"#]8)
1PMZCVU
XFJ‡
biela
TDIXBS[
čierna
3"#
1PMZCVU
<MGN>
[bm]
SPU
TDIXBS[
červená
čierna
CMBV
modrá
TDIXBS[
čierna
'#)
1PMZCVU
Viacvrstvové
.FISTDIJDIU
kompozitné
rúrky
7FSCVOESPISF
(zvárateľné)
TDIXFJ‡CBS
XFJ‡
XFJ‡
biela
biela
TDIXBS[
TDIXBS[
čierna
čierna
3"#]#," 3"#
*')
#,"
1PMZCVU 1PMZCVU
len
predizolovaná )
(OVSWPSJTPMJFSU
CMBV
CMBV
modrá
modrá
5-vrstvová
PE-RT rúrka
4DIJDIU1&353PIS
4JMWFSOPY 4JMWFSOPY
6OJOPY
6OJOPY
6OJUPQ
YNN YNN YNN YNN YNN
4UBOEBSECVOEMjOHFO
Štandardné dĺžky balení
"SU/S číslo
Katalógové
Farba
'BSCF
Potlač
"VGESVDL
Štandard pre* 4UBOEBSEGS
NJO#JFHFEVSDINFTTFS
Min. priemer ohybu
NBY%BVFSHFCSBVDITUFNQFSBUVS
Max. trvalá prevádzková teplota
NJO7FSBSCFJUVOHTUFNQFSBUVS
Min. pracovná teplota
NBY7FSMFHFMjOHF
Max. dĺžka okruhu
Objem vody na bm
8BTTFSJOIBMUKFMGN
Druh
plastu jadra rúrky
,VOTUTUPGG,FSOSPIS
Kat.
číslo pripájacieho šróbenia
"SU/S"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOH
<MGN>
[bm]
TJMCFS
strieborná
čierna
TDIXBS[
'#)
<NN>
<$>
<$>
<N>
<M>
1PMZFUI
TJMCFS
strieborná
TDIXBS[
čierna
#,"]*')
SPU
červená
čierna
TDIXBS[
#,"]*')
1PMZFUI 1&35*
SPU
červená
TDIXBS[
čierna
#,"]*')
4UBOHFO
XBSFN
CMBV
modrá
čierna
TDIXBS[
pripojenie
pre
"OCJOEVOHGS
KD,
Unismall,
,%6OJTNBMM
Uni-Energie
6OJ&OFSHJF
1&35*
1&35*
* BKA = Aktivácia betónového jadra, FBH = Podlahové vykurovanie, IFH = Vykurovanie
priemyselných plôch, KD = Chladiace stropy, RAB = Pripojenie vykurovacích telies,
WH = Stenové vykurovanie
** Klasické FBH
Stav k 05/11
Strana 21
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
5.
Montážnemoduly
70
70
70
70
30
30
15
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
Stredný
rozostup kladenia VM: 20 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
70
70
70
70
30
70
70
30
15
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na m2je
potrebných 6,2 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Stredný rozostup kladenia VM: 15 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
15
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15
25
25
25
25
20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20
30
70
70
20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
25
25
25
25
25
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 8 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
Stredný rozostup kladenia VM: 12,5 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
30
15
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15
25
15
5
25
25
15
5
25
25
30
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
Na m2 TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
je potrebných 4,1 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 25 cm
5
5 25
25
15
25 5
25
25
15
5
25
25
15
25
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
1FSN
Na m2TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
je potrebných 6,2 dĺžkových metrov rúrky.
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 15 cm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
1FSN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 20 cm
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
10
5
25
55 5
25
55
30
m2 je potrebných 9,2 metra rúrky. Rozostup kladenia VM: 1O cm
Pre
podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm, na
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNNQFSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stav k 05/11
Strana 22
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
10
30
30
10
30
30
30
10
30
30
50
10
30
30
30
10
30
30
10
30
5
30
30
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
vykurovanie
priemyselný plôch
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Na
m2 je
potrebných 3,3 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný
rozostup kladenia: 30 cm
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
55 5
30
55
10
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
vykurovanie
priemyselný plôch
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Na
m2 je
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný
rozostup kladenia: 20 cm
5
30
Pre
aktiváciu betónového jadra, vykur. vonkajších plôch a podlahové vykurovanie, rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOHVOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOHH3PISFYNNYNN
na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI3PISNJUUFMBCTUBOEDN
potrebných 9 dĺžkových metrov rúrky. Stredný rozostup kladenia: 11 cm
1FSN
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
30
40
5
30
40
5
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
30
40
50
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
vykurovanie
priemyselný plôch
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
Na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 6 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný rozostup kladenia: 17,5 cm
Pre aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
vykurovanie priemyselný plôch
3PISFYNNYNN
rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 2,6 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný rozostup kladenia: 40 cm
Pri projektovaní alebo ukladaní sa musí dbať na minimálny priemer ohybu (podľa tabuľky
na str. 37)! Uvedené údaje o dĺžkach použitých rúrok neberú do úvahy pripájaciu dĺžku
tranzitu! Technickú podporu vám kedykoľvek poskytne oddelenie služieb zákazníkom.
Stav k 05/11
Strana 23
HAUSTECHNIK
v ykurovacie rúrky universa
Stav k 05/11
Strana 24
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
Obsah
1.
Všeobecne
2.
Rozdeľovač Unimulti
60
2.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovača Unimulti
Strana
60
61
3.1.
3.2.
3.
Rozdeľovač 2010 a 2010/16
62
4.
Tlakové straty
64
5.
Rozdeľovač Varianta I
65
Rozoberanie a skladanie rozdeľovača 2010 a 2010/16
Montáž
5.1.
5.2.
6.
Rozdeľovač Varianta II
66
7.
Rozdeľovač Varianta III
66
8.
Rozdeľovač Varianta V
66
Stav k 05/11
Regulačný ventil s prietokomerom
Regulačný ventil
62
63
Strana 25
65
66
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
1.
Všeobecne
• Rozdeľovače UNIVERSA majú všeobecné použitie
• Sú vyrobené z tepelne izolačného a teplotne stabilného plastu
• Regulačné prietokomery s moznosťou priameho nastavenia prietoku v l/min (Var. I a V)
• Možnosť inštalovania termopohomov – bez nutnosti vypustenia systému (Var. I a II)
• Regulačné šróbenie ovládané prostredníctvom skrutkovača (Var II, III u. V)
• Podľa potreby voliteľné lavé alebo pravé pripojenie rozdeľovača
• Modulová konštrukcia rozdeľovača umožňuje jednoduché rozširovanie okruhov
• Vrátane odvzdušňovacieho, napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, popisných štítkov,
zvukovo izolačnej upevňovacej konzoly rozdeľovača
• Pripájací 6/4“ vonkajší závit pre pripojenie obvyklých čerpadlových šróbení alebo
guľových uzatváracích ventilov UNIVERSA (katalógové č. 231510), pripájacie šróbenie s
3/4“ Eurokonusom je pre rôzne dimenzie rúrky možné objednať ako príslušenstvo.
7BS**
Rozdeľovač Unimulti
7BS***
2.
7BS*
-
okruhy
/FU[F
-<NN>
Stav k 05/11
1)BMUFS
konzola
Strana 26
2)BMUFS
konzoly
3)BMUFS
konzoly
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
2.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovačov Unimulti
"VTFJOBOEFSCBV
Rozoberanie
4DISJUU
Krok
1:
%BT
5SFOOFO
EFS 7FSUFJMFSTFHNFOUF
FSGPMHU
EVSDI
Oddelenie
segmentov
rozdeľovača vykonáme
v mieste
)JOBVTTDIJFCFO
EFT )BMUF$MJQT
NJU EFS
03JOHv
hrdla daného segmentu
zatlačením bielej
U-poistky,
TJDIFSVOH
dôsledku čoho uvolníme sponu ktorá dané segmenty
spája.
4DISJUU
Krok 2:
/BDI&JOTDIJFCFOEFS03JOHTJDIFSVOHLzOOFOEJF
Po zasunutí U-poistky môžeme segmenty rozdeľovača
7FSUFJMFSTFHNFOUFWPSTJDIUJHHFUSFOOUXFSEFO
opatrne oddeliť
;VTBNNFOCBV
Skladanie
Stav k 05/11
Krok 1:
4DISJUU
Segmenty
rozdeľovača
vybavenéVOE
U-poistkou
a tesnia%JF
NJU EFS
03JOHTJDIFSVOH
03JOHFO
BVT
cim O-krúžkom
musíme na sebaNTTFO
súoso naviesť,
HFTUBUUFUFO
7FSUFJMTFHNFOUF
HFSBEFnásJO
ledne;FOUSJFSOVU
dva segmenty
spojíme.VOE
Dostatočne
namazaný
EJF
FJOHFGISU
[VTBNNFOHFGHU
tesniaci O-krúžok umožňuje jednoduché spojenie
XFSEFO%FSTUBSLHFGFUUFUF03JOHFSNzHMJDIUFJO
konštrukčných častí.
FJOGBDIFT;VTBNNFOGHFOEFS#BVUFJMF
4DISJUU
Krok
2:
%JF 5FJMF rozdeľovača
XFSEFO CJT zatlačíme
[VN "OTDIMBH
[VTBNNFOHF
Segmenty
dohromady
až pokiaľ
TDIPCFO
nie
sú na doraz.
Krok 3:
4DISJUU
Spájacou sponou vytlačíme U-poistku čím sa segmenty
.JUEFN)BMUFDMJQXJSEEJF03JOHTJDIFSVOHIJOBVT
rozdeľovača trvalo
bezpečneEJF
spoja.
HFTDIPCFO
VOE aEBEVSDI
7FSUFJMFSTFHNFOUF
EBVFSIBGUVOETJDIFSWFSCVOEFO
Krok
4:
4DISJUU
Spojenie
je tak tesné a stabilné.
%JF7FSCJOEVOHJTUTPNJUEJDIUVOETUBCJM
Strana 27
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
Rozdeľovač 2010 a 2010/16
7BS*
7BS**
7BS***
3.
7BS7
Rozdeľovač 2010: pripojenie
7FSUFJMFS"OTDIMVTT²
vonkajším plastovím 3/4“ závitom
&VSPLPOVT,VOTUTUPGGHFXJOEF
na Eurokónus
Rozdeľovač 2010/16: pripájací Pusch-In konektor
7FSUFJMFS"OTDIMVTT1VTI*O4UFDLWFSCJOEFS
okruhy
/FU[F
-<NN>
1)BMUFS
konzola
2)BMUFS
konzoly
3)BMUFS
konzoly
Segmentová konštrukcia
Rozdeľovač 2010:
Pripojenie 3/4“ eurokónus s vonkajším plastovým závitom, odolný do teploty 80°C.
Rozdeľovač 2010/16:
Pripájacie šróbenie je pre jednoduché a rýchle pripojenie nahradené konektorom (Pushin) s priemerom 16 mm. Nie je vhodný pre separátne vrstvené rúrky s hliníkovou vrstvou,
konektor s priemerom 16 mm musí byť použitý s oporným púzdrom. Pripojenie je určené
pre všetky plastové rúrky s priemerom 16 mm, ktoré spĺňajú európske normy, napr. PERT,
PB, PEX, PP. Rozdeľovač je odolný teplote do 70°C.
3.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovačov 2010 a 2010/16
Pre rozobratie alebo zloženie jednotlivých dielov rozdeľovača je potrebné odstránenie
alebo upevnenie štyroch spájacích spôn (červených a modrých). Ak sú tieto spony odstránené, potiahnutím segmentov od seba možeme rozdeľovač rozdeliť. Segmenty môžete
opäť zložiť jednoduchým spojením a zaistením pomocou spôn.
Pri tejto práci je potrebné dbať na to, aby tesniace O-krúžky a tesniace plochy neboli
poškodené, zaprášené alebo inak znehodnotené.
Stav k 05/11
Strana 28
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
3.2.
Montáž
Obe časti rozdeľovača (1;2) sa umiestnia do konzoly (3) (podľa potreby môžeme zvoliť
jeho ľavé alebo pravé pripojenie) a pevne sa priskrutkujú do objímky (4). Kvôli lepšiemu
vedeniu pripájacej rúrky je možné obe časti rozdeľovača upevniť našikmo. Pri montáži
rozdeľovača do skrinky pre rozdeľovače UNIVERSA, rozdeľovač upevneníme na koľajničky
skrinky pomocou závitových doštičiek (5). Osadenie rozdeľovača na stenu vykonáme jeho
priskrutkovaním cez vyvŕtané otvory (6), ktoré sa nachádzajú v upínacej konzole.
Dôležité: Montáž rozdeľovača je potrebné vykonať bez nadmerného pnutia jednotlivých
častí alebo rozdeľovača ako celku - tak ako uvádza návod na rozoberanie a montáž.
Stav k 05/11
Strana 29
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
4.
Tlakové straty
Celková tlaková strata vykurovacieho okruhu (rozdeľovača) pozostáva z tlakovej straty danej varianty rozdeľovača a tlakovej straty príslušného druhu hadicového nástavca.
Príslušné tlakové straty uzatváracích a prietokových regulačných ventilov môžeme pre
daný typ rozdeľovača odčítať z nižšie uvedených grafov 2 a 3.
Tlakové straty sady pripájacieho šróbenia môžeme odčítať z nižšie uvedeného grafu 1
(pre rozdeľovač 2010/16 pripájacie šróbenia nie sú potrebné).
NN8T
NCBS
Sčítaním jednotlivých tlakových strát vypočítame celkovú tlakovú stratu rozdeľovača.
(tlakovú stratu hadicového nádstavca prirátame iba k najnepriaznivejšiemu okruhu!)
%JBHSBNN
Y
Y Y
Y
Y
-.JO
NCBS
%JBHSBNN
7BS*
7BS*
7BS**
7BS7
7BS***
7BS**
-.JO
Tlaková
strata rôznych variant
%SVDLWFSMVTUEFSWFSTDIJFEFOFO
2010 a 2010/16
rozdeľovačov
VOE7FSUFJMFSWBSJBOUFO
Strana 30
%JBHSBNN
Stav k 05/11
NN8T
NN8T
NCBS
%SVDLWFSMVTUFJOFS(BSOJUVS
Tlaková
strata sady
"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOHFO
pripájacieho
šróbenia
7BS***
-.JO
Tlaková
strata rôznych variant
%SVDLWFSMVTUEFSWFSTDIJFEFOFO
rozdeľovača
Unimulty
6OJNVMUJ7FSUFJMFSWBSJBOUFO
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
5.
Rozdeľovač Varianta I
V prípade rozdeľovača varianty I je jeho prívodné potrubie vybavené regulačnými ventilmi s ručným ovládaním. Vratné potrubie je vybavené regulačnými ventilmi s prietokomerom vykurovacej vody. Okrem toho je na každom prívodnom a vrátnom potrubí osadený
jeden odvzdušňovací a jeden napúšťací/vypúšťací ventil.
5.1.
Regulačný ventil s prietokomerom
A) Hydraulické vyregulovanie
Hydraulické vyregulovanie sa vykonáva pomocou regulačných ventilov s prietokomermi,
ktoré sú osadené na vratnom potrubí.
Pozor: Regulačný ventil na prívode musí byť pri tomto úkone úplne otvorený!
Každému vykurovaciemu okruhu prináleží daný prietok vykurovacej vody. Ako základ slúži
vopred stanovené množstvo vody. Nastavenie prietoku pomocou skrutky sa pri každom
vykurovacom okruhu mení dovtedy, kým dosiahnutá hodnota prietoku v l/min nebude
odpovedať projektantom vypočítanej hodnote prietoku daného vykurovacieho okruhu.
Keďže hodnoty prietokov jednotlivých vykurovacích okruhov sa pri nastavovaní vzájomne
ovplyvňujú, bude pravdepodobne potrebné hodnoty prietokov ešte dodatočne upraviť.
Proces regulovania ukončíme pripevnením aretačného krytu.
SW 24
48
-NJO
-NJO
Skrutka
4QJOEFM
Priezor
4JDIUHMBT
Aretačný
kryt
"SSFUJFSIBVCF
B) Varianty
Regulačné ventily s prietokomerom sú dodávané vo variantách s max. prietokom
2,4 l/ min (štandardný), 4 l/min a 8 l/min.
C) Čistenie
Za účelom údržby alebo čistenia je možné priezor a meracie pružiny demontovať bez
nutnosti odstavenia alebo vypustenia systému. Je nato potrebných len niekoľko krokov:
• Aretačný kryt neodnímame, zabraňuje pretáčaniu regulačnej skrutky
• Priezor postupne odskrutkujeme a odoberieme hneď ako je závit uvoľnený
• Dávame pozor nato, aby sme meraciu pružinu priezoru nestratili alebo nepoškodili
Odňatím priezoru sa červený ukazovateľ prietoku samočinne uzavrie. Vzniknutá malá strata vody ktorá pri tejto činnosti vznikne je úplne bezvýznamná. Teraz je možné (v prípade
potreby) sklo priezoru vyčistiť. Pri skladaní postupujeme v opačnom poradí.
Stav k 05/11
Strana 31
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
5.2.
Regulačný ventil
Regulačný ventil slúži na individuálne regulovanie jednotlivých okruhov. Keď sa hlavica
s ručným ovládaním otočí doprava, ventil sa zatvára. Na uzavretie otvoreného ventilu je
potrebné jedno otočenie hlavice.
Montáž ručnej regulačnej hlavice
Pri montáži hlavice sa na hornú časť ventilu pripevní kruhová spona. Ručnú hlavicu priskrutkujeme na závit M30 a až na doraz dotiahneme k rozdeľovaču, kruhová spona pritom
počuteľne zaskočí. V prípade potreby je možné kruhovú sponu do ručnej hlavice vtlačiť zo
spodu pomocou malého skrutkovača.
Ručnú hlavicu môžme odstrániť jej úplným odtočením (až po koniec závitu) a následným
stiahnutím z kruhovej spony.
Montáž termopohonu: Z ventilovej vložky odskrutkujeme ručnú hlavicu vrátane jej
spodnej časti. Na ventilovú vložku pevne naskrutkujeme adaptačný krúžok termopohonu. Termopohon montujeme na adaptačný krúžok pokiaľ nepočujeme „klik“.
6.
Rozdeľovač varianta II
V prípade rozdeľovača varianty II je jedna časť vybavená regulačnými ventilmi, druhá
časť skrutkovým uzatváracími ventilmi. Okrem toho majú obe časti po jednom
odvzdušňovacom a jedenom napúšťacom/vypúšťacom ventile.
Regulačný ventil: viď rozdeľovač variant I.
Uzatvárací ventil: Uzatvárací ventil sa ovláda skrutkovačom a slúži na uzavretie jednotlivých vykurovacích okruhov.
7.
Rozdeľovač varianta III
Rozdeľovač varianty III je vybavený uzatváracími ventilmi, ktoré umožňujú samostatne
regulovať alebo uzatvárať každý okruh.
Okrem toho majú obe časti po jednom odvzdušňovacom a jedenom napúšťaco/
vypúšťacom ventile.
8.
Rozdeľovač varianta V
Rozdeľovač variant V má na prívodnom potrubí uzatváracie ventily, ktoré umožňujú samostatné uzavretie každého okruhu, regulačné ventily sa nachádzajú na vratnom potrubí
(použitie napr. pri aktivácii betónového jadra).
Okrem toho majú obe časti po jednom odvzdušňovacom a jedenom napúšťacom/
vypúšťacom ventile.
Stav k 05/11
Strana 32
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifik át y
Obsah
Protokol o tlakovej skúške
I.
Stav k 05/11
Príloha
I
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifik át y
Stav k 05/11
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifik át y
I
Protokol o tlakovej skúške
podľa EN 1264-4 a EN 15377-2
#BVWPSIBCFO
Výrobca:
"CTDIOJUUúsek:
Skúšaný
Projekt
1SPKFLU
'JSNB
Firma:
Skúšobný technik / meno
1SGFS/BNF
6/*7&34"'V‡CPEFOIFJ[VOH
UNIVERSA
Podlahové vykurovanie
UNIVERSA
Stenové vykurovanie
6/*7&34"8BOEIFJ[VOH
UNIVERSA
Vykurovacie a chladiace stropy
6/*7&34")FJ[VOE,IMEFDLF
6/*7&34"#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
UNIVERSA
Aktivácia betónového jadra
1SGVOH7PSEFS%SVDLQSGVOHTJOEEJFFJO[FMOFO,SFJTF[VTQMFOVOE[VFOUMGUFO
Skúška:
Pred tlakovou skúškou sa musia jednotlivé okruhy vypláchnuť a odvzdušniť.
7PS&JOCSJOHVOHWPO&TUSJDI#FUPOPEFS1VU[C[X#FQMBOLVOHPEFS7FSTDIMJF‡FOEFS%FDLFO
Pred
nanesením poteru, betónu alebo omietky resp. obkladov alebo uzavretím stroPEFS8jOEFXFMDIFBMT,IMPEFS)FJ[¿jDIFEJFOFOTJOEEJF)FJ[LSFJTFNJUFJOFS8BTTFS
pov
alebo stien, ktoré slúžia ako chladiace alebo vykurovacie plochy, sa tesnosť vykuroESVDLQSPCFBVG%JDIUIFJU[VQSGFO%JFTFS1SGESVDLNVTTXjISFOEEFS&TUSJDIPEFSCFUPO
vacích
okruhov musí overiť vodnou tlakovou skúškou. Tento skúšobný tlak musí zostať
FJOCSJOHVOHC[X7FSQVU[BSCFJUFOPEFS#FQMBOLVOHEFSCFUSFGGFOEFO'MjDIFBVGSFDIUFSIBMUFO
zachovaný
počas nanášania poteru alebo betónu resp. obkladania alebo uzatvárania
XFSEFO
stien
či stropov.
Skúšobný
tlak musí predstavovať dvojnásobný prevádzkový tlak, avšak min. 6 bar.
%FS1SGESVDLNVTTEBT%PQQFMUFEFT#FUSJFCTESVDLFTKFEPDINJOCBSCFUSBHFO
Z4JDIFSIFJUTWFOUJMF
tlakovej skúšky musia
byť vylúčené poistné
ventily
a tlakové expanznéEFSFO
nádoby
a taktiež
VOE "VTEFIOVOHTHFGj‡F
TPXJF
"OMBHFOLPNQPOFOUFO
/FOOESVDL
tie
súčasti systému, ktorých menovitý tlak nezodpovedá minimálnemu skúšobnému
TUVGFOJDIUNJOEFTUFOTEFN1SGESVDLFOUTQSFDIFONTTFOWPOEFS1SGVOHBVTHFTDIMPTTFO
tlaku.
XFSEFO
Na
rozdeľovači nesmie byť prekročený maximálny skúšobný tlak 6 bar.
"N7FSUFJMFSEBSGEFSNBY#FUSJFCTESVDLWPOCBSOJDIUCFSTDISJUUFOXFSEFO
Poznámka:
V prípade mrazu, je na ochranu vykurovacích rúrok potrebné prijať vhodné ochranné opatrenia
)JOXFJT#FJ'SPTUHFGBISTJOEHFFJHOFUF.B‡OBINFO[VN4DIVU[EFS)FJ[SPISF[VUSFGGFO'SPTUTDIVU[,MJNBUJTJF
(protimrazová
ochrana, klimatizácia vzduchu, stlačený vzduch a pod. )
SVOH%SVDLMVGUPEHM
NBY"OMBHFOCFUSJFCTESVDL
max.
prevádzkový tlak zariadenia:
CBS
bar
1SGESVDLtlak:
Skúšobný
CBS
bar
%SVDLBCGBMMOBDII
Pokles
tlaku po 2 h:
CBS
bar
%SVDLOBDII
Tlak
po 12 h:
CBS
bar
%SVDLBCGBMM
Pokles
tlaku:
CBS
bar
#FHJOO skúšky:
Začiatok
&OEF
Koniec skúšky:
6STQSOHMJDIFO1SGESVDLOPDINBMT
Pokles tlaku v dôsledku expanzie
BVGCSJOHFOEBFJO%SVDLBCGBMMBVGHSVOE
rúrok je možné znova zvýšiť na pôWPO3PISEFIOVOHFONzHMJDIJTU
vodný skúšobný tlak !
'S%SVDLQSPCFNJU8BTTFSHJMU
NBYCBS"OMBHFFOUMGUFU
%BVFS
Dĺžka skúšky:
#FHMBVCJHVOH%JF%SVDLQSGVOHXVSEFPSEOVOHTHFNj‡WPOFJOFSGBDILVOEJHFO1FSTPO
Overenie:
Skúška tlaku bola riadne vykonaná odborne kvalifikovanou osobou. Počas
EVSDIHFGISU%BCFJXVSEFOLFJOF6OEJDIUIFJUFOPEFSBOJSHFOEFJOFN#BVUFJMCMFJCFOEF'PSN
skúšky
neboli zistené žiadne netesnosti ani žiadne trvalé deformácie jednotlivých prvWFSjOEFSVOHFOGFTUHFTUFMMU/BDIEFS1SGVOHXVSEFEFS#FUSJFCTESVDLXJFEFSIFSHFTUFMMU
kov
skúšaného systému. Prevádzkový tlak bol po skúške opäť obnovený.
Podpis:
6OUFSTDISJGU
#FNFSLVOHFO
Poznámky:
Stav k 05/11
Príloha I
Miesto, dátum:
0SU%BUVN
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifik át y
Stav k 05/11
Download

Aktivácia betónového jadra UNIVERSA vykurovacie