HAUSTECHNIK
Názov kapitoly
Strana
UNIVERSA podlahové vykurovanie
02–38
Termoregulačné stanice 39–44
Meracie a regulačné stanice 45–50
UNIVERSA vykurovacie rúrky 51–58
UNIVERSA rozdeľovače 59–66
Protokoly a certifikáty
I–IV
www.UNIVERSA-AT.sk
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Obsah
1.
Všeobecne
4
2.
Popis systému
6
3.
Popis výrobkov
8
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Stav k 05/11
Strana
Rozloženie teplôt v miestnosti
Povrchová teplota podlahy
Oblasť použitia
Meandrové uloženie rúrok
Kyslíková bariéra viacvrstvovej rúrky podlahového vykurovania
UNIVERSA vykurovacia rúrka Nioxy
UNIVERSA vykurovacia rúrka Silvernox
UNIVERSA upevňovacie prvky
UNIVERSA upínacie spony
UNIVERSA rozdeľovač Unimulti
UNIVERSA rozdeľovač 2010
UNIVERSA pripájacie šróbenie
UNIVERSA uzatvárací guľový kohút
UNIVERSA skrinky pre rozdeľovače
UNIVERSA zváracia nátrubka s opornými púzdrami
UNIVERSA zváracie koleno
UNIVERSA prísada do betónu
UNIVERSA okrajový dilatačný pás
UNIVERSA krycia fólia
UNIVERSA rolovaná kročajová izolácia
UNIVERSA systémová izolačná doska 35/32
UNIVERSA systémová izolačná doska ND 15
UNIVERSA ochranná rúrka UNIVERSA priestorový termostat
UNIVERSA programovateľný priestorový termostat
UNIVERSA termopohon
Zbernica UZR-4
UNIVERSA termofólia
Skladba podlahy
Plávajúca podlaha
Normy v pozemnom staviteľstve
Prísada do betónu
Dilatačné škáry
Podlahové krytiny
Strana 2
4
5
5
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
16
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Obsah
Podklady pre výpočet
17
Výpočet potreby materiálu
27
Systém pre suchý proces
29
Špeciálne prípady použitia
33
Uvedenie do prevádzky
35
UNIVERSA skrinky pre rozdeľovače
37
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
Stav k 05/11
Strana
Výpočet potreby tepla
Korigovaná tepelná strata
Hustota tepelného toku
Prívodná teplota vykurovacej vody podlahového vykurovania
Prevýšenie teploty (logaritmické)
Príklad dimenzovania
Podkladná tepelná izolácia
Stanovenie tlakových strát
Montážne moduly
Potreba materiálu
Rozdeľovače vykurovacích okruhov Unimulti a 2010
Skrinky pre rozdeľovače
Charakteristické vlastnosti
Príklady kladenia
Výkonový diagram
Technické špecifikácie Vykurovanie plôch na voľnom priestranstve
Vykurovanie priemyselných plôch Anhydritový poter (liata podlaha)
Prepláchnutie a napustenie
Tlaková skúška
Nebezpečie zamrznutia
Vykurovacia skúška
Vyregulovanie
Všeobecne
Montáž
Strana 3
17
17
17
17
18
18
24
25
27
28
28
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
35
35
36
37
38
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
1. Všeobecne
odlahové vykurovanie nie je žiadna novinka a ako centrálne vykurovanie bolo známe
P
už pred 3000 rokmi. Približne v roku 1200 p. n. l. sa úspešne používalo v gréckej provincii
Anatólia. Od roku 80 pred n. l. centrálny vykurovací systém opäť objavili a zdokonalili Rimania. Najskôr takýmto spôsobom vykurovali kúpele, neskôr celé obydlia. Toto teplovzdušné
vykurovanie využívalo v podlahových kanáloch spaliny z centrálneho ohniska a nazývalo
sa hypokaustické vykurovanie.
V 20. storočí sa ľudia začali opäť zaoberať myšlienkou podlahového vykurovania. Do podlahy inštalovali klasické materiály (oceľ, meď, antikor) alebo elektrický odporový drôt. Tieto materiály sa používajú aj dnes. No materiál moderného veľkoplošného nízkoteplotného podlahového vykurovania sa však skladá z plastovej rúrky s viacerými vrstvami.
1.1.
Rozloženie teplôt v miestnosti
Vertikálne rozloženie teplôt rôznych vykurovacích sústav skúmal ako prvý profesor Kollmar, ktorý zistil, že ideálnemu vertikálnemu rozloženiu teplôt je najviac podobný systém
podlahového vykurovania.
V miestnostiach s podlahovým vykurovaním je človek vystavený vertikálnemu rozloženiu
teplôt, vďaka ktorému sa od nôh až do výšky hlavy nachádza v jednej teplotnej zóne.
Prednosťou daného rozloženia teplôt je, že pri ňom v oblasti nôh nedochádza k pocitu
chladu a k pocitu prehrievania v oblasti hlavy, vďaka čomu sa sa osoba v miestnosti cíti
príjemne.

Obrázok 1
Stav k 05/11
*EFBMFT5FNQFSBUVS
ideálny
priebeh
teplotyHFGIMJN3BVN
v miestnosti
Strana 4


'V‡CPEFOIFJ[VOH
podlahové
3BEJBUPSFOIFJ[VOH
vykurovanie
vykurovanie
radiátormi

%FDLFOIFJ[VOH
stropné
vykurovanie
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
1.2. Povrchová teplota podlahy
Potreba tepla miestnosti je závislá od rôznych faktorov, hlavne však od vonkajšej teploty.
K maximálnej potrebe tepla a maximálnej teplote teplonosnej látky dochádza len pri dosiahnutí vonkajšej výpočtovej teploty. Príklady maximálnych povrchových teplôt podláh
rôznych typov miestností podľa STN EN 1264 uvádza nižšie uvedená tabuľka.
Max. povrchová teplota
Tabuľka 1
Teplota miestnosti Oblasť použitia
29°C 20°C
33°C 24°C 35°C 20°C pobytové zóny
kúpeľne a plavárne
krátkodobo používané priestory a okrajové zóny
Medzi prednosti podlahového vykurovania môžeme spomenúť:
• Najnižšie náklady na prevádzku a údržbu
• Dlhodobé dodržanie kvality
• Čistý a príjemný architektonický dojem s ľubovoľným využitím plochy miestnosti
• Nízka rýchlosť prúdenia vzduchu nad vykurovacou plochou
• Zníženie cirkulácie prachu v miestnosti (vhodné pre alergikov)
• Optimálna možnosť regulácie
• Priaznivé investičné náklady
• Ideálne použitie v kombinácii s tepelným čerpadlom (vyššie výkonové číslo COP!)
1.3. Oblasť použitia
Oblasť použitia podlahového vykurovania UNIVERSA sa vzťahuje predovšetkým na:
• Obytné budovy (rodinné a bytové domy)
• Stavby občianskeho vybavenia (kostoly, športové haly, školy, škôlky, plavárne a.i.)
• Iné budovy (hotely, tenisové haly, priemyselné haly, sklady, výstavné plochy)
• Plochy na voľnom priestranstve (parkoviská, športové plochy, mosty a.i.)
Stav k 05/11
Strana 5
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
2. 2.1. Popis systému
Meandrové uloženie rúrok
Bezproblémovým a najjednoduchším spôsobom ukladania rúrok je ich vedenie v tvare
meandra. Tento spôsob uloženia umožňuje jednoducho pokryť aj asymetrické miestnosti,
ktorých realizácia býva u iných spôsobov uloženia problematická.
Pri tomto spôsobe ukladania rúrok klesá teplota teplonosnej látky smerom od obvodovej steny do vnútra miestnosti, čo vedie k rovnomernému rozloženiu teplôt vykurovanej
miestnosti. Pre kompenzáciu vyšších tepelných strát pri vonkajšej stene je dôležité viesť
prívodné potrubie paralelne popri nej.
Pre minimalizovanie chladného sálania v okrajových zónach veľkých presklenných plôch
je vhodné použiť podlahové konvektory. (pozri kapitolu podlahové konvektory)
Obrázok 2
2.2. 7PSMBVG
prívod
3DLMBVG
spiatočka
Kyslíková bariéra viacvrstvovej rúrky podlahového vykurovania
U plastových potrubí dochádza k zvýšenej priepustnosti vzdušného kyslíka, ktorý
zapríčiňuje tvorbu oxidu železitého a tým tvorbu usadenín, ktoré pri rýchlosti prúdenia
vody v jednotlivých okruhoch môžu namáhať vnútornú stenu rúrky podlahového vykurovania.
Opatrením vykurovacích rúrok UNIVERSA proti difúzii kyslíka je viacvrstvová konštrukcia
rúrky s kyslíkovou bariérou.
„Na základe jestujúceho skúšobného protokolu je možné vykurovaciu rúrku Nioxy ako aj
Silvernox vyrobené z polybuténu a opatrené ochrannou hliníkovou vrstvou považovať
za kyslíko-tesné (=100% účinná kyslíková bariéra). Tým pádom sú bez výhrad splnené tak
požiadavky ÖNORM ako aj požiadavky EN.“
Sme držiteľmi medzinárodných osvedčení pre Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko,
Švajčiarsko, Rusko, Taliansko, Holandsko atď.
Stav k 05/11
Strana 6
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
"VGCBVEFT/JPYZ3PIST
Konštrukcia
rúrky Nioxy
Priečny
rez rúrkou Nioxy
2VFSTDIOJUUEVSDIEBT/JPYZ3PIS
vonkajšia ochranná rúrka
"V‡FOSPIS
NN
polyesterové
vlákna
1PMZFTUFSHFXFCF
kyslíková
bariéra z hliníkovej fólie
"MVNJOJVN.FUBMMFJOMBHF
,&3/30)31PMZCVUZMFO
JADRO
RÚRKY: polybutén
NN
Obrázok 3
Stav k 05/11
Strana 7
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
3.
3.1.
Popis výrobkov
UNIVERSA vykurovacia rúrka Nioxy
Katalógové číslo: 241010–241012
Rozmer: 17 x 2,5 mm
Dĺžky kotúča: 120 m, 240 m, 360 m (špeciálne dĺžky na požiadanie)
Max. teplota: 70°C
Max. tlak: 9 bar
Vlastnosti: 4-vrstvová konštrukcia rúrky s hliníkovou fóliou zabraňujúcou difúzii kyslíka,
stabilná pri vysokých teplotách, chránená proti mechanickému poškodeniu vonkajšou
ochrannou vrstvou, zvárateľná, minimálny priemer ohybu 250 mm, modrá farba, flexibilná pre jednoduchú montáž
3.2.
UNIVERSA vykurovacia rúrka Silvernox
Katalógové číslo: 250540
Rozmer: 16 x 2,2 mm
Dĺžky kotúča: 200 m, 400 m (špeciálne dĺžky na požiadanie)
Max. teplota: 60°C
Max. tlak: 9 bar
Vlastnosti: 4-vrstvová konštrukcia rúrky s hliníkovou fóliou zabraňujúcou difúzii kyslíka,
stabilná pri vysokých teplotách, proti mechanickému poškodeniu chránená vonkajšou
ochrannou vrstvou, zvárateľná, strieborná farba
3.3.
UNIVERSA upevňovacie prvky
Katalógové číslo: upínacia lišta pod číslom: 241116, upínacia lišta (v tvare T): 241015
upínacie lišty pre 16 a 17 mm rúrky vykurovania
Použitie: upínacie lišty kladené v rozostupe 1 m sa kotvia upínacími sponami
Vlastnosti: vyrobené z húževnatého a tvarovo stáleho plastu, s upínacím rozostupom
rúrok 50 mm.
3.4.
UNIVERSA upínacie spony
Katalógové číslo: štandardné prevedenie: 241016, predĺžené vyhotovenie 50/19: 240900
Použitie: pre kotvenie upínacích líšt, voľne vedených potrubí, oblúkov a slučiek
Vlastnosti: vyrobené z húževnatého plastu
Stav k 05/11
Strana 8
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
3.5.
UNIVERSA rozdeľovač Unimulti
Katalógové číslo: 232002–232015
Oddelené teleso rozdeľovača a zberača vyrobené z tepelnoizolačného plastu. Modulová
konštrukcia umožňuje dodatočné rozšírenie rozdeľovača na väčší počet okruhov. Tepelná
odolnosť do 70°C. Teleso rozdeľovača obsahuje ručné hlavice na miesto ktorých môžu byť
v prípade požiadavky osadené termopohony (inštalácia bez nutnosti vypustenia systému).
Na telese zberača sú osadené regulačné ventily s prietokomermi. Prietokové množstvo v
l/min je možné zvlášť nastaviť pre každý vykurovací okruh a jeho hodnota je týmto prietokomerom permanentne zobrazovaná. Rozdeľovač ďalej obsahuje odvzdušňovacie,
napúšťacie a vypúštacie ventily, popisové štítky, zvukovo izolačné konzoly rozdeľovača,
vonkajší 6/4“ pripájací závit pre obvyklé šróbenia čerpadiel (nie sú súčasťou dodávky).
Pripájacie guľové kohúty a šróbenia príslušných rozmerov je možné doobjednať ako
príslušenstvo.
3.6.
UNIVERSA rozdeľovač 2010
Katalógové číslo: 232842–232855
Segmentový rozdeľovač
Pripojenie 3/4“ Eurokonus s vonkajším plastovým závitom, tepelná odolnosť do 80°C
3.7.
UNIVERSA pripájacie šróbenie
Katalógové číslo: pre Nioxy 17 x 2,5 mm: 350125, pre Silvernox 16 x 2,2 mm: 350134
Použitie: pre pripojenie rúrky UNIVERSA k rozdeľovaču pomocou 3/4“ Eurokonusu
3.8.
UNIVERSA uzatvárací guľový kohút
Katalógové číslo: 231510
Použitie: pre priame pripojenie rozdeľovača UNIVERSA
Vlastnosti: mosadzné vyhotovenie 1“ x 6/4“, vrátane prevlečnej matice a tesnenia
Pripojenie: 1“ vnútorný závit
Dĺžka: 46 mm
3.9.
UNIVERSA skrinky pre rozdeľovače
Katalógové číslo: 261350–261354
Použitie: prispôsobené pre rýchlu montáž rozdeľovača UNIVERSA UNIMULTI (varianta pre
montáž pod omietku ako aj pre montáž na stenu)
Vlastnosti: Skrinka z oceľového plechu (hrúbky 1,4 mm) povrchovo upravená bielou
práškovou farbou, nastaviteľná hĺbka 10–18 cm, výškovo nastaviteľná v rozmedzí 72–77
cm, obojstranné vylamovacie otvory pre prívodné a vratné potrubie, predné odnímateľné
dvierka so zaistením, omietková krycia lišta, podlahová lišta, možnosť viesť rúrky dopredu
aj dozadu, farba biela RAL 9010
Stav k 05/11
Strana 9
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
3.10.
UNIVERSA zváracia nátrubka s opornými puzdrami
Katalógové číslo: pre Nioxy 17 x 2,5 mm: 241021, pre Silvernox 16 x 2,2 mm: 241051
Použitie: Určené pre homogénne spojenie vykurovacích rúrok, pre optimálne využitie
zbytkov rúrky alebo pre opravu poškodeného potrubia. Pre použitie je potrebný polyfúzny zvárací prístroj a orezávačka.
3.11.
UNIVERSA zváracie koleno
Katalógové číslo: pre Nioxy 17 x 2,5 mm: 241025, pre Silvernox 16 x 2,2 mm: 241058
Použitie: pre malý polomer ohybu (napr.: pripojenie vykrovacích telies)
3.12.
UNIVERSA prísada do betónu
Katalógové číslo: 244029
Použitie: ako prísada do betónu pre podlahové vykurovanie
Vlastnosti: Zvyšuje pevnosť v ťahu za ohybu ako aj medzu pevnosti v tlaku betónovej
vrstvy, ďalej zlepšuje spracovateľnosť a povrchové vlastnosti podlahy, dodávané v 10 kg
bandaske. Pomer miešania uvádza etiketa s návodom na použitie, ako aj tabuľka 2 na
strane 8.
3.13.
UNIVERSA okrajový dilatačný pás
Katalógové číslo: 244021
Použitie: Pre ohraničenie obvodových stien a všetkých vystupujúcich stavebných
konštrukcií v miestnosti. Pri správnom použití kompenzuje teplotnú rozťažnosť betónu
prevádzky podlahového vykurovania a zabraňuje akustickým mostom.
Vlastnosti: mäkká polyuretánová pena výšky 150 mm o hrúbke 10 mm s krycou fóliou,
predrezaná výška podlahy
3.14.
UNIVERSA krycia fólia
Katalógové číslo: 244020
materiál PE, hrúbka 0,15 mm; šírka pásu 4 m , šírka návinu 1 m, balená v roliach po 100 m2
3.15.
UNIVERSA rolovaná kročajová izolácia
Katalógové číslo: 244025
Vyrobená z polystyrolovej peny bez použitia freónov (kvalitatívne sledovaná), hrúbka
PST 33/30, so stabilnou nalepovacou fóliou s potlačou modulovej siete. Nie je potrebná
dodatočná ochrana proti vlhkosti.
Celkové zaťaženie: do 6,5 kN/m2
Šírka rolky: 1 m
Dĺžka rolky: 10 m
Tepelný odpor: 0,75 m2 K/W
Dynamická pevnosť: 20 MN/m3
Balené po 10 m2
Stav k 05/11
Strana 10
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
3.16.
UNIVERSA systémová doska 35/32 TS
Katalógové číslo: 244023
Akosť PS 23, ukladací raster rúrky po 5 cm, systémová doska potiahnutá oranžovou fóliou
z PE, tepelná izolácia 3 cm, s kročajovou izoláciou
balenie 6 m2/kartón, minimálne množsvo objednávky 500 m2
Systémová
doska 35/32 TS
7FSUFJMFS54
tepelný
odpor 0,88 m2K/W
8jSNFEVSDIMBTTXJEFSTUBOEN
,8
3.17.
UNIVERSA systémová doska ND 15
Katalógové číslo: 244024
Akosť PS 23, ukladací raster rúrky po 5 cm, systémová doska potiahnutá oranžovou fóliou
z PE, tepelná izolácia 1,5 cm,
balenie s kročajovou izoláciou 7,5 m2/kartón
balenie s kročajovou izoláciou 8 m2/kartón
minimálne množsvo objednávky 500 m2
Systémová
doska 35/32 TS
7FSUFJMFS/%
tepelný
odpor 0,45 m2K/W
8jSNFEVSDIMBTTXJEFSTUBOEN
,8
Príklady kladenia rúrky do systémovej dosky UNIVERSA
Uloženie rúrok do meandra
.jBOEFSGzSNJHF3PISGISVOH
Stav k 05/11
Strana 11
Uloženie rúrok do špirály
4DIOFDLFOGzSNJHF3PISGISVOH
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
3.18.
UNIVERSA ochranná rúrka
Katalógové číslo: 520365
Pre ochranu rúrky podlahového vykurovania vo všetkých rizikových oblastiach (dilatácie,
prechody stien a dverí)
dĺžka 50 cm, balené po 100 ks.
3.19.
UNIVERSA priestorový termostat
Katalógové číslo: 520057
Použitie: určený pre ovládanie termopohonov UNIVERSA 230 V
Vlastnosti: teplotný rozsah 5-30°C, spínací prúd 10A / 230 V
3.20.
UNIVERSA programovateľný priestorový termostat
Katalógové číslo: 261201
Použitie: pre nastavenie týždenných programov s nastavením vykurovacích časov a
taktiež teplotného útlmu
Vlastnosti: digitálny, 230 V, teplotný rozsah 5-30°C
3.21.
UNIVERSA termopohon
Katalógové číslo: 520056
Použitie: pre reguláciu jednotlivých miestností
Vlastnosti: možnosť dodatočnej inštalácie bez potreby vypustenia systému, stavebná
výška 88 mm, s prívodným káblom dĺžky 0,6 m, bez prúdu uzavretý, 230 V (prevedenie
24 V pod katalógovým číslom 520031)
3.22.
Zbernica UZR-4
UZR 230-4 je 230 V, štvorkanálová zbernica zónovej regulácie, umožnujúca na jeden priestorový termostat napojenie 5-ich termopohonov. Obsahuje napájacie vstupy s poistkou, prepojenie pohonov a termostatov, čerpadlový modul, signalizáciu stavu pomocou
štyroch sveteľných kontroliek.
3.23.
UNIVERSA Termofólia
Katalógové číslo: 244019
na lokalizáciu zabetónovaného (zaomietaného) potrubia vykurovania alebo vodovodu
Rozmery 175 x 50 mm
Stav k 05/11
Strana 12
HAUSTECHNIK
uNiverSa podlahové vYkurovaNie
4.
Skladba podlahy
Zásadne sa musia používať príslušné normy.
POZOR: Upozorňujeme na to, že medzi kúrenárskou inštalačnou firmou, firmou zalievajúcou rúrky podlahového vykurovania a pokladačmi podlahovej krytiny musí existovať vzájomná koordinácia.
4.1.
Plávajúca podlaha
Plávajúce podlahy sa v pozemnom staviteľstve úspešne používajú už mnoho rokov.
Prívlastok „plávajúca“ neznamená nič iné, než to, že podlaha nesmie mať nijaké pevné
spojenia s podkladovou stavebnou konštrukciou, obvodovými stenami miestnosti a ani
s ostatnými stavebnými prvkami. Okrajový dilatačný pás, tepelná a kročajová izolácia
zabraňujú zvukovým premosteniam.
Systémová
skladba podlahy
4ZTUFNBUJTDIFS'V‡CPEFOBVGCBV
základová
3PIEFDLF alebo stropná doska
násyp
4DIUUVOH
alebo kročajová izolácia (kat. č. 244025)
tepelná
8jSNFEjNNVOHPEFS5SJUUTDIBMMSPMMNBUUF"SU/S
fólia (kat. č. 244020),
krycia
"CEFDLGPMJF"SU/S
je potrebná pri použití systémovej dosky
nie
FOUGjMMUCFJ7FSXFOEVOHEFS5SJUUTDIBMMSPMMNBUUF
poteru s podlahovým vykurovaním UNIVERSA
vrstva
)FJ[FTUSJDINJU6/*7&34"'V‡CPEFOIFJ[VOH
dilatačný
3BOEEjNNTUSFJGFO"SU/S
pás (kat. č. 244021)
podlahová
#PEFOCFMBHkrytina
lišta (sokel)
okrajová
4PDLFMMFJTUF
stena
obvodová
6NTDIMJF‡VOHTXBOE
Obrázok 4
Podľa ÖNORM B 2232 je v spojitosti s podlahovým vykurovaním najlepšie osvedčený cementový poter. Podľa ÖNORM B 2242 je minimálne prekrytie horného okraja rúrky v závislosti od druhu podkladu a samotného poteru 35 - 45 mm. Pevnosť podlahy sa posudzuje
podľa normy ÖNORM EN 1264-4 pre betónové podlahy po vytvrdnutí najmenej 21 dní
príp. pre anhydritové potery 7 dní. Pred uplynutím tejto doby sa podlahové vykurovanie
nesmie uviesť do prevádzky. Priebeh vykurovacej skúšky sa zapíše do protokolu.
Stav k 05/11
Strana 13
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
4.2.
Normy v pozemnom staviteľstve
Firma poverená montážou podlahového vykurovania UNIVERSA musí dodržiavať
predovšetkým nasledujúce normy:
• ÖNORM B 8110 Tepelná ochrana v pozemnom staviteľstve
• DIN 4109 Ochrana proti hluku v pozemnom stavebníctve
• ÖNORM B 2232 Práce na podlahách
• DIN 18202 Rozmerová tolerancia v pozemnom stavebníctve
• EN 1264 a ÖNORM B 2242 Montáž podlahového vykurovania
Okrajové dilatačné pásy, ktoré ohraničujú obvodové steny miestnosti a všetky konštrukcie
vystupujúce z podlahy, majú za úlohu zabrániť vzniku zvukových mostov a absorbovať
dĺžkové zmeny podlahy. Krycia fólia zabraňuje prieniku vlhkosti zámesovej vody cementového poteru do tepelnej a kročajovej izolácie. Fólia je z polyetylénu minimálnej hrúbky
0,15 mm, pokladať sa musí s preložením spojov minimálne 8 cm a jej okraje je potrebné
vyzdvihnúť nad okrajový dilatačný pás.
Ak sa použije systémová doska UNIVERSA, krycia fólia už nie je potrebná. Nad vlhkými priestormi (napr. kúpeľne, práčovne) príp. v priestoroch hraničiacich so zemou sa odporúča
pod tepelnú a kročajovú izoláciu položiť parozábranu.
4.3.
Prísada do betónu 244029
Používanie plastifikačných prísad na zlepšenie spracovateľnosti čerstvých maltových
a betónových zmesí je v dnešnej dobe už štandardom. Prísada do betónu UNIVERSA
zlepšuje spracovateľnosť čerstvého cementového poteru a súčasne zvyšuje odolnosť
podlahy v ohybe a tlaku. Použitie iných prísad do betónu s nami prekonzultujte. Na 1 m3
betónovej zmesi je potrebných 3,4 kg plastifikátoru. Tabuľka 2 uvádza veľkosť pokrytej
plochy pri rôznych hrúbkach cementového poteru s použitím jedného balenia (10 kg)
Plastifikátoru UNIVERSA.
Podiel prísady do betónu UNIVERSA pre rôzne hrúbky podlahy
hrúbka poteru
Tabuľka 2 Stav k 05/11
40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 72 mm 75 mm Strana 14
balenie 10 kg postačí cca na
77 m poteru 67 m2 poteru
59 m2 poteru
55 m2 poteru
50 m2 poteru
45 m2 poteru
43 m2 poteru
40 m2 poteru
39 m2 poteru
2
UNIVERSA prísada do betónu
0,13 kg/m2
0,15 kg/m2
0,17 kg/m2
0,18 kg/m2
0,20 kg/m2
0,22 kg/m2
0,23 kg/m2
0,25 kg/m2
0,26 kg/m2
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
4.4.
Dilatačné škáry
Vo všetkých miestach prerušenia podlahy (dilatačné škáry, dvere, stenové prechody), ako
aj pri voľných prívodoch od rozdelovača sa musí na rúrky nasunúť ochranná rúrka, ktorá
bez poškodenia rúrky podlahového vykurovania eliminuje posun jednotlivých častí podlahy až o 5 mm. Táto ochranná rúrka musí miesto prerušenia obojstranne presahovať o
0,25 m. Plocha jednotlivých polí podlahy môže mať veľkosť až 40 m2, pričom dĺžka žiadnej
zo strán nesmie presahovať 8 m. Musí sa dodržať pomer strán 1:2. Pri väčších rozmeroch
plochy a tam, kde je zvýšené namáhanie podlahovej dosky je potrebné vytvoriť dilatačné
škáry. Priebeh týchto škár sa musí vyznačiť na obvodových stenách. Pri voľbe smeru pokladania sa musí dbať na to, aby sa vykurovacie rúrky UNIVERSA, pokiaľ je možné, viedli
rovnobežne a nie krížom k dilatačnej škáre. Vyplnenie týchto dilatačných škár sa zabezpečí
použitím elastického príp. elastoplastického materiálu, alebo zabudovaním dilatačných
profilov. Vykurovacie rúrky sa nesmú krížiť so stavebnými dilatačnými škárami.
Správne
vedenie vykurovacej rúrky UNIVERSA v mieste dilatačnej škáry
'BDIHFSFDIUF6/*7&34")FJ[SPISWFSMFHVOHJN#FSFJDIFJOFS#FXFHVOHTGVHF
Obrázok 5
základová alebo stropná doska
3PIEFDLF
8jSNFVOE5SJUUTDIBMMEjNNVOH
tepelná alebo kročajová izolácia
"CEFDLGPMJF1&NJONN
krycia fólia z PE, min 0,15 mm
cementový poter ÖN B 2232
&TUSJDIe/#
4DIVU[SPISDBDNMBOH
ochranná rúrka dĺžky cca 50 cm
#FXFHVOHTGVHF
dilatačná škára
6/*7&34")FJ[SPIS
vykurovacia rúrka UNIVERSA
Obvodové škáry vzniknú ohraničením všetkých obvodových stien miestnosti a priľahlých
vystupujúcich stavebných konštrukcií okrajovou dilatačnou škárou.
Stav k 05/11
Strana 15
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
4.5.
Podlahové krytiny
V kombinácii s podlahovým vykurovaním UNIVERSA sa v zásade môžu použiť všetky
bežne používané typy podlahových krytín, ako sú:
• podlahové krytiny z textilu
• podlahové krytiny z umelých hmôt
• drevené podlahové krytiny
• keramické podlahové krytiny
• podlahové krytiny z prírodného kameňa
Uvedené textilné podlahové krytiny pôsobia ako tepelný izolant. Podľa ich hrúbky je
preto potrebné odpovedajúcim spôsobom zvýšiť prívodnú teplotu vykurovacej vody.
Toto opatrenie však neznamená vyššiu spotrebu energie. Podľa výskumu Nemeckého
výskumného ústavu kobercov v Aachene (Teppich-Forschungs-Institut, Aachen) nesmie
tepelný odpor textilných podlahových krytín 1/A prekročiť hodnotu 0,15 m2K/W. Pokladaná krytina sa celoplošne lepí lepidlom určeným na podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodné sú bitumenové lepidlá.
Podlahové krytiny z umelej hmoty sa rovnako lepia celoplošne.
Z drevených podlahových krytín sa odporúčajú lepené parkety. Použitie iných drevených
krytín konzultujte s dodávateľom príslušnej krytiny. Parkety sa musia na podklad nalepiť
pevne, lepidlo sa nanáša v takom množstve, aby po vytvrdnutí vzniklo súvislé lepiace
lôžko s hrúbkou aspoň 1 mm. Podľa normy ÖNORM B 2242 sa pri drevených podlahách
používa rozostup vykurovacích rúrok maximálne 200 mm (25/15).
V miestnostiach s plochou nad 25 m2 musí byť nad rúrkami teplovodného podlahového vykurovania a v prípade tvrdých podlahových krytín (napr. keramická dlažba, umelý
kameň, prírodný kameň) podľa normy ONORM B2232 použité armovanie.
Oceľová sieťovina (kari sieť) položená na podkladnú vrstvu bez dištančných rozperiek sa
za armovanie podľa ÖNORM 2242 nepovažuje.
Stav k 05/11
Strana 16
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
5.
5.1.
Podklady pre výpočet
Výpočet potreby tepla
Tak, ako u každého iného systému vykurovania, stanovenie tepelného výkonu je potrebné taktiež aj u podlahového vykurovania. Výpočet tepelného výkonu musí zodpovedať
platným normám.
STN EN 12831
Výpočet tepelnej straty je potrebný pre stanovenie výkonu kotla, návrh obehového
čerpadla a dimenzovanie prívodného potrubia k rozdeľovačom. Návrh a dimenzovanie
podlahového vykurovania UNIVERSA sa riadi všeobecne platnými pravidlami výpočtu
podľa normy EN 1264. Jednotlivé kroky výpočtu možno vykonať iba po zohľadnení
príslušných noriem.
POZOR: Certifikáty energetickej náročnosti nemôžu byť použité pre dimenzovanie.
5.2.
Korigovaná tepelná strata
Na projektovanie podlahového vykurovania sa používa korigovaná tepelná strata.
Táto sa stanoví výpočtom tepelnej straty danej miestnosti podľa normy STN EN 12831
s odpočítaním tepelnej straty podlahy.
2)2/2CFS<8>
5.3.
korigovaná tepelná strata [W]
2)"VTMFHVOHTXjSNFCFEBSG<8>
normová teplelná strata [W]
2//PSNXjSNFCFEBSG<8>
tepelná strata prechodom cez podlahu [W]
2 CFS5SBOTNJTTJPOTXjSNFWFSMVTU'V‡CPEFO<8>
Hustota tepelného toku
Vypočíta sa z korigovanej tepelnej straty s ohľadom na plochu podlahy a ďalej sa používa
v návrhovom diagrame.
REFT
5.4.
2)
"'
<8N>
korigovaná tepelná strata [W]
2)"VTMFHVOHTXjSNFCFEBSG<8>
vykurovaním [m2]
plocha s podlahovým
"''V‡CPEFO¿jDIF<N
>
Prívodná teplota vykurovacej vody podlahového vykurovania
Prívodná teplota vykurovacej vody podlahového vykurovania θV,des sa stanoví pre
miestnosť s najvyššou hustotou tepelného toku (bez kúpeľní) v prípade jednotnej podlahovej krytiny (Rl,B = 0,1 m2K/W), montážnych rozostupoch VA = 15 cm a teplotnom spáde
σ = 5K.
‹Þ7EFT‹Þ)Ü
Þ*
Stav k 05/11
Strana 17
prevýšenie teploty (logaritmické) [K]
¦Þ))FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS<,>
Ü5FNQFSBUVSTQSFJ[VOH7-VOE3-<,>
teplotný spád [K]
výpočtová teplota miestnosti [°C]
ÞJ3BVNUFNQFSBUVS<$>
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
5.5.
Prevýšenie teploty (logaritmické)
‹Þ)
5.6.
Þ7Þ3
*O
Þ7ÞJ
Þ3ÞJ
<,>
teplota prívodnej vody [°C]
Þ77PSMBVGUFNQFSBUVS<$>
Þ33DLMBVGUFNQFSBUVS<$>
teplota vratnej vody [°C]
ÞJ3BVNUFNQFSBUVS<$>
teplota miestnosti [°C]
Príklad dimenzovania
Miestnosť
1 (obývacia izba)
3BVN8PIOFO
projektovaná tepelná strata - 2000 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 250 W
/PSNIFJ[MBTU85SBOTNJTTJPOTXjSNFWFSMVTU'V‡CPEFO
8
2
, teplota miestnosti 22 °C, nášľapná vrstva - parkety
plocha podlahy = 25m
3BVN¿jDIFN
3BVNUFNQFSBUVS$'V‡CPEFOCFMBH1BSLFUU
Miestnosť
2 (spálňa)
3BVN4DIMBGFO
projektovaná
tepelná strata - 850 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 100 W
/PSNIFJ[MBTU85SBOTNJTTJPOTXjSNFWFSMVTU'V‡CPEFO
8
2
, teplota miestnosti 20 °C, nášľapná vrstva - parkety
plocha
podlahy = 15 m
3BVNUFNQFSBUVS$'V‡CPEFOCFMBH1BSLFUU
3BVN¿jDIFN
Miestnosť
3 (kúpelňa)
3BVN#BE
projektovaná
tepelná strata - 1 300 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 200 W
/PSNIFJ[MBTU85SBOTNJTTJPOTXjSNFWFSMVTU'V‡CPEFO
8
2
, teplota miestnosti 24 °C, nášľapná vrstva - keramická dlažba
plocha
podlahy = 10 m
3BVN¿jDIFN
3BVNUFNQFSBUVS$'V‡CPEFOCFMBH'MJFTFO
Postup
B"VTMFHVOHTXjSNFCFEBSGFSNJUUFMO
a. stanovenie projektovaného tepelného výkonu
3BVN8°88
Miestnosť 1: 2 000 W - 250 W = 1 750 W
3BVN8°88
Miestnosť 2: 850 W - 100 W = 750 W
3BVN8°88
Miestnosť 3: 1300 W - 200 W = 1 100 W
b. stanovenie maximálnej hustoty tepelného toku
C(Sz‡UF8jSNFTUSPNEJDIUFFSNJUUFMO
2
Miestnosť
1: 1 750 W / 258N
m2 = 70 W/m
3BVN8N
2
2
Miestnosť
2: 750 W / 158N
m = 50 W/m
3BVN8N
2
2
m = 110 W/m
Miestnosť
3: 1 100 W / 10
3BVN8N
8N
Najvyššiu
hustotu tepelného toku má miestnosť 3, keďže ide o kúpeľňu, volíme miestnosť 1
3BVNIBUEJFIzDITUF8jSNFTUSPNEJDIUFJTUBCFSFJO#BEEBIFS3BVN
c. Z diagramu 1 odčítame prevýšenie teploty
D*N%JBHSBNN)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVSCFTUJNNFO
CFJEFSHSz‡UFO8jSNFTUSPNEJDIUF8N
od najvyššej hodnoty tepelného toku (70 W/m2)
FJOF-JOJFJN%JBHSBNN
vedieme vodorovnú priamku
druhú vodorovnú priamku vedieme
od hodnoty tepelného odporu podlahy 0,10 m2K/W
CFJN'V‡CPEFOCFMBHCFJN
,8FJOF-JOJF[JFIFO
priesečníka priamky tepelného odporu so zvolenou krivkou montážnych modulov
od
FJOWFSUJLBMFS7FSCJOEVOHTTUSJDICFJN4DIOJUUQVOLU-JOJF'V‡CPEFOCFMBHVOE7"
VA
15 vedieme spojnicu zvislo nahor až k vodorovnej priamke hustoty tepelného toku
IJOBVG[VS-JOJF8jSNFTUSPNEJDIUF
priesečníku zvislej spojnice
a vodorovnej
priamky
tepelného tokuVOE
odčítame
na
)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS
BVT
4DIOJUUQVOLU
-JOJFhustoty
8jSNFTUSPNEJDIUF
7FSCJO
hodnotu
(logaritmického) prevýšenia teploty
EVOHTMJOJFIFSBVTMFTFO
=
23 K, viď. návrhový diagram 1
,TJFIF%JBHSBNN
d. stanovenie prívodnej teploty vykurovacej vody podlahového vykurovania
E7PSMBVGUFNQFSBUVSFSNJUUFMO
Þ7EFT¦Þ)ÜÞJ,,$$_$
Stav k 05/11
Strana 18
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Návrhový diagram
podlahové vykurovanie UNIVERSA
, ,
hustota tepelného toku
TQF[8jSNFTUSPNEJDIUF
,
,
,
,
,
8N
,
,
)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS
prevýšenie
teploty (logaritmické)
tepelný
odpor podlahy
8JEFSTUBOE#PEFOCFMBH
7" 7" 7"
7" 7"
Diagram 1
Stav k 05/11
Strana 19
montážny
modul: 7".PEVM
7FSMFHFNPEVMF
7" .PEVM
7" .PEVM
7" .PEVM
7" .PEVM
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Tabuľka výkonov / Dlažba
prívodná teplota
rozdiel
teplota
7PSMBVGUFNQFSBUVS
3BVNUFNQFSBUVS
teplôt
vykurovacej vody 4QSFJ[VOH
miestnosti
<$>
<,>
Tabuľka 3
Stav k 05/11
<$>
7" 7" 7" 7"
.PEVM .PEVM .PEVM .PEVM
Hrúbka podlahy 72 mm • tepelný odpor 0,02 m2K/W
Strana 20
7"
.PEVM
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Tabuľka výkonov / Pvc
prívodná teplota
rozdiel
teplota
7PSMBVGUFNQFSBUVS
3BVNUFNQFSBUVS
teplôt
vykurovacej vody 4QSFJ[VOH
miestnosti
<$>
<,>
Tabuľka 4
Stav k 05/11
<$>
7" 7" 7" 7"
.PEVM .PEVM .PEVM .PEVM
Hrúbka podlahy 72 mm • tepelný odpor 0,05 m2K/W
Strana 21
7"
.PEVM
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Tabuľka výkonov / Koberec
prívodná teplota
rozdiel
teplota
7PSMBVGUFNQFSBUVS
3BVNUFNQFSBUVS
teplôt
vykurovacej vody 4QSFJ[VOH
miestnosti
<$>
<,>
Tabuľka 5
Stav k 05/11
<$>
7" 7" 7" 7"
.PEVM .PEVM .PEVM .PEVM
Hrúbka podlahy 72 mm • tepelný odpor 0,08 m2K/W
Strana 22
7"
.PEVM
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Tabuľka výkonov / Parkety
prívodná teplota
rozdiel
teplota
7PSMBVGUFNQFSBUVS
3BVNUFNQFSBUVS
teplôt
vykurovacej vody 4QSFJ[VOH
miestnosti
<$>
<,>
Tabuľka 6
Stav k 05/11
<$>
7" 7" 7" 7"
.PEVM .PEVM .PEVM .PEVM
Hrúbka podlahy 72 mm • tepelný odpor 0,10 m2K/W
Strana 23
7"
.PEVM
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
5.7.
Podkladná tepelná izolácia
Minimálna požadovaná hodnota tepelného odporu podľa normy EN 1264-4 je:
vykurovaná
EBSVOUFS
miestnosť
MJFHFOEFS
pod
CFIFJ[UFS
podlahou
3BVN
VOCFIFJ[UFSPEFS
nevykurovaná
JO"CTUjOEFOCF
miestnosť alebo
IFJ[UFSEBSVOUFS
miestnosť
vykuroMJFHFOEFS3BVN
vaná na rozdielnu
PEFSEJSFLUBVG
teplotu,
podlaha v
EFN&SESFJDI
styku
so zeminou*
N,8
N,8
EBSVOUFSMJFHFOEF
"V‡FOMVGUUFNQFSBUVS
teplota
vzduchu pod horizontálnou
konštrukciou
"VTMFHVOHT
teplota pod
"V‡FOUFNQFSBUVS
konštrukciou
5E’$
"VTMFHVOHT
teplota
pod
"V‡FOUFNQFSBUVS
konštrukciou
$5E’$
"VTMFHVOHT
teplota
pod
"V‡FOUFNQFSBUVS
konštrukciou
$5E’$
N,8
N,8
N,8
,84UBOEBSE
FSHFCFO
#FJFJOFS8jSNFMFJUGjIJHLFJUEFS8jSNFEjNNVOHWPON
Nasledujúce hrúbky tepelnej izolácie vychádzajú zo štandardnej
hodnoty súčiniteľa
TJDIEVSDI&JOTFU[FOJOVOUFOTUFIFOEF'PSNFMGPMHFOEF.JOEFTUEjNNTUjSLFO
prestupu tepla (0,04 W/mK) dosadenej do nižšie uvedeného vzťahu :
NN
NN
NN
NN
NN
* Táto hodnota by pri hladine podzemnej vody ≤ 5 m mala byť zvýšená
Tepelný odpor sa určí pomocou tejto rovnice:
TJOT
<N,8>
3ÕJOT
ÕJOT
Stav k 05/11
Strana 24
TJOT%JDLFEFS8jSNFEjNNTDIJDIU<N>
hrúbka tepelnej izolácie [m]
MJOT8
jSNFMFJUGjIJHLFJUEFS%jNNTDIJDIU
súčiniteľ
tepelnej vodivosti [W/mK]
<8N,>
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
5.8.
Stanovenie tlakových strát
Z diagramu 4 môžeme odčítať dĺžkovú tlakovú stratu R [mbar/m] vykurovacej rúrky
UNIVERSA v závislosti od pretekajúceho množstva vykurovacej vody [kg/h].
38FSUBVT%JBHSBNN
hodnota z diagramu 4
-3PISMjOHFEFT)FJ[OFU[FT
dĺžka vykurovacieho okruhu
‹Q3Y-<NCBS>
NCBS
%JBHSBNN
7BS*
NN8T
NCBS
NN8T
K tejto hodnote je potrebné pripočítať tlakovú stratu rozdeľovača UNIMULTI (podľa diagramu 2) a taktiež tlakovú stratu pripojovacích šróbení (podľa.diagramu 3).
7BS**
-.JO
tlaková strata pre jednotlivé
%SVDLWFSMVTUEFSWFSTDIJFEFOFO
varianty rozdeľovačov
7FSUFJMFSWBSJBOUFO
Strana 25
tlaková strata jednotlivých
%SVDLWFSMVTUFJOFS(BSOJUVS
pripojovacích šróbení
4DIMBVDIUMMFO
Var I štandardný rozdeľovač podlahového vykurovania
Stav k 05/11
Y
7BS***
Y
Y Y
%JBHSBNN
-.JO
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Dĺžková tlaková strata rúrky UNIVERSA
Nioxy 17 x 2,5 a Silvernox 16 x 2,2 mm
Diagram 4
Stav k 05/11
Strana 26
4JMWFSOPYYNN
%VSDIGMVTTN
hmotnostný prietok <LHI>
NT
Tlaková strata R
%SVDLWFSMVTU3
NT
<NCBSN>
/JPYZYNN
NT
NT
NT
HAUSTECHNIK
uNiverSa podlahové vYkurovaNie
Montážne moduly
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15 15
30
15
30
30
30
10
30
30
30
7.
15
15
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
15
15
25
25
25
15
25
25
15
15
15
15
30
Montážne moduly 30/30, 25/25, 25/15,
7FSMFHFNPEVMF
25/5 na upínacích lištách UNIVERSA
BVG6/*7&34"#FGFTUJHVOHTFMFNFOU
%JF"CTUjOEFEFS6/*7&34")FJ[SPISF[VS
Ako vzdialenosť vykurovacích rúrok
6NTDIMJF‡VOHTXBOE
TPXJF
EJF tak
"CTUjOEF
UNIVERSA od obvodovej
steny,
aj
EFS
6/*7&34"
#FGFTUJHVOHTTDIJFOFO
rozostupy upínacích líšt sa zodpoveda- [V
FJOBOEFS
TJOE FOUTQSFDIFOE
EFOmiestzSUMJDIFO
júcim spôsobom
prispôsobujú
(FHFCFOIFJUFO
BO[VQBTTFO
%JF
.B‡F
nym podmienkam. Podľa možnosti
by JO
PCJHFO
4LJ[[FO
TJOE
OPSNHFSFDIUF
8FSUF
však mali byť dodržané normalizované
VOE
TPMMUFO
OBDI
.zHMJDILFJU
FJOHFIBMUFO
hodnoty uvedené na obrázkoch.
XFSEFO
30
6.1.
Výpočet potreby materiálu
10
6.
25
15
25
7.
25
15
15
25
15
25
25
25
15
25
25
25
7.
10 10
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
10
15 15
55 5
25
55 5
7.
10 55
15
25
55 5
25 5
25
25
5
55 5
25
5 25
5
7.
25
25
5
25
25
5
55 5
25
25
15
55 10
15
ca. 100
5
25
55 5
25
55
30
Detail montážneho modulu 5/25/5
%FUBJM7FSMFHFNPEVM
Stav k 05/11
Strana 27
ca. 100
ca. 100
30
10
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
6.2.
Potreba materiálu
Po stanovení montážnych modulov z grafu 1 alebo tabuliek 3-6 môžeme z tabuľky č. 7
odvodiť potrebu materiálu predmetnej vykurovacej plochy. Na základe maximálnej dĺžky
jedného okruhu 120 m nemôže maximálna plocha okruhu podlahového vykurovania
prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke nižšie.
Množstvo materiálu vzťahujúce sa k 1 m2 podlahového vykurovania daného modulu.
Tabuľka 7
Maximálna plocha 1 vykurovacieho okruhu
[m
.BYJNBM[VCFMFHFOEF'MjDIFKF)FJ[OFU[
<N2]>
2
Vykurovacia rúrka
[m/m>
]
)FJ[SPIS
<MGNN
2
Upínacia lišta
[m/m>
]
#FGFTUJHVOHTFMFNFOUF
<MGNN
Upínacia spona
[ks/m2>]
'JYJFSIBLFO
<4ULN
Izolačná rohož
<MGNN
[m/m2>]
3BOEEjNNTUSFJGFO
&TUSJDI;VTBU[NJUUFM
<LHN
Prísada do betónu
[kg/m2>]
7" 7" 7" 7"
.PEVM .PEVM .PEVM .PEVM
7"
.PEVM
Poznámka:
1) Tieto množstvá platia v prípade pripojovacích dĺžok (tranzitu) do 10 m. Tabuľka uvádza hrubé smerné hodnoty a pri projektovaní je potrebné zohľadniť vypočítané tlakové
straty.
2) Ak sa pod vykurovanou miestnosťou nachádzjú priestory so zvýšenou vlhkosťou, je
potrebná prídavná parozábrana.
3) Hrúbka tepelnej a kročajovej izolácie sa stanoví podľa potrebného tepelného odporu s
prihliadnutím na miestne podmienky a použiteľnú stavebnú výšku.
4) V prípade odlišnej hrúbky tepelnej izolácie ako 72 mm, je potrebné množstvo prísady
do betónu určiť podľa tab. 2.
6.3.
Rozdeľovač vykurovacích okruhov Unimulti a 2010
Z dôvodu technickej možnosti regulácie je odporúčané každej miestnosti priradiť jeden
vykurovací okruh. Pokiaľ má miestnosť väčšiu plochu než môže pokryť jeden okruh dlhý
120 m, je potrebné navrhnúť viac vykurovacích okruhov (viď. tabuľka 7, maximálna plocha
okruhu). Dĺžka okruhu väčšia ako 120 m nie je prípustná. Potrebná veľkosť rozdeľovača
podlahového vykurovania teda vyplýva z navrhnutého počtu vykurovacích okruhov.
Maximálna tlaková strata systému (vrátane rozdeľovača) je stanovená na 250 mbar.
Rozdeľovač vykurovacích okruhov je navrhnutý pre inštaláciu na stenu, alebo do skrinky
rozdeľovača UNIVERSA.
6.4.
Skrinka rozdeľovača
Skrinka rozdeľovača slúži na uchytenie rozdeľovača vykurovacích okruhov. Podľa počtu
okruhov rozdeľovača príp. potreby ďalšieho priestoru je k dispozícii možnosť výberu
príslušného typu skrinky. Spravidla je možné vybrať z nasledujúcich typov skriniek:
5ZQF 5ZQF 5ZQF 5ZQF 5ZQF
Stav k 05/11
Strana 28
#BVMjOHF
Dĺžka NN
#BVMjOHF
Dĺžka NN
#BVMjOHF
Dĺžka NN
#BVMjOHF
Dĺžka NN
#BVMjOHF
Dĺžka NN
(do
2 okruhov)
CJT/FU[F
CJT/FU[F
(do
4 okruhov)
CJT/FU[F
(do
8 okruhov)
CJT/FU[F
(do 11 okruhov)
CJT/FU[F
(do
15 okruhov)
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
7.
Systém pre suchý proces
s vykurovacou rúrkou Radianox 14 x 2 mm, systémovou doskou a teplovodivými plechmi
Obrázok 6
7.1.
Charakteristické vlastnosti
• systémom pre suchú montáž je možné temperovať tak podlahy ako aj steny
• pri minimálnej hrúbke 25 mm, možnosť dosiahnutia celkovej konštrukčnej výšky podlahy len 45 mm (so špeciálnym poterom, príp. podlahovou krytinou )
• celková nízka statická hmotnosť umožňuje použitie aj u citlivých stavebných projektoch
starších objektov a podkrovných nadstavieb
• jednoduchá montáž s jediným základným prvkom (nie sú potrebné žiadne okrajové
zóny alebo hlavice )
• rýchla a čistá montáž podľa plánu vďaka vodiacim kanálom rúrky
• možnosť špirálového, meandrového alebo diagonálneho uloženia
• dá sa prispôsobiť každému pôdorysu
• umožňuje rýchlu reguláciu pre zvýšenie pohodlia
• optimálne rozloženie tepla prostredníctvom priamych a oblúkových teplovodivých
plechov
• práca s teplovodivými plechmi bez použitia náradia, s možnosťou ručného zlomenia
každých 100 mm
Potreba materiálu na 1 m2
Rúrka
Radianox 14 x 2 (Kat. č. 520312)
3BEJBOPY3PISYNN"SU/S
Systémová
doska pre suchý poces (Kat. č. 244030)
5SPDLFOWFSMFHFTZTUFNQMBUUF"SU/S
Priamy
teplovodivý
plech (Kat. č. 244031)
8jSNFMFJUCMFDI"SU/S
Oblúkový
teplovodivý plech (Kat. č. 244032)
8jSNFMFJUCPHFO"SU/S
*môže sa použiť pri uložení rúrok do meandra
Stav k 05/11
Strana 29
[m]
<MGN>
[m2]>
<N
[ks]
<4UL>
[ks]
<4UL>
7.DN
7.DN
4,1
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
'V‡CPEFOBVGCBVNJU5SPDLFOFTUSJDI
Skladba konštrukcie so suchou podlahou
#PEFOCFMBH
Podlahová krytina
Suchá podlahová doska
5SPDLFOFTUSJDIQMBUUFO
Teplovodivý plech
8jSNFMFJUCMFDIF
Rúrka podlahového vykurovania
'V‡CPEFOIFJ[VOHTSPISF
Systémová doska - suchý proces
4ZTUFNQMBUUF
Kročajová izolácia
5SJUUTDIBMMGPMJF
Pôvodná podlaha alebo poter
BMUFS'V‡CPEFOPEFS&TUSJDI
Obrázok 7
'V‡CPEFOBVGCBVNJU)PM[EJFMFOCPEFO
Skladba konštrukcie s drevenou podlahou
%JFMFOCPEFO/VU'FEFS
Drevená podlaha na pero-drážku
8jSNFMFJUCMFDIF
Teplovodivý plech
'V‡CPEFOIFJ[VOHTSPISF
Rúrka podlahového vykurovania
4ZTUFNQMBUUF
Systémová doska - suchý proces
5SJUUTDIBMMGPMJF
Kročajová izolácia
Pôvodná podlaha alebo poter
BMUFS'V‡CPEFO
Obrázok 8
7.2.
Príklady kladenia
Meandové
uloženie rúrky
.jBOEFSGzSNJHF7FSMFHVOH
Stav k 05/11
Strana 30
Uloženie
rúrky do špirály
4DIOFDLFOGzSNJHF7FSMFHVOH
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
7.3.
Výkonový diagram
6/*7&34"5SPDLFOWFSMFHFTZTUFN
UNIVERSA - systém pre suchý proces
3BEJBOPYYNN8jSNFMFJUCMFDIFV5SPDLFOFTUSJDIQMBUUFNN7.NN
Radianox 14 x 2 mm, teplovodivé plechy a suchá podlahová doska 25 mm, VM 125 mm
'MJFTFO
Keramická dlažba
8jSNFTUSPNEJDIUF<8N
Hustota
tepelného toku [W/m2] >
17$
PVC
1BSLFUU5FQQJDI
Parkety,
koberec
EJDLFS5FQQJDI
Hrubý
koberec
)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS
Prevýšenie teploty [K] <,>
U7-U3-
U3BVN
Diagram 5
6/*7&34"5SPDLFOWFSMFHFTZTUFN
UNIVERSA - systém pre suchý proces
3BEJBOPYYNN8jSNFMFJUCMFDIFV5SPDLFOFTUSJDIQMBUUFNN7.NN
Radianox 14 x 2 mm, teplovodivé plechy a suchá podlahová doska 25 mm, VM 250 mm
'MJFTFO
Keramická dlažba
>
Hustota 8jSNFTUSPNEJDIUF<8N
tepelného toku [W/m2]
Parkety,
koberec
1BSLFUU5FQQJDI
Hrubý
koberec
EJDLFS5FQQJDI
Prevýšenie teploty [K] <,>
)FJ[NJUUFMCFSUFNQFSBUVS
U7-U3-
U3BVN
Diagram 6
Stav k 05/11
17$
PVC
Strana 31
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
7.4.
Technické špecifikácie
Vlastnosti izolácie (systémovej dosky) podľa DIN 18164 časť 1:
Materiál
- tvrdá pena
8FSLTUPGG
<>
1Polystyrol
PMZTUZSPM)BSUTDIBVN
Označenie
tepelnej
izolácie
8jSNFEjNNTUPGGCF[FJDIOVOH
<>
&14&/5-8
41%-5
$4
Súčiniteľ
tepelnej vodivosti
8jSNFMFJUGjIJHLFJU
<8N,>
Tepelný odpor
8jSNFEVSDIMBTTXJEFSTUBOE
<N,8>
Teplotná odolnosť
8jSNFGPSNCFTUjOEJHLFJU
<$>
Stavebná
klasifikácia podľa DIN 4102
B1 ťažko horľavý materiál
#BVTUPGGLMBTTFOBDI%*/
<>
#TDIXFSFOU¿BNNCBS
Normová
skúška
/PSNQSGVOH
<>
%*/&/%*/7
Oblasť
použitia DIN V 4108-10
"OXFOEVOHTCFSFJDI%*/7
<>
%&0
Dočasné
zaťaženie
7FSLFISTMBTU
<L1B>
Nepovinné
skúšobné certifikáty
'SFJXJMMJH(UFHFQSGU
<>
$&"#;%J#5
Typ
polystyrénu
(UFTDIVU[UZQ(4)
<>
144&
#BVTUPGGLMBTTF%*/
<>
#
Trieda stavebného materiálu DIN 4102-1
Stav k 05/11
Rozmery dosky:
(FTBNUNB‡-jOHFY#SFJUF
Celkové rozmery (dĺžka x šírka)
/VU[¿jDIF
Úžitková plocha
1MBUUFOEJDLF
Hrúbka dosky
fCFSMBQQVOH
Prekrytie
<NN>
<N>
<NN>
<NN>
Teplovodivé plechy:
"VTGISVOHFO
Vyhotovenie
Materiál
8FSLTUPGG
Rozmery
priameho teplovodivého plechu
.B‡8jSNFMFJUMBNFMMF-Y#Y)
Vzdialenosť
zlomov výlisku
4PMMCSVDITUFMMFO
<>
<>
<NN>
<NN>
Rozmery rúrok:
Rúrka
3PIS
Rozostup
kladenia
7FSMFHFBCTUBOE
<NN>
<NN>
Strana 32
Y
priamy
teplovodivý plech,
HFSBEF8jSNFMFJUMBNFMMFO
180° vodivý plech
oblúkový
8jSNFMFJUCzHFO
oceľový pozinkovaný plech
WFS[JOLUFT4UBIMCMFDI
YY
BMMF
každých 100
3BEJBOPYY
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
8.
8.1.
Špeciálne prípady použitia
Vykurovanie plôch na voľnom priestranstve
Vykurovanie plôch na voľnom priestranstve sa používa na udržiavanie plôch bez námrazy
a snehu. Na základe našich skúseností v oblasti vykurovania plôch na voľnom priestranstve môžno povedať, že množstvo variant skladby podlahy je veľmi rozmanité a montážna
schéma sa preto vždy upravuje pre konkrétny projekt.
Schématický príklad skladby
4DIFNBUJTDIFS"VGCBVCFJTQJFMIBGU
Obrázok 9
"TQIBMUPEFS#FUPO
Asfalt alebo betón
#FXFISVOH
Horná výstuž
6/*7&34"'#)3PISF
UNIVERSA rúrka FBH
#FXFISVOH
Dolná výstuž
FWFOUVFMMXBTTFSVOEVSDIMjTTJHF
Podľa možnosti tvrdá tepelná
IBSUF*TPMJFSVOH
izolácia odolná proti vlhkosti
4BVCFSLFJUTTDIJDIU
Podkladná vrstva
Navrhnutá konštrukčná skladba podlahy musí byť schválená autorizovaným statikom.
Všeobecne:
1) Približná dĺžka vykurovacieho okruhu 70–80 m (pre rúrku Nioxy 17 alebo Silvernox 16)
2) Zabezpečenie odolnosti teplonosnej látky proti mrazu do -25°C
3) Odporúča sa zapojenie cez výmenník tepla
4) Spodná izolácia slúži na úsporu energie (musí byť odolná proti vlhkosti)
5) Betónová plocha sa musí staticky posúdiť
6) Rozmrazená voda musí byť odvedená.
Prekrytie vykurovacej rúrky betónom alebo dlažobným kameňom by podľa zaťaženia
malo predstavovať 10 až 20 cm.
Výkon:
vonkajšia teplota
.Min.
JOE"V‡FOUFNQFSBUVS
ta [°C]
UBJO$
Tabuľka 8
Prevencia
proti ľadu
[VS&JTGSFJIBMUVOH
q [W/m2] RJO8N
[VS&JTVOE4DIOFFGSFJIBMUVOH
Proti
udržaniu snehu a tvorbe ľadu
RJO8N
q [W/m2]
ta = vonkajšia teplota, q = hutota tepelného toku
Uvedené hodnoty výkonov je potrebné prispôsobiť klimatickým pomerom v mieste
inšalácie.
Stav k 05/11
Strana 33
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
Tabuľka výkonov pre vykurovacie plochy na voľnom priestranstve [W/m2]
Stredná teplota
Vonkajšia výpočtová
.JOE"V‡FOUFNQFSBUVS
.JUUMFSF)FJ[XBTTFS
vykurovacej
vody v °C
teplota
v
[°C]
JO$
UFNQFSBUVSJO$
Tabuľka 9
4QF[8jSNFTUSPNEJDIUFJO8N
CFJ
Hustota tepelného toku vo W/m 2 pre
7"
7"
7"
.PEVM
.PEVM
.PEVM
Regulácia: Vykurovanie plôch na voľnom priestranstve je podľa požiadavky regulované
buď reguláciou na konštantnú teplotu alebo reguláciou riadenou na základe vonkajšej teploty: nastavenie vykurovacej krivky - paralelný pohyb, bez nočného teplotného útlmu.
Tvorenie námrazy (poľadovica): Vznik námrazy nastáva pri relatívnej vlhkosti vzduchu
85%, teploty nášlapnej vrstvy od -1°C do -5°C alebo teplote vzuchu od 0°C do +5°C.
Sneh: Pri snežení odporúčame vykurovací výkon dimenzovať tak, ako pri nízkych
vonkajších teplotách (napríklad 1kg/m2 pre -5°C).
8.2.
Vykurovanie priemyselných plôch
pozri tiež aktivácia betónového jadra
Aplikácie v halách - resp. priemyselné vykurovanie sa teší neustále zvyšujúcemu sa
záujmu. Existuje mnoho variant integrácie vykurovacích rúrok UNIVERSA do podlahovej
konštrukcie. Vzhľadom na to, že väčšina z konštrukcií podláh pozostáva z dvoch vrstiev
výstuže (horná a spodná), prichádzajú do úvahy 4 varianty inštalácie:
1) Rúrky na hornej výstuži
2) Rúrky pod hornou výstužou
3) Rúrky na spodnej výstuži
4) Rúrky vedené na dištančných podložkách
8.3.
Anhydritový poter (liata podlaha)
Pri anhydritových poteroch možno dosiahnuť menšiu hrúbku podlahy (pozri str. 12). Poter
je nutné nanášať v dvoch vrstvách, v opačnom prípade môžu byť rúrky podlahového vykurovania vyplavované na povrch. Presnú skladbu podlahy a postup realizácie liatej podlahy musí určiť konkrétna dodávateľská firma.
Stav k 05/11
Strana 34
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
9.
9.1.
Uvedenie do prevádzky
Prepláchnutie a napúšťanie
Pri odbornej montáži podlahového vykurovania UNIVERSA sa vykurovacie zariadenie pri
uvedení do prevádzky musí podľa normy ÖNORM H5195-1 prepláchnuť aspoň dvojnásobným množstvom vody. Voda musí byť podľa tejto normy číra, bez zafarbenia a zápachu,
ako aj bez koloidných suspenzií ≤ 25 mm (predfiltrovaná) a musí zodpovedať ďalším chemickým parametrom (tvrdosť, obsah chloridu, hodnota pH atď.). Každý vykurovací okruh
sa preplachuje a odvzdušňuje samostatne.
Postup je nasledovný:
• Uzatváracie a regulačné ventily s prietokomermi každého okruhu uzavreme
• Rozdeľovač napojíme cez napúšťací ventil prívodného potrubia na prívod vody
• Postupne sa na každom z vykurovacích okruhov otvorí ventil na prívodnom a vratnom potrubí, čakáme pokiaľ z vypúšťacieho ventilu vratného potrubia netečie len voda
• Ventil prívodného a vratného potrubia daného okruhu uzavrieme
• Rovnakým spôsobom následne napustíme ďalšie vykurovacie okruhy
Po napustení okruhov sa všetky ventily opäť otvoria.
9.2.
Tlaková skúška
Pred zaliatím rúrok podlahového vykurovania cementovým poterom alebo anhydritovou
zálievkov musí byť podľa normy EN 15377-2 vykonaná skúška tesnosti systému s dvojnásobným prevádzkovým tlakom, avšak s tlakom min. 6 barov. Počas zalievania podlahového vykurovania musia byť rúrky pod stálym tlakom.
Výsledok tlakovej skúšky sa musí zaznamenať do skúšobného protokolu.
Pokiaľ existuje nebezpečenstvo zamrznutia, je nevyhnutné použiť ochranné opatrenia
(nemrznúca zmes, stlačený vzduch, klimatizácia ...)!
Obehové čerpadlá, armatúry a regulačné zariadenia zabezpečíme pred týmto vysokým
tlakom uzavretím guľových kohútov pred rozdeľovačom.
9.3.
Nebezpečenstvo zamrznutia
Tak, ako každé vykurovacie zariadenie, tak aj podlahové vykurovanie UNIVERSA musí byť
chránené proti zamrznutiu.
9.4.
Vykurovacia skúška
Skôr ako bude vykurovací systém spustený, musia byť otvorené všetky uzatváracie a
regulačné prvky rozdeľovača. Taktiež je potrebné zistiť, či je teplota havarijného termostatu nastavená na 45°C. Následne sa môže spustiť samotný zdroj tepla a obehové čerpadlo.
Dôležitým kritériom pre spustenie vykurovacej skúšky je dostatočná pevnosť podlahy.
Viac pozri strana 13 „Plávajúca podlaha“.
Vykurovacia skúška viď. norma EN 1264-4.
Stav k 05/11
Strana 35
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
9.5.
Vyregulovanie
Prenášané množstvo tepla (najmä hmotnostný prietok) spolu s dĺžkou rúrky určujú
tlakovú stratu jednotlivých vykurovacích okruhov. Je preto nevyhnutné, aby sa rozdielne
tlakové straty jednotlivých vykurovacích okruhov vyrovnali prednastavením regulačných
armatúr rozdeľovača UNIVERSA. Hydraulické vyregulovanie sa vykoná prostredníctvom regulačného ventilu hmotnostného prietoku, ktorý je osadený na vratnom potrubí
rozdeľovača.
Pozor: Prívodný ventil musí byť pri tomto postupe úplne otvorený!
Každému vykurovaciemu okruhu zodpovedá príslušný hmotnostný prietok. Stanovenie
hodnôt hmotnostných prietokov jednotlivých vykurovacích okruhov je predmetom projektovej dokumentácie vykurovania. Ak hmotnostné prietoky vykurovacích okruhov nie
sú k dispozícii, musia byť ich hodnoty vypočítané dodatočne.
skrutka
SW 24
48
-NJO
4QJOEFM
Regulačná
-NJO
Poloha regulačnej skrutky sa pri každom vykurovacom okruhu mení dovtedy, pokiaľ
aktuálna hodnota hmotnostného prietoku v l/min nebude zodpovedať vypočítanej
hodnote. Keďže hodnoty prietokov jednotlivých vykurovacích okruhov sa pri nastavovaní
vzájomne ovplyvňujú, je pravdepodobné, že tieto hodnoty bude treba mierne upraviť. Po
ukončení procesu vyregulovania na regulačnú skrutku pripevníme aretačný kryt.
4JDIUHMBT
Priezor
"SSFUJFSIBVCF
Aretačný
kryt
Skúsenosti z praxe nezávisle od predvolených nastavení prietokov preukazujú potrebu
dodatočnej regulácie miestností, ktorá je často potrebná vzhľadom na rôznu individualitu
užívateľa.
Stav k 05/11
Strana 36
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
UNIVERSA skrinky pre rozdeľovače
#SFJUF ka
10NN°NN
0 mm
- 18
0 mm
1
720 - 770 mm
)zIF
Výška
NN°NN
720
mm - 770 mm
NN
mm
380
160 mm
NN
Šír
2
3
4
NN°
NN
°DN
- 620 mm
520
10.
Horná hrana podlahy
0CFSLBOUF&TUSJDI
1:4DISBOLIJOUFSUFJMNJU4DISBOLSBINFO
Zadná časť skrinky s rámom
2:&TUSJDIBCTDIMVTTCBMLFO#SFJUFNN
Podlahová lišta široká 150 mm
3:1VU[CMFOEFTUFIUTFJUMJDIVOEPCFODBNNWPS
Krycia omietková lišta – na vrchu a stranách prečnieva približne o 10 mm
4:'SPOUUS
Predné dvierka
Použitie s rozdeľovačmi vykurovacích okruhov UNIVERSA Varianta I–III*
11
5ZQF
4
2
8
11
Typ
12 okruhov)
CJT/FU[F
CJT/FU[F
CJT/FU[F
CJT/FU[F
CJT/FU[F
4 okruhov) (do
(do
2 okruhov) (do
8 okruhov) (do
11 okruhov) (do
1200
Šírka
[mm]
#SFJUF<NN>
500
400
700
900
*neplatí u prevedenia s reguláciou na konštantnú teplotu
Šírka montážneho otvoru pri montáži pod omietku
Typ
2
4
5ZQF
8
[mm]
Minimálna
"VTOFINVOH <NN>
420
520
720
šírka
otvoru
#SFJUFNJOE
10.1.
11
920
12
1220
Všeobecne
• Skrinky UNIVERSA sú univerzálne určené pre montáž pod omietku, alebo na predstenovú
montáž (Pozri kapitolu 10.2.). Úprava povrchu práškovou farbou RAL 9010, uzamykateľný
zámok dvierok sa otvára pomocou mince. Navrhnuté pre rýchlu montáž rozdeľovačov
UNIVERSA, s vylamovacími otvormi pre pripájacie potrubia rozdeľovača.
• Nastaviteľná výška v rozmedzí od 720 mm do 770 mm.
• Maximálna vzdialenosť hornej hrany skrinky od hotovej podlahy je 610 mm.
• Nastaviteľná hĺbka zapustenia v rozmedzí od 100 do 180 mm.
Stav k 05/11
Strana 37
HAUSTECHNIK
universa podlahové vYkurovanie
10.2.
Montáž
Montáž pod omietku:
Montážny otvor steny musí splňať požadované rozmery. Predné dvierka a omietaciu lištu
odstránime a následne nastavíme skrinku na požadovanú hĺbku a výšku. Takto nastavenú
skrinku osadíme do montážneho otvoru.
(Pri použití montážnej peny treba brať do úvahy jej rozťažnosť!)
Montáž rozdeľovača UNIVERSA UNIMULTI
Pripojenie vykurovacej rúrky k rozdeľovaču si môžeme zjednodušiť odstránením podlahovej lišty. Podlahovú lištu osadíme späť do pôvodnej polohy pred zalievaním podlahového
vykurovania. Po dokončení omietok osadíme kryciu omietkovú lištu a vložia sa predné
dvierka skrinky.
Predstenová montáž:
Odstránime predné dvierka a kryciu omietkovú lištu. Skrinku nastavíme na požadovanú
hĺbku a výšku.
Montáž rozdeľovača UNIVERSA UNIMULTI
Pripojenie vykurovacej rúrky k rozdeľovaču si môžeme zjednodušiť odstránením podlahovej lišty. Podlahovú lištu osadíme späť do pôvodnej polohy pred zalievaním podlahového
vykurovania. Pred osadením predných dvierok sa musia po stranách a na vrchu nalepiť
priložené korkové rozperky. Z predných dvierok musíme odstrániť zámok, ktorý osadíme
späť po vložení dištančných krúžkov na jeho vonkajšej strane.
Stav k 05/11
Strana 38
HAUSTECHNIK
termoRegulačné stanice
Obsah
1.
Všeobecne
40
2.
Funkcia
40
3.
Montáž
41
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Stav k 05/11
Technické údaje
Objemový prietok
Regulačný ventil
Obehové čerpadlo
Strana 39
Strana
42
42
42
43
HAUSTECHNIK
termoRegulačné stanice
1.
Všeobecne
Termoregulačné stanice teploty s rozdeľovačmi UNIMULTI umožňujú jednoduché integrovanie systémov nízkoteplotného vykurovania do systémov vykurovania, ktoré pracujú
s vyššou teplotou teplonosnej látky (napr. doskové vykurovacie telesá atď.). Pre nízkoteplotné (napr. podlahové) vykurovanie bude prívodná teplota daného vykurovacieho systému (systém s vyššou teplotou) konštantne regulovaná na nastavenú teplotu (teplota
na ktorú je navrhovaný daný nízkoteplotný systém) prostredníctvom termoregulačnej
stanice teploty.
2.
Funkcia
Obehové čerpadlo (1) termoregulačnej stanice zabezpečuje nezávisle od obehového
čerpadla hlavného vykurovacieho systému pre daný systém podlahového vykurovania
požadovaný objemový prietok.
Pri poklese prívodnej teploty vykurovacej vody podlahového vykurovania pod nastavenú
teplotu regulátora (2) dochádza k otváraniu termostatického ventilu (4). Otváranie tohoto ventilu zväčšuje pripúšťané množstvo „ostrej“ vykurovacej vody zo systému s vyššou
teplotou. Táto vykurovacia voda je k vratnej vode podlahového vykurovania pripúšťaná
dovtedy, pokiaľ nie je dosiahnutá požadovaná (nastavená) teplota vykurovacej vody.
Vratná vykurovacia voda je do vratného potrubia vykurovacieho systému s vyššou teplotou vedená cez uzatvárací guľový kohút (5). Obehové čerpadlo je v prípade uzavretia
všetkých regulačných ventilov podlahového vykurovania chránené prostredníctvom vstavaného baypassu. Po uzavretí guľových kohútov je cez napúšťacie a vypúšťacie ventili možné vykonať prepláchnutie systému. Odvzdušňovací ventil (8) slúži pre následné
odvzdušnenie systému.
Termoregulačná
stanica UNIVERSA
6/*7&34"'FTUXFSUSFHFMTUBUJPO
vrátane
rozdeľovača UNIMULTI v skrinke rozdeľovača UNIVERSA
JOLM6/*7&34"6/*.6-5*7FSUFJMFSJN)FJ[OFU[WFSUFJMFSTDISBOL
3
8
7
1
2
6
4
5
7
PRIV.
7Obrázok 1
Stav k 05/11
VRAT.
3-
1
Obehové
1VNQF čerpadlo
2
teploty
Regulátor
'FTUXFSUSFHMFS
Snímač
'IMFS teploty 3
Strana 40
4Termostatický
3FHFMWFOUJM ventil
5Guľový
kohút
,VHFMIBIO
#ZQBTT(skrat)
6Bypass
7 Guľové
kohúty
,VHFMIjIOF
8 Odvzdušnovací
ventil
&OUMGUVOHTIBIO
HAUSTECHNIK
termoRegulačné stanice
3.
Montáž
Celá zostava termoregulačnej stanice UNIVERSA je už priamo z výroby spojená s telesom
rozdeľovača a zberača.
Skrinka rozdeľovača:
Termoregulačná stanica sa do skrinky rozdeľovača UNIVERSA inštaluje vrátane telesa
rozdeľovača UNIVERSA UNIMULTI. Stanicu upevňujeme do skrinky rozdeľovača prostredníctvom upínacích konzol rozdeľovača, ktoré sú súčasťou dodávky.
Pozor: Pre vysokú hmotnosť obehového čerpadla a ostatných armatúr je potrebná
dodatočná inštalácia montážnej konzoly (Kat. č.: 450551).
Tabuľka 1
Skrinka rozdeľovača
)FJ[OFU[WFSUFJMFSTDISBOL
5ZQF
Typ 8
5ZQF
Typ
11
5ZQF
Typ
12
"SUJLFM/S
Katalógové
číslo
261292
261293
261294
Počet okruhov
;BIMEFS/FU[F
CJTdo/FU[F
5 okruhov
CJTdo/FU[F
9 okruhov
CJT
/FU[F
do
12 okruhov
Montáž na stenu vykonáme osadením rozdeľovača do konzol, každú z nich dotiahneme
dvomi skrutkami.
Pozor: Značnú váhu obehového čerpadla spolu s ostatnými armatúrami prenáša montážna
konzola prostredníctvom objímky vratného potrubia (Pozícia 10), ktorá sa inštaluje na stenu skrinky rozdeľovača.
1 Obehové
1VNQF čerpadlo
2 Regulátor
teploty
'FTUXFSUSFHMFS
'IMFSteploty
3 Snímač
3FHFMWFOUJM²*(7PSMBVG
4 Termostatický
ventil 3/4“ vn. závit (PRÍV)
,VHFMIBIO²*(3DLMBVG
5 Guľový
ventil 3/4“ vnútor. závit (VRAT)
#ZQBTT
6 Bypass
(skrat)
'MMVOE&OUMFFSVOHTWFOUJM
7 Napúštací a vypúšťací ventil
&OUMGUVOHTWFOUJM
8
Odvzdušnovací
ventil
,VHFMBCTQFSSVOH
9 Uzatvárací
guľový ventil rozdeľovača
Montážna
.POUBHFQPTJUJPOEFS²3PISTDIFMMF
10
pozícia objímky (1“)
Obrázok 2
Pri montáži snímača teploty (3) nesmie dôjsť k poškodeniu návinu kapilárneho potrubia
spájajúceho tento snímač (3) s regulátorom teploty (2). Termoregulačná stanica môže byť
dodatočne doplnená bezpečnostným termostatom (kat. č. 450550), ktorý podlahové vykurovanie UNIVERSA pred prekročením maximálnej prívodnej teploty vykurovacej vody
chráni vypnutím obehové čerpadlo. Nastavená hodnota bezpečnostného termostatu
musí byť vyššia ako nastavená hodnota termoregulačnej stanice.
Stav k 05/11
Strana 41
HAUSTECHNIK
termoregulačné stanice
4.
Technické údaje
Rozmery: výška 370 mm, hĺbka 125 mm
max.prevádzkovýtlak: 6 bar, max.prevádzkováteplota: 50 °C
Tabuľka 2
4.1
Počet
okruhov
7FSUFJMFS/FU[F
#SFJUF<NN>
Šírka
Objemovýprietok
Maximálny objemový prietok 2,4 l/min dosahuje štandardné obehové čerpadlo pri 7 vykurovacích okruhoch. Objemové prietoky v prípade použitia 7 a viac vykurovacích okruhov uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
(Predpokladá sa: 3. stupeň obehového čerpadla, dĺžka vykurovacích okruhov 120 m)
Tabuľka 3
4.2
Tabuľka 4
Okruhy
rozdeľovača UNIVERSA
6/*7&34"7FSUFJMFS/FU[F
%VSDI¿VTTNFOHF
<MNJO>
Objemový
prietok
Ak je vo vašom prípade potrebný vyšší objemový prietok, musí byť na jeho základe a tlakových strát navrhnuté nové obehové čerpadlo.
Regulačnýventil
Hodnota-kvs: 1,40 m3/h
Prednastavenie
7PSFJOTUFMMVOH
,W
<NI> Kv
/
Z nižšie uvedeného diagramu môže byť pre daný objemový prietok regulačného ventilu
odčítaná jeho tlaková strata.
/
¦Q
<N8T>
[mvs]
¦Q
<CBS>
[bar]
Diagram 1
Strana 42
E#"
¦Q
<L1B>
E#"
Stav k 05/11
7<MI>
HAUSTECHNIK
termoRegulačné stanice
4.3
Obehové čerpadlo
Vstavané obehové čerpadlo termoregulačnej stanice zabezpečuje obeh vykurovacej
vody v rámci sekundárneho okruhu podlahového vykurovania. Pre správnu funkciu
termoregulačnej stanice musí byť zabezpečený dostatočný dispozičný tlak prostredníctvom obehového čerpadla zdroja tepla.
Štandardné obehové čerpadlo s možnosťou voľby 3 stupňov otáčok
Tabuľka 5
Stupeň
4UVGF
/FOOMFJTUVOH
Menovitý
výkon
%SFI[BIM
Počet
otáčok
Prúd
4USPN
-FJTUVOHTBVGOBINF
Príkon
<8>
<6NJO>
[ot/min]
<">
<8>
Stavebná dĺžka: 130 mm
Pripojenie: 1 1/2“
Napätie: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Z nižšie uvedeného diagramu môžeme určiť potrebný stupeň otáčok obehového
čerpadla.
6/*7&34"1VNQFOEJBHSBNN
Pracovný
diagram obehového čerpadla
Výtlačná
výška [m]
%SVDL<N8T>
4UVGF
Stupeň 1
Stupeň 2
4UVGF
Stupeň
4UVGF
3
Diagram 2
Stav k 05/11
Strana 43
Objemový
prietokI>
[m3/h]
%VSDIGMVTT<N
HAUSTECHNIK
termoRegulačné stanice
Stav k 05/11
Strana 44
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
Obsah
1.
Všeobecne
2.
Konštrukčné vyhotovenie
46
3.
Montážne rozmery
47
Tlakové straty
48
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Stav k 05/11
Tlaková strata merača tepla
Tlaková strata regulačného ventilu 3/4“
Tlaková strata regulačného ventilu 1“
Strana 45
Strana
46
48
49
50
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
1.
Všeobecne
Meracie a regulačné stanice UNIVERSA umožňujú prostredníctvom integrovaného merača
tepla meranie spotrebovaného množstva tepla, tým pádom vieme stanoviť náklady na
vykurovanie pre priestory, ktoré sú napojené na daný rozdeľovač. Rozdeľovače môžu byť
okrem toho hydraulicky vyvážené pomocou nastavenia regulačného ventilu.
Meracia
a regulačná stanica
.FTTVOE3FHFMTUBUJPO
1
2
3
4
3VRAT.
Obrázok 1
2.
7PRÍV.
4DINVU[GjOHFS
1
Filter
1BTTTUDLGS5FDIFN8jSNFNFOHFO[jIMFS
2 Snímač
prietoku merača tepla
4USBOHSFHVMJFSWFOUJM
3 Regulačný
ventil
,VHFMBCTQFSSVOHJOLM&JOCBVzGGOVOHGS7PSMBVGGIMFS
4Uzatvárací
guľový kohút prívodného potrubia s púzdrom pre snímač teploty
Konštrukčné vyhotovenie
Meracie a regulačné stanice UNIVERSA sú už priamo z výroby zabudované do príslušných
skriniek UNIVERSA. Do 7 vykurovacích okruhov sú stanice dodávané s 3/4“ pripojením, od
8 vykurovacích okruhov sú dodávané s 1“ armatúrami.
Ponúkame taktiež možnosť dodania meracích a regulačných staníc vrátane
predinštalovaných 3/4“ vodomerov pre studenú a teplú vodu.
Pozor: Meracie a regulačné stanice UNIVERSA sú dodávané len so základným telom
merača tepla (Produkt: Techem delta-tech compact). Meracia kapsla nie je zahrnutá v
našom dodávateľskom programe a musí byť navrhnutá na základe celkového prietoku vykurovacej vody daného rozdeľovača (1,5m3/h pre 3/4“ a 1“ alebo 2,5m3/h pre 1“) (Firma: Techem). Okrem štandardných meracích kapslí existujú taktiež prevedenia s integrovaným
rozhraním M-Bus alebo kapsle s integrovaným impulzným výstupom.
Stav k 05/11
Strana 46
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
3.
Montážne rozmery
Meracia a regulačná stanica s vodomermi
Počet
okruhov
)FJ[OFU[F
2/FU[F
okruhy
3/FU[F
okruhy
4/FU[F
okruhy
5/FU[F
okruhov
6/FU[F
okruhov
7/FU[F
okruhov
8/FU[F
okruhov
9/FU[F
okruhov
/FU[F
10
okruhov
11
okruhov
/FU[F
12
okruhov
/FU[F
5ZQF
Typ
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 12
5ZQF
Typ 12
5ZQF
Typ 12
Typ 12
5ZQF
Typ 12
5ZQF
Typ 15
5ZQF
Typ 15
5ZQF
5ZQF
Typ 15
7FSUFJMFSTDISBOL&JOCBVMjOHF
Dĺžka montážneho otvoru
NN
920 mm
NN
920 mm
NN
920
mm
NN
1220
mm
NN
1220
1220 mm
mm
NN
1220 mm
NN
1220 mm
NN
1220
mm
NN
1520 mm
NN
1520
mm
NN
1520 mm
Meracia a regulačná stanica bez vodomerov
Počet
okruhov
)FJ[OFU[F
/FU[F
2 okruhy
/FU[F
3 okruhy
4/FU[F
okruhy
5/FU[F
okruhov
6/FU[F
okruhov
7/FU[F
okruhov
8/FU[F
okruhov
9/FU[F
okruhov
/FU[F
10
okruhov
11
okruhov
/FU[F
/FU[F
12
okruhov
5ZQF
Typ
5ZQF
Typ 8
5ZQF
Typ 8
5ZQF
Typ 8
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 11
5ZQF
Typ 12
Typ 12
5ZQF
Typ 12
5ZQF
5ZQF
Typ 12
7FSUFJMFSTDISBOL&JOCBVMjOHF
Dĺžka montážneho otvoru
NN
720 mm
NN
720 mm
NN
720 mm
NN
920 mm
NN
920 mm
1220
mm
NN
920 mm
NN
920 mm
NN
1220 mm
NN
1220 mm
NN
1220 mm
NN
1220 mm
Montážna výška (skrinka): 72 do 77 cm
Montážna hĺbka (skrinka): cca. 18 cm
Dôležité: Pri montáži skrinky je potrebné dbať na dodržanie stavebnej hĺbky cca 18 cm,
ktorá je potrebná pre meraciu kapslu.
Stav k 05/11
Strana 47
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
4.
4.1.
Tlakové straty
Tlaková strata merača tepla
2On
Q
1,5
2nO
Q
2,5
Tlaková strata Δp [mbar]
%SVDLWFSMVTU¦Q<NCBS>
I>
%VSDIGMVTT2<N
Objemový
prietok Q [m3/h]
Diagram 1
Stav k 05/11
Strana 48
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
4.2.
Tlakovástrataregulačnéhoventilu3/4“
Tlaková
strata Δp [mbar]
%SVDLWFSMVTU¦Q<NCBS>
E#"
%SVDLWFSMVTU¦Q<1BTDBM>
Tlaková
strata Δp [Pascal]
Hmotnostný
prietok qNm<LHI>
[kg/h]
.BTTFOTUSPNR
Diagram 2
kv
kv
Nastavenie LW8FSU
Nastavenie LW8FSU
kv
Nastavenie LW8FSU
ZETA
ZETA
ZETA
6NESFIVOH
;FUB8FSU
6NESFIVOH
;FUB8FSU
6NESFIVOH
;FUB8FSU
Stav k 05/11
Strana 49
HAUSTECHNIK
Meracie a regulačné stanice
4.3.
Tlakovástrataregulačnéhoventilu1“
%SVDLWFSMVTU¦Q<NCBS>
Tlaková
strata Δp [mbar]
E#"
Tlaková strata Δp [Pascal]
%SVDLWFSMVTU¦Q<1BTDBM>
Hmotnostný
prietok Nq<LHI>
[kg/h]
.BTTFOTUSPNR
m
Diagram 3
kv
kv
Nastavenie LW8FSU
Nastavenie LW8FSU
kv
Nastavenie LW8FSU
ZETA
ZETA
6NESFIVOH
;FUB8FSU
6NESFIVOH
;FUB8FSU
6NESFIVOH
;FUB8FSU
ZETA
Stav k 05/11
Strana 50
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
Obsah
1.
Typ rúrky
52
53
1.1.
1.2.
Rúrky UNIVERSA so separátnym vrstvením
Rúrky UNIVERSA s 5-imi spojitými vrstvami
Strana
52
52
2.1.
2.2.
2.3.
2.
Spôsoby spájania rúrok
3.
Montážne pokyny
54
4.
Technické údaje
55
5.
Montážne moduly
56
Stav k 05/11
Zváranie
Mechanické spoje
Násuvné spoje
Strana 51
53
53
53
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
1.
1.1.
Typy rúrok
Rúrky UNIVERSA so separátnym vrstvením
Štvorvrstvové vykurovacie rúrky UNIVERSA sú rakúskou normou ÖNORM B5157, typ 2,
stanovené za rúrky, ktoré je možné spájať (a to viacerými spôsobmi). Ich vrchnú vrstvu
tvorí ochranný plášť, účelom ktorého je chrániť spodné vrstvy pred ich poškodením. Ďalej
nasleduje výstuž z polyesterovej tkaniny pod ktorou sa nachádza hliníková vrstva účelom
ktorej je zabránenie difúzii kyslíka smerom do vnútra rúrky (teda do vykurovacej vody).
Zabránenie difúzie kyslíka eliminuje zanášanie vykurovacieho systému, čím je udržiavaná
nielen jeho správna funkčnosť ale aj jeho dlhodobá životnosť.
Nosné jadro rúrky, v ktorom je vedená teplonosná látka, je v prípade modrej rúrky Nioxy
vyhotovené z vysoko kvalitnej umelej hmoty - polybutylénu, v prípade striebornej rúrky
z polyetylénu; vďaka tomu sú vykurovacie rúrky ohybné, odolné voči vysokej teplote (Radianox 80°C, Nioxy: 70°C, Silvernox: 60°C) a môžu sa zvárať.
Modrá rúrka Nioxy a strieborná rúrka Silvernox sú ideálne pre použitie v podlahovom vykurovaní. Biele rúrky Radianox boli vyvinuté špeciálne pre účely stenového vykurovania
a pripojenie vykurovacích telies (radiátorov). Väčšie dimenzie rúrok sú vhodné najmä pre
aktiváciu betónového jadra a priemyselné veľkoplošné vykurovanie. Všetky dimenzie
rúrok UNIVERSA-Radianox sú taktiež dodávané v prevedení s vlnitou chráničkou alebo v
prevedení s tepelnou izoláciou.
1.2.
Rúrky UNIVERSA s 5-imi spojitými vrstvami
Vykurovacia rúrka UNIVERSA PE-RT s 5-imi spojitými vrstvami a vysokým stupňom
bezpečnosti sa skladá zo základnej polyetylénovej rúrky so zvýšenou tepelnou
odolnosťou, z kyslíkovej EVOH bariéry, priľnavých stredných vrstiev a vonkajšieho polyetylénového plášťa, ktorý chráni kyslíkovú bariéru pred jej poškodením. Rúrka UNIVERSA
PE-RT je stabilná pri vysokých teplotách (až do 60°C), nepriepustná pre kyslík (DIN 4726)
a dobre ohybná.
Červená rúrka Uninox je vhodná hlavne pre aktiváciu betónového jadra, vykurovanie
volných priestranstiev a priemyselných plôch. Modrá rúrka Unitop je určená pre chladiace
stropy UNIVERSA Unitop a sanačné systémy Uni-Energie.
Stav k 05/11
Strana 52
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
2.
2.1.
Spôsoby spájania rúrok
Zváranie
U separátne vrstvených rúrok UNIVERSA je kladený dôraz na ich zváratelnosť; k dispozícii
sú všetky potrebné spájacie tvarovky. Skutočnej eliminácii poškodenia rúrky (spôsobeného stlačením, zalomením) môžme zabrániť je zváraním pomocou zváracej nátrubky.
Pri zváraní je nevyhnutné dodržať Návod na zváranie UNIVERSA !
2.2.
Mechanické spoje
Pre všetky vykurovacie rúrky UNIVERSA je k dispozícii vhodný mechanický spoj s
3/4“ Eurokonusom. Tieto spoje sú tesnené O-krúžkom. Rúrku je pred nasadením mechanického spoja potrebné zvnútra očistiť pomocou frézky na vykurovacie rúrky UNIVERSA
(katalógové č. 350 413). Mazadlo O-krúžkov UNIVERSA (katalógové č. 350412) uľahčuje
správne nasadenie hadicových násadcov aj napriek tomu, že tieto O-krúžky sú už vopred
namazané z výrobného závodu.
2.3.
Násuvné spoje
K 5-vrstvovým spojitým PE-RT rúrkam UNIVERSA - Uninox a Unitop - sú k dispozícii násuvné fitingy vhodné pre splnenie všetkých požiadaviek. Predstavujú časovo nenáročný,
jednoduchý a bezpečný spôsob spájania rúrok.
Stav k 05/11
Strana 53
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
3.
Montážne pokyny
• Ochranný kartón otvárajte iba za účelom inštalácie rúrok. Zvyšné dĺžky rúrok skladujte
v ochrannom kartóne, aby ste zabránili ich poškodeniu.
• Prípadnú oválnosť rúrky pred jej zváraním alebo osádzaním mechanického spoja vyrovnáte tým, že na jej konce použijete modrý kalibrátor rúrky (katalógové č. 350 110).
• Vykurovaciu rúrku nepoškodzujte odieraním pri ťahaní po rôznych povrchoch a pod. !
• Vykurovacie rúrky sa pri kladení v nízkych teplotách môžu nahrievať. Nepoužívajte však
otvorený oheň!
• Pri dilatačných škárach sa v potere používajú ochranné rúrky (katalógové č. 520 365)
podľa normy EN 1264, dĺžka = 500 mm.
• Pri určovaní potrebných dĺžok a rozmerov vykurovacích rúrok, ako aj vykurovacích
okruhov je v konkrétnom prípade potrebné vykonať príslušny odborný výpočet potrebného tepelného výkonu.
• Prívodné potrubie vedieme podľa možnosti popri obvodovej stene; týmto spôsobom je
do určitej miery možná eliminácia nízkych povrchových teplôt, ku ktorým v opačnom
prípade môže v týchto miestach dochádzať.
• Vzdialenosť vykurovacích rúrok UNIVERSA od okolitých stien musí byť prispôsobená
miestnym požiadavkám (podľa normy EN 1264, spravidla 50–200 mm)
• Príslušným priestorom sa rovnako musia prispôsobiť rozostupy upínacích prvkov pre
rúrky (ako orientačnú hodnotu odporúčame max. 1000 mm pri podlahovom vykurovaní
a max. 700 mm pri stenovom vykurovaní).
• Skúška tlaku v prípade podlahového a stenového vykurovania, ako aj v prípade pripojenia radiátorov systémom Unifitt, je vykonávaná pri tlaku 6 barov po dobu 12 - 24 hodín.
Tlak sa musí udržať na rovnakej úrovni počas celej doby betonáže alebo počas omietania.
• Ak sa pri podlahovom vykurovaní používa veľmi suchý betónový poter, je potrebné dbať
na to, aby boli priestory za vykurovacími rúrkami zaplnené. Pre lepšie spracovanie čerstvej
betónovej zmesy, zvýšenie odolnosti v ťahu a ohybe ponúkame v 10 kg balení prísadu do
betónu (katalógové č. 244 029).
• Po uložení čerstvej betónovej zmesy nasleduje funkčná skúška podlahového vykurovania (EN 1264). Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do príslušného protokolu (ktorý sa
nachádza v katalógu).
• Uvedenie do prevádzky - podľa návodu UNIVERSA (prepláchnutie, napustenie, vykurovacia skúška).
Stav k 05/11
Strana 54
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
4.
Technické údaje
.FISTDIJDIU7FSCVOESPISFNJU.FUBMMFJOMBHF
Kompozitné
viacvrstvové rúrky s kovovou vložkou
(zvárateľné)
TDIXFJ‡CBS
3BEJBOPY 3BEJBOPY
/JPYZ
3BEJBOPY 3BEJBOPY
YNN YNNYNNYNN YNN
4UBOEBSECVOEMjOHFO
Štandardné
dĺžky balení
"SU/S číslo
Katalógové
'BSCF
Farba
"VGESVDL
Potlač
4UBOEBSEGS
Štandard
pre*
NJO#JFHFEVSDINFTTFS
Min.
priemer ohybu
Max.
trvalá prevádzková teplota
NBY%BVFSHFCSBVDITUFNQFSBUVS
Min.
teplota pri práci
NJO7FSBSCFJUVOHTUFNQFSBUVS
Max.
dĺžka okruhu
NBY7FSMFHFMjOHF
Objem
vody na bm
8BTTFSJOIBMUKFMGN
Druh
plastu jadra rúrky
,VOTUTUPGG,FSOSPIS
Kat.
číslo pripájacieho šróbenia
"SU/S"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOH
#VOEMjOHFJN8FMMSPIS
Dĺžka
balenia s ochrannou rúrkou
(dodáva
sa aj izolovaná)
BVDIWPSJTPMJFSUMJFGFSCBS
"SU/S
Katalógové
číslo
'BSCF8FMMSPIS
Farba
vlnitej ochrannej rúrky
<MGN>
[bm]
<NN>
<$>
<$>
<N>
<M>
XFJ‡
biela
TDIXBS[
čierna
3"#]8)
1PMZCVU
XFJ‡
biela
TDIXBS[
čierna
3"#
1PMZCVU
<MGN>
[bm]
SPU
TDIXBS[
červená
čierna
CMBV
modrá
TDIXBS[
čierna
'#)
1PMZCVU
Viacvrstvové
.FISTDIJDIU
kompozitné
rúrky
7FSCVOESPISF
(zvárateľné)
TDIXFJ‡CBS
XFJ‡
XFJ‡
biela
biela
TDIXBS[
TDIXBS[
čierna
čierna
3"#]#," 3"#
*')
#,"
1PMZCVU 1PMZCVU
len
predizolovaná )
(OVSWPSJTPMJFSU
CMBV
CMBV
modrá
modrá
5-vrstvová
PE-RT rúrka
4DIJDIU1&353PIS
4JMWFSOPY 4JMWFSOPY
6OJOPY
6OJOPY
6OJUPQ
YNN YNN YNN YNN YNN
4UBOEBSECVOEMjOHFO
Štandardné dĺžky balení
"SU/S číslo
Katalógové
Farba
'BSCF
Potlač
"VGESVDL
Štandard pre* 4UBOEBSEGS
NJO#JFHFEVSDINFTTFS
Min. priemer ohybu
NBY%BVFSHFCSBVDITUFNQFSBUVS
Max. trvalá prevádzková teplota
NJO7FSBSCFJUVOHTUFNQFSBUVS
Min. pracovná teplota
NBY7FSMFHFMjOHF
Max. dĺžka okruhu
Objem vody na bm
8BTTFSJOIBMUKFMGN
Druh
plastu jadra rúrky
,VOTUTUPGG,FSOSPIS
Kat.
číslo pripájacieho šróbenia
"SU/S"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOH
<MGN>
[bm]
TJMCFS
strieborná
čierna
TDIXBS[
'#)
<NN>
<$>
<$>
<N>
<M>
1PMZFUI
TJMCFS
strieborná
TDIXBS[
čierna
#,"]*')
SPU
červená
čierna
TDIXBS[
#,"]*')
1PMZFUI 1&35*
SPU
červená
TDIXBS[
čierna
#,"]*')
4UBOHFO
XBSFN
CMBV
modrá
čierna
TDIXBS[
pripojenie
pre
"OCJOEVOHGS
KD,
Unismall,
,%6OJTNBMM
Uni-Energie
6OJ&OFSHJF
1&35*
1&35*
* BKA = Aktivácia betónového jadra, FBH = Podlahové vykurovanie, IFH = Vykurovanie
priemyselných plôch, KD = Chladiace stropy, RAB = Pripojenie vykurovacích telies,
WH = Stenové vykurovanie
** Klasické FBH
Stav k 05/11
Strana 55
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
5.
Montážnemoduly
70
70
70
70
30
30
15
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
Stredný
rozostup kladenia VM: 30 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
70
70
70
70
30
70
70
30
15
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na m2je
potrebných 6,2 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Stredný rozostup kladenia VM: 15 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
15
30
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15
25
25
25
25
20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20
30
70
70
20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
25
25
25
25
25
Pre stenové vykurovanie, 14 x 2,0 mm
'S8BOEIFJ[VOHYNN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 8 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
Stredný rozostup kladenia VM: 20 cm
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
30
15
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
15
25
15
5
25
25
15
5
25
25
30
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
Na m2 TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
je potrebných 4,1 dĺžkových metrov rúrky.
1FSN
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 25 cm
5
5 25
25
15
25 5
25
25
15
5
25
25
15
25
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
1FSN
Na m2TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
je potrebných 6,2 dĺžkových metrov rúrky.
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 15 cm
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNN
Pre podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
1FSN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stredný rozostup kladenia VM: 20 cm
ca. 100
ca. 100
ca. 100
30
10
5
25
55 5
25
55
30
m2 je potrebných 9,2 metra rúrky. Rozostup kladenia VM: 1O cm
Pre
podlahové vykurovanie, 17 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm, na
'S'V‡CPEFOIFJ[VOHYNNYNNQFSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI7FSMFHFNJUUFMBCTUBOE7.DN
Stav k 05/11
Strana 56
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
10
30
30
10
30
30
30
10
30
30
50
10
30
30
30
10
30
30
10
30
5
30
30
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
vykurovanie
priemyselný plôch
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Na
m2 je
potrebných 3,3 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný
rozostup kladenia: 30 cm
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
55 5
30
55
10
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
vykurovanie
priemyselný plôch
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
TJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
Na
m2 je
potrebných 5,1 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný
rozostup kladenia: 20 cm
5
30
Pre
aktiváciu betónového jadra, vykur. vonkajších plôch a podlahové vykurovanie, rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOHVOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOHH3PISFYNNYNN
na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI3PISNJUUFMBCTUBOEDN
potrebných 9 dĺžkových metrov rúrky. Stredný rozostup kladenia: 11 cm
1FSN
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
50
ca. 100
ca. 100
ca. 100
50
30
40
5
30
40
5
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
40
30
5
30
40
50
Pre
aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
vykurovanie
priemyselný plôch
3PISFYNNYNN
rúrka
20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
Na
m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 6 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný rozostup kladenia: 17,5 cm
Pre aktiváciu betónového jadra a
'S#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
VOE*OEVTUSJF¿jDIFOIFJ[VOH
vykurovanie priemyselný plôch
3PISFYNNYNN
rúrka 20 x 2,0 mm, 21 x 2,5 mm
1FSN
Na m2 jeTJOEMGN3PISFSGPSEFSMJDI
potrebných 2,6 dĺžkových metrov rúrky.
3PISNJUUFMBCTUBOEDN
Stredný rozostup kladenia: 40 cm
Pri projektovaní alebo ukladaní sa musí dbať na minimálny priemer ohybu (podľa tabuľky
na str. 37)! Uvedené údaje o dĺžkach použitých rúrok neberú do úvahy pripájaciu dĺžku
tranzitu! Technickú podporu vám kedykoľvek poskytne oddelenie služieb zákazníkom.
Stav k 05/11
Strana 57
HAUSTECHNIK
vykurovacie rúrky universa
Stav k 05/11
Strana 58
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
Obsah
1.
Všeobecne
2.
Rozdeľovač Unimulti
60
2.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovača Unimulti
Strana
60
61
3.1.
3.2.
3.
Rozdeľovač 2010 a 2010/16
62
4.
Tlakové straty
64
5.
Rozdeľovač Varianta I
65
Rozoberanie a skladanie rozdeľovača 2010 a 2010/16
Montáž
5.1.
5.2.
6.
Rozdeľovač Varianta II
66
7.
Rozdeľovač Varianta III
66
8.
Rozdeľovač Varianta V
66
Stav k 05/11
Regulačný ventil s prietokomerom
Regulačný ventil
62
63
Strana 59
65
66
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
1.
Všeobecne
• Rozdeľovače UNIVERSA majú všeobecné použitie
• Sú vyrobené z tepelne izolačného a teplotne stabilného plastu
• Regulačné prietokomery s moznosťou priameho nastavenia prietoku v l/min (Var. I a V)
• Možnosť inštalovania termopohomov – bez nutnosti vypustenia systému (Var. I a II)
• Regulačné šróbenie ovládané prostredníctvom skrutkovača (Var II, III u. V)
• Podľa potreby voliteľné lavé alebo pravé pripojenie rozdeľovača
• Modulová konštrukcia rozdeľovača umožňuje jednoduché rozširovanie okruhov
• Vrátane odvzdušňovacieho, napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, popisných štítkov,
zvukovo izolačnej upevňovacej konzoly rozdeľovača
• Pripájací 6/4“ vonkajší závit pre pripojenie obvyklých čerpadlových šróbení alebo
guľových uzatváracích ventilov UNIVERSA (katalógové č. 231510), pripájacie šróbenie s
3/4“ Eurokonusom je pre rôzne dimenzie rúrky možné objednať ako príslušenstvo.
7BS**
Rozdeľovač Unimulti
7BS***
2.
7BS*
-
okruhy
/FU[F
-<NN>
Stav k 05/11
1)BMUFS
konzola
Strana 60
2)BMUFS
konzoly
3)BMUFS
konzoly
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
2.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovačov Unimulti
"VTFJOBOEFSCBV
Rozoberanie
4DISJUU
Krok
1:
%BT
5SFOOFO
EFS 7FSUFJMFSTFHNFOUF
FSGPMHU
EVSDI
Oddelenie
segmentov
rozdeľovača vykonáme
v mieste
)JOBVTTDIJFCFO
EFT )BMUF$MJQT
NJU EFS
03JOHv
hrdla daného segmentu
zatlačením bielej
U-poistky,
TJDIFSVOH
dôsledku čoho uvolníme sponu ktorá dané segmenty
spája.
4DISJUU
Krok 2:
/BDI&JOTDIJFCFOEFS03JOHTJDIFSVOHLzOOFOEJF
Po zasunutí U-poistky môžeme segmenty rozdeľovača
7FSUFJMFSTFHNFOUFWPSTJDIUJHHFUSFOOUXFSEFO
opatrne oddeliť
;VTBNNFOCBV
Skladanie
Stav k 05/11
Krok 1:
4DISJUU
Segmenty
rozdeľovača
vybavenéVOE
U-poistkou
a tesnia%JF
NJU EFS
03JOHTJDIFSVOH
03JOHFO
BVT
cim O-krúžkom
musíme na sebaNTTFO
súoso naviesť,
HFTUBUUFUFO
7FSUFJMTFHNFOUF
HFSBEFnásJO
ledne;FOUSJFSOVU
dva segmenty
spojíme.VOE
Dostatočne
namazaný
EJF
FJOHFGISU
[VTBNNFOHFGHU
tesniaci O-krúžok umožňuje jednoduché spojenie
XFSEFO%FSTUBSLHFGFUUFUF03JOHFSNzHMJDIUFJO
konštrukčných častí.
FJOGBDIFT;VTBNNFOGHFOEFS#BVUFJMF
4DISJUU
Krok
2:
%JF 5FJMF rozdeľovača
XFSEFO CJT zatlačíme
[VN "OTDIMBH
[VTBNNFOHF
Segmenty
dohromady
až pokiaľ
TDIPCFO
nie
sú na doraz.
Krok 3:
4DISJUU
Spájacou sponou vytlačíme U-poistku čím sa segmenty
.JUEFN)BMUFDMJQXJSEEJF03JOHTJDIFSVOHIJOBVT
rozdeľovača trvalo
bezpečneEJF
spoja.
HFTDIPCFO
VOE aEBEVSDI
7FSUFJMFSTFHNFOUF
EBVFSIBGUVOETJDIFSWFSCVOEFO
Krok
4:
4DISJUU
Spojenie
je tak tesné a stabilné.
%JF7FSCJOEVOHJTUTPNJUEJDIUVOETUBCJM
Strana 61
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
Rozdeľovač 2010 a 2010/16
7BS*
7BS**
7BS***
3.
7BS7
Rozdeľovač 2010: pripojenie
7FSUFJMFS"OTDIMVTT²
vonkajším plastovím 3/4“ závitom
&VSPLPOVT,VOTUTUPGGHFXJOEF
na Eurokónus
Rozdeľovač 2010/16: pripájací Pusch-In konektor
7FSUFJMFS"OTDIMVTT1VTI*O4UFDLWFSCJOEFS
okruhy
/FU[F
-<NN>
1)BMUFS
konzola
2)BMUFS
konzoly
3)BMUFS
konzoly
Segmentová konštrukcia
Rozdeľovač 2010:
Pripojenie 3/4“ eurokónus s vonkajším plastovým závitom, odolný do teploty 80°C.
Rozdeľovač 2010/16:
Pripájacie šróbenie je pre jednoduché a rýchle pripojenie nahradené konektorom (Pushin) s priemerom 16 mm. Nie je vhodný pre separátne vrstvené rúrky s hliníkovou vrstvou,
konektor s priemerom 16 mm musí byť použitý s oporným púzdrom. Pripojenie je určené
pre všetky plastové rúrky s priemerom 16 mm, ktoré spĺňajú európske normy, napr. PERT,
PB, PEX, PP. Rozdeľovač je odolný teplote do 70°C.
3.1.
Rozoberanie a skladanie rozdeľovačov 2010 a 2010/16
Pre rozobratie alebo zloženie jednotlivých dielov rozdeľovača je potrebné odstránenie
alebo upevnenie štyroch spájacích spôn (červených a modrých). Ak sú tieto spony odstránené, potiahnutím segmentov od seba možeme rozdeľovač rozdeliť. Segmenty môžete
opäť zložiť jednoduchým spojením a zaistením pomocou spôn.
Pri tejto práci je potrebné dbať na to, aby tesniace O-krúžky a tesniace plochy neboli
poškodené, zaprášené alebo inak znehodnotené.
Stav k 05/11
Strana 62
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
3.2.
Montáž
Obe časti rozdeľovača (1;2) sa umiestnia do konzoly (3) (podľa potreby môžeme zvoliť
jeho ľavé alebo pravé pripojenie) a pevne sa priskrutkujú do objímky (4). Kvôli lepšiemu
vedeniu pripájacej rúrky je možné obe časti rozdeľovača upevniť našikmo. Pri montáži
rozdeľovača do skrinky pre rozdeľovače UNIVERSA, rozdeľovač upevneníme na koľajničky
skrinky pomocou závitových doštičiek (5). Osadenie rozdeľovača na stenu vykonáme jeho
priskrutkovaním cez vyvŕtané otvory (6), ktoré sa nachádzajú v upínacej konzole.
Dôležité: Montáž rozdeľovača je potrebné vykonať bez nadmerného pnutia jednotlivých
častí alebo rozdeľovača ako celku - tak ako uvádza návod na rozoberanie a montáž.
Stav k 05/11
Strana 63
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
4.
Tlakové straty
Celková tlaková strata vykurovacieho okruhu (rozdeľovača) pozostáva z tlakovej straty danej varianty rozdeľovača a tlakovej straty príslušného druhu hadicového nástavca.
Príslušné tlakové straty uzatváracích a prietokových regulačných ventilov môžeme pre
daný typ rozdeľovača odčítať z nižšie uvedených grafov 2 a 3.
Tlakové straty sady pripájacieho šróbenia môžeme odčítať z nižšie uvedeného grafu 1
(pre rozdeľovač 2010/16 pripájacie šróbenia nie sú potrebné).
NN8T
NCBS
Sčítaním jednotlivých tlakových strát vypočítame celkovú tlakovú stratu rozdeľovača.
(tlakovú stratu hadicového nádstavca prirátame iba k najnepriaznivejšiemu okruhu!)
%JBHSBNN
Y
Y Y
Y
Y
-.JO
NCBS
%JBHSBNN
7BS*
7BS*
7BS**
7BS7
7BS***
7BS**
-.JO
Tlaková
strata rôznych variant
%SVDLWFSMVTUEFSWFSTDIJFEFOFO
2010 a 2010/16
rozdeľovačov
VOE7FSUFJMFSWBSJBOUFO
Strana 64
%JBHSBNN
Stav k 05/11
NN8T
NN8T
NCBS
%SVDLWFSMVTUFJOFS(BSOJUVS
Tlaková
strata sady
"OTDIMVTTWFSTDISBVCVOHFO
pripájacieho
šróbenia
7BS***
-.JO
Tlaková
strata rôznych variant
%SVDLWFSMVTUEFSWFSTDIJFEFOFO
rozdeľovača
Unimulty
6OJNVMUJ7FSUFJMFSWBSJBOUFO
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
5.
Rozdeľovač Varianta I
V prípade rozdeľovača varianty I je jeho prívodné potrubie vybavené regulačnými ventilmi s ručným ovládaním. Vratné potrubie je vybavené regulačnými ventilmi s prietokomerom vykurovacej vody. Okrem toho je na každom prívodnom a vrátnom potrubí osadený
jeden odvzdušňovací a jeden napúšťací/vypúšťací ventil.
5.1.
Regulačný ventil s prietokomerom
A) Hydraulické vyregulovanie
Hydraulické vyregulovanie sa vykonáva pomocou regulačných ventilov s prietokomermi,
ktoré sú osadené na vratnom potrubí.
Pozor: Regulačný ventil na prívode musí byť pri tomto úkone úplne otvorený!
Každému vykurovaciemu okruhu prináleží daný prietok vykurovacej vody. Ako základ slúži
vopred stanovené množstvo vody. Nastavenie prietoku pomocou skrutky sa pri každom
vykurovacom okruhu mení dovtedy, kým dosiahnutá hodnota prietoku v l/min nebude
odpovedať projektantom vypočítanej hodnote prietoku daného vykurovacieho okruhu.
Keďže hodnoty prietokov jednotlivých vykurovacích okruhov sa pri nastavovaní vzájomne
ovplyvňujú, bude pravdepodobne potrebné hodnoty prietokov ešte dodatočne upraviť.
Proces regulovania ukončíme pripevnením aretačného krytu.
SW 24
48
-NJO
-NJO
Skrutka
4QJOEFM
Priezor
4JDIUHMBT
Aretačný
kryt
"SSFUJFSIBVCF
B) Varianty
Regulačné ventily s prietokomerom sú dodávané vo variantách s max. prietokom
2,4 l/ min (štandardný), 4 l/min a 8 l/min.
C) Čistenie
Za účelom údržby alebo čistenia je možné priezor a meracie pružiny demontovať bez
nutnosti odstavenia alebo vypustenia systému. Je nato potrebných len niekoľko krokov:
• Aretačný kryt neodnímame, zabraňuje pretáčaniu regulačnej skrutky
• Priezor postupne odskrutkujeme a odoberieme hneď ako je závit uvoľnený
• Dávame pozor nato, aby sme meraciu pružinu priezoru nestratili alebo nepoškodili
Odňatím priezoru sa červený ukazovateľ prietoku samočinne uzavrie. Vzniknutá malá strata vody ktorá pri tejto činnosti vznikne je úplne bezvýznamná. Teraz je možné (v prípade
potreby) sklo priezoru vyčistiť. Pri skladaní postupujeme v opačnom poradí.
Stav k 05/11
Strana 65
HAUSTECHNIK
rozdeľovače universa
5.2.
Regulačný ventil
Regulačný ventil slúži na individuálne regulovanie jednotlivých okruhov. Keď sa hlavica
s ručným ovládaním otočí doprava, ventil sa zatvára. Na uzavretie otvoreného ventilu je
potrebné jedno otočenie hlavice.
Montáž ručnej regulačnej hlavice
Pri montáži hlavice sa na hornú časť ventilu pripevní kruhová spona. Ručnú hlavicu priskrutkujeme na závit M30 a až na doraz dotiahneme k rozdeľovaču, kruhová spona pritom
počuteľne zaskočí. V prípade potreby je možné kruhovú sponu do ručnej hlavice vtlačiť zo
spodu pomocou malého skrutkovača.
Ručnú hlavicu môžme odstrániť jej úplným odtočením (až po koniec závitu) a následným
stiahnutím z kruhovej spony.
Montáž termopohonu: Z ventilovej vložky odskrutkujeme ručnú hlavicu vrátane jej
spodnej časti. Na ventilovú vložku pevne naskrutkujeme adaptačný krúžok termopohonu. Termopohon montujeme na adaptačný krúžok pokiaľ nepočujeme „klik“.
6.
Rozdeľovač varianta II
V prípade rozdeľovača varianty II je jedna časť vybavená regulačnými ventilmi, druhá
časť skrutkovým uzatváracími ventilmi. Okrem toho majú obe časti po jednom
odvzdušňovacom a jedenom napúšťacom/vypúšťacom ventile.
Regulačný ventil: viď rozdeľovač variant I.
Uzatvárací ventil: Uzatvárací ventil sa ovláda skrutkovačom a slúži na uzavretie jednotlivých vykurovacích okruhov.
7.
Rozdeľovač varianta III
Rozdeľovač varianty III je vybavený uzatváracími ventilmi, ktoré umožňujú samostatne
regulovať alebo uzatvárať každý okruh.
Okrem toho majú obe časti po jednom odvzdušňovacom a jedenom napúšťaco/
vypúšťacom ventile.
8.
Rozdeľovač varianta V
Rozdeľovač variant V má na prívodnom potrubí uzatváracie ventily, ktoré umožňujú samostatné uzavretie každého okruhu, regulačné ventily sa nachádzajú na vratnom potrubí
(použitie napr. pri aktivácii betónového jadra).
Okrem toho majú obe časti po jednom odvzdušňovacom a jedenom napúšťacom/
vypúšťacom ventile.
Stav k 05/11
Strana 66
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Obsah
I.
Protokol o vykonaní funkčnej skúšky podľa STN EN 1264-4
I
II.
Protokol o vykonaní preplachu systému podľa ÖNORM H5 195
II
III.
Protokol o vykonaní tlakovej skúšky podľa STN EN 1264-4 a EN 15377-2
III
IV.
Certifikát DIN CERTO
IV
Stav k 05/11
Príloha
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Stav k 05/11
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
I
Protokol o vykonaní funkčnej skúšky
pre podlahové vykurovanie UNIVERSA podľa STN EN 1264-4
"VTGISFOEF'JSNB
Skúšku
vykonávajúca firma:
'S,PNNJTTJPO
Zloženie
komisie:
%BT"VGIFJ[FOEBSGFSTUOBDIEFSFSGPSEFSMJDIFO.JOEFTUBVTIjSUVOHT[FJUCFHPOOFOXFSEFO
Zahrievanie poteru môže začať až po jeho potrebnom vyzretí
[FNFOUHFCVOEFOF&TUSJDIFNJOEFTUFOT5BHF
potery viazané cementom najmenej 21 dní
potery viazané anhydritom najmenej 7 dní
BOIZESJUHFCVOEFOF&TUSJDIFNJOEFTUFOT5BHF
&Funkčnú
TXJSENJUFJOFS7PSMBVGUFNQFSBUVS[XJTDIFO$VOE$CFHPOOFOXFMDIFNJOE
skúšku začíname prívodnou teplotou vykurovacej vody v rozmedzí 20°C až
5BHFHFIBMUFOXJSE
25°C, túto teplotu udržiavame po dobu minmálne 3 dní.
"
OTDIMJF‡FOEJTUCJT[VSNBY"VTMFHVOHTUFNQFSBUVSBVG[VIFJ[FOVOENJOEFTUFOT5BHF
Prívodnú
teplotu vykurovacej vody následne zdvihneme na projektovanú výpočtovú hodBVGSFDIU[VFSIBMUFO
notu, túto teplotu udržiavame minimálne po dobu 4 dní.
Upozornenie: Vykonaním funkčnej skúške vykurovacieho systému nie je zabezpečené, že
"DIUVOH/BDIEFN'VOLUJPOTIFJ[FOJTUOJDIUTJDIFSHFTUFMMUEBTTEFS&TUSJDIEFOGS#FMFHF
vlhkosť poteru dosiahne hodnotu ktorá je vhodná pre pokládku rôznych druhov nášlapných
SFJGFFSGPSEFSMJDIFO'FVDIUJHLFJUTHFIBMUFSSFJDIUIBU%JF#FMFHFSFJGFJTUWPN#PEFOMFHFS
vrstiev (napríklad drevené parkety). Vlhkosť poteru je pred pokládkou potrebné zmerať.
[VQSGFO
Dátum uloženia poteru:
&TUSJDIFJOCSJOHVOHBN
Začiatok funkčnej skúšky:
#FHJOOEFT'VOLUJPOTIFJ[FOT
WPO
od:
CJT
do:
7PSMBVGUFNQFSBUVS
prívodná
teplota
$
7PSMBVGUFNQFSBUVS
prívodná
teplota
$
#FHJOOEFT'VOLUJPOTIFJ[FOT
Začiatok funkčnej skúšky:
WPO
od:
do:
CJT
/PUJ[FO.jOHFM
Poznámky / nedostatky
%BUVN6OUFSTDISJGU
Dátum / Podpis
Stav k 05/11
Príloha I
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Stav k 05/11
Dátum
%BUVN
Stav k 05/11
Príloha II
Dátum, podpis
%BUVN6OUFSTDISJGU
Miestnosť
3BVN
5ZQF typ
Výrobok,
Detergent
3FJOJHVOHTNJUUFM
'BCSJLBU
Napr. )/
FBH., HN1
čas
6IS[FJU
čas
Čistý
TBVCFS
Nedostatok
/ Problém
'FIMFS1SPCMFN
Doložený
bezpečnostný list produktu:
1SPEVLUV4JDIFSIFJUTEBUFOCMjUUFSWPSIBOEFO
Koniec preplachu
4QMCFHJOO
4ZTUFNUFJM
6IS[FJU
[#'#) Začiatok
Časť systému
preplachu 4QMFOEF
KB OFJO
nie
áno
Označenie
4USBOH
CF[FJDIOVOH
e/03.)
e/03.)
vybavené
FSMFEJHU
n. vybavené
OFSMFEJHU
Vybavené
FSM
Chladenie
,IMBOMBHF
Vykurovanie
;FOUSBMIFJ[VOH
II
Objekt
0CKFLU:
Rozdeľovač
7FSUFJMFS
Vykonávacia firma :
"VTGISFOEF'JSNB
pre vykurovacie
a chladiace
UNIVERSA
GS 6/*7&34"
,IMTZFUFNF
)FJ[ V
systémy
Protokol o vykonaní
preplachu systému podľa ÖNORM EN
H5 195
4QMQSPUPLPMMMUe/03.)
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Protokol o vykonaní preplachu systému
podľa ÖNORM H5 195
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Stav k 05/11
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
III
Protokol o vykonaní tlakovej skúšky
podľa STN EN 1264-4 a EN 15377-2
Výrobca:
#BVWPSIBCFO
"CTDIOJUU
Skúšaný
úsek:
1SPKFLU
Projekt
'JSNB
Firma:
1SGFS/BNF
Skúšobný
technik / meno
6/*7&34"'V‡CPEFOIFJ[VOH
UNIVERSA
Podlahové vykurovanie
UNIVERSA
Stenové vykurovanie
6/*7&34"8BOEIFJ[VOH
UNIVERSA
Vykurovacie a chladiace stropy
6/*7&34")FJ[VOE,IMEFDLF
6/*7&34"#FUPOLFSOBLUJWJFSVOH
UNIVERSA
Aktivácia betónového jadra
1SGVOH7PSEFS%SVDLQSGVOHTJOEEJFFJO[FMOFO,SFJTF[VTQMFOVOE[VFOUMGUFO
Skúška:
Pred tlakovou skúškou sa musia jednotlivé okruhy vypláchnuť a odvzdušniť.
7PS&JOCSJOHVOHWPO&TUSJDI#FUPOPEFS1VU[C[X#FQMBOLVOHPEFS7FSTDIMJF‡FOEFS%FDLFO
Pred
nanesením poteru, betónu alebo omietky resp. obkladov alebo uzavretím stroPEFS8jOEFXFMDIFBMT,IMPEFS)FJ[¿jDIFEJFOFOTJOEEJF)FJ[LSFJTFNJUFJOFS8BTTFS
pov
alebo stien, ktoré slúžia ako chladiace alebo vykurovacie plochy, sa tesnosť vykuroESVDLQSPCFBVG%JDIUIFJU[VQSGFO%JFTFS1SGESVDLNVTTXjISFOEEFS&TUSJDIPEFSCFUPO
vacích
okruhov musí overiť vodnou tlakovou skúškou. Tento skúšobný tlak musí zostať
FJOCSJOHVOHC[X7FSQVU[BSCFJUFOPEFS#FQMBOLVOHEFSCFUSFGGFOEFO'MjDIFBVGSFDIUFSIBMUFO
zachovaný
počas nanášania poteru alebo betónu resp. obkladanov alebo uzatvárania
XFSEFO
stien
či stropov.
Skúšobný
tlak musí predstavovať dvojnásobný prevádzkový tlak, avšak min. 6 bar.
%FS1SGESVDLNVTTEBT%PQQFMUFEFT#FUSJFCTESVDLFTKFEPDINJOCBSCFUSBHFO
Z4JDIFSIFJUTWFOUJMF
tlakovej skúšky musia
byť vylúčené poistné
ventily
a tlakové expanznéEFSFO
nádoby
a taktiež
VOE "VTEFIOVOHTHFGj‡F
TPXJF
"OMBHFOLPNQPOFOUFO
/FOOESVDL
tie
súčasti systému, ktorých menovitý tlak nezodpovedá minimálnemu skúšobnému
TUVGFOJDIUNJOEFTUFOTEFN1SGESVDLFOUTQSFDIFONTTFOWPOEFS1SGVOHBVTHFTDIMPTTFO
tlaku.
XFSEFO
Na
rozdeľovači nesmie byť prekročený maximálny skúšobný tlak 6 bar.
"N7FSUFJMFSEBSGEFSNBY#FUSJFCTESVDLWPOCBSOJDIUCFSTDISJUUFOXFSEFO
Poznámka:
V prípade mrazu, je na ochranu vykurovacích rúrok potrebné prijať vhodné ochranné opatrenia
)JOXFJT#FJ'SPTUHFGBISTJOEHFFJHOFUF.B‡OBINFO[VN4DIVU[EFS)FJ[SPISF[VUSFGGFO'SPTUTDIVU[,MJNBUJTJF
(protimrazová
ochrana, klimatizácia vzduchu, stlačený vzduch a pod. )
SVOH%SVDLMVGUPEHM
NBY"OMBHFOCFUSJFCTESVDL
max.
prevádzkový tlak zariadenia:
CBS
bar
1SGESVDLtlak:
Skúšobný
CBS
bar
%SVDLBCGBMMOBDII
Pokles
tlaku po 2 h:
CBS
bar
%SVDLOBDII
Tlak
po 12 h:
CBS
bar
%SVDLBCGBMM
Pokles
tlaku:
CBS
bar
#FHJOO skúšky:
Začiatok
&OEF
Koniec skúšky:
6STQSOHMJDIFO1SGESVDLOPDINBMT
Pokles
tlaku v dôsledku expanzie
BVGCSJOHFOEBFJO%SVDLBCGBMMBVGHSVOE
rúrok
je možné znova zvýšiť na pôWPO3PISEFIOVOHFONzHMJDIJTU
vodný
skúšobný tlak !
'S%SVDLQSPCFNJU8BTTFSHJMU
NBYCBS"OMBHFFOUMGUFU
%BVFS
Dĺžka skúšky:
#FHMBVCJHVOH%JF%SVDLQSGVOHXVSEFPSEOVOHTHFNj‡WPOFJOFSGBDILVOEJHFO1FSTPO
Overenie:
Skúška tlaku bola riadne vykonaná odborne kvalifikovanou osobou. Počas
EVSDIHFGISU%BCFJXVSEFOLFJOF6OEJDIUIFJUFOPEFSBOJSHFOEFJOFN#BVUFJMCMFJCFOEF'PSN
skúšky
neboli zistené žiadne netesnosti ani žiadne trvalé deformácie jednotlivých prvWFSjOEFSVOHFOGFTUHFTUFMMU/BDIEFS1SGVOHXVSEFEFS#FUSJFCTESVDLXJFEFSIFSHFTUFMMU
kov
skúšaného systému. Prevádzkový tlak bol po skúške opäť obnovený.
Podpis:
6OUFSTDISJGU
#FNFSLVOHFO
Poznámky:
Stav k 05/11
Príloha III
Miesto, dátum:
0SU%BUVN
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Stav k 05/11
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
IV
Stav k 05/11
Certifikát DIN CERTO
pre podlahové vykurovanie UNIVERSA
Príloha IV
HAUSTECHNIK
Protokoly a certifikáty
Stav k 05/11
Download

UNIVERSA podlahové vykurovanie Termoregulačné