II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
Tel. 85 7121 124
e-mail: [email protected]
www.liceum-dabrowa.pl
Dąbrowa Białostocka, 2015
ORGANIZATOR:
 Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej;
MIEJSCE KONKURSU:
 Kino „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej, ul. Kunawina 1;
CELE EDUKACYJNE KONKURSU:
1. Propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiewanie.
2. Zainteresowanie uczniów muzyką obcojęzyczną.
3. Promocja kultury europejskiej poprzez muzykę.
4. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej
młodzieży z różnych krajów.
6. Integracja młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
powiatu sokólskiego, szkół gimnazjalnych powiatu sokólskiego i augustowskiego, młodzieży ze szkół zaprzyjaźnionych na Litwie
i Białorusi.
2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników (soliści lub
duety), wyłączając organizatora.
3. Wykonawca przygotowuje 1 piosenkę anglojęzyczną.
4. Udział biorą uczniowie wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach
wewnątrzszkolnych.
5. Utwór można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym
lub a capella.
6. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić około
5 minut.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnionego
czytelnie formularza zgłoszeniowego na adres:
Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24,
z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”
w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2015 r.
oraz płytę CD z podkładem.
Każda płyta powinna być opisana – tytuł piosenki, tekst utworu, wykonawca.
Potwierdzenie mailowe, w którym zawarta będzie nazwa szkoły oraz
ilość uczestników konkursu należy przesłać na adres : [email protected]
Rozstrzygnięcie konkursu wraz w występami uczestników odbędzie się:
17 czerwca 2015 o godz. 10.00
OCENA PRZEGLĄDU:
1. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez
organizatorów.
2. Jury konkursu będzie oceniało:
- oryginalność i trafność doboru repertuaru,
- interpretację i poprawność językową,
- umiejętności wokalne uczestników,
- wrażenia artystyczne.
3. Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie,
a opiekunowie podziękowania za przygotowania młodzieży do
konkursu.
PRZEPISY KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośniający oraz odtwarzacz CD
oraz decydują o kolejności występów.
2. Kwestie sporne i sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy i jury.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz.883).
7. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video podczas
przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na dowolnych
portalach internetowych a także emisję w mediach lokalnych.
Download

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „ŁÓDZKIE EUREKA” ZA