data aktualizacji: 25-11-2014 r.
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Lp.
1
2
3
Nr
rej
1
2
3
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy
Przysusko-Szydłowieckie
Konecko-Łopuszniański Obszar
Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej
Data utworzenia
1983-06-28 Uchwała
Wojewódzkiej
Rady Narodowej w
Radomiu Nr
XV/69/83
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
1995-09-29 Rozporządzenie
Nr 12/95
Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr
21 poz. 145
Pow. [ha]
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
4 346
1) Uchwała Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Przysusko-Szydłowieckie (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 164, poz.
1896);
2) Uchwała Nr IX/146/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Przysusko-Szydłowieckie (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 188, poz.
2166)
3) Uchwała Nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Przysusko-Szydłowieckie (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3160)
98 287
72 634
Uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3308)
Uchwała Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3309)
Gmina
Obręb ewid.
Nr Działek
ewidencyjnych
Opis przebiegu
granicy
Forma własności,
rodzaj gruntów
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
część gminy Gowarczów
W Załączniku Nr 1
Uchwała Nr
XLIX/886/14 Sejmiku
IX/146/11 Sejmiku
Województwa
Cżęściowo położony
Województwa
Świętokrzyskiego z
w płn.części
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
województwa
dnia 27 czerwca
2014 r. w sprawie
świętokrzyskiego (w
2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr
pozostałej części jest
zmiany uchwały Nr
VIII/133/11 Sejmiku
na terenie woj..
VIII/133/11 Sejmiku
Województwa
Zarząd Województwa
mazowieckiego).
Województwa
Świętokrzyskiego z
Świętokrzyskiego
Obejmuje kompleksy
Świętokrzyskiego z
dnia 30 maja 2011 r.
leśne Gór
dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie
Świętokrzyskich z
w sprawie
wyznaczenia
licznymi torfowiskami
wyznaczenia
Obszaru
śródleśnmymi oraz
Obszaru
Chronionego
żródliska i sieć cieków
Chronionego
Krajobrazu Lasy
wodnych.
Krajobrazu Lasy
PrzysuskoPrzysuskoSzydłowieckie
Radoszyce, Ruda
Maleniecka, Smyków oraz
część obszarów gmin:
Bliżyn, Końskie, Krasocin,
Małogoszcz, Mniów,
Łopuszno, Słupia
Konecka, Piekoszów,
Strawczyn, Stąporków
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Połozony w płn.-zach.
części województwa.
Chroni źródliskowe
obszary dopływów
Pilicy (w tym Czarnej
Koneckiej) oraz
kompleksy lasów.
Najważniejszą
ekologiczną funkcją
tego obszaru jest
ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych, a także
funkcja
klimatotwórcza i
aerosanitarna oraz
rekreacyjnoturystyczna.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w płn. i płn.wsch. części
województwa.
Obejmuje całą dolinę
rzeki Kamiennej z jej
prawobrzeżnym
dopływem Kamionką
oraz przylegający do
niej kompleks Lasów
Iłżeckich.
Najważniejszą
ekologiczną funkcją
tego obszaru jest
ochrona zbiorników
wód podziemnych i
wód
powierzchniowych
oraz ochrona dolin
rzeki Kamiennej jako
istotnego korytarza
ekologicznego.
Również wazna jest
funkcja
klimatotwórcza i
aerosanitarna tego
obszaru.
Bałtów, Bodzechów,
Brody, Kunów, Mirzec oraz
części obszarów gmin:
Pawłów, SkarżyskoKościelne, Suchedniów,
Waśniów, Wąchock
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/616/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/617/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
Lp.
4
5
6
Nr
rej
4
5
6
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Podkielecki Obszar Chronionego
Krajobrazu
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar
Chronionego Krajobrazu
Chmielnicko-Szydłowski Obszar
Chronionego Krajobrazu
Data utworzenia
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
Pow. [ha]
26 583
70 389
60 733
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
Uchwała Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3310)
Uchwała Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3311)
Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3312)
Gmina
część obszarów gmin:
Daleszyce, Górno,
Łączna, Masłów,
Morawica, Miedziana
Góra, Piekoszów,
Suchedniów, Zagnańsk
Oksa, część obszarów
gmin: Imielno, Jędrzejów,
Kije, Krasocin,
Małogoszcz, Nagłowice,
Sobków, Włoszczowa
Gnojno, Szydłów, części
obszarów gmin: BuskoZdrój, Chmielnik, Łagów,
Kije, Morawica,
Pierzchnica, Stopnica,
Raków, Tuczępy
Obręb ewid.
Nr Działek
ewidencyjnych
Opis przebiegu
granicy
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/618/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/619/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/620/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
Forma własności,
rodzaj gruntów
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w centralnej
części województwa,
na płn. i wsch. od
miasta Kielce.
Najważniejszymi
funkcjami obszaru jest
ochrona wód
powierzchniowych w
rzekach oraz ochrona
dwóch zbiorników wód
podziemnych
(GZWP), a także
korytarzy
ekologicznych dolin
rzecznych Lubrzanki,
Warkocza, Bielanki i
Czarnej Nidy.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w zach.
części województwa
ma ważme znaczenie
wodochronne, gdyż
położony jest na
dziale wodnym i
źródliskowym
pomiędzy Pilicą i
Nidą, a także na
zbiorniku wód
podziemnych
(GZWP). Natomiast
istotne funkcje
retencyjne tego
obszaru zapewnia
lesistość terenu,
liczne zbiorniki wodne,
podmokłości,
torfowiska.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w centralnej
części województwa,
o krajobrazie rolniczoleśnym.
Przyrodnicvzymi
funkcjami tego terenu
jest ochrona wód
powierzchniowych, a
szcególnie rzeki
Czarnej Staszowskiej,
Wschodniej i Sanicy
oraz rola korytarza
ekologicznego o
znaczeniu
regionalnym i
lokalnym.
Lp.
7
8
9
10
Nr
rej
7
8
9
10
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Data utworzenia
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego
Kieleckiego Dz.
Krajobrazu
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
Miechowsko-Działoszycki Obszar
Chronionego Krajobrazu
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
Koszycko-Opatowiecki Obszar
Chronionego Krajobrazu
1995-09-29 Rozporządzenie Nr
12/95 Wojewody
Kieleckiego Dz.
Urz. Woj.
Kieleckiego Nr 21
poz. 145
Jeleniowsko-Staszowski Obszar
Chronionego Krajobrazu
1996-01-05 Rrozporządzenie
Nr 1 Wojewody
Tarnobrzeskiego
(Dz.Urz.Woj.Tarno
brz. Nr 1, poz.1)
Pow. [ha]
47 347
41 152
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
Uchwała Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3313)
Uchwała Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3314)
Gmina
Oleśnica, Pacanów, części
obszarów gmin: BuskoZdrój, Nowy Korczyn,
Solec-Zdrój, Stopnica,
Tuczępy, Wiślica
części obszarów gmin:
Działoszyce, Imielno,
Michałów, Sędziszów,
Słupia Jędrzejowska,
Wodzisław
Obręb ewid.
Nr Działek
ewidencyjnych
Opis przebiegu
granicy
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/621/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/622/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
6 197
Uchwała Nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3315)
część obszaru gminy
Opatowiec
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/623/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
31 524
Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3316)
części obszarów gmin:
Baćkowice, Bogoria,
Iwaniska, Klimontów,
Łoniów, Rytwiany,
Staszów, Osiek
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/624/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
Forma własności,
rodzaj gruntów
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Połżony w płd. częsci
województwa, stanowi
osłonę Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego.
Strategicznym
kierunkiem ochrony
obszaru jest ochrona
wód
powierzchniowych
rzeki Wschodniej oraz
ochrona walorów
przyrodniczych doliny
Wisły, będących
ważnymi korytarzami
ekologicznymi, a
także zabezpieczenie
przed antropopresja
wód leczniczych
uzdrowisk Solca
Zdroju i Buska Zdroju.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w zach.-płd.
części województwa,
obejmuje obszary
źródłowe i górne
odcinki Nidzicy i
Szreniawy. Funkcje
tego obszaru to
retencyjna,
wodochronna i
glebochronna lasów,
głównie położonych w
wododziale Nidy i
Pilicy. Doliny rzeczne
są także ważnymi
korytarzami
ekologicznymi.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony w płd.
części województwa,
w dolinie Wisły.
Chroni walory
przyrodnicze i
ekologiczne dolin rzek
Szreniawy, Nidzicy, a
szczególnie
międzyregionalnego
korytarza
ekologicznego doliny
Wisły.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Tereny te obejmuje
się ochroną ze
względu na
wyjątkowy, bardzo
zróżnicowany
krajobraz oraz
zmienność i bogactwo
ekosystemów.
Lp.
11
12
13
14
Nr
rej
11
12
13
14
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar
Chronionego Krajobrazu
Sieradowicki Obszar ChronionegoKrajobrazu
Data utworzenia
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego
Wojewody
Krajobrazu
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
Jeleniowski Obszar Chronionego
Krajobrazu
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
Pow. [ha]
27 514
15 893
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
Uchwała Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.Świętokrz. poz. 3154 z dnia
25.11.2014 r.)
Uchwała Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj.Świętokrz. poz. 3155 z dnia 25.11.2014 r.)
Gmina
10 638
Opis przebiegu
granicy
Bliżyn, Łączna, Miedziana
Góra, Mniów, Stąporków,
Strawczyn, Suchedniów,
Zagnańsk, miasto
Skarżysko-Kamienna
części gmin: Bodzentyn,
Pawłów, Suchedniów,
Wąchock, miasto
Starachowice
W załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/881/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
Sieradowickiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
części gmin: Bieliny,
Uchwała Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa
Daleszyce, Górno, Łagów,
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Pierzchnica, Raków
Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3152 z dn. 25.11.2014 r.)
UWAGA: WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY
OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNNIKU WOJEWÓDZKIM
!!!
Uchwała Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj.Świętokrz. poz. 3153 z dnia 25.11.2014 r.) -
Nr Działek
ewidencyjnych
W załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/880/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
SuchedniowskoOblęgorskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
Uchwała Nr Nr XXXV/626/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3318 z dn. 01.10.2013
r.) - obowiązuje do dnia wejścia w życie nw. uchwały
25 336
Obręb ewid.
części gmin: Baćkowice,
Łagów, Nowa Słupia,
Sadowie, Waśniów
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/626/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
Forma własności,
rodzaj gruntów
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny
SuchedniowskoOblęgorskiego Parku
Krajobrazowego, w
płn. centralnej części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na krajobraz oraz
bogactwo
ekosystemów i
pełnienie funkcji
korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny
Sieradowickiego
Parku
Krajobrazowego, w
płn. części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowany
krajobraz oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny CisowskoOrłowińskiego Parku
Krajobrazowego, w
centralnej części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowany
krajobraz oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego.
Tereny te obejmuje
się ochroną ze
względu na bogactwo
ekosystemów i bardzo
zróżnicowany
krajobraz i rzeźbę
terenu oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/878/14
(wyznaczono strefy
A, B i C)
W załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/879/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
JeleniowskiegoObsz
aru Chronionego
Krajobrazu
Lp.
15
16
17
18
Nr
rej
15
16
17
18
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego
Krajobrazu
Kozubowski Obszar Chronionego
Krajobrazu
Data utworzenia
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
Nadnidziański Obszar Chronionego
Krajobrazu
2001-10-17 Rozporządzenie Nr
335/2001
Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 108 poz.
1271)
Pow. [ha]
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
Gmina
Uchwała Nr XXXV/625/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca
wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3317 z dn. 01.10.2013
r.) - obowiązuje do dnia wejścia w życie nw.uchwały
8 002,5
6 592
13 757
26 312
części gmin: Chęciny,
Uchwała Nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa
Małogoszcz, Morawica,
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Piekoszów, Łopuszno,
Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Sitkówka-Nowiny, Sobków,
(Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3151 z dn. 25.11.2014 r.)
miasto Kielce
UWAGA: WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY
OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNNIKU WOJEWÓDZKIM
!!!
tj. 26.02.2015 r.
Uchwała Nr XLIX/884/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj.Świętokrz. poz. 3158 z dnia 25.11.2014 r.) -
Uchwała Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj.Świętokrz. poz. 3157 z dnia 25.11.2014 r.) -
Obręb ewid.
Nr Działek
ewidencyjnych
Opis przebiegu
granicy
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXV/625/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 23 września
2013 r.
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego.
Tereny te obejmuje
się ochroną ze
względu na bogactwo
ekosystemów i bardzo
zróżnicowany
krajobraz i rzeźbę
terenu oraz pełnienie
funkcji korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny
Kozubowskiego Parku
Krajobrazowego, w
południowej części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowany rzeźbę
terenu i krajobraz oraz
funkcję korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego, w
południowej części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowany
krajobraz i rzeźbę
terenu oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego. w
płd. części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowany
krajobraz i rzeźbę
terenu oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/877/14
(wyznaczono strefy
A, B i C)
częsci gmin: Czarnocin,
Działoszyce, Michałów,
Pińczów, Złota
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/884/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
Kozubowskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
częsci gmin: Busko-Zdrój,
Chmielnik, Kije, SolecZdrój, Stopnica
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/883/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
Szanieckiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa
części gmin: Busko-Zdrój,
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Chmielnik, Imielno, Kije,
Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Michałów, Nowy Korczyn,
Woj.Świętokrz. poz. 3156 z dnia 25.11.2014 r.) Opatowiec, Pińczów,
Wiślica, Złota
Forma własności,
rodzaj gruntów
W Załączniku Nr 1 do
UchwałyNr
XLIX/882/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
Nadnidziańskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
Lp.
19
20
21
Nr
rej
19
20
21
Nazwa obszaru chronionego krajobrazu
Przedborski Obszar Chronionego
Krajobrazu
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Świętokrzyski Obszar Chronionego
Krajobrazu
Data utworzenia
2002-11-18 Rozporządzenie Nr
55/2002 Wojewody
Świętokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj.
Święt. Nr 165 poz.
2056)
2006-07-27 Uchwała Nr
LXVI/1262/2006
Rady Miejskiej w
Kielcach z dnia
27.07.2006 r.(Dz.
Urz. Woj. Święt. Nr
242 poz. 2776)
Pow. [ha]
13 044,00
3 856,14
2007-10-01 - gm.
Bodzentym,
Uchwała Rady
Miejskiej w
Bodzenynie Nr
IX/37/2007
(Dz.U.Woj.Święt.
Nr 230 poz. 3340).;
2007-10-04 - gm.
Bieliny, Uchwała
Rady Gminy
Bieliny Nr XII/65/07
(Dz.U.Woj.Święt.
Nr 244 poz. 3642);
2007-10-01 - gm.
Górno, Uchwała
Rady Gminy w
Górnie Nr
XIII/60/2007
(Dz.U.Woj.Święt.
Nr 244 poz. 3645)
11971,25
suma
622 107,89
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu prawnego
Uchwała Nr XLIX/885/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj.Świętokrz. poz. 3159 z dnia 25.11.2014 r.) -
Uchwała Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa
Świetokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 293, poz. 3020)
Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Bieliny z dnia 4
pażdziernika 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w gminie Bieliny (Dz.Urz. Woj. Świętokrz.
Nr 244, poz. 3642 z dnia 17 grudnia 2007 r.), Uchwała Nr
XIII/60/2007 Rady Gminy w Górnie z dnia 1 października
2007 r. w sprawie ustanawie ustanowienia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w gminie Górno (Dz.Urz. Woj.Świętokrz.
Nr 244, poz. 3645 z dnia 17 grudnia 2007 r.), Uchwała Nr
IX/37/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 1
października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w gminie Bodzentyn (Dz.Urz.Woj.
Świętokrz. Nr 230, poz. 3340 z dnia 11 grudnia 2007 r.)
Gmina
Obręb ewid.
Opis przebiegu
granicy
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLIX/885/14 Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego z
dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie
Przedborskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
częsci gmin: Kluczewsko,
Krasocin, Fałków, Słupia,
Łopuszno
W Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr
XLI/729/10 Sejmiku
Województwa
Świetokrzyskiego z
dnia 27 września
2010 r
część miasta Kielce
części gmin: Bieliny,
Górno, Bodzentyn
Nr Działek
ewidencyjnych
Gmina Bodzentyn obreby geodezyjne:
Hucisko, Psary
Podłazy, Psary Stara
Wieś, Psary Kąty,
Bodzentyn, CelinyPodgórze, Dąbrowa
Górna, Dąbrowa
Dolna, Wola
Szczygiełkowa,
Święta Katarzyna,
Wilków; Gmina
Bieliny - obreby
geodezyjne: Porąbki,
Kakonin, Bieliny
Kapiyulne, Bieliny
Poduchowne, Huta
Podłysica, Huta
Szklana, Huta Stara,
Huta Huta Stary
Koszary, Huta Nowa,
Czaplów; Gmina
Górno -obręby
geodezyjne: Krajno
Pierwsze, Krajno
Zagórze, Krajno
Drugie, Krajno
Parcele, Górno
Parcele
W Załączniku do
Uchwały Nr
IX/37/2007 Rady
Miejskiej w
Bodzentynie z dnia 1
pażdzirnika 2007 r.;
W Załączniku do
Uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Bieliny z
dnia 4 paździrnika
2007 r.; W
Załączniku do
Uchwały Nr
XIII/60/2007 Rady
Gminy w Górnie z
dnia 1 października
2007 r.
Forma własności,
rodzaj gruntów
Sprawujacy nadzór
nad obszarem
Opis
Marszałek
Wojwództwa
Świętokrzyskiego
Położony na terenie
otuliny
Przedborskiego Parku
Krajobrazowego, w
płn.-wsch. części
województwa. Tereny
te obejmuje się
ochroną ze względu
na bogactwo
ekosystemów i
zróżnicowaną rzeźbę i
krajobraz oraz funkcję
korytarzy
ekologicznych.
W skład obszaru
wchodzą: Dolina
Bobrzy, Dolina
Sufragańca, Dolina
Silnicy, Grzbiet
Szydłówkowski,
Zarząd Województwa
Dolina Lubrzanki,
Świętokrzyskiego
parki miejskie i
skwery. Obszar chroni
walory krajobrazowoprzyrodnicze miasta
oraz wody
powierzchniowe i
podziemne.
Burmistrz Miasta i
Gminy Bodzentyn,
Wójt Gminy Bieliny,
Wójt Gminy Górno
Wyznaczony na
terenie otuliny
Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.
Chroni cenne
ekosystemy
przyrodnicze i
czystość wód
powierzchniowych
oraz cenne walory
krajobrazowe.
Download

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU