Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
Efekty Kształcenia
Kierunek:
PSYCHOLOGIA
Studia jednolite magisterskie
Symbol
Wiedza
K_W01
Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze psychologii jako nauki. Potrafi
wskazać miejsce psychologii w systemie nauk i opisać relacje względem
innych dyscyplin (społecznych, humanistycznych, przyrodniczych) w
szczególności antropologii filozoficznej. Definiuje najważniejsze pojęcia i
opisuje podstawowe spory z zakresu filozofii nauki i metodologii psychologii.
Zna cel, zalety i ograniczenia metod badawczych stosowanych w psychologii
jako dyscypliny społecznej.
Zna historię myśli psychologicznej, w kontekście jej związków z filozofią,
która miała znaczący wpływ na sposób określania przedmiotu i metod
badawczych nowożytnej psychologii akademickiej oraz stosowanej..
Zna podstawowe psychologiczne problemy badawcze z wczesnego okresu
rozwoju psychologii, które stały się inspiracją dla głównych nurtów
współczesnej psychologii
Zna warsztat badawczy psychologa, potrafi dokładnie scharakteryzować
poszczególne etapy prowadzenia badania empirycznego i zdaje sobie sprawę z
trudności i pułapek metodologicznych. Prawidłowo identyfikuje dylematy
etyczne związane z prowadzeniem badań psychologicznych oraz
wykorzystywaniem wyników.
Student ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki opisowej i wnioskowania
statystycznego. Zna podstawowe modele statystyczne stosowane w badaniach
eksperymentalnych i korelacyjnych. Zna podstawowe pojęcia z zakresu
psychometrii, zwłaszcza z zakresu klasycznej teorii testów i rozumie cel i
doniosłość wiedzy psychometrycznej dla psychologii.
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
Odniesienie
dla efektów
kształcenia dla
obszaru
(obszarów)
S2A W01
S2A W05
S2A_W05
S2A W06
S2A_W07
S2A W06
K_W06
Rozpoznaje specyfikę zmian rozwojowych w różnych okresach życia S2A W01
człowieka. Zna modele i teorie opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju S2A_W05
człowieka w biegu życia. Zna czynniki ułatwiające i zakłócające proces S2A W08
rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym i społecznym.
K_W07
Rozumie specyfikę psychologii osobowości i jej interdyscyplinarność. Zna
klasyczne i współczesne koncepcje osobowości a także posiada wiedzę o
modelach integrujących bogactwo teorii osobowości. Rozumie jej podstawowe
znaczenie dla psychologii jako nauki oraz jej znaczenie dla praktyki
psychologicznej.
Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki inteligencji, osobowości i temperamentu,
reguł przebiegu procesu diagnostycznego oraz zna podstawowe narzędzia
diagnozy stosowane w badaniach dzieci, dorosłych oraz osób z różnymi typami
niepełnosprawności. Zna specyfikę badania psychologicznego dziecka i
dorosłego.
Opisuje różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi
K_W08
K_W09
1z6
S2A_W01
S2A W05
S2A W06
S2A_W07
S2A W03
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
K_W10
K_W11
K_W12
K W13
K_W14
K_W15
K W16
K W17
K W18
K W19
K W20
K_W21
K_W22
K_W23
prawidłowości oraz ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych
kategorii więzi społecznych.
Rozumie powiązanie psychologii społecznej z innymi dyscyplinami
naukowymi oraz dziedzinami psychologii. Zna główne teorie dotyczące
wpływu otoczenia społecznego na jednostkę oraz poznania społecznego.
Zna podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych. Posiada
wiedzę o czynnikach wrodzonych i środowiskowych warunkujących różnice
indywidulane.
Wyjaśnia podstawowe reguły rządzące komunikacją interpersonalną i posiada
wiedzę z zakresu wpływu środków masowego przekazu na zachowanie.
Posiada wiedzę o typowych zaburzeniach funkcjonowania człowieka i ich
przyczynach. Zna systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych
S2A W04
Posiada wiedzę o mechanizmach powstawania trudności, zaburzeń, objawów i
form psychopatologii społecznej oraz podstawową wiedzę o formach ich
leczenia i przeciwdziałania w tym o: psychoterapii, pomocy psychologicznej i
interwencji kryzysowej. Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach problemów
człowieka zdrowego, które utrudniają jego społeczne funkcjonowanie.
Zna główne teorie z zakresu psychologii rodziny i bliskich relacji
interpersonalnych w szczególności zna teorie i przedstawicieli systemowej
teorii rodzin i relacji z bliskimi.
Posiada wiedzę z zakresu neuropsychologii, biologicznych mechanizmów
zachowania oraz z podstaw psychiatrii.
Zna główne modele zdrowia formułowane w paradygmacie psychologicznym i
medycznym. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i
czynników je wspierających. Posiada wiedzę z zakresu opieki osób przewlekle
chorych i opieki paliatywnej.
Zna zasady etyczne obowiązuję w praktyce psychologicznej i aktywności
naukowej na polu psychologii. Identyfikuje podstawy prawne i standardy
etyczne wykonywania zawodu psychologa. Posiada wiedzę na temat praw
człowieka, dziecka i pacjenta.
Posiada wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach życia publicznego,
miejscach pracy i placówkach zdrowia psychicznego. Zna cel i zakres działań
tych placówek.
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W09
Rozumie wpływ teorii psychologicznych na kulturę w szczególności ich
znaczenie dla rozumienia i leczenia psychopatologii, patologii społecznej oraz
zna ich wpływ na organizację pracy ludzkiej, placówek wychowawczych i
zdrowotnych oraz rozumie znaczenie profilaktyki, promocji zdrowia
psychicznego i tworzenia środowisk sprzyjających pełnemu rozwojowi
człowieka.
Zna ogólne zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu psychologii w
szczególności; psychologii społecznej, poznawczej, motywacji, organizacji i
biznesu.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
S2A W04
S2A W05
S2A W08
S2A_W09
Posiada wiedzę z zakresu procesów poznawczych w tym: teorie percepcji i
wyobraźni; myślenia, rozumowania, rozwiązywania problemów i języka;
pamięci i uczenia się. Rozumie wzajemne wpływ na siebie procesów
poznawczych i emocjonalnych.
S2A W04
S2A W08
S2A W09
S2A W011
2z6
S2A_W01
SA2_W01
S2A_W03
S2A_W01
S2A W05
S2A_W05
S2A_W02
S2A_W03
S2A W06
S2A_W03
S2A_W09
S2A_W01
S2A W06
S2A_W01
S2A W06
S2A W07
S2A W10
S2A W02
S2A W03
S2A_W11
S2A_W10
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
K_W24
Zna główne koncepcje teoretyczne z zakresu problematyki emocji i motywacji.
Zna podstawowe pojęcia z tej problematyki i potrafi określić relacje między
nimi. Zna procesy związane z powstawaniem emocji destruktywnych. Posiada
wiedzę o różnych formach motywacji i rozumie ich wpływ na pobudzenie do
działania, wytrwałość i efektywność.
S2A W04
S2A W08
S2A W09
S2A W011
Umiejętności
K U01
Potrafi ze zrozumieniem czytać publikacje naukowe oraz logicznie i rzeczowo
streścić teksty z zakresu psychologii, metodologii psychologii, metodologii
nauk, filozofii i dyscyplin pokrewnych. Potrafi poddać merytorycznej krytyce
naukowy tekst, będący raportem z badań, w szczególności pokazać
ograniczenia tychże badań.
S2A U01
S2A U02
S2A_U05
S2A_U06
K U02
Potrafi odnieść główne współczesne dyskusje psychologiczne do historycznych
i filozoficznych sporów dotyczących koncepcji człowieka, przedmiotu
psychologii oraz stosowanych podejść badawczych. Potrafi dostrzegać
możliwości i ograniczenia różnych podejść badawczych na gruncie psychologii
poprzez znajomość ich historycznych i filozoficznych podstaw.
Umie zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne, zna metody
pozyskiwania danych i sposoby ich analizowania. Potrafi dobrać adekwatną
metodę do problemu i okoliczności badania. Wyciąga praktyczne wnioski z
ogólnych teoretycznych przesłanek. Prawidłowo identyfikuje dylematy
metodologiczne.
S2A U01
S2A_U05
S2A U06
K U03
K U04
K U05
K U06
K U07
K U08
K U09
K U10
Potrafi dobrać adekwatne do problemu i modelu badawczego narzędzia
statystyczne, przeanalizować dane i wyciągnąć z nich poprawne wnioski.
Rozumie i prawidłowo interpretuje opracowania statystyczne i wartości
liczbowe podstawowych statystyk oraz potrafi samodzielnie napisać raportu z
badania w języku polskim i obcym.
Potrafi posługiwać się programem statystycznym do analizy danych w stopniu
niezbędnym w pracy badawczej psychologa.
Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami i koncepcjami w analizie
dynamiki rodziny i związków, a także potrafi opisywać tą dynamikę w rodzinie
zdrowej i dysfunkcjonalnej.
Potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych
oddziaływań usprawniających rozwój w różnych obszarach funkcjonowania
jednostki.
Sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii osobowości. Potrafi
wykonać ilościowe i jakościowe analizy różnic indywidualnych, jak również
interpretować empiryczne dane w aspekcie funkcjonowania i rozwoju
indywidualnego i społecznego. Ponadto potrafi zinterpretować zachowania
osób i zjawiska społeczne odwołując się do pojęć i teorii z zakresu psychologii
osobowości i różnic indywidualnych.
Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny oraz dokonać
wyboru właściwego narzędzia diagnostycznego i zinterpretować uzyskane
wyniki.
S2A U02
S2A U03
S2A_U04
S2A_U05
S2A_U06
S2A U10
S2A U04
S2A U06
S2A_U08
S2A U09
S2A U06
S2A_U11
S2A U07
S2A U08
S2A U01
S2A U02
S2A U06
S2A U03
S2A U05
S2A U06
S2A U07
S2A U08
Ma opanowane umiejętności sporządzania opinii psychologicznej i planowania S2A U05
działań psychologicznych adekwatnych do diagnozy i problemu. Potrafi S2A U06
zastosować lub rekomendować odpowiednie formy psychoterapii, metody S2A_U09
3z6
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
K U11
K U12
stymulacji rozwoju oraz rehabilitacji i rewalidacji
deficytów w
funkcjonowaniu psychospołecznym i poznawczym jednostki.
Projektuje wystąpienia ustne i pisemne z zakresu wybranych dziedzin
psychologii.
Potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób, procesy zachodzące w
grupach społecznych korzystając z teorii psychologii społecznej. Prognozuje
zmiany jakości tych relacji, diagnozuje i opisuje zjawiska społeczne.
S2a_U10
S2A_U10
S2A_U02
S2A U03
S2A U07
S2A_U09
S2A_U05
S2A_U06
S2A U07
S2A U08
S2A U02
S2A U05
S2A U06
S2A U07
S2A U08
K U013
Samodzielnie i w zespole potrafi projektować badania empiryczne z zakresu
psychologii społecznej oraz potrafi wskazać zastosowanie wniosków w
praktyce
K U14
Potrafi rozpoznawać objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów
klasyfikacyjnych oraz wykorzystać teorię do wyjaśnienia patomechanizmów.
Prawidłowo identyfikuje sytuacje trudne osób zdrowych i z zaburzeniami
psychicznymi. Potrafi formułować własne opinie na podstawie profesjonalnej
wiedzy, dobierać krytycznie teorie oraz dane w celu wyjaśnienia zjawisk
psychicznych.
Potrafi ujmować, opisać i wyjaśniać zasady wewnętrznej spójności ludzkich S2A_U01
doświadczeń w wymiarach: biologicznym, psychicznym, duchowym i S2A U02
społecznym.
S2A_U06
S2A U08
S2A_U10
Potrafi rozpoznawać potencjalne zagrożenia zdrowia i udzielić wskazówek w S2A U02
zakresie promocji zdrowia psychicznego. Rozumie znaczenie czynników S2A U05
S2A U06
psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych.
S2A U07
S2A U08
S2A_U10
Identyfikuje dylematy etyczne w działalności psychologa i potrafi zastosować S2A U02
się do obowiązujących zasad etycznych i dobrych obyczajów obowiązujących S2A U05
w nauce.
S2A U06
S2A U07
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i S2A U02
formach działalności psychologa rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności S2A U06
i przydatności stosowanej wiedzy. Potrafi za pomocą teorii psychologicznej
wyjaśnić zjawiska psychiczne w tym procesy emocjonalne, motywacyjne,
poznawcze i osobowościowe zarówno w przypadku osób dobrze
funkcjonujących i zaburzonych.
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego S2A U02
problemu psychologicznego w różnych obszarach działalności psychologa i S2A U08
przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.
Potrafi identyfikować zjawiska i problemy specyficzne dla terapeutycznego S2A U01
kontaktu z pacjentem i stosować podstawowe techniki psychoterapeutyczne.
S2A U02
S2A U03
S2A U06
S2A U07
Posiada umiejętność dostrzegania biologicznych podstaw procesów S2A U01
psychicznych:
emocjonalnych,
motywacyjnych,
poznawczych
i S2A U02
behawioralnych.
S2A U03
S2A U08
S2A U09
Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin S2A_U11
K U15
K U16
K U17
K U18
K U19
K_U20
K_U21
K U22
4z6
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne
K K01
K K02
K K03
K K04
K K05
K K06
K K07
K K08
K K09
K K10
Zachowuje krytycyzm wobec poznanych poglądów i ostrożność w wyrażaniu
opinii własnych. Potrafi bronić publicznie przyjętego przez siebie punktu
widzenia oraz zmienić swoje stanowisko pod wpływem argumentów. Potrafi
prowadzić
dyskusje
dotyczące
ważnych
społecznie
problemów
psychologicznych używając merytorycznych argumentów.
Rozumie potrzebę nieustannego kształcenia się w celu aktualizowania
posiadanej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji. Wykazuje się krytycyzmem
wobec nabywanej wiedzy oraz gotowością do wyrażania i uzasadniania swoich
wątpliwości.
Ma gotowość do identyfikowania i naukowego oglądu problemów
pojawiających się w życiu społecznym i zawodowym człowieka. Rozumie
potrzebę popularyzowania wiedzy psychologicznej w celu polepszania jakości
życia oraz podejmuje działania na rzecz profilaktyki zaburzeń psychicznych i
patologii społecznej i zna ich ograniczenia.
Prowadząc badania empiryczne potrafi nawiązać kontakt i zaprezentować
uczestnikom cel badania i otrzymane wyniki. Dba o wartość aplikacyjną
prowadzonych badań. Przyjmuje krytyczną postawę wobec wyników badań
własnych.
Wykazuje wrażliwość i otwartość na odmienne konceptualizacje rozwoju. Jest
świadomy intra i inter-indywidualnych różnic w przebiegu procesu rozwoju.
Jest wrażliwy na sytuacje i otocznie, które zaniedbuje potrzeby rozwojowe
dziecka i człowieka dorosłego.
S2A K03
S2A K04
S2A K06
Uwzględnia indywidualne zróżnicowania ludzkich zachowań oraz docenia
konieczność zarówno promowania osób wybitnie zdolnych jak i
kompensowania deficytów osób doświadczających rozmaitych trudności w
funkcjonowaniu psychicznym.
Traktuje osoby badane z należytym szacunkiem i zrozumieniem, unikając
stereotypów i uprzedzeń. Potrafi nawiązać i podtrzymać empatyczny kontakt z
klientem będący podstawą efektywnego oddziaływania. Uwzględnia potrzebę
akceptacji i rozumienia trudności innych osób oraz unika oceny zachowania
pacjentów zgłaszających się po pomoc psychologiczną.
S2S K04
S2A K05
Jest wrażliwy na przejawy dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej,
unika uprzedzeń i stereotypów wobec grup mniejszościowych. Ma świadomość
wpływu czynników społecznych na wyjaśnienie zachowań własnych i innych
ludzi. Zdaje sobie sprawę z problemów etycznych związanych z przekazem
medialnym i manipulacją społeczną.
Jest wrażliwy na problemy innych osób, szczególnie osób z trudnościami i
zaburzeniami psychicznymi oraz podejmuje działania służące tworzeniu im
optymalnego środowiska. Docenia dorobek psychologii w zakresie kreowania
działań profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych skierowanych
do osób z trudnościami i zaburzeniami psychospołecznego funkcjonowania.
Działa na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej wpływu czynników
S2A K01
S2A K02
S2A K03
S2A K04
S2A K05
S2A K02
S2A K03
S2A K04
S2A K05
S2A K06
S2A K01
S2A K03
5z6
S2A K01
S2A K02
S2A K03
S2A K04
S2A K01
S2A K02
S2A K03
S2A K05
S2A K06
S2A K02
S2A K03
S2A K07
S2A K04
S2A K05
S2A K06
S2A K01
S2A K03
S2A K04
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 marca
2013 r.
biologicznych na psychologiczne funkcjonowanie człowieka akcentując S2A K05
jednocześnie podmiotowy i autonomiczny charakter osoby ludzkiej.
K K11
Promuje i docenia wartość zdrowia uznając go za jeden z głównych
priorytetów. Uwzględnia zasadność działań prozdrowotnych na rzecz poprawy
jakości życia zarówno u osób zdrowych, jak i wymagających opieki medyczne
i hospicyjnej.
K K12
Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych, zachowuje otwartość S2A K04
i jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i podejść badawczych.
K K13
Ma świadomość potrzeby pogłębiania rozumienia osobowych dyspozycji oraz S2A K01
odpowiedzialności osobistej i społecznej za ich rozwój w sytuacjach S2A K03
S2A K06
poradnictwa psychologicznego czy psychoterapii.
S2A K07
W sposób zaangażowany pracuje w zespole i potrafi odnaleźć się w różnych S2A K02
rolach, których wymaga sytuacja oraz potrafi określić priorytety służące S2A K03
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K K14
6z6
S2A K01
S2A K02
S2A K06
S2A K07
Download

Efekty Kształcenia