BEZPEČNOSTNÍ LIST
(Zpracován dle Nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH))
STRANA
1z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
DATUM TISKU: 28/03/2014
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU
Název produktu:
Použití :
SOKOFLOK 1045
Flokulační přípravek ( zlepšení sedimentace
nerozpuštěných látek, odvodňování kalů)
Výrobce :
SNF S.A.S., Francie
Prodejce :
SOKOFLOK s.r.o.
Tovární čp. 1362, P.O. BOX 36, 356 05 Sokolov, ČR
Spojení :
tel : 352350711-715
fax : 352623178
e-mail: [email protected]
Telefonní číslo pro mimořádné situace :
Ing. Harastej, ředitel společnosti 352 350 711-715
(k dispozici v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin)
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Vodný roztok nebo zvlhlý prášek vytváří extrémně kluzký povrch. Škodlivý pro vodní organismy,
ve vodním prostředí může způsobovat dlouhodobě negativní účinky.
3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Identifikace produktu :
Sledované složky:
Kationaktivní polymer rozpustný ve vodě
Chemický název:
EC-No.:
Klasifikace:
Podíl ve výrobku
Kopolymer akrylamidu a
(% hm.)
chloridu trimethylamoniopolymer
R 52/53
˃ 85
-propylakrylamidu
Vysvětlení uvedených rizikových symbolů a vět je uveden v části 16 tohoto bezpečnostního listu
STRANA
Název produktu :
SOKOFLOK 1045
2z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Zasažení pokožky:
Umýt mýdlem a vodou. V případě přetrvávajícího podráždění
pokožky kontaktujte lékaře.
Zasažení očí :
Vypláchnout velkým množstvím vody i pod víčky. Poté
vyhledat lékaře.
Inhalace:
Nehrozí žádná rizika vyžadující mimořádná opatření pro první pomoc
Požití :
Vypláchnout ústa. Nevyvolávat zvracení
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Vhodná hasící media: voda, vodní mlha, pěna, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek.
Upozornění : Vodný roztok nebo zvlhlý prášek vytváří extrémně kluzký povrch.
Speciální ochranné
vybavení pro hasiče : Není vyžadováno žádné speciální vybavení. V případě
požáru použít ochranný oděv s dýchacím přístrojem
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Ochrana osob :
Nejsou nutná speciální bezpečnostní opatření.
Ochrana životního prostředí :
Ochrana vod před kontaminací stejně jako u jiných
chemikálií
Čistící metody:Nesplachovat vodou. Odstranit urychleně vakuem nebo
mechanicky. Uložit ve vhodném uzavíratelném kontejneru.
Po odstranění lze zbytková množství spláchnout vodou.
7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Bezpečnostní opatření
při zacházení :
Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Předcházet vzniku
prašnosti. Nevdechovat prach. Mýt si ruce před pracovní
přestávkou a po skončení práce.
Skladování :
Uchovávat na suchém, chladném místě (0-30°C).
Žádná jiná opatření pro manipulaci a skladování nejsou vyžadována.
STRANA
Název produktu :
SOKOFLOK 1045
3z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
Technická opatření : Pokud se zvýší prašnost používat lokální odsávání. Pokud se
prašnost nezvyšuje, je dostačující přirozené větrání.
Ochrana dýchacích cest: Doporučuje se používat protiprašnou masku, pokud
3
prašnost stoupne nad 10 mg/m .
Ochrana rukou :
Ochrana očí :
Rukavice z PVC nebo jiného umělohmotného materiálu
Ochranné brýle s bočním krytím. Nepoužívat kontaktní čočky.
Ochrana kůže : Chemicky odolná zástěra nebo ochranný oděv, jestliže je
pravděpodobný opakovaný kontakt s pracovním roztokem polymeru
Osobní hygiena : Mýt si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce.
Dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce a pracovní
hygieny.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenství, vzhled :
pevná zrnitá látka
Barva :
bílá
Zápach : .............................. bez zápachu
pH : ..................................... 4,0
o
Bod tání ( C) : .................... neuvádí se
o
Bod vzplanutí ( C):
neuvádí se
o
Bod samovznícení ( C):
neuvádí se
Tlak par (mmHg) :
neuvádí se
Sypná hmotnost :
580 – 675 kg/m3
Rozpustnost ve vodě :
viz Technické informace
Viskozita (mPas) :
viz Technické informace
LogPow:
0
STRANA
Název produktu :
SOKOFLOK 1045
4z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita :
Produkt je stabilní. Nelze očekávat rizikovou polymerizaci
Nebezpečné reakce-podmínky:
Oxidační činidla mohou způsobit exotermní reakce
Rizikové produkty rozkladu :
Při tepelném rozkladu mohou vznikat : plynný
chlorovodík a oxidy dusíku (NOx) a uhlíku (COx).
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita:
- orální :
LD50/oral/rat > 5000 mg/kg
(OECD 401)
- dermální:
LD50/dermal/rat > 2000 mg/kg
(OECD 402)
- inhalace :
není toxický.
Podráždění:
- pokožka : Laboratorní testy prokázaly, že materiál nemá dráždivé účinky na kůži
- oči : Zkoušky prováděné Draizeho technikou ukázaly, že materiál nezpůsobuje
změny rohovky ani duhovky, pouze vyvolává slabé podráždění spojivek,
stejně jako jiné zrnité materiály
Zvýšení citlivosti: Výrobek nevyvolává zvýšenou citlivost
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Aqua-toxicita:
Ryby :
LC50/Danio rerio/ Zebra fish/96 hod = 10–100 mg/L
Dafnie :
(OECD 203)
EC50/Daphnia magna/Water flea/48 hod = 10-100 mg/L (OECD 202)
Řasy : Test na inhibici růstu řas nelze vyhodnotit. Flokulační charakter produktu
znemožňuje homogenní distribuci zkoušeného média, čímž průběh testu ruší.
Vlivy na životní prostředí:
Hydrolýza :
Produkt nepodléhá hydrolýze
Bioakumulační potenciál :
Bioakumulace nebyla prokázána
LogPow: 0
STRANA
Název produktu :
SOKOFLOK 1045
5z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Zbytky produktů/nepoužité
produkty :
Mohou být skládkovány nebo spalovány, vyhovuje-li to
místním předpisům
Použité obaly :
Prázdné obaly vypláchnout vodou a vodu použít
opakovaně na přípravu pracovního roztoku.
14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE
.
Tento produkt není podle EC - direktivy a jejích dodatků pro dopravu
(ADR/RID),(IMGO/IMO), (ICAO/IATA) nebezpečným zbožím a nemusí být takto
speciálně označován
15.INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Klasifikace a značení:
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný a nemusí být proto takto,
v souladu s Nařízeními EC a jejich, dodatky označován.
R – věty:
R 52/52 – škodlivý pro vodní organismy ve vodním prostředí může způsobovat
dlouhodobě negativní účinky
S- věty:
S61
Zamezit únikům do okolního prostředí. S odvoláním na speciální
instrukce (Bezpečnostní list výrobku)
Mezinárodní registrace:
Evropská unie (REACH)
Všechny složky obsažené v produktu jsou registrovány a před-registrovány
u Evropské chemické agentury nebo jsou z této registrace vyjmuty.
.
STRANA
Název produktu :
SOKOFLOK 1045
6z6
DATUM REVIZE: 07/01/2013
16. DALŠÍ INFORMACE
Následující informace:
Text k R-větám a S-větám uváděným v kap.3 tohoto bezpečnostního listu:
R52/53 - škodlivý pro vodní organismy, ve vodním prostředí může způsobovat
dlouhodobě negativní účinky.
Tento Bezpečnostní list byl zpracován v souladu:
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Direktivy 67/548 /EEC
Direktivy 1999/45/EC
Kontaktní osoba :
Ing. Jiří Harastej, ředitel
Mgr.Karel Vršecký, technik
Informace použité v tomto Bezpečnostně datovém listě odpovídají našim znalostem a našemu přesvědčení v době
publikace. Informace jsou poskytovány pouze pro bezpečnou manipulaci, používání, skladování, transport a nakládání
se vzniklým odpadem a nemohou být považovány za záruku nebo specifikaci kvality. Informace se vztahují pouze ke
specifikovanému produktu a nejsou platné pro tento produkt použitý v kombinaci s jiným materiálem.
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST SOKOFLOK 1045