„Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia"
Białystok, 8/04/2014
Uwarunkowania rozwoju
energetyki prosumenckiej
Grzegorz Wiśniewski, Katarzyna Michałowska-Knap
Instytut Energetyki Odnawialnej
[email protected], [email protected]
www.ieo.pl
Rozwój idei i historia prosumenta
Alvin Toffler - „Trzecia fala”, 1980, rozdział „Ku słońcu”:
…W wojnie idei i pieniędzy, jaka się rozszalała w krajach rozwiniętych, wyróŜnić moŜna
antagonistyczne strony (…). Są tam akcjonariusze starej bazy energetycznej drugiej
fali. Obstają oni przy… węglu, ropie i energii jądrowej. Im zaleŜy na przedłuŜeniu status
quo drugiej fali. (...) Właśnie rządzą kompaniami gazowymi i elektrowniami, komisjami
nuklearnymi, korporacjami i działającymi w tych dziedzinach związkami zawodowymi.
(…) Mimo, Ŝe reaktory atomowe, mogą wydawać się nowoczesne i przyszłościowe, to
w rzeczywistości są one przestarzałymi (zacofanymi) wytworami drugiej fali, która
utkwiła w potrzasku własnych nierozwiązywalnych sprzeczności”.
W odróŜnieniu od nich, orędownicy tworzenia bazy trzeciej fali to przedstawiciele
ruchu na rzecz ochrony środowiska, konsumenci i prosumenci, naukowcy oraz
przedsiębiorcy reprezentujący najnowocześniejsze gałęzie przemysłu. Są rozproszeni,
niedofinansowani (…), a propagandziści drugiej fali zazwyczaj przedstawiają ich jako
otumanionych technicznymi nowinkami naiwniaków, których nie obchodzi
prawdziwa wartość dolara
www.ieo.pl
Idea i historia prosumenta
Amory B. Lovins : „Small is profitable. The hidden
economic benefits of making electrical resources at right
size”. Rocky Mountain Institute, 2002.
W znanej
publikacji Small is profitable autorzy naliczyli aŜ 207
korzyści jakie niesie rozwój generacji rozproszonej dla
konsumenta i obywatela. Znaczna część tych korzyści
pośrednio lub bezpośrednio jest związana z podniesieniem
indywidualnego, lokalnego i ogólnokrajowego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego
www.ieo.pl
Idea i historia prosumenta
Dr Preben Maegaard – dyrektor Nordic
Folkecenter for Renewable Energy.
Pionier samowystarczalnych energetycznie
społeczności i gmin
www.ieo.pl
Na czym polegał rozwój generacji
rozproszonej – przykład Danii
www.ieo.pl
Idea i historia prosumenta w Polsce
Stanisław Lem – za: Tomasz Lem, „Awantury na tle
powszechnego ciąŜenia” , Wyd. Literackie, Kraków.
Stanisław Lem miał silne przywiązanie do osobistego poczucia
bezpieczeństwa. Dotyczyło to teŜ zaopatrzenia w energię
elektryczną w jego domu w Klinach w którym mieszkał i pisał w
latach tzw. „gospodarki niedoboru”. Częste wręcz codzienne
podówczas wyłączenia prądu spowodowały, Ŝe autor „Solaris”
zaadaptował potęŜny i hałaśliwy agregat prądotwórczy z kutra
rybackiego i zainstalował w domu, aby wzmocnić swoje poczucie
bezpieczeństwa, niezaleŜności i zapewnić np. światło niezbędne
nocą do pisania ksiąŜek…
www.ieo.pl
Idea i historia prosumenta w Polsce
Roman Kluska, Tygodnik Powszechny 20-12-2010 r.
Moja elektrownia słoneczna (…) w pogodne dni produkuje duŜo więcej
prądu, niŜ mogę zuŜyć. – Tymczasem nie wolno mi nawet za darmo oddać
prądu do sieci państwowej. Do tego musiałbym mieć koncesję, a jej
zdobycie to cały proces urzędniczy, począwszy od potwierdzenia
niekaralności. Dlatego za chwilę automat włączy potęŜne grzałki, które
oddadzą do atmosfery nadmiar [gromadzonej na własne potrzeby, a nie
zuŜytej, przyp. aut.] energii. Niemiecki dostawca po montaŜu elektrowni nie
mógł wyjść ze zdumienia, dlaczego Kluska kazał mu natychmiast odłączyć
świeŜo zbudowaną instalację od państwowej sieci.– Gdy mu
wytłumaczyłem, Ŝe oddając nadwyŜkę prądu do sieci stałbym się przestępcą,
odpowiedział, Ŝe instalowali takie elektrownie w 18 krajach świata i nigdzie
nie spotkali tak idiotycznego prawa….
www.ieo.pl
Prosument w polskim prawie
– nowe zjawisko
Wg projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i
wg Prawa energetycznego (2013)
Prosument jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką
organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i
będącą wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej
zuŜycia na potrzeby własne lub sprzedaŜ, ale – zgodnie
z planem ustawodawcy - działalność prosumenta nie
jest działalnością gospodarczą.
www.ieo.pl
Rozwój mikroinstalacji w Europie
Do mikroinstalacji zalicza się głównie instalacje na lub przy budynkach
10 mln sztuk mikroinstalacji w UE
Dominują kolektory słoneczne, w następnej kolejności PV i małe
elektrownie wiatrowe
Szczegółowe statystyki prowadzone na poziomie poszczególnych
krajów, głównie dla technologii wspieranych taryfami FiT
Wielka Brytania – 358 tys. instalacji do produkcji energii elektrycznej
(1,66 GW)
Niemcy – 4 mln producentów energii elektrycznej w 2010 roku
Technologie energetyki prosumenckiej wykorzystującej OZE
Krajowy plan działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych i projekt ustawy o OZE:
małe elektrownie wodne,
małe elektrownie wiatrowe -MEWi,
Produkcja
energii elektrycznej
mikrosystemy systemy fotowoltaiczne- PV,
mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz – mB na potrzeby domowe
i biopłyny -mCHP
kolektory słoneczne- KS,
kotły na biomasę kB,
pompy ciepła -PC.
Produkcja ciepła na
potrzeby domowe
Magazyny energii (ciepła
i EE)
Elementy mikrosieci i
inteligentnej sieci domowej
Stan rozwoju technologii mikroinstalacji w
Polsce 2012, źródło: badania własne IEO
Małe i mikroinstalacje OZE.
Kolektory słoneczne
Małe piece i kotły na biomasę
(dedykowane)
Pompy ciepła
Małe elektrownie wiatrowe
(on i off grid)
Systemy fotowoltaiczne (on i off grid)
Średnia / Razem
Średnia
moc
[kW]
Średni koszt
jednostkowy
[zł/kW]
Średni koszt
całej instalacji
[zł]
7,0
3 200
22 400
Szacunkowa
ogólna liczba
mikroinstalacji
2012 [szt.]
120 000
20,0
900
18 000
90 000
10,0
2 500
25 000
10 000
3,0
9 000
27 000
3 000
3.0
9
8 000
4 720
24 000
23 280
139
223 139
zdecydowaną większość (ponad 98%) stanowią instalacje do produkcji
ciepła
Prawie ćwierć miliona uŜytkowników mikroinstalacji OZE
6-7 mld zł inwestycji prywatnych/obywatelskich w ciągu ostatnich 10 lat
Ułamek procenta stanowią instalacje przyłączone do sieci
elektroenergetycznej
www.ieo.pl
Segmentacja budynków z uwagi na
moŜliwość najbardziej naturalnego
zastosowania w nich mikroinstalacji OZE
Ogólna liczba budynków rekomendowanych do budowy mikroinstalacji– 3,7 mln
Produkcja energii
elektrycznej
Skojarzona
produkcja energii
elektrycznej i ciepła
Produkcja ciepła
MEWi
PV
mB
mCHP
KS
gPC
KB
jednorodzinne
W,P
W,P,M
W
W
W,P, M
W,P,M
W,P,M
wielorodzinne
W,P
W,P,M
W
W,P
W,P,M
W,P
W,P,M
produkcyjne
W,P
W,P,M
W
W,P
W,P
W,P
W,P
turystyczne
W,P
W,P,M
W
W,P
W,P,M
W,P
W,P
biurowe
P
P,M
P,M
P,M
P
P
handlowo-usługowe
P
P,M
P,M
P,M
P
P
magazynowe
W,P
W,P,M
P
P
P
P,M
P,M
P
budynki mieszkalne
budynki usługowe
budynki uŜyteczności publicznej
P,M
P
Oznaczenia:
W- tereny wiejskie, P- tereny podmiejskie, M-tereny miejskie
PV -fotowoltaiczne, KS- kolektory słoneczne, MEWI -mikrowiataki, gPC -geotermalne pomy ciepła; aKB - kotly na
biomasę
www.ieo.pl
Prosument ma mieć takŜe w Polsce
(trochę) łatwiej w Ŝyciu
Wg Prawa energetycznego (2013)
Wymogi
administracyjne
i operatorskie
Wymogi
administracyjne
Przyłączenie do
sieci
Mikroinstalacja
10 kW
40 kW
Wystarczająca
informacja do
operatora z opisem
instalacji, nie
stanowi działalności
gospodarczej
Brak opłat
przyłączeniowych,
o ile mikroinstalacja
ma moc mniejszą
niŜ aktualnie
wydane warunki
przyłączenia - tylko
zgłoszenie u
operatora
50
kW
Mała instalacja
75
100
kW
kW
200
kW
Potrzebny jest wpis do rejestru
wytwórców energii w małej
instalacji, działalność
gospodarcza
500
kW
Instalacja OZE (duŜa)
1
5
10
20
MW
MW
MW
MW
50
MW
Wymagana koncesja
Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej
Pobierana jest pełna
opłata przyłączeniowa
www.ieo.pl
Proste okresy zwrotu inwestycji w róŜnych
wariantach pracy mikroinstalacji OZE
Instalacje OZE - produkcja energii elektrycznej
PoniŜej 10 kW
10 - 40 kW
PowyŜej 40 kW
okres zwrotu przy oszczędzaniu energii
(konsumpcja całej energii z OZE, magazynowanie energii, odbiorca podłączony do sieci)
Instalacje fotowoltaiczne
> 20
19,5
19,2
Małe elektrownie wiatrowe
> 20
> 20
19,6
Mikrobiogazownie
b.d.
> 20
> 20
Układy kogeneracyjne na biopłyny
> 20
> 20
> 20
okres zwrotu przy net-meteringu
(nadwyŜki energii z OZE przesyłane do sieci, brak magazynowania energii)
Instalacje fotowoltaiczne
18,3
14,9
14,2
Małe elektrownie wiatrowe
> 20
19,0
13,5
Mikrobiogazownie
b.d.
> 20
13,9
Układy kogeneracyjne na biopłyny
> 20
14,5
11,8
Instalacje OZE - produkcja ciepła
PoniŜej 10 kW
10 - 40 kW
okres zwrotu w porównaniu do kotła węglowego
Geotermalne pompy ciepła
> 20
Instalacje kolektorów słonecznych
> 20
Małe automatyczne kotły na czystą biomasę
18,3
PowyŜej 40 kW
> 20
> 20
19,1
18,2
16,8
17,6
okres zwrotu w porównaniu do kotła gazowego
Geotermalne pompy ciepła
> 20
Instalacje kolektorów słonecznych
17,2
17,9
15,2
16,8
13,2
Małe automatyczne kotły na czystą biomasę
11,1
10,2
11,2
www.ieo.pl
Spadki kosztów technologii, koszty produkcji
energii z mikroinstalacji oraz koszty energii w
grupach odbiorców w 2020 r. [zł/kWh]
LCOE wg technologia
mikroinstalacji OZE
Małe elektrownie wiatrowe
Instalacje fotowoltaiczne
Mikrobiogazownie
Układy kogeneracyjne na
biopłyny
Ceny energii elektrycznej wg
obecnych grup taryfowych
Instalacje kolektorów
słonecznych
Geotermalne pompy ciepła
Małe kotły na biomasę
Małe kotły na „ekogroszek”
Współczynniki
degresji
2%
5%
2%
2%
Wsp. wzrostu
cen energii
7%
< 10 kW
10 - 40 kW
> 40 kW
1,81
0,65
-
1,06
0,61
2,30
0,59
0,58
0,93
2,08
1,42
1,04
Taryfa G11
Taryfa C11
Taryfa C21
0,96
0,86
0,75
3%
0,43
0,47
0,49
5%
0%
Wsp. wzrostu
cen paliwa
7%
0,69
-
0,60
0,32
0,56
0,31
< 10 kW
0,42
10 - 40 kW
0,41
> 40 kW
0,40
W 2020 roku pełną konkurencyjność uzyskują: systemy PV, kotły na biomasę,
www.ieo.pl
kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wiatrowe (>40 kW)
Prognoza kosztów LCOE energii z dla małych
instalacji fotowoltaiki, biogazu i energii wiatru w
zestawieniu z hurtową ceną energii elektrycznej
(TGE)
Źródło: Ekspertyza IEO dla Ministerstwa Gospodarki, ‘2013 wykorzystana w OSR projektu ustawy o
OZE z 2013 roku
Preferencje aktywnych konsumentów
energii
Źródło: badania TNS OBOP na zlecenie
Instytutu Energetyki Odnawialnej – „Postawy
Polaków wobec małych, przydomowych
odnawialnych źródeł energii”
www.ieo.pl
Gotowość zainwestowania w małe,
przydomowe odnawialne źródła energii
– zróŜnicowania
Zwolennicy
Ludzie młodzi (53%
nastolatków i 57%
dwudziestolatków
odpowiada pozytywnie);
Mieszkańcy wsi
(53%);
Ludzie aktywni
zawodowo (53%, dla
porównania – wśród
biernych odsetek ten
wynosi 38%).
Przeciwnicy
Ludzie starsi (41% z
nich odpowiada
negatywnie) ;
Mieszkańcy duŜych,
choć nie największych
miast (45% w miastach
o ludności 100-500 tys.
mieszkańców);
Osoby niepracujące
(35%; dla porównania,
wśród aktywnych
odsetek ten wynosi juŜ
24%).
Źródło: badania TNS OBOP na zlecenie Instytutu Energetyki
Odnawialnej – „Postawy Polaków wobec małych, przydomowych
odnawialnych źródeł energii”
ZaleŜność liniowa
Im wyŜsze wykształcenie, tym
częściej deklarowana gotowość
inwestowania (od 33% osób z
wykształceniem podstawowym,
przez 40% z zasadniczym i 50%
- ze średnim po 61% - z
wyŜszym), natomiast im
wykształcenie niŜsze, tym
częstsze odpowiedzi negatywne
(od 17% wśród osób z
wykształceniem wyŜszym, przez
26% - ze średnim, po 36%-38%
z zasadniczym i zawodowym i
podstawowym).
Im lepsza sytuacja materialna,
tym częstsze odpowiedzi
pozytywne (od 37% wśród osób
w złej sytuacji materialnej, przez
44% - w średniej, po 61% - w
dobrej).
www.ieo.pl
Problemy ekonomiczne – dyskryminacja
prosumentów w Prawie energetycznym?
Art. 9v. Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na
terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z
urzędu i oferowaną do sprzedaŜy przez osobę, o której
mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten
sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie
równej 80% średniej ceny sprzedaŜy energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w
art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy PE.
Projekt ustawy o OZE (wersja 6.2)
Dyskryminacja cenowa prosumenta wobec duŜych
źródeł i enigmatyczność proponowanych przepisów
Art. 41: …
Cena zakupu energii elektrycznej z OZE wynosi 80 % średniej ceny
sprzedaŜy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Ilość energii
elektrycznej z OZE wytworzonej w mikroinstalacji, którą jest obowiązany
zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie
rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i rozlicza
się w okresie półrocznym jako ilość energii elektrycznej stanowiącej
nadwyŜkę energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i
wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej
z sieci w tym półroczu.
Odbiorca wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji ponosi
koszty zakupu energii elektrycznej w danym półroczu na poziomie
wynikającym z nadwyŜki ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w
stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i
wprowadzonej do sieci w tym półroczu.
Półroczne rozliczenie konsumenta energii
(przyszłego prosumenta – PV)
SYSTEM PV | 3 kWp, rozliczenie półroczne na fakturze
ZUZYCIE E.E
2500,0 kWh/rok 1250,0 kWh/6 m-cy
CENA NETTO
KOSZT NETTO (6 m-cy)
CENA
BRUTTO
VAT
Obrót
0,2762 PLN/kWh
345,25 zł
23%
79,41 zł
424,66 zł
4,29 PLN/m-c
25,74 zł
23%
5,92 zł
31,66 zł
składnik staly opłaty sieciowej
9,12 PLN/m-c
54,72 zł
23%
12,59 zł
67,31 zł
opłata przejściowa
1,13 PLN/m-c
6,78 zł
23%
1,56 zł
8,34 zł
183,88 zł
23%
42,29 zł
226,17 zł
3,24 zł
23%
0,75 zł
3,99 zł
energia czynna całodobowa
opłata handlowa
Dystrybucja
opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa
opłata abonementowa
0,1471 PLN/kWh
0,54 PLN/m-c
SUMA
0,4233 PLN/kWh
619,61 zł
142,51 zł
762,11 zł
Przejście z pozycji konsumenta energii na prosumenta powoduje nie tylko
zmianę wolumenu (salda) energii ale teŜ zmianę relacji koszty stałe –koszty
zmienne w taryfie
Wyniki symulacji pracy mikroinstalacji
fotowoltaicznej 3 kW zlokalizowanej w
Warszawie (źródło IEO)
– bilansowanie półroczne - rozliczenie
miesięczne
M-C
PRODUKCJA
1
90,0 kWh/m-c
2
140,0 kWh/m-c
3
253,0 kWh/m-c
4
304,0 kWh/m-c
5
395,0 kWh/m-c
6
367,0 kWh/m-c
7
376,0 kWh/m-c
8
356,0 kWh/m-c
9
257,0 kWh/m-c
10
198,0 kWh/m-c
11
88,0 kWh/m-c
12
56,0 kWh/m-c
Wyniki analizy ekonomicznej instalacji PV
– 3 kW
- bilansowanie półroczne
• ZałoŜenia
– Nakłady:
– Produkcja energii:
przez pierwsze 6 m-cy w roku)
– ZuŜycie energii:
– CENA SPRZEDAśY energii
– CENA ZAKUPU energii
20.126 PLN (brutto)
2880kWh/rok (1549 kWh
2500 kWh/rok
0,18 PLN/kWh
0,61 PLN/kWh
• Wyniki
– Roczna oszczędność na zakupie energii:
– Przychód ze sprzedaŜy nadwyŜek:
pierwszym półroczu)
– Prosty okres zwrotu nakładów:
1301 zł/rok
55 zł/rok (43 zł w
15,4 roku
Nowa ustawa o OZE
Utrzymanie zmian wprowadzonych nowelizacją PE z 2013 roku dla
mikroźródeł
Odrzucenie wcześniej proponowanych taryf FiT dla źródeł mikro- i
małych
Wprowadzenie systemu aukcyjnego w podziale na źródła o mocach
<1MW oraz >1MW dla nowych instalacji
Istniejące instalacje – wybór pomiędzy pozostaniem w obecnym
systemie a przejściem na system aukcyjny
Ograniczenie wsparcia ze względu na dopuszczalne poziomy
pomocy publicznej
Nieznana ostateczna formuła ustawy, moŜliwe zmiany
www.ieo.pl
Problem:
Rosnące koszty zaopatrzenia w energię
elektryczną gospodarstw rolnych
Wzrost zuŜycia energii
elektrycznej per capita w
latach 2000-2007
72% wzrost wydatków na energię elektryczną w
gospodarstwach rolnych w latach 2004-2009, w porównaniu
z 34% średnim wzrostem we wszystkich gospodarstwach
domowych (stały trend szybszego niŜ średnia wzrostu
kosztów dla gosp. rolnych w ciągu 3-4 ostatnich lat)
Dlaczego wieś i rolnicy są bardzo
zainteresowani energetyką
prosumencką?
Rosną koszty dystrybucji energii
na obszarach peryferyjnych, w
szczególności dla odbiorców
wiejskich
Źródło: ARE,OZERISE-IEO.
Udział kosztów
energii w produkcji
rolnej >12%,
najwięcej w UE
Źródło: Eurostat
Rolnicy, gosp domowe,
MSP
Rolnictwo w Polsce
5,4 miliona
odbiorców energii
elektrycznej w
sektorze rolniczym
Udział rolnictwa w krajowym zuŜyciu
energii finalnej (5,8%) jest ponad dwukrotnie
wyŜszy od średniej w UE (2,2%).
6
5
4
UE
Polska
3
2
1
0
Srednie zuŜycie energii %
www.ieo.pl
OZERISE – cele projektu
Cel ogólny: Przygotowanie narzędzi do rozwoju zintegrowanych
odnawialnych źródeł energii w mikrosieciach
Projekt OZERISE ma na celu przygotowanie bazy pod późniejszy rozwój
mikrosieci i sieci inteligentnych z udziałem OZE, poprzez:
• przeprowadzenie kompleksowego monitoringu zuŜycia energii oraz
potencjału OZE u uŜytkowników na terenach wiejskich
•przygotowanie narzędzi umoŜliwiających dobór i optymalizację
wykorzystania małych technologii OZE w mikrosieciach
•analizy socjoekonomiczne, umoŜliwiające zaprojektowanie
kompleksowego systemu wspomagania decyzji dla prosumenta
działającego w mikrosieci, z uwzględnieniem systemów magazynowania
energii
•opracowanie systemu zarządzania energią w prosumenckim
gospodarstwie rolnym
www.ieo.pl
Struktura planowanych inwestycji w OZE
w ankietowanych gospodarstwach
rolnych
motywacja do
inwestycji: czynniki
ekonomiczne, ale równieŜ
inne, takie jak
bezpieczeństwo dostaw
energii oraz motywacje
ekologiczne
W dalszej fazie rozwaŜano gospodarstwa o
największym zuŜyciu energii (rachunki powyŜej 10
tys PL/rok i zdolnościach inwestycyjnych
www.ieo.pl
Wyniki monitoringu w pierwszym kwartale projektu
Średnie zuŜycie energii elektrycznej czynnej w gospodarstwach rolnych przez
waŜniejsze odbiorniki energii czynnej w kwartale 01.08 – 30.11.2013 r.
Wyniki monitoringu w pierwszym kwartale projektu
Uśrednione dobowo-godzinowe profile zuŜycia energii elektrycznej czynnej wybranych
odbiorników na podstawie danych z kwartału 01.08 – 30.11.2013
Wyniki monitoringu w pierwszym kwartale projektu
Uśrednione dobowo-godzinowe profile zuŜycia ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej na podstawie danych z kwartału 01.08 – 30.11.2013
Wyniki monitoringu w pierwszym kwartale projektu
ZuŜycie energii elektrycznej czynnej przez wybrane odbiorniki energii w poszczególnym
miesiącach kwartału 01.08 – 30.11.2013 r.
Przykładowe profile zuŜycia energii
Mapa drogowa:
ŚcieŜki rozwoju mikroinstalacji OZE do
produkcji energii elektrycznej i ciepła w
latach 2013-2020
Łączna moc (cieplna i elektryczna) mikroinstalacji -
24,7 GW
Średni współczynnik wykorzystania mocy –
2100 h/rok
Średnia moc pojedynczej domowej mikroinstalacji -
12 kW
www.ieo.pl
Mapa drogowa:
Liczba prosumentów na rynku
mikroinstalacji OZE do2020 roku
www.ieo.pl
Mapa drogowa:
Obroty na rynku inwestycji budowlanomontaŜowych w branŜy mikroinstalacji OZE
do 2020 roku [mln zł]
(na wykresie uwzględniona całość kosztów instalacyjnych i tylko krajową
produkcje urządzeń -50% całości instalowanego wolumenu rządzeń)
www.ieo.pl
Mapa drogowa:
prognozy tworzenia miejsc pracy w
mikroinstalacjach OZE
-wyniki skumulowane z podziałem na rodzaje mikroinstalacji do 2020 roku
Do 2020 roku moŜna stworzyć 53 tys. miejsc pracy,
najwięcej przy produkcji mikroinstalacji (14,6 tys.) oraz ich instalacji (13,9 tys.)
www.ieo.pl
Wnioski
MoŜliwości zastosowania OZE w gospodarstwie rolnym są
uzaleŜnione od profilu gospodarstwa (decyduje profil produkcji i
związane z nim zapotrzebowanie w cyklu dobowym
Typowe profile zapotrzebowania na energię odbiegają od
moŜliwości generacji energii z OZE pogodowo-zaleŜnych
DuŜa potencjalna rola magazynów energii
MoŜliwości bilansowania wewnątrz gospodarstwa (przy niektórych
profilach produkcji) oraz integracji róŜnych OZE
Potencjalnie korzystny rozwój mikrosieci (współpraca pomiędzy
gospodarstwami o roŜnych sezonowych oraz dobowo-godzinowych
profilach zapotrzebowania na energię)
Barierą rozwoju rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych i OZE będzie
zły stan infrastruktury wewnętrznej gospodarstw oraz infrastruktura
teleinformatyczna na obszarach wiejskich
www.ieo.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Po więcej informacji zapraszamy na strony
www.ozerise.pl
www.ieo.pl
www.ieo.pl
Download

Uwarunkowania rozwoju