ZARZĄDZENIE NR 51/14
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 15 stycznia 2014r.
w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 45, poz. 236), art.30 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 1 pkt. 6
Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr III/50/2002 z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze publicznym oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
uŜyteczności publicznej, zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XII/393/2003 z dnia
28.08.2003 r., uchwała Nr XXVII/892/04 z dnia 26.08.2004 r. uchwała Nr LIV/1837/06 z dnia
31.08.2006 r. uchwałą Nr XXIV/711/08 z dnia 26.06.2008 r. uchwałą Nr XXXI/867/08 z dnia
18.12.2008 r., uchwałą Nr XXXVI/1055/09 z dnia 28.05.2009 r., uchwałą Nr XVI/257/11 z dnia
25.08.2011 r., uchwałą Nr XLV/991/13 z dnia 30.11.2013 r.
zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się ceny za korzystanie z następujących obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku:
1. MIEJSKA PŁYWALNIA, ul. Chałubińskiego
CENA WYNAJĘCIA NIECKI DUśEJ
CENA NETTO
L.p.
Rodzaje najemców
Szkoły i Przedszkola
publiczne m. Gdańska
Szkoły Niepubliczne
2
m. Gdańska
1
3 Pozostali
Poniedziałek-Piątek
7.00-16.00
Poniedziałek-Piątek
16.00-22.00
Dni wolne od pracy
(sobota ,niedziela, dni
świąteczne)
7.00-22.00
1 zł + VAT
286.00 zł + VAT
286.00 zł + VAT
143 zł + VAT
286.00 zł + VAT
286.00 zł + VAT
------------
286.00 zł + VAT
286.00 zł + VAT
Poniedziałek-Piątek
7.00-16.00
Poniedziałek-Piątek
16.00-22.00
Dni wolne od pracy
(sobota ,niedziela, dni
świąteczne)
7.00-22.00
1 zł + VAT
143 zł + VAT
143 zł + VAT
72 zł + VAT
143 zł + VAT
143 zł + VAT
CENA WYNAJĘCIA NIECKI MAŁEJ
CENA NETTO
L.p.
Rodzaje najemców
Szkoły i Przedszkola
publiczne m. Gdańska
Szkoły Niepubliczne
2
m. Gdańska
1
1
3 Pozostali
------------
143 zł + VAT
143 zł + VAT
CENNIK KARNETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
CENA BRUTTO
Rodzaje karnetów
MIESIĘCZNY NORMALNY - 4 wejścia
MIESIĘCZNY ULGOWY - 4 wejścia (niepełnosprawni, młodzieŜ do lat 16,
renciści i emeryci)
MIESIĘCZNY RODZINNY - 4 wejścia - minimum 1 dziecko do 16 roku
Ŝycia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę
KWARTALNY NORMALNY - 12 wejść
KWARTALNY ULGOWY - 12 wejść (niepełnosprawni, młodzieŜ do lat 16,
renciści i emeryci)
KWARTALNY RODZINNY - 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16 roku
Ŝycia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę
PÓLROCZNY NORMALNY - 24 wejścia
PÓŁROCZNY ULGOWY - 24 wejścia - niepełnosprawni, młodzieŜ do lat 16,
renciści i emeryci
PÓŁROCZNY RODZINNY - 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16roku
Ŝycia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę
•
Cena
72 zł
50 zł
50 zł
216 zł
150 zł
150 zł
400 zł
300 zł
280 zł
UWAGA! ZA JEDNOSTKĘ NA PŁYWALNI ROZUMIE SIĘ CZAS W WYMIARZE 40 MIN.
CENNIK BILETÓW INDYWIDUALNYCH
CENA BRUTTO
Rodzaje karnetów
NORMALNY
Cena
18 zł
ULGOWY (niepełnosprawni, młodzieŜ do lat 16, renciści i emeryci)
12,50 zł
RODZINNY - minimum 1 dziecko do 16 roku Ŝycia maksymalnie 2
opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę
12,50 zł
•
UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc na basenie
przez osoby wykupujące karnety.
CENY USŁUG
CENA BRUTTO
ZAKUP KARTY CHIP'OWEJ
20 zł
ZGUBIENIE IDENTYFIKATORA Z KLUCZYKIEM
100 zł
ZGUBIENIE NUMERKA Z KLUCZYKIEM
15 zł
2
CENY NETTO ZA KORZYSTANIE Z SAL
•
•
Sala aerobiku - 40 zł + VAT/ 60 min.
Sala konferencyjna - 35 zł + VAT/60 min.
2. PRZYSTAŃ
JACHTOWA MARINA GDAŃSK
L.p.
Pozycja
opłata postojowa za metr długości jednostki - za kaŜde rozpoczęte 24
1 godziny postoju w Marinie Gdańsk
(w okresie 01.04. – 31.10.)
2 korzystanie z natrysków
3 korzystanie z pralko – suszarki za 1 cykl
zimowanie jednostki bez względu na długość
4
(w okresie 01.11 – 31.03)
5 korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych – jednorazowo
6
opłata za stacjonowanie skutera wodnego na pomostach typu EZ Dock
oraz Jetfloat
7 kaucja za kartę magnetyczną
postój jednostki historycznej (w okresie 01.04 – 31.10)**
(dostępnych jest 7 miejsc jednocześnie)
postój jednostki historycznej (w okresie 01.11 – 31.03)**
9
(dostępnych jest 30 miejsc w marinie jednocześnie)
8
10
opłata za 1kWh zuŜytej energii
(w okresie 01.11 – 31.03)*
Koszt brutto
6 zł doba liczona od
momentu przybicia do
nabrzeŜa
5 zł / 5 minut
10 zł
12 zł / dzień bez
dostępu do wody i
prądu*
20 zł
450 zł / miesiąc
20 zł
1 zł / dzień
1 zł / dzień bez
dostępu do prądu*
w/g obowiązujących
stawek Energa
Operator
Opłaty za korzystanie z pozostałych nabrzeŜy administrowanych przez
MOSiR Gdańsk a nie oddanych w dzierŜawę na prowadzenie działalności
11 gospodarczej bądź w okresie gdy nie jest prowadzona na nim działalność
gospodarcza obowiązują stawki za postój jak dla Mariny Gdańsk. W
przypadku, gdy nabrzeŜe jest nieuzbrojone stawki obniŜa się o połowę
•
•
* dostęp do prądu w okresie 01.11. do 31.03 moŜliwy po podpisaniu stosownego
oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika;
** za jacht historyczny uwaŜana jest jednostka, której budowa została ukończona 50 lat
przed dniem zawinięcia do przystani i której portem macierzystym jest Gdańsk oraz
posiadająca napis Gdańsk na burcie lub rufie;
ZNIśKI (w okresie 01.04. – 31.10.):
•
•
•
•
postój do 2 godzin bezpłatnie (bez dostępu do mediów)
postój do 12 godzin zniŜka 50 % ceny podstawowej
postój powyŜej 7 dni zniŜka 20 % ceny podstawowej
postój burta w burtę (w przypadku braku miejsc) zniŜka 10 zł od ceny podstawowej za dzień
3
3. OBIEKT SPORTOWY "STADION MIEJSKI" ul. Traugutta 29
Ceny wynajmu płyty głównej stadionu – trawa naturalna
L.p
UŜytkownicy
Płyta
bez
trawiasta
oświetlenia
Płyta
z
trawiasta
oświetleniem
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne,
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Gdańskie kluby sportowe (do juniora
MECZ TRENING MECZ TRENING
1. włącznie), fundacje prowadzące działalność
3 zł/mecz
3 zł/mecz
1 zł/h
1 zł/h
sportową, sportowe kluby osób
+ VAT
+ VAT
+ VAT
+ VAT
niepełnosprawnych zarejestrowane na terenie
miasta Gdańska.
TRENING
TRENING
GŁÓWNA
GŁÓWNA
MECZ
MECZ
3.000 zł/h +
Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe –
12.000 2.000 zł/h + 20.000
2.
VAT
grupy seniorów, inne podmioty gospodarcze
zł/mecz
zł/mecz
VAT
ZAKOLA
+ VAT
ZAKOLA
+ VAT
800 zł /h +
400 zł/h + VAT
VAT
Ceny wynajmu boiska bocznego – trawa naturalna
L.p
UŜytkownicy
Boisko
bez
boczne
oświetlenia
Boisko
z
boczne
oświetleniem
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne,
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
MECZ TRENING MECZ TRENING
Gdańskie kluby sportowe (do juniora włącznie),
1.
3 zł/mecz
1 zł/h
3 zł/mecz
1 zł/h
fundacje prowadzące działalność sportową,
+ VAT
+ VAT
+ VAT
+ VAT
sportowe kluby osób niepełnosprawnych
zarejestrowane na terenie miasta Gdańska.
MECZ
MECZ
TRENING
TRENING
Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe 8.000
12.000
2.
1.500 zł/h +
2.500 zł/h
grupy seniorów, inne podmioty gospodarcze
zł/mecz
zł/mecz
VAT
+ VAT
+ VAT
+ VAT
Ceny wynajmu boiska bocznego – trawa sztuczna
L.p
UŜytkownicy
Boisko
bez
boczne
oświetlenia
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne,
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Gdańskie kluby sportowe (do juniora
MECZ TRENING
1. włącznie), fundacje prowadzące działalność
3 zł/mecz
1 zł/h
sportową, sportowe kluby osób
+ VAT
+ VAT
niepełnosprawnych zarejestrowane na terenie
miasta Gdańska.
MECZ
TRENING
Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe 800
2.
250 zł/h
grupy seniorów, inne podmioty gospodarcze
zł/mecz
+ VAT
+VAT
Boisko
z
boczne
oświetleniem
MECZ TRENING
3 zł/mecz
1 zł/h
+ VAT
+ VAT
MECZ
1.200
zł/mecz
+ VAT
TRENING
400 zł/h
+ VAT
4
5
4. HALE SPORTOWE
L.p.
UŜytkownicy
Hala LA 7 dni
w tygodniu
Siłownia 7
dni w
tygodniu
1 zł/h
+ VAT
1 zł/h
+ VAT
1 zł/h
+ VAT
1 zł/h
+ VAT
60 zł/h
+ VAT
40 zł/h
+ VAT
150 zł/h
+ VAT
30 zł/h
+ VAT
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne,
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Gdańskie kluby sportowe (do juniora włącznie),
1.
fundacje prowadzące działalność sportową,
sportowe kluby osób niepełnosprawnych
zarejestrowane na terenie miasta Gdańska.
Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe -grupy
2.
seniorów
Hala
Mini Sala
Sportów Rekreacyjna
Walki
5. SAUNA
Sauna
7 dni w tygodniu
wejście
25 zł + VAT/godz.; kaŜda następna 15 zł + VAT/godz.
* wszędzie uwzględnia się wynajem szatni i natrysków
Najem całego stadionu z amfiteatrem i zapleczem socjalnym - 30.000 zł/doba.
Najem sali konferencyjnej - 80 zł/godz. + VAT
6. MIEJSKA HALA SPORTOWA, ul. Kołobrzeska
HALA SPORTOWA
L.p.
UŜytkownicy
Treningi
od
poniedziałku
do piątku
Mecze od
Mecze dni
poniedziałku wolne od
pracy
do piątku
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne, podstawowe,
1 gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Gdańskie kluby sportowe
(do juniora włącznie), fundacje prowadzące działalność
sportową, sportowe kluby osób niepełnosprawnych
zarejestrowane na terenie miasta Gdańska.
1 zł/h +
VAT
25 zł/h + 40 zł/h +
VAT
VAT
2 Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów
140 zł/h
+VAT
180 zł/h
+VAT
200 zł/h
+VAT
7. SAUNA
L.p.
UŜytkownicy
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne, podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne. Gdańskie kluby sportowe (do juniora włącznie),
1
fundacje prowadzące działalność sportową, sportowe kluby osób
niepełnosprawnych zarejestrowane na terenie miasta Gdańska.
2 Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów
Cena
50 zł + VAT/h.;
kaŜda następna
rozpoczęta godz.
30 zł/h + VAT
60 zł + VAT/h; kaŜda
następna rozpoczęta
godz. 50 zł/h + VAT
6
8. OBIEKT SPORTOWY "STADION śUśLOWY MOSiR" ul. Zawodników
Stadion ŜuŜlowy wraz z infrastrukturą
Klub ŜuŜlowy ekstaliga,
I liga
Inne kluby, stowarzyszenia
sportowe, imprezy komercyjne
30.000 + VAT
/ miesiąc w ramach umowy
dzierŜawy
30 000 + VAT
/ miesiąc w ramach umowy
dzierŜawy
Stadion z widownią i
zapleczem ( szatnie,
kasy)
Tor ŜuŜlowy
Tor ŜuŜlowy z
zapleczem sanitarnym
Dzieci,
młodzieŜ
szkolna
5 500,- zł / dziennie
+ VAT
-
300 zł / godz
+VAT
-
30 000 + VAT
/ miesiąc w ramach umowy najmu
350,- zł / godz.
+ VAT
-
-
250,- zł / godz.
+ VAT
Boisko
Boisko z zapleczem
sanitarnym
300,- zł / godz.
+ VAT
-
1 zł/godz.
+ VAT
1 zł/godz.
+ VAT
9. MINI TOR Z ZAPLECZEM
Mini Tor zawody
Szkoły publiczne, niepubliczne, fundacje,
stowarzyszenia sportowe - młodzież
Inne podmioty komercyjne
Mini Tor trening
1zł/godz. + VAT
1zł/godz. + VAT
1.000 zł/dziennie + VAT
50 zł/dziennie + VAT
Uwaga! W cenach za wynajęcie stadionu (mecze, treningi) uwzględniono cenę za uŜytkowanie pomieszczeń.
10. OBIEKT SPORTOWY, ul. Zielonogórska 4
Cennik wynajmu płyt trawiastych
L.p.
UŜytkownicy
1 Szkoły publiczne i niepubliczne m. Gdańsk
oraz stowarzyszenia sportowe do juniora
starszego
Pozostałe stowarzyszenia sportowe i grupy
2
seniorów
Treningi 1,5 h
od poniedziałku
do piątku
Mecze 2,5 h od
poniedziałku
do piątku
Mecze 2,5 h dni
wolne od pracy
1 zł/h
+ VAT
1 zł/h
+ VAT
1 zł/h
+ VAT
60 zł/h
+VAT
100 zł/h
+VAT
100 zł/h
+VAT
11. OBIEKT SPORTOWY – TOR MOTOCROSSOWY, ul. Borkowska
•
•
Korzystanie z toru – 20 zł/godz. + VAT
Najem całego toru – 200 zł/dzień + VAT
7
12.
PRZYSTANIE śEGLARSKIE i PRZYSTANKI POWSTAŁE W RAMACH
PROGRAMU OśYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU
L.p.
Pozycja
Koszt brutto
opłata postojowa za metr długości jednostki - za kaŜde
3 zł / 1mb długości jednostki
1 rozpoczęte 24 godziny postoju w przystaniach (w okresie doba liczona od momentu przybicia
01.05. – 30.09.)
do nabrzeŜa/pomostu
2 korzystanie z natrysków w przystaniach
5 zł / od osoby
3 korzystanie z pralko – suszarki
5 zł / 1 cykl
4 korzystanie z WC w przystaniach****
2 zł / od osoby***
opłata postojowa za jednostkę bez względu na długość
6 zł / dzień bez dostępu do wody i
5
na wodzie w przystaniach (w okresie 01.10. – 31.04.)
prądu*
ryczałt za dostęp do energii elektrycznej (w okresie
6
10 zł/doba*
01.10. – 31.04.) w przystaniach
opłata postojowa za jednostkę do 7 m długości na lądzie 12 zł / dzień bez dostępu do wody i
7
w przystaniach (w okresie 01.10. – 31.04.)
prądu
8 slipowanie w przystaniach****
10 zł za jednostkę
korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych –
9
15 zł
jednorazowo
korzystanie z pompy do odbioru wód zęzowych –
10
15 zł
jednorazowo
11 kaucja za kartę magnetyczną lub kluczyk
20 zł
opłata za postój samochodów osobowych, camperów,
3 zł / h
12
przyczep w przystaniach***, ****
20 zł / dobę**
6 zł / h
13 opłata za postój autokaru w przystaniach***, ****
40 zł / dobę**
14 opłata przechowania kajaku w hangarze
50 zł / miesięcznie/ 1szt.
udostępnienie sali konferencyjnej, pomieszczeń
biurowych i magazynowych na cele związane z tematyką
30 zł / h
15 wodną na przystani Ŝeglarskiej przy ul. Tamka i
90 zł / dzień **
przystani przy ul. śabi Kruk dla małych jednostek
pływających
od poniedziałku do piątku
1 godz. 15 zł
2 godz. 30 zł
3 godz. 40 zł
wypoŜyczenie - kajak jednoosobowy
cały dzień 40 zł
16
(z osprzętem)
weekend i święta
1 godz. 15 zł
2 godz. 30 zł
3 godz. 40 zł
cały dzień 50 zł
od poniedziałku do piątku
wypoŜyczenie - kajak dwuosobowy
1 godz. 20 zł
(z osprzętem)
2 godz. 35 zł
3 godz. 50 zł
17
cały dzień 50 zł
weekend i święta
1 godz. 20 zł
2 godz. 35 zł
3 godz. 50 zł
8
wypoŜyczenie roweru wodnego, łodzi wiosłowej (z
osprzętem)
18
cały dzień 60 zł
od poniedziałku do piątku
1 godz. 20 zł
2 godz. 35 zł
3 godz. 50 zł
cały dzień 50 zł
weekend i święta
1 godz. 20 zł
2 godz. 35 zł
3 godz. 50 zł
cały dzień 60 zł
przybicie do przystanku tramwaju wodnego –
jednorazowo
(śabi Kruk, Zielony Most, Targ Rybny, Wiosny Ludów,
19
Sienna Grobla, Twierdza Wisłoujście - NabrzeŜe
Barkowe, Tamka, Stogi-Lokalizacja-Górki Zachodnie,
Narodowe Centrum śeglarstwa)
•
•
•
•
15 zł
* dostęp do prądu w okresie 01.10. do 31.04. moŜliwy po podpisaniu stosownego
oświadczenia;
** maksymalnie do 7 dni (nieprzerwanie);
*** opłata dotyczy osób postronnych (nie korzystających z innych usług przystani)
**** dotyczy przystanku tramwaju wodnego Stogi – lokalizacja- Górki Zachodnie;
ZNIśKI :01.05.- 30.09.
•
•
•
•
postój do 2 godzin bezpłatnie (bez dostępu do mediów)
postój do 12 godzin zniŜka 50 % ceny podstawowej
postój powyŜej 7 dni zniŜka 20 % ceny podstawowej
postój burta w burtę (w przypadku braku miejsc) zniŜka 20% od ceny podstawowej za dzień
13. GDAŃSKI KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY PRZY UL. HALLERA 201
Boisko pełnowymiarowe – trawa naturalna
L.p.
UŜytkownicy
Płyta trawiasta Płyta trawiasta
Gdańskie szkoły publiczne i niepubliczne, podstawowe,
gimnazjalne i ponad gimnazjalne. Gdańskie kluby
MECZ
TRENING
1 sportowe (do juniora włącznie), fundacje, stowarzyszenia
3 zł/mecz
1 zł/h
działające na rzecz sportu osób niepełnosprawnych
+ VAT
+ VAT
zarejestrowane na terenie gminy Gdańsk.
MECZ
TRENING
Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe – grupy
2
5000 zł/mecz
2000 zł/h
seniorów, inne podmioty gospodarcze.
+ VAT
+ VAT
9
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gdańsku.
§3
Traci moc zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
§4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Pan Paweł Adamowicz
10
Download

ZLECENIE ORGANIZACJI PRZYJĘCIA DLA