REGULAMIN OGÓLNY PORTALU
WWW.ADDMEDIA.PL
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki
Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe
kwestie dotyczące konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Portalu mogą być regulowane w odrębnych
szczegółowych regulaminach udostępniane są na stronach Portalu
umożliwiających korzystanie z tych usług.
2. Niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, stanowi wzorzec umowny w
myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest,
przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do
zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich
przestrzegania.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy
je rozumieć w sposób następujący:
.1
Portal - portal internetowy www.addmedia.pl
prowadzony przez Właściciela Portalu;
założony
i
.2
Regulamin - niniejszy regulamin ogólny korzystania z usług
udostępnianych przez Właściciela Portalu w ramach Portalu;
.3
Właściciel Portalu – „ADD Media Entertainment” Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Madalińskiego 67B lok. 39
(02-549 Warszawa);
.4
Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób
korzysta z Portalu;
.5
Partner – podmiot współpracujący z Właścicielem Portalu;
.6
Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Właściciela Portalu;
.6.1Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne
żądanie Użytkownika; usługa ta dotyczy udostępniania
wszystkich stron internetowych Portalu;
.6.2Usługi wyszukiwawcze – udostępnienie Użytkownikowi
środków umożliwiających wyszukiwanie i wyświetlanie
danych zapisanych na stronach Portalu lub innych stron
internetowych;
.6.3Usługi w zakresie odgrywania plików audio/video umożliwianie Użytkownikom Portalu odgrywanie plików
audio lub video udostępnionych na stronach Portalu;
4.
Na poszczególnych stronach internetowych Portalu znajdują się
automatyczne przekierowania do serwisów na stronach internetowych
należących do Partnerów. W przypadku usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Partnerów, stosuje się do nich regulaminy
szczegółowe udostępniane przez tych Partnerów na stronach
internetowych udostępnianych przez nich serwisów.
5.
Wszelkie katalogi, cenniki oraz podobne dokumenty udostępniane za
pośrednictwem Portalu mają jedynie charakter informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
6.
Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów/usług za
pośrednictwem Portalu ani przy pomocy jakichkolwiek środków
komunikacji elektronicznej. Zakup towarów/usług, co do których
znajdują się informacje na Portalu, możliwy jest jedynie przy pomocy
serwisów udostępnianych przez Partnerów lub po uprzednim
skontaktowaniu się z Właścicielem Portalu i podpisaniu stosownej
umowy.
§2
ZAWARCIE UMOWY
Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie dobrowolnego
rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi udostępnianej w ramach
Portalu.
§3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.
W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
1.1 przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższa albo
przeglądarka z nią kompatybilna,
1.2 w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich
funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce
obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java
Script, Java oraz cookies.
2.
Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie na stronach Portalu przez
Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
3.
Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego
decydowania o zawartości stron internetowych Portalu, dokonywanych
na nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania
Użytkowników o swoich zamiarach.
4.
Użytkownik może korzystać z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i
przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w
poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
5.
W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie, Właściciel Portalu może bez ostrzeżenia zablokować
Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu.
6.
Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji
i redagowania wypowiedzi Użytkowników umieszczanych na stronach
internetowych Portalu, o ile nie są one zgodne z treścią postanowienia
zawartego w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
7.
Wypowiedzi Użytkowników umieszczane
internetowych nie mogą zawierać:
przez
7.1 informacji sprzecznych z prawem,
obrażających uczucia religijne,
nich
na
dobrymi
stronach
obyczajami,
7.2 zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność
działania Portalu, w tym w szczególności wirusów i ataków SQL
Injection,
7.3 reklam,
kryptoreklam,
i nieobyczajnych, jak
również
7.4 treści
naruszających
prawa
autorskie,
przemysłowej oraz tajemnic handlowych.
treści
prawa
erotycznych
własności
§4
REKLAMACJE
1.
Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Właściciela Portalu
można zgłaszać:
1.1 pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela Portalu,
lub
1.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej służącej do
postępowań reklamacyjnych podanej na stronach internetowych
Portalu.
2.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby
zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgłoszenia przez Właściciela Portalu.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się na
wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel Portalu nie udziela
żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez
błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat korzystania z
Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej
zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba
że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w
jakimkolwiek dokumencie sporządzonym przez Właściciela Portalu.
2.
Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub plików
internetowych uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
3.
Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści i formę
wypowiedzi Użytkowników umieszczanych przez nich na stronach
internetowych Portalu.
4.
Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane na
Portalu dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub
związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel Portalu
niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
5.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na
serwisach Partnerów, do których Użytkownik może uzyskać dostęp
korzystając z Portalu.
§6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.
Portal zawiera chronione prawem utwory, znaki towarowe oraz inne
oryginalne materiały, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki,
materiały audio i audiowizualne, jak również wybór i układ
prezentowanych na Portalu treści. Wszelkie powyższe wytwory
działalności intelektualnej stanową samoistne przedmioty ochrony na
podstawie przepisów ustawy o prawa autorskim i prawach pokrewnych
oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną, w tym w szczególności Porozumienia TRIPS.
2.
Wśród utworów udostępnianych za pośrednictwem Portalu znajdują się
utwory chronione prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi
Portalu, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne
podmioty, udostępniane przez Właściciela Portalu na stronach
internetowych Portalu na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych lub umów z dysponentami tych praw autorskich.
3.
Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich
prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego
użytku. Jakiekolwiek korzystanie z utworów udostępnionych w ramach
Portalu do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Właściciela Portalu lub podmiotu uprawnionego.
4.
Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek
szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z
obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
5.
Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem
Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych
Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Właściciel Portalu
gwarantuje
sobie
prawo
do
redagowania,
kopiowania
i
rozpowszechniania tych materiałów.
6.
W przypadku, gdy którykolwiek z Użytkowników poinformuje Właściciela
Portalu o tym, że dany utwór udostępniony na stronach Portalu narusza
prawa autorskie osób trzecich, Właściciel Portalu niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszeni, zablokuje
możliwość dostępu do utworu naruszającego prawa autorskie.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Właściciel Portalu w pełni respektuje regulacje prawne dotyczące
ochrony danych osobowych Użytkowników.
2.
W celu wykonania określonych Usług, złożenia reklamacji, uczestnictwa
w różnego typu programach, loteriach lub akcjach promocyjnych
Użytkownicy mogą zostać poproszeni o udostępnienie swoich danych
osobowych.
Właściciel
Portalu
zwolniony
jest
wszelkiej
odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z brakiem realizacji
czynności, jeżeli Użytkownik odmówi podania danych osobowych
niezbędnych do dokonania tej czynności.
3.
Właściciel Portalu może gromadzić informacje o Użytkownikach w celu
poznania ich zainteresowań i potrzeb, oraz aby dostarczać im materiały,
których rzeczywiście potrzebują.
4.
Co do zasady Właściciel Portalu gromadzi informacje osobiste o
Użytkownikach
wyłącznie
do
własnego
użytku.
Jakiekolwiek
przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma wyjątkowy charakter
i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników.
5.
Przekazanie informacji o Użytkowniku może również nastąpić, gdy
wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
6.
Użytkownik ma prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania
wykorzystywania danych osobowych.
7.
W przypadku, gdy Użytkownik żąda zaprzestania wykorzystywania
danych osobowych niezbędnych do świadczenia przez Właściciela
Portalu konkretnej usługi, żądanie takie będzie równoważne z
oświadczeniem o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy o świadczenie
danej usługi.
8.
Właściciel Portalu informuje, że każdy Użytkownik jest samodzielnie
odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu
parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w
szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne
udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci
internetowej odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować
wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
9.
Właściciel Portalu informuje, że w przypadku korzystania za
pośrednictwem Portalu z informacji lub usług udostępnianych przez
Partnerów, podawanie przez Użytkownika swoich danych osobowych
odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich przypadkach
Użytkownicy podlegają zapisom dotyczącym ochrony danych osobowych
określonych
Partnerów.
w
odrębnych
regulaminach
udostępnianych
przez
10. Szczegółowe informacje dotyczące celu oraz sposobu zbierania przez
Właściciela Portalu danych osobowych Użytkowników mogą być zawarte
w dokumencie pod nazwą „Polityka Prywatności” umieszczonym na
stronie internetowej Portalu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.
3.
Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby
Właściciela Portalu.
4.
Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści
niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
Download

Regulamin - Add Media Entertainment