Od 1 lipca 2013 roku nowe zasady wywozu śmieci.
Jak do nowego zadania przygotowało się miasto Sławno?
Rada Miejska w Sławnie uchwaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz ustalenia
opłaty za stawki za ich zagospodarowanie na terenie Gminy Miasto Sławno. Zdecydowano, że metodą
ustalania opłaty za wywóz śmieci będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości i stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami. Metoda ta jest stosunkowo prosta do weryfikacji. Środki uzyskane z opłaty
za odbiór odpadów muszą pokryć dwa rodzaje kosztów ponoszonych przez miasto:
- koszty zbiórki wszystkich odpadów z terenu miasta i transport ich na składowisko w Gwiazdowie,
- koszty zagospodarowania odpadów na składowisku.
Oszacowano, że w Sławnie właściciele nieruchomości wyprodukują rocznie około 3 tys. ton odpadów. Ta
wielkości zweryfikowana zostanie w przyszłym roku, po analizie faktycznych danych. Przetarg, ogłoszony
przez miasto, na odbiór odpadów komunalnych, wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 1 mln zł.
Należy pamiętać, że miasto Sławno musi również pokryć koszty składowania i zagospodarowania odpadów
na wysypisku śmieci w Gwiazdowie.
Jakie koszty będą ponosili mieszkańcy Sławna za odbiór i zagospodarowanie śmieci ?
Na podstawie rachunków za wodę wiemy jaką ilość wody zużyliśmy w 2012roku. Wielkość zużycia wody
dzielimy na 12 miesięcy. Otrzymujemy w ten sposób średnią, miesięczną ilość zużycia wody w danej
nieruchomości. Mnożymy ją przez 5 zł i otrzymujemy kwotę miesięczną, którą musimy wpłacić na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Sławnie (bez wezwania), począwszy od 1 lipca 2013.
Stawka ta dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym.
W przypadku braku opomiarowania ilości zużytej wody przyjmuje się ryczałt:
 w ilości 3 m³ wody na osobę ( gdy nieruchomość posiada łazienkę i wc)

w ilości 1,8 m³ wody na osobę ( gdy nieruchomość posiada wc, bez łazienki)
Obowiązki gminy
 W imieniu mieszkańców gmina podpisze umowę z MPGKiM w Sławnie na odbiór i transport
odpadów. Do zadań gminy będzie należało również sprawowanie nadzoru nad dalszym losem
odpadów na wysypisku.

Od właścicieli nieruchomości, w ramach ustalonej opłaty, odebrana zostanie każda ilość odpadów
komunalnych.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w ustalonych terminach do 4 razy w
roku. Będą ogłaszane informacje, w jakich terminach będą odbierane takie odpady i w tych dniach
mieszkańcy będą proszeni o wystawianie ich na zewnątrz posesji.

Odpady zielone. Worki na te odpady ( w zielonym kolorze) zapewni MPGKiM. Ilość worków
dostarczonych do poszczególnych nieruchomości ustalona będzie w porozumieniu z właścicielem
nieruchomości. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów zielonych będzie odbywać się co
najmniej raz na tydzień ( od 1 kwietnia do 30 listopada) w dniu odbioru

odpadów komunalnych lub innym terminie, zgodnie z harmonogramem, który zostanie
przedstawiony mieszkańcom.

Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbiór zużytego sprzętu będzie prowadzony
z częstotliwością 2 razy w roku w ustalonych terminach.

Odpady budowlane i inne. Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon i
tekstyliów będzie następowało w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (
siedziba MPGKiM ul. Polanowska 43).

Przeterminowane leki. Odbiór przeterminowanych leków prowadzony będzie z aptek.
Częstotliwość odbioru tych odpadów będzie odbywał się raz w miesiącu.

Pojemniki na przeterminowane leki (miejsce ustawienia)

-Apteka Niebieska ul. Jedn. Narodowej 13

-Apteka pod Lwem ul. Jedn. Narodowej 36

-Apteka Eskulap ul. Armii Krajowej 33B

-Apteka Remedium ul. Mielczarskiego 2

Odpady niebezpieczne (typu akumulatory). Odbieranie odpadów niebezpiecznych będzie
następowało w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPGKiM
ul.Polanowska 43).

Odpady niebezpieczne ( typu zużyte baterie). Odbiór zużytych baterii prowadzony będzie raz w
roku z pojemników umieszczanych na terenie placówek użyteczności publicznej.

Pojemniki na zużyte baterie (miejsce ustawienia)

-Szkoła Podstawowa nr 1 (ul Kossaka 31)

-Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Sempołowskiej 3)

-Gimnazjum (ul. Plac Sportowy 1)

-Przedszkole nr 1 (ul. Wojska Polskiego 2)

-Przedszkole nr 2 (ul. Jedności Narodowej 22)

-Przedszkole nr 3 (ul. Filtrowa 1)

-Przedszkole nr 4 (ul. Cieszkowskiego 1)

-Urząd miejski (ul. M.C Skłodowskiej 9)

-Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (ul. Polanowska 41)

Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będzie prowadzona:
1. w zabudowie wielorodzinnej raz w tygodniu
2. w zabudowie jednorodzinnej raz na 2 tygodnie.

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma od odbiorcy odpadów komunalnych urządzenia służące
do ich gromadzenia o pojemności i ilości, wg potrzeb zgłoszonych przez właściciela nieruchomości.
Ustalono, że dla właścicieli nieruchomości minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania odpadów z terenu nieruchomości będzie wynosiła:
W budynkach jednorodzinnych:
- do 4 osób – pojemnik 110 l lub 120 l,
- powyżej 4 osób – pojemnik 240 l.
W budynkach wielolokalowych:
- do 20 osób – pojemnik 1100 l,
- od 20 do 35 osób – 2 pojemniki 1100 l,
- powyżej 35 osób – 3 pojemniki 1100 l.
 Właściciel nieruchomości nie płaci za pojemniki.

Obowiązek utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników na odpady
spoczywa na odbiorcy odpadów komunalnych czyli MPGKiM.
Obowiązki właściciela nieruchomości.
 Corocznie każdy właściciel nieruchomości w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości naliczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany
jest złożyć korektę deklaracji. Deklaracja znajduje się na stronie www.slawno.pl.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości należy wpłacać do 15-go dnia
każdego miesiąca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wpłacać – bez wezwania- na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Sławnie nr 65 9317 0002 0000 318320000010 z dopiskiem „odpady”.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego
punktu zebrania odpadów.
Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości z której zbierane są odpady, w miejscu
wyodrębnionym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem
się wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej
możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru odpadów na wyjeździe na nieruchomość lub
chodnik przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach.




Do pojemników na odpady komunalnie nie będzie wolno wsypywać substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, a także odpadów komunalnych powstających w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wyposażyć
nieruchomość w odrębny pojemnik i zawrzeć stosowną umowę z odbiorcą.
Jeżeli właściciel nieruchomości będzie chciał selekcjonować śmieci, będzie mógł wrzucać plastik,
szkło, papier do oznakowanych pojemników ustawionych w mieście. Za to również nie będzie
wnosił dodatkowej opłaty. W ten sposób pojemniki na jego posesji nie będą szybko zapełniane.
Jak będzie przebiegała weryfikacja opłat?
Miasto będzie dysponowało instrumentem kontroli. Rada Miejska w Sławnie uchwałą nr XXVI/130/2012 z
dnia 30 listopada 2012r. upoważniła Burmistrza Miasta Sławno do weryfikacji złożonych deklaracji na
podstawie:
 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,

zaświadczenia od dostawcy wody,

faktury za zużycie wody.
Oznacza to, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławnie ( w ramach dotychczasowych obowiązków) będą
sprawdzać rzetelność wypełnionych deklaracji.
Pamiętaj ! Pierwsza opłata za wywóz śmieci do 15 lipca 2013r.
Nie warto podrzucać śmieci !
Do momentu wprowadzenia nowych zasad wielu mieszkańców miasta nie podpisywało umów na wywóz
odpadów komunalnych. Częstym widokiem były śmieci wyrzucane w mieście lub przepełnione pojemniki,
do których odpady wrzucali mieszkańcy nie mający podpisanych umów na wywóz odpadów. Obrzeża
miasta, rowy melioracyjne, okoliczne lasy, były miejscem, gdzie wywożono śmieci, a nierzadko odpady
stanowiące zagrożenie dla środowiska. W nowym systemie odebrana zostanie każda ilość odpadów, w
ramach ustalonej opłaty.
Download

4. nowe zasady wywozu odpadów komunalnych!!!