Szanowni Państwo!
Nasz znak: EG/AD/01-
/W/2013
Od 1 lipca 2013 r. zmianie ulega system odbioru odpadów. Przyjęta przez Sejm ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) ustala, że właścicielem
odpadów staje się m. st. Warszawa i Miasto będzie ponosić całkowitą odpowiedzialność za ich
odbiór. Także opłaty za wywóz odpadów zgodnie z ustawą ustala i pobiera m. st. Warszawa
Rada Miasta st. Warszawy podjęła następujące uchwały regulujące system odbioru odpadów:
1. Nr XLIX/1366/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
m. st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r.
2. Nr XLIX/1365/2013 w sprawie określenia sposobu zakresu świadczenia usług odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 17 stycznia
2013 r.
3. Nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności z dnia 7 marca 2013 r.
4. Nr LI/1498/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z dnia 7 marca 2013 r.
Rada Miasta st. Warszawy ustaliła następujące miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów dla lokali
mieszkalnych:
Typ gospodarstwa domowego
Jednoosobowe
Dwuosobowe
Trzyosobowe
Czteroosobowe i więcej
Opłata miesięczna [zł]
Sposób zbiórki odpadów Sposób zbiórki odpadów nieselektywnie
selektywnie
27,30
19,50
51,80
37,00
67,20
48,00
78,40
56,00
Tak więc, w przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 40%.
Ceny obecnie obowiązujące w Spółdzielni wynoszą od 6,56 – 13,30 zł/osoby/miesiąc w zależności
od nieruchomości, a średnio ok. 8,00 zł/osoby/miesiąc. Należy zaznaczyć, ze odpady są traktowane jako
niesegregowane, ponieważ poziom segregacji w Spółdzielni wynosi ok. 15 – 20%. Jak widać z powyższego
ceny ustalone przez Radę Miasta st. Warszawy zarówno dla zbiórki z segregacją, jak i bez segregacji, są
znacznie wyższe od obecnie obowiązujących w Spółdzielni, dlatego zachęcamy Państwa do pełnej
segregacji odpadów.
Wobec obowiązku zgłoszenia danych w Urzędzie Dzielnicy Miasta st. Warszawy przekazujemy
Państwu oświadczenie wg wzoru Urzędu Miasta w celu jej wypełnienia.
Deklaracja jest bardzo ważnym elementem systemu naliczania i zbiórki opłat.
RSM „Praga” musi podać dane zbiorcze pod groźbą obciążenia Państwa przez Miasto st. Warszawa
dodatkowymi kosztami. Prosimy, zatem o wypełnienie deklaracji oraz dostarczenie jej do dnia
………………..do Administracji Osiedla „………………….” przy ul. ………………… w Warszawie.
W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na dane zamieszczone w deklaracji, należy
w przeciągu 7 dni zgłosić je pisemnie do Administracji Osiedla „……………….” .
Uchwała przewiduje, iż podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych dotyczących liczby zamieszkałych
osób lub segregowania śmieci, spowoduje ponowne przeliczenie opłaty. W takim przypadku mieszkańcy
danej nieruchomości zostaną zobowiązani do pokrycia dodatkowych kosztów.
Pragniemy podkreślić, że od 1 lipca br. rola Spółdzielni w zakresie odbioru odpadów
zostanie znacznie ograniczona, a właścicielem odpadów i odpowiedzialnym za organizację odbioru
i naliczania opłat jest Miasto st. Warszawa. Nowa organizacja odbierania odpadów wymaga wielu
nowych rozwiązań i ustaleń ze strony Urzędu Miasta. Niestety do dzisiaj Spółdzielnia nie otrzymała
wielu istotnych informacji:
1. Czy Urząd Miasta będzie dostarczać pojemniki na śmieci zarówno niesegregowane, jak i te
do segregacji grup odpadów?
2. Jakiej wielkości będą dostarczane przez Urząd Miasta pojemniki (szerokość, głębokość,
wysokość)?
Informacja ta jest niezbędna do właściwego przygotowania stanowisk na pojemniki. Musimy
wiedzieć czy zmieszczą się one w dotychczasowych komorach zsypowych oraz altankach
śmietnikowych. Czy trzeba będzie likwidować w wysokich budynkach leje i komory zsypowe,
budować nowe altanki lub rozbudowywać istniejące? Budowa nowych altanek jest
przedsięwzięciem bardzo kosztochłonnym i czasochłonnym.
3. Jeśli Urząd Miasta st. Warszawy będzie dostarczać pojemniki, to czy z tego tytułu pobierać będzie
dodatkową opłatę?
Informacja ta jest potrzebna do ustalenia dodatkowych kosztów związanych z odbiorem odpadów,
które będą musieli pokryć mieszkańcy.
4. Jeśli Urząd będzie dostarczać pojemniki, to na jakiej zasadzie (umowa najmu, dzierżawy,
użyczenia, inna forma)?
5. Kto będzie ponosić koszty utrzymania pojemników na śmieci w należytym stanie technicznoestetycznym?
W związku z tym, iż na stronie internetowej Urzędu Miasta jest podana informacja, że to Miasto
będzie dostarczać pojemniki, nie wiemy, czy należy przez to rozumieć, że Urząd Miasta będzie
pokrywał koszty mycia i utrzymania w czystości pojemników?
Chcemy zwrócić uwagę, że dotychczas właścicielem pojemników była firma odbierająca śmieci
z naszych nieruchomości. To ona ponosiła koszty mycia i utrzymania w czystości pojemników.
Jeżeli teraz koszty te zostaną przerzucone na Spółdzielnię, to będą one kolejnym obciążeniem
finansowym dla naszych mieszkańców.
6. Czy firmy wywożące śmieci będą dostosowywać się do specyfiki danej nieruchomości pod kątem
zwiększenia częstotliwości wywozu niektórych frakcji śmieci (np. plastik, szkło)?
7. Czy możliwe będzie zwiększenie częstotliwości odbioru gabarytów?
Ustalona w regulaminie Rady Miasta częstotliwość odbioru odpadów gabarytowych (1 raz
na miesiąc) jest zdecydowanie za niska.
Obecnie przeciętnie raz w tygodniu wywożone są odpady gabarytowe z nieruchomości Spółdzielni.
W miarę potrzeb częstotliwość ta jest zwiększana na każdorazowe wezwanie. Odbiór gabarytów
ustalony przez Radę Miasta, na raz w miesiącu, stwarza realne zagrożenie gromadzenia stert
gabarytów, zaśmiecania osiedli, a nawet zagrożenie ich podpaleń.
8. Czy możliwe będzie zwiększenie częstotliwości odbioru urobku po pracach pielęgnacyjnych zieleni?
Ustalony w regulaminie odbiór odpadów zielonych z nieruchomości cztery razu w roku
to zdecydowanie za mało. W naszej Spółdzielni samo koszenie trawy odbywa się min. 6 razy w
roku. Ponadto wykonywane są jeszcze inne prace pielęgnacyjne np. przycinanie drzewostanu.
Tereny Spółdzielni to przestrzeń miejska, publiczna, a nasze trawniki i zieleńce zajmują znaczne
obszary. Tak rzadki odbiór odpadów zielonych będzie powodować zaleganie skoszonej trawy oraz
zeschłych liści, rozprzestrzenianie się ich przy niekorzystnej pogodzie po całym osiedlu,
co przyczyni się do znacznego pogorszenia czystości i estetyki terenów zielonych.
9. Czy Urząd Miasta będzie, i jak, odbierał odpady powstałe na skutek remontów i prac budowlanych
wykonywanych przez naszych mieszkańców w ich lokalach (np. wymienione okna, części instalacji
sanitarnej, itd.)?
Odpady te zgodnie z przepisami prawa traktowane są jako odpady komunalne. Jednak nie spełniają
wymogów stosowanych przy odpadach gabarytowych, natomiast w regulaminie nie ma wzmianki na
temat odbioru tego typu odpadów.
10. Czy najemcy lokali użytkowych wynajmujący od RSM „Praga” będą podpisywać umowy na wywóz
odpadów z Urzędem Miasta, czy będzie utrzymany dotychczasowy system odbioru odpadów?
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy podmioty gospodarcze wynajmujące lokale użytkowe
Spółdzielni same mogą podpisywać umowy na odbiór nieczystości. Nie wiemy, kto określa wielkość
pojemnika dla lokalu użytkowego, kto finansuje i dostarcza pojemnik oraz kto zapewnia utrzymanie
takiego pojemnika w czystości ?
11. Prawdopodobnie nasza Spółdzielnia będzie zmuszona budować nowe altany śmietnikowe oraz
przystosowywać pomieszczenia zsypów, ponieważ nasze obecne pomieszczenia zsypowe oraz
altany śmietnikowe, ze względu na ich powierzchnię, nie będą spełniały warunków obowiązujących
po 1.07 br. dla selektywnej zbiórki odpadów. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa w budynkach
wysokich, gdzie do tej pory mieszkańcy korzystali z zsypów na piętrach. W związku z tym powstają
kolejne kwestie do wyjaśnienia:
1) Jak Urząd Miasta st. Warszawy przewiduje zorganizować proces wydawania pozwoleń
na budowę altan śmietnikowych, przy tak krótkim okresie na dostosowanie się do zmienionych
zasad odbioru nieczystości?
Należy zaznaczyć, że Urząd Miasta st. Warszawy do tej pory nie udzielił informacji na ten
temat.
2) Czy w przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz Spółdzielni możemy
spodziewać się pomocy Urzędu Miasta w bezproblemowym uzyskaniu pozwoleń na budowę
altanek śmietnikowych, czy wręcz przeciwnie spotkamy się z brakiem zgody, jak dotychczas
przy uzyskiwaniu zgody na remonty?
3) Czy mieszkańcy Spółdzielni mogą liczyć na dofinansowanie na budowę, rozbudowę altan
śmietnikowych?
Będą to wysokie, dodatkowe kwoty, wynikające z wprowadzenia nowego systemu odbioru
odpadów.
12. Czy Urząd Miasta st. Warszawy zdąży z zapewnieniem organizacji odbioru odpadów do dnia
1.07.2013 r.?
Spółdzielnia, zgodnie z zaleceniami Urzędu, wypowiedziała już umowę na wywóz odpadów
z naszych zasobów.
Z posiadanych informacji wynika, że Urząd Miasta dopiero 30.04.2013 r. ogłosił przetarg na wybór
firm do odbioru odpadów. Budzi to obawę, czy nasi mieszkańcy nie pozostaną bez zapewnienia
należytego wykonania usługi wywozu śmieci.
Wyżej wymienione problemy Spółdzielnia stara się wyjaśnić z Urzędem m.st. Warszawy.
W załączeniu przekazujemy:
1) Wyciąg z zasad segregacji odpadów obowiązujących od 1.07.2013 r.,
2) Oświadczenie wg wzoru Urzędu Miasta do wypełnienia.
Od 1 lipca 2013 r. należy segregować śmieci na trzy główne grupy:
1. Odpady suche
 Wrzucamy - gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki; papier
suchy i tektura, czyste opakowania po mleku, napojach, tworzywo sztuczne np. plastik,
metal, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), rysunki
akwarelowe, rysunki kredkami, zużyte długopisy, złamane ale czyste opakowania po
żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach); folię i torebki z tworzyw
sztucznych, puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom
metali kolorowych (np. zabawki, np. stare nożyczki, kapsle).

Nie wrzucamy – tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle,
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów
higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością,
butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach silnikowych,
smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach,
opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.
2. Szkło opakowaniowe
 Wrzucamy – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach
alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy – porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego,
żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.
3. Odpady zmieszane
 Wrzucamy – zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki,
opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, popiół węglowy,
pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higirniczne, wata, itp.), potłuczone szyby,
śmieci uliczne.
 Nie wrzucamy – odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, leków
przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: żarówek, lamp, kineskopów,
świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV, komputerów, odpadów
wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na
pranie).

W przypadku niedotrzymania przez mieszkańców nieruchomości standardów jakościowych frakcji
odpadów komunalnych, firma odbierająca te odpady przyjmuje je jako odpady zmieszane
i powiadamia o tym Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.
Od 1 lipca 2013 r. częstotliwość, wg regulaminu Rady Miasta, odbioru poszczególnych frakcji odpadów
nieruchomości wielolokalowych będzie wynosić:
 Odpady suche – raz w tygodniu,
 Szkło opakowaniowe – raz w miesiącu,
 Odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu,
 Odpady wielkogabarytowe – raz w miesiącu. W związku z tak rzadką częstotliwością odbioru
odpadów tego typu, oraz, aby uniknąć podpaleń i innych niebezpieczeństw związanych z ich
składowaniem na zewnątrz budynku będziemy prosić Państwa o wynoszenie ich tylko i wyłącznie
w określony i podany wcześniej do wiadomości dzień miesiąca. Do tej pory odpady tego typu
odbierane były z nieruchomości, co najmniej raz w tygodniu.
Download

pismo do mieszkańców Warszawy