Použitie v jahodách
POLYVERSUM
BBCH
27
51
63
65
81
89
Výsadba a ošetrovanie sadeníc
- ochrana pre koreòovými hnilobami
- lepšie ujatie sadeníc
Ošetrenie:
- buï namoèením celej sadenice v 0,05% roztoku prípravku alebo máèaním koreòového systému v tomto roztoku
- možné použit v kombinácii s gélovými prípravkami na lepšie pri¾nutie ku koreòom
Ošetrovanie poèas vegetácie
- zálievka alebo postrek proti koreòovým hnilobám poèas vegetácie
- postrek proti plesni sivej poèas dozrievania plodov
- interval medzi jednotlivými aplikáciami je 7-10 dní
- 100 - 200g/ha
Výhodou prípravku Polyversum je nulová ochraná doba, je možné ošetrova aj poèas zberu jahôd.
Použitie a dávkovanie prípravku:
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávkovanie
Aplikaèné poznámky
jahoda
èervená hniloba
fytoftórová hniloba
0,05 %
máèanie sadeníc pred
výsadbou, pásová zálievka
po výsadbe
jahoda
pleseò sivá,
fytoftórová hniloba
0,1 kg/ha
neobmedzený poèet
aplikácií postrekom
Èo je Polyversum?
Polyversum je biologický fungicíd vyvinutý a vyrábaný v Èeskej republike. Úèinnou zložkou je mikroskopická huba Pythium oligandrum,
ktorá pôsobí mykoparaziticky, t.j. aktívne vyh¾adá patogénnu hubu, obrastie ju mycéliom, èi generatívnymi orgánmi a enzymaticky rozloží
na jednoduché zložky, ktoré potom využíva na svoju výživu. Pythium oligandrum sa bežne vyskytuje v pôde, odkia¾ bola huba izolovaná.
Polyversum je nutné aplikova preventívne, t.j. ešte pred výskytom choroby. Po aplikácii musia spóry najprv vyklíèi, a až po rozrastení
huby (vhodné podmienky sú vlhko a teplo) je táto schopná parazitova na fytopatogénnych hubách. Pri správnej aplikácii a vhodných
podmienkach je možné udrža porast vo výbornom zdravotnom stave.
Prípravok Polyversum je zaregistrovaný v SR ako prípravok na ochranu rastlín a je zaradený aj v Zozname prípravkov na ochranu rastlín
povolených v ekologickej po¾nohospodárskej výrobe.
Poškodenie repky fómovou hnilobou hnilobou Phoma lingam
Poškodenie repky bielou hnilobou Sclerotinia sclerotiorum
Preèo použi Polyversum?
Polyversum nezanecháva rezíduá v plodine ani v pôde, je bezpeèný pre životné prostredie ako aj pre zdravie ¾udí a zvierat. Manipulácia
s prípravkom je úplne bezpeèná.
Polyversum je alternatívna forma ochrany ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, lieèivých rastlín a trávnikov.
Polyversum okrem fungicídnej úèinnosti indukuje zvýšenú rezistenciu rastliny voèi chorobám. Rastliny sú vidite¾ne vitálnejšie, lepšie
odolávajú napadnutiu hubovými chorobami, èo je spôsobené zvýšenou produkciou fytohormónu, kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním
obsahu fosforu a cukrov.
Na èo je potrebné dáva pozor:
na správnu prípravu postrekovej kvapaliny
neaplikujte nikdy tak, že použijete len èas sáèku. Vždy použite celý sáèok vcelku. Sáèok obsahuje spóry huby v inertnom nosièi.
Pri „usypaní“ zo sáèku môže dôjs k tomu, že vysypete len inertný nosiè a spóry zostanú na dne, alebo naopak.
l Polyversum nie je možné mieša s inými fungicídmi. Ideálne je vyèleni si èas ošetrovanej plochy Vašej repky, kde budete aplikova
iba Polyversum a žiadny iný fungicíd.
l
l
Postup prípravy postrekovej kvapaliny:
Predovšetkým dbajte o to, aby bol postrekovaè dôkladne vyèistený od fungicídov. Polyversum je huba, nesmie sa dosta do kontaktu
s fungicídom. Prípravok nasypte do menšieho množstva vody a nechajte asi hodinu postᝠaby sa aktivoval mikroorganizmus.
Nošiè oospór sa usadí na dne nádoby. Potom, aby nedochádzalo k upchávaniu trysiek vlejte cez sitko (alebo dámsku panèuchu)
do nádrže postrekovaèa. Pri dávkovaní vycháddzajte z tabu¾ky tak, aby ste pripravili 0,05% roztok.
Pomocná tabu¾ka na prípravu 0,05% roztoku:
Voda (l)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
prípravok (g)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Polyversum je možné aplikova s hnojivami, herbicídmi a insekticídmi. Nesmie by aplikovaný s inými fungicídmi (ani s meïou). Ak je
aplikovaný v èase, keï ešte doznieva úèinnos chemického fungicídu, zníži sa aktivita prípravku Polyversum.
Registrovaný prípravok do uhoriek
Padanie klíènych rastín:
Osivo sa namorí suchou cestou premiešaním s prípravkom. Dávka je 5 g/kg osiva. Vzídené rastliny sa ošetrujú zálievkou 0,05%
roztoku prípravku Polyversum.
Vysádzanie sadeníc:
Do pripravenej èistej nádoby sa pripraví dostatoèné množstvo 0,05% roztoku. Do tohto roztoku sa namáèa koreòový bal sadenice
pred vysádzaním. Alternatívne je možné sadenice prelia pripraveným 0,05% roztokom. Toto ošetrenie má za úèel ochranu pred
koreòovými hnilobami.
Pleseò uhorková:
Po výsadení ošetrova postrekom alebo zálievkou v 7-14 dòových intervaloch. Toto ošetrenie má preventívny charakter a slúži
k oddialeniu napadnutia plesòou uhorkovou.
BBCH
0
10
14
65
75
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka
Uhorky
pleseò uhorková
hubové choroby
hubové choroby
0,1 kg/ha
0,05%
5 g/kg
85
Ochranná doba Poznámka
nemá ochrannú
dobu
300 - 1000 l vody/ha
zálievka
suché morenie osiva
Download

Použitie v jahodách