Ontogenetická
Ontogenetická psycholó
psychológia
Úvod
Periodizácia psychického vývinu
Prenatálne, novoredenecké, dojčenské
obdobie a obdobie batoľaťa
Predškolský vek a školská zrelosť
Mladší školský vek a obdobie dospievania
Skorá, stredná a neskorá dospelosť
Staroba
Ontogenetick
á
Ontogenetická
Psychol
ógia
Psychológia
Predškolský vek a školská zrelosť
Doc. PhDr. Judita Stempelová
Stempelová, PhD.
Doc. PhDr. Zdenka Macková
Macková, PhD.
Mgr. Alexandra Čmáriková
riková, PhD.
1
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
od 3. roku po vstup do školy
Vývin základných schopností a zručností
Motorický vývin:
zdokonaľovanie –
„elegancia pohybu“
(4.-5. rok: dieťa beží, skáče,
ide po schodoch, zoskočí)
zručnosť v sebaobsluhe
zručnosť v kresbe
2
1
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Reč:
na začiatku ešte zamieňa hlásky
postupne nedokonalosti miznú ešte pred začiatkom
školskej dochádzky
rozširuje sa rozsah aj zložitosť viet, súvetia
1.Expresívna (pomenúva voľne pocity)
2.Regulačná (to nemôžem, mama by sa hnevala)
3.Egocentrická (hlasný hovor, postupne s vekom šepot pri
riešení problému)
rast poznatkov
Predškolský vek
3
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Kognitívny vývin:
Myslenie sa posúva z predpojmového
(symbolického) na konkrétne, názorné
náznak úsudkov
Pokus s korálkami (Piaget, Szemiňska)
Myslenie je egocentrické, antropomorfické, magické a
artificialistické
4-ročné dievčatko:
Tá vodička pekne pláva? Nehnevajú ju ryby?
4
2
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Chápanie priestoru, času
Priestor
egocentrická perspektíva – „ako sa mi to javí“
(bližšie predmety – väčšie, vzdialenejšie – menšie)
Čas
pomalý rozvoj
subjektívne vnímanie vo vzťahu k jednotlivým
udalostiam, preceňovanie
5
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Emočný vývin a socializácia:
primárna zostáva rodina
potreba aktivity, sebapresadenia
Socializačný proces zahŕňa tri aspekty:
1. Vývin sociálnej reaktivity
2. Vývin sociálnych kontrol a hodnotových noriem
(zlyhanie smeruje k delikvencii)
3. Osvojenie si sociálnych rôl
6
3
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Emocionálny vývin a socializácia:
Vývin sociálnych kontrol a hodnotových
noriem (zlyhanie smeruje k delikvencii)
V niektorých kultúrach viac povoľná socializácia,v iných
striknejšia direktívnejšia
v období predškolského veku sa dieťa začína „strážiť“,
vie sa riadiť určitými normami i bez dohľadu dospelého,
spočiatku sa môžu ešte objavovať hlasité príkazy k sebe
samému
pokus so „zakázanou hračkou“
7
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Emocionálny vývin a socializácia:
Vývin sociálnej reaktivity
základy sebavnímania boli položené už v batoľacom
veku
detská identita má zdroj v postojoch a hodnoteniach
rodičov
prehlbuje sa schopnosť regulovať emocionálne
prežívanie (dieťa je schopné lepšie pomenovať, čo
prežíva a tiež porozumieť prežívaniu druhého – s vekom
sa táto schopnosť ďalej rozvíja.
8
4
Predškolský vek
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Emocionálny vývin a socializácia:
Vývin sociálnych rôl
Na začiatku vývinu dieťa do druhé dieťa v jeho blízkosti
nejaví záujem
2 roky – súbežná paralelná hra
2,5-3 roky – hra spoločná asociatívna
4-5 rokov – hra kooperatívna
Objavuje sa obľúbenosť vs. neobľúbenosť spoluhráčov,
súperivosť, výraznejšie sa začína diferencovať mužská a
ženská rola
Nástup do školy
9
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Ide o veľkú záťaž:
pozornosť
normy
vzťahy
Často sa vyskytuje
neprispôsobivosť
10
5
Školská zrelosť
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Ide o somato-psycho-sociálny stav dieťaťa, ktorý:
je výsledkom úspešne dovŕšeného vývinu
predchádzajúcich období
charakterizujú fyzické a psychické dispozície
pre požadovaný výkon v škole a je
sprevádzaný pocitom šťastia u dieťaťa
je dobrým predpokladom budúceho školského
výkonu a sociálneho zaradenia
11
Školská zrelosť
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
1., Biologická zrelosť, najmä CNS,ktorá je v priamej
súvislosti s celkovou reaktivitou, stabilitou a
odolnosťou voči záťaži
2., Zrením CNS je podmienená lateralizácia ruky,
zlepšenie motorickej, senzomotorickej
koordinácie i manuálnej zručnosti
3.,Zrenie CNS je predpokladom k rozvoju vnímania a
poznávacích procesov
Zrak – vnímanie detailov,diferenciácia (zrelosť očných
pohybov
Sluch – sluchová diskriminácia dozrieva v 6,5 roka
12
6
Vývinový stav dieťaťa
v dobe vstupu do školy
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Telesná zrelosť
• posudzovanie výšky a hmotnosti
• rastový vek 7 rokov
• premena telesnej stavby – filipínska miera
• lepšia koordinácia pohybov, najmä v oblasti
jemnej motoriky – potrebnej pre osvojenie
písania
13
Vývinový stav dieťaťa
v dobe vstupu do školy
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Kognitívna zrelosť
•
•
realistickejšie vnímanie sveta
počiatok logického myslenia i keď v oblasti
konkrétnej
14
7
Vývinový stav dieťaťa
v dobe vstupu do školy
Predš
školský vek
kolská
Pred
kolská
Predškolský
vek aa šškolská
zrelosť
ť
zrelos
zrelosť
Emocionálna, motivačná a sociálna zrelosť
•
•
•
•
primeraná kontrola citov a impulzov
schopnosť sebaovládania a sebariadenia
(problematické pri predčasne zaradených deťoch,
biologicky nezrelých)
schopnosť sústrediť sa na úlohu
menšia závislosť od rodiny, schopnosť podriadiť sa
cudzej autorite
15
Ukážka kresieb
16
8
Ukážka kresieb
17
Ukážka kresieb
18
9
Ukážka kresieb
19
Ukážka kresieb
20
10
Ukážka kresieb
21
Ukážka kresieb
22
11
Download

Predškolský vek