Informator Prawno Ubezpieczeniowy
Grudzieñ 2014
W BIE¯¥CYM NUMERZE:
• Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny
• Dro¿sze ubezpieczenia
doradzamy pomagamy informujemy
SPIS TREŒCI
AKTUALNOŒCI
ORZECZNICTWO
str. 3
Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny - Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2014 r.
str. 3
Zadoœæuczynienie za uszczerbek na zdrowiu - Wyrok S¹du Okrêgowego w Gdañsku z dnia 12.12.2014 r.
str. 3
Zakaz umniejszania odszkodowania proporcjonalnie do niedoubezpieczenia - Wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 16.10.2014 r., sygn. akt: III CSK 302/13
PROJEKTY, ZMIANY
str. 3
Ni¿sze odsetki ustawowe
PRAWO CO DNIA
str. 4
Dro¿sze ubezpieczenia
str. 4
Ubezpieczenie L4 coraz bardziej popularne
str. 4
Czy Autocasco chroni od skutków wichur?
str. 4
e-zawiadomienia sposobem na weryfikacjê OC
str. 5
Aplikacja „Na wypadek”
str. 5
Gorszy rok dla ubezpieczycieli
str. 5
Pozytywne skutki kampanii UFG
str. 5
KNF ponownie ukara³o ubezpieczycieli
PROWADZONE SPRAWY
str. 6
Odszkodowanie za œmieræ mê¿a
str. 2
AKTUALNOŒCI
ORZECZNICTWO
Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2014 r.
S¹d Apelacyjny w Warszawie utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Okrêgowego co do zasady, uznaj¹c,
¿e powódce nale¿y siê odszkodowanie za b³¹d medyczny. Kobieta wykaza³a, ¿e na skutek
nieprawid³owego dzia³ania lekarzy, w tym przeprowadzenia operacji bez jej zgody dosz³o
do znacznej utraty przez ni¹ zdrowia. S¹d Apelacyjny umniejszy³ jednak odszkodowanie o niemal¿e
1.000.000 z³otych, a w zwi¹zku z tym na rzecz powódki zas¹dzono kwotê 4.000.000 z³otych.
Sąd zasądził na rzecz
powódki kilkumilionowe
odszkodowanie za błąd
medyczny.”
ZadoϾuczynienie za uszczerbek na zdrowiu
Wyrok S¹du Okrêgowego w Gdañsku z dnia 12.12.2014 r.
Sprawa dotyczy³a poszkodowanej w wypadku kobiety. Na skutek potr¹cenia jej na przejœciu dla
pieszych, dozna³a wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a. Pomimo przeprowadzonej rehabilitacji sta³a
siê osob¹ niepe³nosprawn¹. S¹d po rozpoznaniu sprawy zas¹dzi³ na rzecz kobiety kwotê ponad
175.000 z³otych. Wyrok nie jest prawomocny.
Zakaz umniejszania odszkodowania proporcjonalnie
do niedoubezpieczenia
Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 16.10.2014 r., sygn. akt: III CSK 302/13
Sprawa dotyczy³a odszkodowania za zniszczony na skutek spalenia dom. Nieruchomoœæ by³a
ubezpieczona na wartoœæ 1.500.000 z³otych, podczas gdy rzeczywista wartoœæ wynosi³a
2.500.000 z³otych. W umowie ubezpieczenia zapisano, ¿e niedoubezpieczenie zmniejsza
proporcjonalnie wartoœæ odszkodowania. S¹dy ni¿szych instancji zas¹dzi³y na rzecz
ubezpieczonego odszkodowanie w oparciu o ww. zapis. Ubezpieczony nie zgodzi³ siê jednak
z takim ustaleniem odszkodowania. Sprawa trafi³a do S¹du Najwy¿szego, który przekaza³ sprawê
do ponownego rozpoznania. S¹d podkreœli³, ¿e w polisach maj¹tkowych sk³adka odpowiada ryzyku
Sąd podkreślił,
że wysokość
odszkodowania powinna
być ustalana nie od
wartości chronionego
przedmiotu, ale od sumy
ubezpieczenia.”
ubezpieczyciela, a ten pobiera j¹ od kwoty ubezpieczenia, a zatem wysokoœæ odszkodowania
powinna byæ ustalana nie od wartoœci chronionego przedmiotu, ale od sumy ubezpieczenia.
Z tego te¿ wzglêdu klauzule ograniczaj¹ce odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela mog¹ byæ uznane
za niedopuszczalne.
PROJEKTY, ZMIANY
Ni¿sze odsetki ustawowe
Od 23.12.2014 r. obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym odsetki
ustawowe od tego dnia wynosz¹ 8% w skali roku. Oznacza to zmniejszenie odsetek ustawowych
o 5 procent.
str. 3
Od 23.12.2014 r. odsetki
ustawowe wynoszą
8% w skali roku.”
PRAWO CO DNIA
Dro¿sze ubezpieczenia
Eksperci zaznaczaj¹, ¿e z uwagi na wytyczne co do likwidacji szkód, ale tak¿e nowe przepisy stawki
OC mog¹ wzrosn¹æ nawet o 50%. Nie bez wp³ywu na stawki OC pozostaje tak¿e bezpoœrednia
likwidacja szkód. Wszystkie ww. dzia³ania maj¹ na celu doprowadzenie do wyp³acania
poszkodowanym odpowiednich (wy¿szych ni¿ dotychczas) odszkodowañ. To z kolei poci¹ga za sob¹
oczywist¹ podwy¿kê sk³adek. Wprowadzenie bezpoœredniej likwidacji szkód mo¿e spowodowaæ
W 2015 roku stawki OC
mogą wzrosnąć nawet
o 50%.”
podwy¿kê cen u tych ubezpieczycieli, którzy dopiero w tym roku zaczn¹ stosowaæ ten sposób
likwidacji szkody. Ubezpieczyciele, którzy wczeœniej wprowadzili ten sposób likwidacji szkody co
do zasady ju¿ uwzglêdnili koszty takiej likwidacji w sk³adkach za OC. Ponadto prognozuje siê,
¿e nie tylko ubezpieczenia OC mog¹ podro¿eæ, ale tak¿e produkty inwestycyjne.
Ubezpieczenie L4 coraz bardziej popularne
Istot¹ ubezpieczenia L4 jest dop³ata przez ubezpieczyciela ró¿nicy pomiêdzy wynagrodzeniem
otrzymywanym przez ubezpieczonego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, a tym
które otrzymywa³, gdy pracowa³. Oznacza to zatem dop³atê 20% (bowiem podczas L4 pracownik
otrzymuje 80% wynagrodzenia). Ubezpieczenie to by³o skierowane pocz¹tkowo przede wszystkim
do s³u¿b mundurowych, co do których zmieni³y siê przepisy w zakresie zasi³ków chorobowych.
Z uwagi jednak na du¿e zainteresowanie, ubezpieczenie ma byæ rozszerzone tak¿e na inne zawody.
Czy Autocasco chroni od skutków wichur?
W ostatnim czasie w Polsce pojawiaj¹ siê silne wichury, które czêsto wywo³uj¹ daleko id¹ce
szkody. Warto zatem zapoznaæ siê z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia Autocasco, które
szczegó³owo reguluj¹ zakres ubezpieczenia. Je¿eli bowiem nie posiadamy ubezpieczenia
tzw. all risks, w przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek silnych wiatrów, mo¿emy spotkaæ siê
z odmow¹ wyp³aty odszkodowania. W OWU wymienione s¹ bowiem ryzyka, od których ubezpieczamy
nasz pojazd, ale tak¿e przypadki, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci. Bez
wzglêdu jednak na zakres ubezpieczenia, warto zwracaæ uwagê na miejsce parkowania pojazdu,
tak by w miarê mo¿liwoœci nie nara¿aæ pojazdu na uszkodzenie.
e-zawiadomienia sposobem na weryfikacjê OC
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadzi³ system e-Zawiadomienia dla komend w ca³ej
Polsce. Narzêdzie to ma umo¿liwiæ niemal¿e natychmiastowe przes³anie raportu z kontroli
OC. Usprawni to zatem przesy³anie informacji do UFG i mo¿e przez to wp³yn¹æ na zwiêkszenie
wykrywalnoœci braku OC. Oprócz e-zawiadomieñ pomocny dla UFG przy kontroli spe³niania
obowi¹zku posiadania OC jest Oœrodek Informacji UFG. W 2014 r. UFG wezwa³ do zap³aty kary
za brak OC ponad 51.000 w³aœcicieli pojazdów i szacuje siê, ¿e wp³ywy z kar w 2014 r. wynios¹
40.000.000 z³otych.
str. 4
Warto zweryfikować, czy
w OWU wymieniono
ryzyko uszkodzenia
pojazdu w wyniku silnych
wiatrów.”
PRAWO CO DNIA
Aplikacja „Na wypadek”
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotowa³ bezp³atn¹ aplikacjê „Na wypadek”,
której celem jest pomoc kierowcy w przypadku wypadku. Aplikacja wskazuje kierowcy
na niezbêdne czynnoœci, które nale¿y wykonaæ po wypadku. Przypomina kierowcy o koniecznoœci
udokumentowania danych uczestników zdarzenia, okolicznoœci zdarzenia. Aplikacja umo¿liwia
tak¿e zeskanowanie kodów QR z dowodów rejestracyjnych uczestników zdarzenia. Ograniczy to
pope³nianie b³êdów chocia¿by w numerach polis, czy w nazwach zak³adów ubezpieczeñ.
Aplikacja
„Na wypadek” wskazuje
niezbędne czynności,
które należy wykonać
po wypadku.”
Gorszy rok dla ubezpieczycieli
Komisja Nadzoru Finansowego potwierdzi³a w raporcie, i¿ rok 2014 nie by³ najlepszym rokiem dla
ubezpieczycieli. £¹czna wartoœæ rynku ubezpieczeñ by³a ni¿sza o niemal¿e 6% od ubieg³orocznej.
£¹czny zysk z ostatnich 9 miesiêcy roku 2014 by³ ni¿szy o 1/3 ni¿ w 2013 r.
Pozytywne skutki kampanii UFG
Skutkiem przeprowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kampanii informacyjnej
na temat konsekwencji jazdy bez OC jest wy¿sza œwiadomoœæ kierowców. Z przeprowadzonych
badañ wynika, ¿e œwiadomoœæ kierowców co do odpowiedzialnoœci za jazdê bez OC wzros³a
o po³owê. Przed kampani¹ jedynie 20% badanych wiedzia³o kto ponosi odpowiedzialnoœæ
w przypadku prowadzenia pojazdu bez OC.
KNF ponownie ukara³o ubezpieczycieli
Komisja Nadzoru Finansowego na³o¿y³a na Gothaer TU oraz Link4 kary pieniê¿ne w wysokoœci
odpowiednio 100.000 z³otych i 25.000 z³otych. Ubezpieczyciele zostali ukarani za niewyp³acenie
w ustawowym terminie odszkodowañ z OC oraz niewywi¹zanie siê w ustawowym terminie
z obowi¹zku poinformowania osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, ¿e odszkodowanie jej nie
przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu.
str. 5
Skutkiem
przeprowadzonej przez
UFG kampanii jest
wyższa świadomość
kierowców.”
PROWADZONE SPRAWY
Odszkodowanie za œmieræ mê¿a
M¹¿ naszej klientki zgin¹³ w wypadku samochodowym, za który odpowiedzialnoœæ ponosi³
kierowca innego pojazdu. Nasza klienta sama zg³osi³a roszczenia do ubezpieczyciela
sprawcy wypadku, który przyj¹³ odpowiedzialnoœæ co do zasady. Wyp³aci³ odszkodowanie
i zadoœæuczynienie w kwocie nieodpowiadaj¹cej rozmiarowi doznanej przez nasz¹ klientkê krzywdy,
tj. po 20.000 z³otych.
Uprawniona zg³osi³a siê do XALTUM z proœb¹ o poprowadzenie sprawy i uzyskanie na jej rzecz
dalszych œwiadczeñ. XALTUM po przeanalizowaniu sprawy wystosowa³o do ubezpieczyciela
ostateczne przeds¹dowe wezwanie do zap³aty, w którym wezwa³o ubezpieczyciela do wyp³aty
na rzecz uprawnionej dalszych kwot odszkodowania, zadoϾuczynienia oraz renty. Ubezpieczyciel
pocz¹tkowo odmawia³ dop³aty jakichkolwiek œwiadczeñ. XALTUM wystosowa³o ponowne odwo³anie
od decyzji, na skutek czego ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz naszej klientki kwotê 90.000 z³otych
tytu³em skapitalizowanej renty.
Aktualnie w zakresie odszkodowania i zadoœæuczynienia trwaj¹ negocjacje ugodowe.
Dziêki dzia³aniom XALTUM nasza klientka uzyska³a dodatkowe odszkodowanie.
str. 6
Dzięki działaniom
XALTUM, uprawniona
otrzymała
90.000 złotych renty,
natomiast
w zakresie roszczenia
o odszkodowanie
i zadośćuczynienie,
trwają dalsze negocjacje
ugodowe.“
KONTAKT
XALTUM
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa
ul. Wyspiañskiego 14/37, 60-750 Poznañ
tel. 61 222 54 46, fax 61 222 40 91
[email protected]
www.xaltum.pl
NIP 7792388531, KRS 0000378622
S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego
Redakcja:
Anna Jackowska, mail: [email protected]
Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien
byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.
Download

odpowiedzi na pytania - cz. 3 - zwik