Informator Prawno Ubezpieczeniowy
Wrzesieñ 2014
W BIE¯¥CYM NUMERZE:
• Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak¿e za zlecenie transportu
• Jesieñ czasem wypadków
doradzamy pomagamy informujemy
SPIS TREŒCI
AKTUALNOŒCI
ORZECZNICTWO
str. 3
Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak¿e za zlecenie transportu
str. 3
Po œmierci ma³¿onka nie nabywa siê ponownie nieruchomoœci przy wspó³w³asnoœci
str. 3
ZadoϾuczynienie za wypadek przed 03.08.2008 r.
PROJEKTY, ZMIANY
str. 4
NFZ chce uzyskaæ prawo regresu do nietrzeŸwych kierowców
str. 4
Human Body Trauma Index – system oceniania poziomu obra¿eñ cia³a
str. 4
Co ze zmianami w prawie karnym?
PRAWO CO DNIA
str. 5
Najem pojazdu zastêpczego – prawo poszkodowanego, a problem dla s¹dów
str. 5
Uproszczona likwidacja szkody
str. 5
Ubezpieczenie uczniów – obowi¹zkowe czy dobrowolne?
str. 5
KNF chce obj¹æ nadzorem oddzia³y firm zagranicznych
str. 6
Ubezpieczenie bêdzie mo¿na kupiæ w kiosku
str. 6
Jesieñ czasem wypadków
str. 6
W 2014 r. mniej skarg
str. 6
Kary dla ubezpieczycieli
str. 6
PZU S.A. mo¿e przej¹æ LINK 4
PROWADZONE SPRAWY
str. 7
Wypadek na lodowisku, a odpowiedzialnoœæ w³aœciciela lodowiska
str. 2
AKTUALNOŒCI
ORZECZNICTWO
Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak¿e za zlecenie transportu
Wyrok S¹du Okrêgowego w £odzi, sygn. akt XIII Ga 7/14
S¹d Okrêgowy w £odzi stwierdzi³, ¿e poszkodowany przedsiêbiorca, ma prawo w ramach
ubezpieczenia wynaj¹æ us³ugê transportow¹, a nie tylko samochód zastêpczy, jednak
odszkodowanie nie mo¿e uwzglêdniæ kosztów, które i tak poszkodowany by poniós³, gdyby nie
uszkodzono mu pojazdu. S¹d nie mia³ w¹tpliwoœci, i¿ te roszczenia s¹ co do zasady zasadne.
Sporna by³a jedynie wysokoœæ. Ubezpieczyciel ¿¹da³ znacznego zmniejszenia odszkodowania,
odpowiadaj¹cego zarówno kosztom paliwa jak i pracownika, natomiast s¹d uzna³ za zasadne
zmniejszenie odszkodowania jedynie o koszy paliwa. Poszkodowany wykaza³ bowiem, ¿e nie
ponosi³ kosztów pracownika, a zatem nie podstaw do umniejszenia odszkodowania o koszty, które
Poszkodowany
przedsiębiorca, ma prawo
do odszkodowania nie
tylko z tytułu czynszu
najmu samochodu
zastępczego, ale także
z tytułu poniesionych
kosztów zlecenia usługi
transportowej.”
by nie powsta³y.
Po œmierci ma³¿onka nie nabywa siê ponownie nieruchomoœci przy
wspó³w³asnoœci Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjneg
w Gdañsku
Sprawa dotyczy³a kobiety, która po œmierci mê¿a sprzeda³a mieszkanie. Urz¹d Skarbowy stwierdzi³,
¿e skoro kobieta nie odczeka³a 5 lat od dnia nabycia nieruchomoœci (a uzna³, ¿e nabycie nast¹pi³o
w dniu œmierci mê¿a), to nie przys³uguje jej ulga podatkowa. W takiej sytuacji zobowi¹za³ kobietê
do zap³aty podatku. Sprawa trafi³a do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku, który
uzna³, ¿e je¿eli nieruchomoœæ zosta³a nabyta do maj¹tku wspólnego, to po œmierci ma³¿onka, drugi
nie nabywa ponownie po³owy lokalu. Urz¹d Skarbowy argumentowa³, ¿e ka¿dy z ma³¿onków naby³
po³owê mieszkania, a drug¹ po³owê kobieta naby³a dopiero po œmierci mê¿a. WSA w Gdañsku
uchyli³ jednak decyzjê urzêdu skarbowego, dziêki czemu kobieta nie jest zobowi¹zana do zap³aty
podatku.
ZadoϾuczynienie za wypadek przed 03.08.2008 r.
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 27.06.2014 r.,
sygn. akt: III CZP 2/14
S¹d Najwy¿szy uzasadni³ swe postanowienie, które wydane zosta³o w zwi¹zku ze skierowanym
pytaniem prawnym „Czy osobie najbli¿szej przys³uguje z tytu³u umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadoœæuczynienie
pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê wynikaj¹c¹ z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej
wiêzi emocjonalnej ze zmar³ym, nawet gdy œmieræ nast¹pi³a przed dniem 03.08 2008 r.?”.
S¹d ten wskaza³, ¿e obowi¹zek zap³aty rekompensat za tego rodzaju krzywdy przez ubezpieczyciela
w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest bezdyskusyjny.
S¹d Najwy¿szy uznaj¹c, ¿e zagadnienie zosta³o ju¿ rozstrzygniête, odmówi³ wydania uchwa³y w
tym zakresie. Tym samym jest to kolejne orzeczenie potwierdzaj¹ce, ¿e osobom bliskim przys³uguje
zadoœæuczynienie w przypadku tragicznej œmierci przed 03.08.2008 r.
str. 3
Osobom bliskim
tragicznie zmarłego przed
03.08.2008 r. przysługuje
zadośćuczynienie
za naruszenie dóbr
osobistych.”
AKTUALNOŒCI
PROJEKTY, ZMIANY
NFZ chce uzyskaæ prawo regresu do nietrzeŸwych kierowców
Zosta³ przygotowany projekt ustawy daj¹cej regionalnym oddzia³om Narodowego Funduszu
Zdrowia prawo do dochodzenia od nietrzeŸwych kierowców zwrotu kosztów leczenia ofiar
wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeŸwych kierowców. Uzasadnieniem
ww. projektu jest fakt, ¿e ca³oœæ kosztów leczenia takich ofiar jest pokrywana z kieszeni wszystkich
podatników, a nie powinni oni ponosiæ kosztów spowodowanych przez nietrzeŸwych kierowców.
Oznacza to tym samym, ¿e nietrzeŸwy sprawca wypadku zap³aci nie tylko zadoœæuczynienie i
odszkodowanie na rzecz poszkodowanego (ubezpieczycielowi w ramach regresu) ale nadto bêdzie
zobowi¹zany do poniesienia kosztów zwi¹zanych z leczeniem poszkodowanego w ramach NFZ.
NFZ chce uzyskać
prawo do dochodzenia
od nietrzeźwych
kierowców zwrotu
kosztów leczenia ofiar
wypadków drogowych
spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców.”
Koszty leczenia mog¹ wynosiæ kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, zadoœæuczynienie natomiast kilkaset
tysiêcy. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ, ¿e przyjazd karetki na miejsce zdarzenia to 400 z³otych,
skomplikowana operacja ratuj¹ca ¿ycie po uszkodzeniach wewnêtrznych to 15.000 z³otych.
Pomys³odawcy zmian zaznaczaj¹, ¿e celem zmian jest nie tylko wyposa¿enie NFZ w prawne œrodki
pozwalaj¹ce na „regres”, ale przede wszystkim prewencja. Mo¿e œwiadomoœæ zap³aty dodatkowych
kilkudziesiêciu z³otych powstrzyma nietrzeŸwionego przed prowadzeniem pojazdu.
Human Body Trauma Index – system oceniania poziomu obra¿eñ cia³a
W Polsce rozpocz¹³ siê pilota¿ systemu tzw. HBT – Human Body Trauma, który ma umo¿liwiæ
ocenê poziomu obra¿eñ odniesionych w wypadku, a przez to wysokoœæ nale¿nego œwiadczenia.
System ten uwzglêdnia punktow¹ ocenê obra¿eñ fizycznych, cierpieñ zwi¹zanych z wypadkiem
i leczeniem oraz zmian jakoœci ¿ycia. System ten zosta³ stworzony przez naukowców zwi¹zanych
z Polskim Towarzystwem Medycyny S¹dowej i Kryminologii oraz Polskim Towarzystwem Medycyny
Ubezpieczeniowej.
Co ze zmianami w prawie karnym?
Pomimo tego, i¿ od pocz¹tku roku g³oœno jest na temat zmian w prawie karnym w zakresie
odpowiedzialnoœci nietrzeŸwych kierowców, do dnia dzisiejszego nie uchwalono ¿adnych zmian.
Przypomnijmy, i¿ zmiany maj¹ dotyczyæ obci¹¿enia sprawców wypadków równie¿ œwiadczeniami
pieniê¿nymi wynosz¹cymi minimalnie 5.000 b¹dŸ 10.000 z³otych w zale¿noœci od tego czy
sprawca dopuœci³ siê czynu po raz pierwszy czy jest recydywist¹. Zak³ada siê, ¿e sprawcy bêd¹
musieli pos³ugiwaæ siê blokad¹ samochodow¹, która uniemo¿liwi uruchomienie pojazdu, gdy
poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy 0,1 mg w 1 dm szeœc. Na dzieñ dzisiejszy
nie wiadomo w jakim kszta³cie zostan¹ uchwalone zmiany i kiedy to bêdzie mia³o miejsce.
str. 4
Od początku roku głośno
jest na temat zmian w
prawie karnym, ale
na dzień dzisiejszy
nie wiadomo w jakim
kształcie zostaną one
uchwalone i kiedy to
będzie miało miejsce.”
PRAWO CO DNIA
Najem pojazdu zastêpczego – prawo poszkodowanego, a problem
dla s¹dów
Z danych wynika, ¿e w 2013 r. wartoœæ odszkodowañ by³a równa blisko 5,4 mld z³otych, a sk³adki
z polis osi¹gnê³y wartoœæ 8,2 mld z³otych. Nieznaczny procent z tych kwot stanowi¹ odszkodowania
z tytu³u czynszu najmu pojazdu zastêpczego – zaledwie 200 mln z³otych. Pomimo niewielkiej
wartoœci roszczeñ, sprawy te dominuj¹ w s¹dach. Problemy te sk³oni³y resort sprawiedliwoœci
do podjêcia dzia³añ w celu okreœlenia poziomu stawek za najem pojazdu. Eksperci obawiaj¹
Pomimo niewielkiej
wartości roszczeń
dot. najmu pojazdu
zastępczego, sprawy te
dominują w sądach.”
siê jednak, ¿e stawki wskazane w rozporz¹dzeniu niekoniecznie musz¹ byæ poprawne. W chwili
obecnej brak jednak okreœlonych stawek nieuniemo¿liwia s¹dom rozpoznawanie takich spraw.
Uproszczona likwidacja szkody
Ergo Hestia informuje, i¿ wzrasta zainteresowanie uproszczonym sposobem likwidacji
szkody. Polega ona na tym, ¿e poszkodowany sam wskazuje charakter i wielkoœæ uszkodzeñ
(bez koniecznoœci dokonywania oglêdzin), a ubezpieczyciel na tej podstawie wydaje decyzjê
o przyznaniu odpowiedniego odszkodowania. Jak wskazuj¹ specjaliœci Ergo Hestia, najczêœciej
ten sposób likwidacji szkody dotyczy szkód – mo¿na by powiedzieæ – oczywistych, np. st³uczonej
szyby w samochodzie. Decyzja co do sposobu rozpatrzenia szkody nale¿y do konsultanta.
Ubezpieczenie uczniów – obowi¹zkowe czy dobrowolne?
Nie ma obowi¹zku ubezpieczenia uczniów. To od rodziców dziecka zale¿y czy uczeñ bêdzie
ubezpieczony czy te¿ nie. Dyrektor szko³y pe³ni funkcjê reprezentanta przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia NNW. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowy ubezpieczenia NNW, jako umowy
ubezpieczenia dobrowolnego mog¹ mieæ ró¿norodny zakres, a to wynika z Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia. Czêsto w³adze szkó³ nie kieruj¹ siê zakresem ubezpieczenia, tylko tym,
co ubezpieczyciel jest w stanie im zagwarantowaæ w zamian za zawart¹ umowê – np. zni¿ki w
ubezpieczeniach maj¹tkowych, czy czasem nawet wyposa¿enie sal komputerowych. Nie bez
znaczenia pozostaje tak¿e fakt, ¿e rodzice maj¹ prawo wgl¹du w warunki ubezpieczenia,
które maj¹ zastosowanie do ubezpieczenia ich dziecka. Powinno siê zwracaæ tak¿e uwagê na
sumê ubezpieczenia – przy ubezpieczeniach NNW uczniów dominuj¹ zazwyczaj niskie sumy
(do 10.000 z³) co wi¹¿e siê z wyp³at¹ bardzo niskiego œwiadczenia w przypadku szkody.
KNF chce obj¹æ nadzorem oddzia³y firm zagranicznych
Komisja Nadzoru Finansowego d¹¿y do tego, aby zarówno AXA jak i Proama podlega³y pod
jej nadzór. Z tego te¿ wzglêdu KNF chce doprowadziæ do po³¹czenia oddzia³ów z firmami
ubezpieczeniowymi obecnymi w Polsce i dzia³aj¹cymi na podstawie licencji. Oznacza³oby to, ¿e
bêd¹ one podlega³y nadzorowi KNF na takich samych zasadach jak wszyscy inni ubezpieczyciele
w kraju. Nadzór niepokoj¹ niskie ceny polis, jakie s¹ proponowane przez tych ubezpieczycieli.
A przez to powstaje ryzyko, ¿e ubezpieczyciel nie bêdzie mia³ odpowiednich œrodków na wyp³atê
œwiadczeñ w razie zajœcia szkody.
str. 5
Od rodziców zależy
czy uczeń będzie
ubezpieczony w ramach
NNW czy też nie.”
PRAWO CO DNIA
Ubezpieczenie bêdzie mo¿na kupiæ w kiosku
Od wrzeœnia Benefia umo¿liwia zakup polisy OC ppm w kioskach. Pracownik kiosku na podstawie
udostêpnionego do wgl¹du dowodu rejestracyjnego pojazdu jest w stanie przedstawiæ
zainteresowanym ofertê i w przypadku jej akceptacji zawrzeæ z nim umowê. Niektórzy agenci
kiosków RUCH zdali ju¿ odpowiednie egzaminy i uzyskali zgodê Komisji Nadzoru Finansowego
na sprzeda¿ polis. Maj¹c na uwadze mo¿liwoœci informatyczne zakup polisy bêdzie trwa³ niewiele
Od września Benefia
umożliwia zakup polisy
OC ppm w kioskach w
zaledwie kilka minut.”
d³u¿ej ni¿ zakup gazety. Jak podkreœlaj¹ eksperci, zalet¹ tego rozwi¹zania jest to, ¿e kioski maj¹
lokalizacjê nie tylko w du¿ych miastach, ale te¿ na wsiach, gdzie czêsto ubezpieczyciele nie maj¹
swoich jednostek.
Jesieñ czasem wypadków
Wed³ug raportu przygotowanego przez Komendê G³ówn¹ Policji najwiêcej wypadków ma miejsce
w drugiej po³owie roku. Poszkodowanymi s¹ nie tylko kierowcy i pasa¿erowie pojazdów, ale te¿
przede wszystkim rowerzyœci i piesi. Przyczyn¹ wypadku najczêœciej jest niew³aœciwe przeje¿d¿anie
przejœæ dla pieszych oraz nieustêpowanie pierwszeñstwa pieszemu, wtargniêcie pieszych na
drogê zza pojazdu lub przeszkody, a tak¿e wejœcie na jezdniê na czerwonym œwietle. Zwiêkszona
szkodowoœæ wynika przede wszystkim z pojawiaj¹cych siê warunków atmosferycznych – drogi
s¹ mokre, szybciej robi siê ciemno. Z tego te¿ wzglêdu Policja apeluje o zachowanie szczególnej
ostro¿noœci w nadchodz¹cych miesi¹cach.
W 2014 r. mniej skarg
Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego informuje, i¿ w pierwszej po³owie roku spad³a liczba skarg na
ubezpieczycieli. Spowodowa³o to, ¿e bran¿a ta nie jest ju¿ na niechlubnym pierwszym miejscu wœród
bran¿, na które wp³ywa najwiêcej skarg. Obecnie zdecydowanie wiêcej skarg dotyczy dzia³alnoœci
banków. Najwiêcej skarg spoœród z³o¿onych dotyczy funkcjonowania zak³adów ubezpieczeñ
maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych, a w tym wysokoœci wyp³acanych odszkodowañ, opóŸnieñ
w wp³acie œwiadczeñ, odszkodowañ z tytu³u czynszu najmu pojazdu zastêpczego.
Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego informuje,
iż w pierwszej połowie
roku spadła liczba skarg
na ubezpieczycieli.”
Kary dla ubezpieczycieli
Komisja Nadzoru Finansowego podczas wrzeœniowych posiedzeñ na³o¿y³a na MTU Moje
Towarzystwo Ubezpieczeñ karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 40.000 z³otych za niewyp³acenie w
ustawowym terminie odszkodowañ b¹dŸ poinformowania o odmowie przyjêcia odpowiedzialnoœci.
Z kolei BRE Ubezpieczenia TUiR otrzyma³a karê w wysokoœci 3.000 z³otych za niewyp³acenie w
ustawowym terminie odszkodowañ.
PZU S.A. mo¿e przej¹æ LINK 4
Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi³a zgodê, aby PZU S.A. naby³ akcje LINK 4 w liczbie
zapewniaj¹cej przekroczenie 50% liczby g³osów na walnym zgromadzeniu. W sierpniu br. zgodê
wyrazi³ Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
str. 6
Komisja Nadzoru
Finansowego wyraziła
zgodę, aby PZU S.A.
nabył akcje LINK 4.”
PROWADZONE SPRAWY
Wypadek na lodowisku, a odpowiedzialnoœæ w³aœciciela lodowiska
Nasza klientka dozna³a szkody na osobie podczas aktywnego wypoczynku na lodowisku. Podczas
jazdy na ³y¿wach, nagle najecha³a na nierówn¹ powierzchniê, straci³a panowanie i upad³a.
Na skutek zdarzenia dosz³o do z³amania koñczyny dolnej. Poszkodowana zwróci³a siê do XALTUM
celem powierzenia prowadzenia sprawy zwi¹zanej z uzyskaniem odszkodowania od podmiotu
odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeñstwa na lodowisku.
XALTUM po zebraniu niezbêdnej dokumentacji i ustaleniu ubezpieczyciela ponosz¹cego
gwarancyjn¹ odpowiedzialnoœæ za przedmiotowe zdarzenie, zg³osi³o roszczenia. Ubezpieczyciel
w odpowiedzi na zg³oszenie roszczeñ i po uzyskaniu wyjaœnieñ zarówno od poszkodowanej jak
i podmiotu odpowiedzialnego za stan lodowiska, przyj¹³ ostatecznie odpowiedzialnoœæ i wyp³aci³
na rzecz poszkodowanej bezsporn¹ czêœæ zadoœæuczynienia w wysokoœci 5.000 z³otych. XALTUM
z³o¿y³o odwo³anie od przedmiotowej decyzji, gdy¿ przyznana kwota nie stanowiska kompensacji
doznanej szkody. W rezultacie ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz poszkodowanej dalsz¹ kwotê
10.000 z³otych. Maj¹c na uwadze, ¿e kwota ta nadal nie stanowi³a pe³nej rekompensaty, XALTUM
podjê³o z ubezpieczycielem negocjacje ugodowe.
Obecnie tocz¹ siê negocjacje, w celu ugodowego zakoñczenia sprawy.
str. 7
Na skutek działań
XALTUM, ubezpieczyciel
przyjął odpowiedzialność
za wypadek na lodowisku
i wypłacił na rzecz
poszkodowanej
15.000 złotych. Aktualnie
trwają negocjacje w celu
zawarcia ugody.“
KONTAKT
XALTUM
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa
ul. Wyspiañskiego 14/37, 60-750 Poznañ
tel. 61 222 54 46, fax 61 222 40 91
[email protected]
www.xaltum.pl
NIP 7792388531, KRS 0000378622
S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego
Redakcja:
Anna Jackowska, mail: [email protected]
Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien
byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.
Download

Informator 9/2014