ČADČIANSKY MODEL
INTERAKTÍVNEHO
PROFESIJNÉHO PORADENSTVA
CAMIP
PhDr. Alena Hrašková, MPH, CPPPaP Čadca
Školstvo versus hazard :


100-tisíc osôb s nevhodným
vzťahom k hazardu za 20
rokov
100-tisíc osôb s
nesprávnou voľbou
povolania každé 2 roky
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
The Čadca Model of Professional Interactive Counselling
Congress Career Guidance 2010 Praha
Congress Career Guidance 2010 Praha
CAMIP






Kariérové poradenstvo 2010 / Euroguidance/ CAMIP
– ocenenie
Kariérové poradenstvo 2011/ Eurogiudance/
www.camip.sk – hlavná cena
2012 - ocenenie ministra školstva , vedy a výskumu SR
2013 – Praha
Prednášky, konferencie, úrady práce ČR, VP
CAMIP

Prof. Hoskovec: dnešné deti to majú oveľa ťažšie pri
výbere povolania....
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
CPPPaP ČADCA CAMIP



BURZA STREDNÝCH ŠKOL od r.1999
DNI VOĽBY POVOLANIA od r. 2005
VEĽTRH VZDELÁVANIA A INFORMÁCII od r. 2005
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
CPPPaP Čadca CAMIP- 5 modulov







1.modul – Systematická práca výchovných
poradcov a s výchovnými poradcami, s rodičmi a
žiakmi samotnými
2.modul - Dni voľby povolania
Týždeň voľby povolania
3.modul – Veľtrh vzdelávania , informácií
4.modul - Konzultačno - poradenské aktivity
5.modul - Kontrolný výskum 2001 – 2012
Programom prešlo spolu 13 778 žiakov
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
1.MODUL




Práca CPPPaP s výchovnými poradcami a žiakmi –
exkurzie, odborné semináre, interaktívne aktivity,
metodicko-supervízne workshopy, konzultačné služby,
prednášky..
Výchovní poradcovia - od 6tej triedy smerujú žiakov k
výberu povolania – v 8-9 triede je to ťažké bez
prípravy!
Rodičia – osvetová činnosť v médiách, letáky CPPPaP,
ÚPSVaR, rodičovské združenia zvolané k voľbe
povolania,
ÚPSVaR – monitoring ôsmakov, prednášky, aktivity
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Práca s VP
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
2. MODUL - DVP




DNI VOĽBY POVOLANIA (DVP)
Príručka DVP pre pracovníkov CPPPaP
Príručka DVP pre výchovných poradcov
Manuál DVP
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
DVP personálne zabezpečenie





Sociálna pracovníčka CPPPaP
Psychológovia CPPPaP
Výchovní poradcovia ZŠ
Riaditelia ZŠ, triedni učitelia
ÚPSVaR
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Program DVP







1. Rodičovské združenie k voľbe povolania
2. Prednášky pre žiakov,
„ VOĽBA POVOLANIA“ – CPPPaP
„MOŽNOSTI NA TRHU PRÁCE“ – ÚPSVaR
3. orientačný intelektový test – CPPPaP
4. záujmový test na prof.orientáciu – CPPPaP
5. prof. informácie na internete – VP, CPPPaP,
6. Individuálne konzultácie so žiakmi a ich rodičmiCPPPaP
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Výchovní poradcovia:





Pred DVP:práca so žiakmi, rodičovské združenie
zabezpečenie ne – vyučovania počas DVP,
propagačné letáky...
Počas DVP: koordinuje ind. konzultácie, dozor nad
žiakmi, pomáha žiakom na internete
Po DVP – Záverečné zhodnotenie a námety
Pomoc žiakom, ktorí to potrebujú !!!
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Záznamový hárok pre žiaka

Info pre žiaka – súhrn informácií
možnosť formulovať názor
Podklad pre psychológa
Podklad pre rodiča na rozhovor

Do Osobného listu žiaka



CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Záznamový hárok pre žiaka
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Leták pre žiakov „Čím budem?“1. časť
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Leták pre žiakov “Čím budem?“ 2. časť
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
www.camip.sk
Týždeň voľby povolania






Voľba povolania - v celej škole – 2 línie
Vychádza z dobrej praxe vých. poradcov
Každý deň minimálne jedna hodina venovaná KP
SJ – slohové práce, TRH – prezentácie, Informatika
– www.camip.sk, Obč.náuka – ako sa nestať
nezamestnaným,VV – kresby čím chcem byť..
Osobný list žiaka – Moja cesta k povolaniu
Vlastné aktivity jednotlivých škôl
Súťaž

Súťaž, vyhlásená CPPPaP v Čadci :
„Moje budúce povolanie
„ Čím chcem byť v budúcnosti „


ZŠ :2. ročník
SŠ: 1.ročník
„Príprava na prvú voľbu povolania“
projekt




Pre MŠ „ Zoznamujeme sa s povolaniami“
34 detí, hrové a edukačné aktivity ,6 stretnutí
Pre ZŠ „Kariérové poradenstvo pre ZŠ“
5. a 7. ročník , interaktívne aktivity
Vyhodnotenie spätnej väzby VP

V čom pomáhajú žiakom DVP a TVP?
zvoliť vhodný učebný odbor
podľa záujmu a schopností
zreálniť výber
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
6 . ročník




TRH, besedy o možnostiach štúdia na SŠ, Dotazníky
osobné rozhovory , Beseda o povolaniach,
prezentácie DVD našich SŠ, Zavedenie osobného
listu Moja cesta k povolaniu
Výchovné aktivity – Poznám povolanie mojich
rodičov?
Praktické ukážky remesiel
Ako sa vyznať v sebe Hra Remeselníci
7.Ročník


TRH, Besedy so žiakmi o možnostiach štúdia na SŠ,
Vrece plné činností, Individuálne poradenstvo, Čo
očakávam od budúceho povolania, Aký som typ ,
Trh práce, ...
8.ročník


UPSVa R aktivity, monitoring záujmov ôsmakov,
Predbežný záujem o SŠ, Test profesijného typu, čím
by som chcel byť a prečo, Cesta môjho života...
9.Ročník

Besedy, Región Európa, Exkurzie do škôl a
podnikov, workshopy o voľbe povolania, besedy s
rodičmi, analýza Osobného listu, Besedy s
riaditeľmi SŠ, DVP, TVP, Veľtrh
Žiak má po DVP a TVP info:






Aký je typ
Aké má predpoklady
Aké je jeho intelektová úroveň
Kde môže študovať
Aká je potreba trhu práce
Aké sú jeho možnosti štúdia
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
3. Modul: Veľtrh informácií, vzdelávania a
zamestnanosti


Veľtrh - ÚPSVaR, CPPPaP hlavný spoluorganizátor
Výhoda DVP pred Veľtrhom - Žiaci sú zorientovaní
a majú možnosť vyhľadávať KONKRÉTNE
informácie
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Veľtrh vzdelávania a informácií
4. Modul: Konzultačno poradenské aktivity






Pomoc nerozhodnutým
Pomoc deťom s VPU
Pomoc deťom zo soc. slabých rodín
Pomoc nadaným
Pomoc deťom s osobnostnými problémami
Nadviazanie kontaktu s rodičmi, ktorí by inak
poradňu nenavštívili
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
5. Modul: Výskum


Kontrolný výskum, podľa čoho si deti vyberajú
povolanie a na základe toho sa program
modifikuje pre ďalší ročník. Tento projekt sa
realizuje od roku 2001, pričom prešiel viacerými
fázami – od experimentálnej fázy /2001 -2002/
cez implementačnú fázu /2003-2007/ a od roku
2008 realizujeme systémový model CAMIPu.
Celkovo si programom prešlo cca 14 000 žiakov
Výstupom je skvalitnenie efektívnych procesov
profesionálneho poradenstva.
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Informácie o stredných školách
Mám dosť informácií o
možnosti prijatia /graf 1/
 Mám dosť informácií o
obsahu štúdia /graf 2/
 Mám dosť informácií o
kvalite stredných škôl
/graf 3/

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
GRAF 1 GRAF 2 GRAF 3
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Idem na strednú školu kvôli tomu, že tam idú moji
priatelia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
priatelia
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Chcem pokračovať v štúdiu na VŠ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
áno
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Finančná situácia mojej rodiny mi umožňuje
študovať to, čo by som chcel
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
áno
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Radšej by som zarábal veľa peňazí ako pracoval
v dobrej partii
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
áno
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Chcel by som robiť povolanie, ktoré robí jeden z
mojich rodičov
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
deti
rodičia
GRAF 1
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Rezervy:






Systém prípravy na všetkých úrovniach a
systematické prepojenie
Osobné poradenstvo
Rozvíjanie EQ a osobnostného potenciálu pre trh
práce
Schopnosti a záujmy
Reálna stratégia rozvoja ľudských zdrojov
Kariérové poradenstvo – súčasť vzdelávania
CPPPaP Čadca: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva - CAMIP
Dve najdôležitejšie voľby v živote:
Voľba životného partnera
Voľba povolania
;
PhDr. Alena Hrašková, MPH


Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Čadca
Download

Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva