M_o_R® - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Poziom Foundation i Practitioner
P
odejmując różnorodne decyzje Zarząd,
każdy menedżer, kierownik programu lub projektu
czy lider zespołu stają przed koniecznością mniej lub
bardziej intuicyjnej oceny ryzyka. Dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów organizacje starają się
uporządkować to intuicyjne podejście określając odpowiedni proces zarządzania ryzykiem, ujęty w ramy
polityki zarządzania ryzykiem.
być zarówno zagrożenia jak i okazje. Ponieważ organizacja realizuje swoje cele na poziomie strategicznym
i dążąc do wypełnienia oczekiwań właścicieli, uruchamia programy prowadzące do uzyskania potrzebnych
zmian biznesowych, realizuje projekty lub portfele
projektów dostarczające nowych produktów oraz
musi utrzymać działalność operacyjną na określonym
poziomie i wdrożyć do praktyki rezultaty projektów,
to w konsekwencji musi i przedstawia działania, które
powinny być w sposób skoordynowany prowadzone
w każdej z wymienionych perspektyw – strategicznej,
programów, projektów i operacyjnej.
Szkolenie w CRM S.A.
Rys. 1. Podstawowa
koncepcja M_o_R
© Crown copyright 2010.
Reprodukowano na podstawie licencji OGC
Również otoczenie biznesowe wymaga, by organizacje były w stanie udokumentować swoje podejście do
zarządzania ryzykiem. Reguły Ładu Korporacyjnego,
Ładu Publicznego czy zalecenia Komitetu Bazylejskiego II, są przykładami działań regulatora, który od organizacji oczekuje aktywnej postawy w zakresie zarządzania ryzykiem.
Metodyka M_o_R
Metodyka Skutecznego Zarządzania Ryzykiem (Management of Risk – M_o_R) ma dostarczyć
firmom, gremiom kierowniczym różnych szczebli oraz
kierownikom programów i projektów uporządkowaną
wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania
ryzykiem. Metodyka M_o_R została opracowana przez
Office of Government Commerce (obecnie właścicielem jest Cabinet Office) jako kompleksowe, strukturalne podejście integrujące odpowiednie komponenty z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz
zarządzania programami MSP, rozszerzone o zasady
zarządzania ryzykiem w perspektywach strategicznej
i operacyjnej. W metodyce M_o_R ‘ryzyko’ jest definiowane jako ‘niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń, które, jeżeliby zaszły, to wpłyną na
wyznaczone cele, co oznacza, że zarządzane muszą
Szkolenie polega na prezentacji modelowych
rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi
problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich
zadaniem najlepszych rozwiązań. W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy maja dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności
przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego
poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Zarówno szkolenie, materiały jak i egzaminy na poziomie
Foundation i Practitioner dostępe są w polskiej wersji
językowej. Szkolenie prowadzone jest przez akredytowanych trenerów działających w standardzie akredytowanej organizacji szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy
szkolenia są objęci gwarancja dobrego wykonania,
co oznacza, że po zakończeniu szkolenia mogą się oni
zwracać z krótkimi pytaniami, dotyczącymi przedmiotu
szkolenia, do odpowiednich trenerów i konsultantów
CRM S.A. czy to za pośrednictwem forów dyskusyjnych np. GoldenLine czy też, w szczególnych przypadkach, kiedy pytanie nie może być postawione publicznie, bezpośrednio via email.
Adresaci szkolenia
Kadra kierownicza firm i instytucji,
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
(specjaliści ds. ryzyka),
Kierownicy programów i projektów,
Kierownicy i personel biur wsparcia (np. PMO),
Wszystkie osoby, które pragną poszerzyć swoją
wiedzę w tym zakresie.
M_o_R® - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Poziom Foundation i Practitioner
Korzyści
Metodyka M_o_R identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając, że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest:
widoczne jako świadome, zorganizowane działanie,
powtarzalne jako proces,
nastawione na wspomaganie podejmowania decyzji.
Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na
poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów,
głównie poprzez przyczynienie się do:
zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych
niespodzianek,
lepszego wykorzystania zasobów,
redukcji marnotrawstwa,
ograniczenia defraudacji,
wysokiej jakości świadczonych usług,
redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
niższego kosztu kapitału,
wzrostu innowacyjności,
zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.
rządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr
Ryzyka. Rejestr Zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu
ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.
Proces zarządzania ryzykiem
Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena
skumulowanego wpływu. Planowanie
działań
adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.
Wdrożenie i przeglądy
Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby
zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.
Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych
Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów w kontekście
pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście
pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej.
Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.
Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
(zarys) - Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem
i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym
ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją.
Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.
Program szkolenia
Podstawowe pojęcia M_o_R
Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem
Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem
i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania
ryzykiem - zasady ładu korporacyjnego i kontroli
wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem
winno być stosowane? Powiązanie M_o_R z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.
Pryncypia zarządzania ryzykiem
(warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) - Zgodność z celami. Dopasowanie
do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania
decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura.
Wymierne efekty.
Podejście do zarządzania ryzykiem
(dokumenty definiujące reguły gry) - Polityka za-
Rys. 2. Jednolite podejście - najlepsze praktyki Cabinet Office
© Crown copyright 2010.
Reprodukowano na podstawie licencji OGC
M_o_R® - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Poziom Foundation i Practitioner
Dlaczego M_o_R® w CRM S.A.?
Jesteśmy najstarszą i najdojrzalszą Akredytowaną Organizacją Szkoleniową i Akredytowaną
Organizacją Doradczą na polskim rynku oraz jedną
w kilku na świecie oferujących całe spektrum produktowe i doradcze będące własnością Rządu Brytyjskiego. Oznacza to, że mamy największe doświadczenie nie tylko w uczeniu i wdrażaniu poszczególnych
metodyk i przewodników, lecz również potrafimy je
synergicznie łączyć w celu optymalnego wdrożenia
u naszych klientów. Program szkolenia z zarządzania
ryzykiem jest z jednej strony oparty o materiały Cabinet
Office i APMG i spełnia wszystkie rygorystyczne warunki akredytacji, a z drugiej jest wsparty bogatą wiedzą
i doświadczeniem konsultantów CRM, którzy pomagali wdrażać zarządzanie ryzykiem w wielu organizacjach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Oznacza to,
że uczestnicy szkolenia mogą w trakcie szkolenia zaadresować z pomocą trenera swoje rzeczywiste problemy i odnieść pozyskiwaną wiedzę do rzeczywistych
sytuacji w swoich macierzystych organizacjach.
Jednocześnie, będąc częścią globalnej korporacji Devoteam Group, prowadzimy szkolenia
i wdrożenia M_o_R w różnych krajach w Europie i na
świecie. Daje to naszym akredytowanym trenerom
i konsultantom ogromne doświadczenie, które potrafimy skutecznie wykorzystywać w trakcie naszej pracy
z klientami w Polsce.
Sugerowana ścieżka szkoleń
Metodyka M_o_R uwzględnia i wykorzystuje
informacje zawarte w Raporcie Lorda Turnbulla, jest
zgodna i oparta o normę ISO31000:2009, korzysta
POZIOM
CZAS
TRWANIA
Foundation
4 dni
Foundation
+ Pracitioner
5 dni
z dorobku Kodeksu Ładu Korporacyjnego (Combined
Code on Corporate Governance 2010) publikowanego przez brytyjski Financial Services Authority (FSA),
uwzględnia zalecenia zawarte w BASEL II Accord oraz
w Sarabanes-Oxley Act.
W swym podejściu metodyka M_o_R nawiązuje do innych opracowanych przez OGC (obecnie
właścicielem jest Cabinet Office) najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem programami (MSP®),
zarządzaniem projektami (PRINCE2®), zarządzaniem infrastrukturą informatyczną (ITIL®), zarządzaniem portfelem (MoP™) oraz budową biur wsparcia
(P3O®). W każdym z tych podejść jest obecne i omawiane zarządzanie ryzykiem. To, co wyróżnia M_o_R,
to holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem
z uwzględnieniem potrzeb związanych z podejmowaniem decyzji strategicznych (MoP, P3O), działalnością
operacyjną (m. in. ITIL) czy wreszcie transformacją
(PRINCE2, MSP).
Cezary Paprocki - Trener Wiodący M_o_R
W szkole podstawowej nauczycielka powiedziała, że jego kariera skończy się na zasadniczej szkole
budowlanej. Nie uwierzył. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Międzynarodowej
Szkoły Handlu (Southampton Institute of Higher
Education). Autor prac naukowych publikowanych
za granicą i dwóch patentów. Konstruktor układów
scalonych w tym szef grupy budującej pierwszy polski procesor 16-to bitowy. Prowadził duże projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne i doradcze. Żeglarstwo
morskie i konne krosy terenowe są tym co wypełnia,
nieliczne niestety, wolne od pracy chwile. Ze szkoły
podstawowej pamięta, że nie ma rzeczy niemożliwych.
W CRM S.A. Wiodacy Konsultant, audytor dla modeli
P3M3® i P2M3, Wiodący Akredytowany Trener M_o_R®,
akredytowany trener PRINCE2® MSP®, P3O® i MoV™.
UZYSKIWANY MAKS. LICZBA DODATKOWE
CERTYFIKAT UCZESTNIKOW ĆWICZENIA
M_o_R®
Founation
15
M_oR®
Foundation
M_o_R®
Pracitioner
15
LUNCH
EGZAMIN
MATERIAŁY
SZKOLENIOWE PODRĘCZNIK
Istnieje możliwość zakupu
w biurze CRM
S.A. lub poprzez
stronę internetową www.crm.
com.pl
WLICZONE W CENĘ
GDZIE
,,
NAS ZNALEZC
strona internetowa:
www.crm.com.pl
goldenline:
pasjonatów zarządzania zapraszamy do dyskusji na mikroblogu Centrum
Rozwiązań Menedżerskich S.A. prowadzonym w serwisie Goldenline. Pozwoli on Państwu wymienić
się doświadczeniami ze stosowania metodyk Cabinet Office, porozmawiać z trenerami, zapoznać się
ze szczegółami doradztwa w ramach P3M3, najlepszymi praktykami i case studies komercyjnych firm
i publicznych organizacji.
siedziba:
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, tel: (22) 811 44 40, fax: (22) 887 17 85
PRINCE2® , ITIL®, IT Infrastructure Library®, M_o_R®, P3O®, MSP®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cabinet Office. MoV™, MoP™, Swirl logo™
są znakami handlowymi Cabinet Office. CHAMPS2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council.
Download

M_o_R® - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM