GMINA PLANUJE BUDOWÊ MIESZKAÑ
BEZP£ATNY MAGAZYN SAMORZ¥DOWY
Nr 3-4 (19-20)
Str.7
11.05.2007 r.
MOST WYREMONTOWANY
I PRZEJEZDNY
Most na ul. Chrobrego zosta³ wyremontowany i udostêpniony dla ruchu ko³owego. Inwestycja ta zakoñczy³a dokuczliwy dla kierowców objazd i usprawni³a ruch uliczny w centrum.
Mostek na ul. Chrobrego jest niewielki, ale jego znaczenie dla komunikacji samochodowej w Po³czynie
du¿e. Dlatego wy³¹czenie szeœæ lat
temu z ruchu ko³owego z powodu z³ego stanu technicznego utrudni³o poruszanie siê samochodem po œródmieœciu – ustawione zosta³y metalowe barierki, które umo¿liwia³y jedynie ruch
pieszy i rowerowy, a zmotoryzowani
zmuszeni byli obje¿d¿aæ spory kwarta³
miasta.
Koszt naprawy mostu wyniós³
oko³o 300 tysiêcy. Aby zdobyæ potrzebne pieni¹dze Urz¹d Miasta i
Gminy wyst¹pi³ z wnioskiem do jed-
ABSOLUTORIUM
Z GRATULACJAMI
Podczas kwietniowej sesji Rada
Miejska w Po³czynie Zdroju jednog³oœnie udzieli³a absolutorium burmistrz
Barbarze Nowak, a realizacja ubieg³orocznego bud¿etu zosta³a oceniona
jako najlepsza od wielu lat.
Str.3
ROCZNICA OKAZJ¥
DO WSPOMNIEÑ
nego z programów pomocowych Unii
Europejskiej. Starania zakoñczy³y
siê sukcesem, a wniosek do funduszu Interreg IIIA oprócz remontu
mostu przewidywa³ jeszcze remont
nawierzchni na odcinku ul. 5 Marca
oraz wymianê instalacji wodno- kanalizacyjnej na tej samej ulicy. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi³a oko³o
900 tysiêcy z³otych, z czego Unia
Europejska do³o¿y³a oko³o 680 tysiêcy.
(tao)
W szeœædziesi¹t¹ drug¹ rocznicê wyzwolenia Po³czyna Zdroju w zamku odby³a siê tradycyjne “Po³czyñskie Spotkanie
Pokoleñ” z udzia³em kombatantów, w³adz
i m³odzie¿y szkolnej.
Str. 9
Burmistrz Po³czyna Zdroju
og³asza nabór na szkolenie:
“Obs³uga ruchu turystycznego”
Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych, których praca jest zwi¹zana z obs³ug¹ ruchu turystycznego – pracowników sanatoriów, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, pilotów wycieczek itp.
Szkolenie sk³ada siê z 60 godzin wyk³adów, w zakres których wejd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
g marketing w us³ugach turystycznych,
g wykorzystanie technik internetowych w turystyce,
g projektowanie materia³ów promocyjnych,
g geograficzne i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Po³czyn Zdrój,
g dziedzictwo kulturowe Po³czyna Zdroju i okolic,
g turystyka kwalifikowana w gminie Po³czyn Zdrój,
Szkolenie odbêdzie siê w ramach projektu “Niezbêdne minimum – rozwój umiejêtnoœci informatycznych, jêzykowych i spo³ecznych
pracuj¹cych mieszkañców MiG Po³czyn Zdrój” Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 2.1
Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo¿liwoœci kszta³cenia ustawicznego.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w cyklu weekendowym (sobota, niedziela) od po³owy maja do po³owy czerwca. Rekrutacjê uczestników
szkolenia prowadzi biuro projektu – Gminne Centrum Informacji, Plac Wolnoœci 5, tel. 094 3662 404, e-mail: [email protected] czynne
pon. - pt. w godz. 8 – 18, (decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ).
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
oraz bud¿et pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
CMYK
SAMORZ¥D
www.polczyn-zdroj.pl
POZNAJMY NOW¥ RADÊ
W Radzie Miejskiej bie¿¹cej kadencji jest tylko troje radnych, którzy te funkcje pe³nili równie¿ w kadencji
poprzedniej, a 12 osób jest radnymi po raz pierwszy. Ponadto wybrani przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej
s¹ najlepiej znani mieszkañcom w swoich okrêgach wyborczych. Zatem aby wszyscy mieszkañcy gminy mogli
lepiej poznaæ cz³onków Rady, w ka¿dym numerze “Wiadomoœci Po³czyñskich” prezentowane bêd¹ sylwetki
kilku radnych.
(tao)
Pawe³ Drzewiecki
– zosta³em wybrany radnym z okrêgu
wyborczego Nr.14, który obejmuje wsie
Ko³acz, Popielewko, Popielewo, Brusno i
Kocury.
Pracujê w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zajmujê siê pomoc¹ dla
osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu
œwidwiñskiego. W Radzie Miejskiej w Po³czynie Zdroju pe³niê funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej,
a tak¿e dzia³am w Komisjach Bud¿etowej i
Wiejskiej.
W swojej pracy na rzecz mieszkañców
Po³czyna Zdroju oraz okrêgu wyborczego
Nr.14 chcia³bym skoncentrowaæ siê na:
- wspieraniu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-œciekowej (budowa lokalnych oczyszczalni œcieków w Popielewku,
Popielewie i Bruœnie wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹)
- remontach dróg i dalszym doœwietlaniu
miejscowoœci wiejskich,
- pomocy osobom w za³atwianiu ich
spraw formalnych i urzêdowych zwi¹zanych z ¿yciem codziennym, leczeniem oraz
rehabilitacj¹,
- budowie ci¹gu
rowerowo- pieszego
na odcinku
drogi
Po³czyn
Zdrój –
Ko³acz, a
tak¿e
chodników w inn y c h
miejscowoœciach
wiejskich.
INFORMACJE
Z RADY MIEJSKIEJ
W okresie miêdzy sesjami odby³a siê
nastêpuj¹ca liczba posiedzeñ sta³ych
komisji Rady (stan na 13 kwietnia 2007r.):
Komisja Rewizyjna – 2; Komisja Uzdrowiskowa – 2; Komisja Bud¿etowa i Rozwoju
Gospodarczego – 4; Komisja Komunalna
i Ochrony Œrodowiska – 1; Komisja
Oœwiaty – 1; Komisja Wiejska – 2; Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego – 2; Komisja Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej - 1.
g
Edmund Gradzik
– Od roku jestem so³tysem wsi Bolkowo i Tychówko. Jestem mieszkañcem wsi Bolkowo od 15 lat, wiêc problemy ludzi tam mieszkaj¹cych
nie s¹ mi obce. Uprzednia kadencja minê³a bez szczególnych osi¹gniêæ.
Zawsze by³em zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i nadal chcê budowaæ dobry wizerunek naszych wsi, dlatego postanowi³em kandydowaæ
na radnego V okrêgu wyborczego oraz ponownie na so³tysa wsi
Bolkowo, Tychówko. Poparcie mieszkañców wsi umo¿liwi³o mi
realizacjê swoich zamierzeñ jako radny i so³tys kolejnych kadencji. Dlatego bêdê zabiega³ miêdzy innymi o bezpieczeñstwo mieszkañców i pomoc spo³eczn¹.
WITOLD JAKIMOWICZ
– Jestem pierwsz¹ kadencjê radnym Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju. Reprezentujê okrêg
wyborczy nr. 3, tj. ulice : Poln¹, Traugutta, Kolejow¹, 22 Lipca oraz Chopina.
Sprawy moich wyborców s¹ dla mnie najwa¿niejsze dlatego pracujê w Komisji Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska. Uwa¿am, ¿e inwestycje powinny wyjœæ poza obszar œródmieœcia. Równie wa¿ne jak rewitalizacja starówki jest miêdzy innymi polepszenie warunków mieszkaniowych w tzw. “barakach” , remont wiaduktu kolejowego, naprawa dróg i chodników.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e mandat radnego obliguje mnie do dzia³añ na
rzecz poprawy ¿ycia ca³ej lokalnej spo³ecznoœci. St¹d te¿ zaanga¿owa³em
siê w prace Komisji Uzdrowiskowej – przede wszystkim w tworzenie
koncepcji rozwoju miasta w œcis³ej wspó³pracy z Uzdrowiskiem.
Biorê równie¿ udzia³ w pracach Komisji Oœwiaty. Odwiedziliœmy wszystkie szko³y podleg³e gminie. Moim zdaniem najwiêcej
nak³adów inwestycyjnych potrzebuje Szko³a Podstawowa Nr.1 w
Po³czynie Zdroju.
Doskonale zdajê sobie sprawê , ¿e jest to kropla w morzu
potrzeb i oczekiwañ spo³eczeñstwa. Mam œwiadomoœæ, ¿e
podj¹³em siê nie³atwego zadania, jakim jest s³u¿ba na rzecz spo³ecznoœci lokalnej dlatego te¿ bêdê robi³ wszystko by nie zawieœæ
zaufania moich wyborców.
Zbigniew Cyganiak
– radnym Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju jestem I kadencjê. Zosta³em wybrany
w okrêgu wyborczym nr 1 obejmuj¹cym os. Nowa, os. Mieszka I oraz ulice Krótk¹,
Mieszka I, Miodow¹, Now¹ oraz Stra¿ack¹. Z racji wykonywanego zawodu (funkcjonariusz po¿arnictwa) chcia³bym, w miarê moich mo¿liwoœci, po³o¿yæ szczególny nacisk
na zapewnienie mieszkañcom miasta i gminy Po³czyn-Zdrój bezpieczeñstwa oraz ³adu
spo³ecznego. Chcê tak¿e dbaæ o kulturalny i sportowy rozwój Po³czyna. Dlatego te¿
w Radzie Miejskiej pe³niê funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e cz³onka Komisji Bud¿etowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego.
Mam tak¿e nadziejê, ¿e uda mi siê doprowadziæ do jak najszybszego wybudowania sali gimnastycznej przy Gimnazjum po³czyñskim, Euroboiska przy ul.15-go Grudnia, jak i wielofunkcyjnych boisk na terenie gminy oraz przy Szkole Podstawowej Nr
1 w Po³czynie. Sala i boiska maj¹ s³u¿yæ nie tylko m³odzie¿y,
ale i ca³emu spo³eczeñstwu. Jednym z priorytetów mojej pracy
w Radzie bêdzie gospodarka wodno-œciekowa oraz remonty
dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Po³czyn.
Jeœli ktoœ z Pañstwa chcia³by ze mn¹ porozmawiaæ na
tematy zwi¹zane z pe³nion¹ przeze mnie w Radzie Miejskiej funkcj¹, podzieliæ siê swoimi przemyœleniami b¹dŸ
problemami, serdecznie zapraszam do budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ulicy Stra¿ackiej 1. Mo¿na
mnie tam zastaæ prawie codziennie.
W ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godzinach 14.30 – 16.30 mieszkañcy gminy Po³czyn Zdrój mog¹ zwracaæ siê ze
swoimi problemami do przedstawicieli Rady Miejskiej. Dy¿ury pe³ni przewodnicz¹ca Helena K³usewicz lub/i
przedstawiciel samorz¹du powiatowego oraz rzecznik praw konsumenta ze Starostwa Powiatowego w Œwidwinie.
2
po³czyñskie WIADOMOŒCI
WYDARZENIA
e-mail: [email protected]
ABSOLUTORIUM Z GRATULACJAMI
Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska w Po³czynie Zdroju
jednog³oœnie udzieli³a absolutorium burmistrz Barbarze Nowak,
a realizacja ubieg³orocznego bud¿etu zosta³a oceniona jako
najlepsza od wielu lat.
Ubieg³oroczny bud¿et zamkn¹³ siê
kwot¹ 37 724 047 z³ po stronie dochodów
i 39 891 832 z³ po stronie wydatków, a powsta³y deficyt zosta³ pokryty kredytem
bankowym. Omawiaj¹c ubieg³oroczne finanse gminy burmistrz Barbara Nowak
rozpoczê³a swoje wyst¹pienie od podziêkowania radnym poprzedniej kadencji –W
2005 roku to w³aœnie tamta Rada zaufa³a mi i przyjê³a bud¿et z deficytem wyno-
najwa¿niejsze zadania bud¿etowe zrealizowane w 2006 roku. Do najwa¿niejszych
zaliczyæ nale¿y:
- rewitalizacjê starówki i remont mostu
na ul. Chrobrego,
- wymianê oœwietlenia,
- budowê kolektorów œciekowych
- remont alei parkowej,
- budowê zak³adu gospodarki odpadami w Wardyniu,
sz¹cym ok. 5 mln z³otych. W ci¹gu roku
deficyt ten znacznie siê zmniejszy³, g³ównie dziêki œrodkom pozyskanym na inwestycje z Unii Europejskiej – powiedzia³a burmistrz. Barbara Nowak, podkreœli³a równie¿, ¿e zmniejszy³y siê zaleg³oœci
podatników, a gmina z koñcem roku uregulowa³a wszystkie swoje bie¿¹ce zobowi¹zania. Nastêpnie wymienione zosta³y
- remont toalet i wymianê okien w
Szkole Podstawowej nr 1,
- wymianê wiat przystankowych na
terenie gminy,
- budowê oœrodka aktywnoœæ sportowej w Redle,
- zakup wozu stra¿ackiego,
Na wiêkszoœæ z wymienionych powy¿ej inwestycji gmina skutecznie pozyski-
wa³a fundusze zewnêtrzne, których
³¹czny udzia³ w ubieg³orocznym bud¿ecie
wyniós³ ponad 6 milionów z³otych.
Szczególn¹ uwagê Barbara Nowak
poœwiêci³a dzia³aniom spo³ecznym na
rzecz zwalczania bezrobocia. –W ubieg³ym roku w ramach robót publicznych
zatrudnialiœmy ³¹cznie 165 osób. Zarz¹dzanie tak du¿¹ grup¹ ludzi nie jest
³atwym zadaniem, ale dziêki temu osi¹gnêliœmy dwa cele jednoczeœnie. Po
pierwsze ludzie maj¹ pracê, a po drugie
na ich wynagrodzenie pozyskujemy fundusze zewnêtrze, dziêki temu pracownicy ci wykonuj¹ prace, które normalnie
gmina musia³aby zleciæ i zap³aciæ za
wykonanie ze swojej kasy – poinformowa³a burmistrz.
Pozytywnie o po³czyñskim bud¿ecie
wypowiedzia³a siê równie¿ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i Regionalna Izba
Obrachunkowa kontroluj¹ca finanse samorz¹dów: “D³ug publiczny na koniec
roku wynosi³ 15 846 561 z³, co stanowi
42% dochodu i zmniejszy³ siê w stosunku
do roku 2005 o 6,9%. Roczne obci¹¿enie
z tytu³u sp³aty d³ugu publicznego wynios³o 9,5% dochodu. £¹czne obci¹¿enie
bud¿etu
sp³atami
wynios³o
3 582 397 z³ (…) D³ug publiczny ma tendencjê spadkow¹ i nie by³o zagro¿eñ
sp³at zaci¹gniêtych zobowi¹zañ” – czytamy w opinii RIO.
(last)
£ÊGI Z PRZYJAZNYM SKWEREM
W £êgach powstaje nowy skwer, plac
zabaw i prowadzone s¹ prace porz¹dkowe.
Projekt “£êgi – miejscowoœæ przyjazna
mieszkañcom – poprawa wizerunku i jej
walorów kulturowych” powsta³ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju i
uzyska³ dofinansowanie Unii Europejskiej.
Projekt zak³ada utworzenie w centralnej czêœci wsi skweru rekreacyjnego o powierzchni 1900 m2 po uprzednim usuniêciu
resztek murów i ³aw fundamentowych nieistniej¹cego budynku, nieczynnej studni
itp. Nastêpnie nawieziona zostanie ziemia,
posiana trawa, posadzone drzewa i krzewy.
Przez œrodek skweru prowadziæ bêdzie
utwardzona aleja spacerowa, wzd³u¿ której zainstalowane zostan¹ ³awki. Ponadto
przy œwietlicy wiejskiej powstanie plac zabaw o powierzchni 2100 m2 z huœtawk¹, równowa¿ni¹, piaskownic¹, ³awkami i miejscem na ognisko. Projekt
zak³ada równie¿ uporz¹dkowanie starego neogotyckiego cmentarza i parku. W tym wypadku konieczna bêdzie likwidacja
dzikiego wysypiska œmieci. Koszt inwestycji w
£êgach zaplanowano na
179 842 z³ote. Dotacja wyniesie 117 928 z³otych, a
61 913 bêdzie pochodziæ z
bud¿etu gminy.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOŒCI
3
KULTURA
NIE LADA
OSOBOWOή
Z RED£A
Nauczycielka z Red³a odnios³a wielki
ogólnopolski sukces. Beata Weilandt z
Przedszkola Samorz¹dowego w Redle
zosta³a laureatem presti¿owego konkursu “Osobowoœæ Roku”
Ogólnopolski Konkurs Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego organizowany
przez miesiêcznik “Bli¿ej Przedszkola” pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa³ siê po raz czwarty. W tegorocznej edycji na konkurs wp³ynê³o 77 zg³oszeñ
z ca³ego kraju, spoœród których wybrano 20
laureatów. W gronie zwyciêzców znalaz³a siê
Beata Weilandt, nauczycielka z Red³a. Jury
konkursu doceni³o nie tylko profesjonalizm
i znakomite zawodowe przygotowanie do
www.polczyn-zdroj.pl
DZIA£ACZE SALOS
ODZNACZENI
Dnia 17.03.2007 r. w Warszawie mia³a miejsce ceremonia wrêczenia
odznaczeñ pañstwowych dzia³aczom Stowarzyszeñ Lokalnych
podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Salezjañskiej
Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Jan Guzlinski odbiera Odznaczenie za
zas³ugi w rozwój sportu
Wœród odznaczonych znaleŸli siê po³czyñscy dzia³acze SALOS-u: Wojciech
Kalinowski, Jan GuŸliñski, Tadeusz
Karczmarek. Osoby te pe³ni³y w 12 letnim
okresie dzia³alnoœci Stowarzyszenia Lokalnego w Po³czynie Zdroju zarówno
funkcje szkoleniowców, jak i cz³onków
pracy pani Beaty, ale równie¿ wykraczaj¹ce
poza program zaanga¿owanie, kreatywnoœæ,
wykorzystywanie w pracy uzdolnieñ artystycznych – szczególnie muzycznych. Jednym z ostatnich przyk³adów aktywnoœci i
zaanga¿owania nauczycielki by³a wspó³organizacja zbiórki pieniêdzy dla Doriana Gr¹¿ka, 11 letniego ch³opca z R¹bina chorego na
bia³aczkê, który kiedyœ uczêszcza³ do Przedszkola w Redle. W niedzielê 4 marca wolontariusze z przedszkola zbierali pieni¹dze a
póŸniej odby³ siê wystêp podopiecznych
Beaty Weilandt – zebrano 1300 z³otych.
W samych superlatywach o nauczycielce
wypowiadaj¹ siê równie¿ jej wspó³pracownice z red³owskiego przedszkola: -Pani Beata
by³a moj¹ wychowawczyni¹, a teraz razem
pracujemy – powiedzia³a Aneta Wasiluk, - do
dzisiaj pamiêtam niektóre jej s³owa i ciep³¹
atmosferê jak¹ potrafi³a stworzyæ. A najwa¿niejsze jest to, ¿e przez te wszystkie lata wcale
siê nie zmieni³a.
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskie laureatka odebra³a gratulacje i ¿yczenia z
r¹k burmistrz Barbary Nowak, wizytatorki
Kuratorium Oœwiaty, radnych, dyrektorów
szkó³ i wspó³pracowników. –W województwie zachodniopomorskim jest tylko czterech
nauczycieli bêd¹cych laureatami tego presti¿owego konkursu, wœród nich jest pani Beata
– podkreœli³a Danuta Czerwiñska z Kuratorium Oœwiaty.
(tao)
4
po³czyñskie WIADOMOŒCI
Wojciech Kalinowski odbiera medal
Komisji Edukacji Narodowej
zarz¹du. Stowarzyszenie ³¹czy³o szkolenie sportowe dzieci i m³odzie¿y z wychowaniem chrzeœcijañskim. Odnosi³o liczne
sukcesy sportowe w imprezach sportowych, zw³aszcza w siatkówce, koszykówce i tenisie sto³owym.
(tao)
Tadeusz Kaczmarek odbiera Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Klika dni temu Dawid Lorenc, wychowanek po³czyñskiego Teatru
Tañca “Figiel” odniós³ kolejny spektakularny sukces.
SUKCES PO£CZYÑSKIEGO TANCERZA
Podczas 15 Miêdzynarodowych
Prezentacji Wspó³czesnych Form Tanecznych w Kaliszu nagrodê specjaln¹
i 11 tys. z³ otrzyma³ polsko-fiñski projekt zespo³u Mikko Hyvonena i Dawida
Lorenca pt. „Two happy friends”, który
jury uzna³o za „zwiêz³y, dowcipny, inteligentny”.
Oprócz ca³ego szeregu sukcesów na
imprezach tanecznych po³czyñski
tancerz ma na koncie równie¿ zwyciêstwo w programie “Dolina kreatywna” realizowanym przez TVP. Obecnie
Dawid jest uczniem jednej z najbardziej renomowanych europejskich
szkó³ artystycznych – Performing
Arts Research and Training Studios w
Brukseli.
(tao)
WYDARZENIA
e-mail: [email protected]
SO£TYSI WYBRANI
Od 15 do 29 marca bie¿¹cego roku w
23 so³ectwach gminy Po³czyn Zdrój odbywa³y siê wybory so³tysów. W 18 so³ectwach te same osoby zosta³y wybrane na
kolejn¹ kadencjê, natomiast w so³ectwach Ko³acz, Ogrodno, Popielewo,
Przyrowo, Wardy Górny nast¹pi³a zmiana
na stanowisku so³tysa. Wyborom towarzyszy³a wysoka frekwencja.
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Barbara Nowak podziêkowa³a so³tysom za dotychczasow¹ spo³eczn¹ pracê, oraz pogratulowa³a nowo
wybranym. Oto aktualna lista:
NOWY
KOMENDANT
POLICJI
Po³czyn Zdrój ma nowego szefa
policji. Stanowisko komendanta
Komisariatu Policji w Po³czynie
Zdroju obj¹³ komisarz Robert
Gaj.
W styczniu bie¿¹cego roku na emeryturê
odszed³ wieloletni komendant po³czyñskiego
komisariatu – Tadeusz Forma. Przez dwa
miesi¹ce obowi¹zki komendanta pe³ni³ Leszek
Tokarski, a w kwietniu na stanowisko komendanta mianowany zosta³ komisarz Robert Gaj.
Nowy szef po³czyñskiej policji pochodzi z
Bia³ogardu, gdzie 9 lat s³u¿y³ w pionie kryminalnym, 6 lat by³ komendantem Komisariatu
Policji w Karlinie i 2 lata naczelnikiem Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Bia³ogardzie.
OG£OSZENIA DROBNE
g Lokal handlowy 20 m kw. Do wynajêcia w centrum Po³czyn Zdroju, ul. Grunwaldzka 14, tel. 0-94 36 62 765; kom.
662 764 266
g Zatrudniê spawaczy (TIG), œlusarzy oraz kontrolera jakœci. Tel. 0606 243
305
g Lokale biurowe oraz powierzchnie
reklamowe do wynajêcia. Informacja pod
numerem telefonu 0 94 36 62 531 lub 0606
243 305
g Najtañsze po¿yczki w mieœcie Zachodniopomorska SKOK, Po³czyn
Zdrój, ul. Targowa 12/1, tel. 094-366-25-73
OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE
tel. (094) 36 62 404
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej
nowy komendant zosta³ oficjalnie powitany
przez w³adze samorz¹dowe, a nastêpnie
przedstawi³ swoje plany i dotychczasowe
spostrze¿enia. Komisarz Gaj poinformowa³,
¿e z uwagi na du¿e natê¿enie ruchu tranzytowego w drogówce zatrudniony zostanie dodatkowy policjant – stró¿e prawa czêœciej
bêd¹ te¿ korzystaæ z fotoradaru. –W tym roku
w wypadkach na drodze wojewódzkiej 163
zginê³y ju¿ dwie osoby, a to dopiero pocz¹tek
roku, dlatego konieczne s¹ dodatkowe dzia³ania – powiedzia³ Robert Gaj. Nowy komendant okreœli³ Po³czyn jako miasto trudne komunikacyjnie i zapowiedzia³ zmiany w organizacji ruchu drogowego.
W swoim wyst¹pieniu komendant odniós³ siê równie¿ do pog³osek o dzia³aniu na
terenie Po³czyna zorganizowanej grupy
przestêpczej dopuszczaj¹cej siê wymuszeñ
od miejscowych restauratorów. Zdaniem
komendanta taka grupa nigdy nie istnia³a, a
zdarzenia na które skar¿yli siê restauratorzy
mia³y charakter chuligañski: -W zwi¹zku z
tymi zdarzeniami szeœæ osób zosta³o aresztowanych – poinformowa³ komisarz. Zapowiedzia³ ponadto, ¿e stró¿e prawa wiêksz¹ uwagê bêd¹ zwracaæ na sprawy porz¹dkowe, takie jak: spo¿ywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie mienia, wa³êsaj¹ce siê
psy itp.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOŒCI
5
SPOTKANIA
e-mail: [email protected]
KONFERENCJA W PO£CZYNIE
O PRZYSZ£OŒCI UZDROWISK
Pobyt w uzdrowisku kojarzy siê z odpoczynkiem, powrotem do
zdrowia, czystym œrodowiskiem i mnogoœci¹ atrakcji. Ale bycie
gmin¹ uzdrowiskow¹ albo spó³k¹ skarbu pañstwa œwiadcz¹c¹ us³ugi
w tej bran¿y ma niewiele wspólnego z sielank¹, jakiej doœwiadcza
kuracjusz. Uzdrowiska potrzebuj¹ przejrzystych przepisów i pieniêdzy
na inwestycje - takie wnioski p³yn¹ z konferencji o przysz³oœci
uzdrowisk zorganizowanej w Po³czynie Zdroju.
Na konferencjê pt. “Uzdrowiska województwa zachodniopomorskiego produktem turystycznym regionu” przyjechali przedstawiciele w³adz wojewódzkich, Ministerstwa Zdrowia, oraz miej-
scowoœci uzdrowiskowych województwa (Kamieñ Pomorski, Ko³obrzeg, Po³czyn Zdrój, Œwinoujœcie).
Pierwszego dnia obrad najwiêcej
uwagi poœwiêcono uchwalonej w 2005
roku ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Ten akt prawny
nak³ada na gminy uzdrowiskowe szereg
wymogów, których spe³nienie
nie jest ani
³atwe, ani tanie.
Np. na terenie
trzech
stref
ochronnych
wokó³ obszaru
posiadaj¹cego
status uzdrowiska obowi¹zuje
zakaz prowadzenia niektórych inwestycji, wycinania
drzew itp. Samorz¹dowcy uwa¿aj¹, ¿e w wielu wypadkach zakazy te s¹ zbyt restrykcyjne,
co hamuje rozwój lokalnych gospodarek. Na przyk³ad w strefie A (najbli¿ej terenów uzdrowiskowych) nie wolno budowaæ nawet domków jednorodzinnych, prowadziæ dzia³alnoœci gospo-
6
po³czyñskie WIADOMOŒCI
darczej innej ni¿ lecznictwo, a tereny
zielone powinny zajmowaæ a¿ 75% powierzchni. W Po³czynie Zdroju spe³nienie tego ostatniego wymogu nie jest
trudne, bo sanatoria znajduj¹ siê w parku zdrojowym i dzielnica
uzdrowiskowa jest wyraŸnie oddzielona od
reszty miasta. Ale problemem jest ju¿ np. droga wojewódzka Po³czynDrawsko
Pom. (ul.
Solankowa)
biegn¹ca po
granicy
strefy A.
Jeœli przebieg tej trasy nie zostanie zmieniony
Po³czyn mo¿e straciæ status kurortu. Podobnych
problemów nie brakuje
równie¿ w innych zachodniopomorskich kurortach.
Zdaniem W³odzimierza
Œliwiñskiego, naczelnika Wydzia³u
Ochrony Zdrowia w Ministerstwie
Zdrowia takie obostrzenia s¹ konieczne
dla zachowania walorów
uzdrowiskowych i jakoœci
us³ug leczniczych œwiadczonych w danej miejscowoœci. Jednak
przedstawiciel
Ministerstwa
przyzna³ równie¿, ¿e zmiany
w ustawie s¹
konieczne
i
poinformowa³
o trwaj¹cych w³aœnie pracach nad nowelizacj¹.
Kolejn¹ bol¹czk¹ zachodniopomorskich uzdrowisk jest niedoinwestowanie. Dla prawid³owego funkcjonowania
w dzisiejszych realiach, kiedy coraz
wiêcej klientów stanowi¹ goœcie zagra-
niczni a kuracjusze krajowi te¿ maj¹ rosn¹ce oczekiwania, zak³ady lecznictwa
uzdrowiskowego na gwa³t potrzebuj¹
podniesienia standardów technicznych. Spora czêœæ sanatoriów w naszym
województwie ma jeszcze pokoje bez
³azienek odrapane elewacje i wiele innych problemów, których rozwi¹zanie
jest mo¿liwe tylko dziêki zastrzykowi
gotówki. Prezesi uzdrowisk bêd¹cych
spó³kami skarbu pañstwa nie kryli swojego zawodu wobec postawy w³aœciciela, czyli Ministerstwa Skarbu Pañstwa,
które notabene nie skorzysta³o z zaproszenia na konferencjê. Z jednej strony
pró¿no wygl¹daæ œrodków na inwestycje z Ministerstwa, z drugiej uzdrowiska
jako spó³ki skarbu pañstwa mia³y dotychczas niewielkie mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
W³aœnie pozyskiwaniu funduszy
poœwiêcony by³ drugi dzieñ konferencji. Na temat korzystania z kolejnej puli
œrodków unijnych jakie trafi¹ do Polski
w latach 2007-2013 referowa³a Agnieszka Lisicka z Departamentu Integracji
Europejskiej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ta czêœæ konferencji przyci¹gnê³a
uwagê nie tylko œrodowiska uzdrowiskowego, ale równie¿ samorz¹dowców.
Oprócz prezydentów i burmistrzów miast
uzdrowiskowych do Po³czyna przyjechali
w³odarze gmin Pojezierza Drawskiego. –
Jako spo³ecznoœci ukierunkowane na
turystykê, czy to uzdrowiskow¹, czy konwencjonaln¹, musimy skutecznie siêgaæ
po œrodki unijne i wydawaæ je na inwestycje, które poprawi¹ wizerunki naszych
miejscowoœci w oczach turysty –powiedzia³a Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna
Zdroju – w moim mieœcie jak powietrza
potrzebujemy œrodków na przeprowadzenie drugiego etapu rewitalizacji starówki,
bez którego nigdy nie dorównamy europejskim kurortom. Tomasz Chmielewski
O TYM SIÊ MÓWI
www.polczyn-zdroj.pl
GMINA PLANUJE BUDOWÊ
MIESZKAÑ
Obecnie w ca³ym kraju, jak równie¿ w Po³czynie Zdroju panuje opinia
o du¿ym zapotrzebowaniu na nowe
mieszkania. Po³czyñski samorz¹d postanawia wyjœæ temu naprzeciw i zainwestowaæ w budownictwo – aby rozeznaæ zapotrzebowanie mieszkañców
gminy w tym zakresie przygotowana
zosta³a specjalna ankieta.
W obecnej sytuacji spo³ecznoekonomicznej Po³czyna Zdroju istnieje (podobnie jak w ca³ym kraju) du¿e
zapotrzebowanie na nowe mieszkania.
W zwi¹zku z tym po³czyñski magistrat
rozwa¿a mo¿liwoœæ przeprowadzenia
inwestycji budownictwa wielorodzinnego we w³asnym zakresie. Brana jest
pod uwagê budowa nowoczesnego
bloku mieszkalnego zlokalizowanego
w s¹siedztwie osiedla “Piast”. W przypadku realizacji tego przedsiêwziêcia z
ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ zakupu mieszkania na w³asnoœæ,
natomiast na obecnym etapie nie mo¿-
WODA I ŒCIEKI
NIEZNACZNIE
W GÓRÊ
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej radni g³osowali nad op³atami za zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków. Nowe
stawki s¹ wy¿sze o oko³o 5 procent.
Od 1 kwietnia 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (w budynkach komunalnych, spó³dzielczych, zak³adowych,
prywatnych) kosztuje 2,67 z³ (odbiorcy
nie posiadaj¹cy wodomierza zap³ac¹ o 20
groszy wiêcej), a œcieków 2,78 z³. Dla pozosta³ych odbiorców stawki te wynosz¹
2,67 z³ za wodê i 3,75 z³ za œcieki. Do powy¿szych stawek nale¿y doliczyæ 7% podatku VAT. Podobnie jak w ubieg³ych latach
przyjête za³o¿enie o zastosowaniu dop³aty dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców w wysokoœci zbli¿onej do wysokoœci podatku od nieruchomoœci p³aconego przez Spó³kê RWiK dla gminy
Po³czyn – Zdrój. Dop³aty do odbiorców
taryfowych usytuowanych na terenie
wiejskim gminy ustalone zosta³y w wysokoœci 2,14 z³ do m3 wody. Gmina dop³aci
równie¿ do odprowadzania œcieków i w
odró¿nieniu od ubieg³ego roku dop³atami
objêci zostan¹ nie tylko mieszkañcy terenów wiejskich, ale równie¿ miasto. W tym
roku gmina dop³aci 0,79 z³ do ka¿dego 1
m3 œcieków.
(tao)
na wykluczyæ równie¿ innych form
u¿ytkowania.
W celu uzyskania wiedzy na temat
skali zainteresowania udzia³em w tym
projekcie, oczekiwañ i mo¿liwoœci finansowych mieszkañców gminy opracowana zosta³a poni¿sza ankieta. Dziêki niej mo¿liwe bêdzie uzyskanie danych niezbêdnych do okreœlania
ewentualnej liczby mieszkañ, ich metra¿u itp. Wype³nion¹ ankietê nale¿y
wyci¹æ z “Wiadomoœci Po³czyñskich”
i zostawiæ w biurze podawczym lub wys³aæ poczt¹ na adres Urz¹d Miasta i
Gminy, Plac Wolnoœci 3-4, 78-320
Po³czyn Zdrój. Ankieta znajduje siê
równie¿ na stronie www.polczynzdroj.pl. Ankieta jest anonimowa. Osoby zainteresowane uzyskaniem bli¿szych informacji mog¹ kontaktowaæ
siê z Miros³awem Pierzem, Urz¹d Miasta i Gminy, tel. 094 36 66 135.
ANKIETA
1. Jaka forma udzia³u jest dla mnie do przyjêcia?:
Wynajem mieszkania
Zakup na w³asnoœæ mieszkania
Inne ………………………………………………………..
2. Mieszkanie, jakiej wielkoœci jest w krêgu mojego zainteresowania?:
25 – 35 m2
36 – 45 m2
46 m2 i powy¿ej
Inne ……………………………………………………….
3. W przypadku mo¿liwoœci zakupu mieszkania od TBS jaka
cena 1 m 2 jest dla mnie do przyjêcia?:
Do 2.000,00 z³ / m2
Od 2.001,00 – do 2.500,00 z³ /m2
Pow. 2.501,00 z³ / m2
Inne ……………………………………………………….
4. Ile osób liczy maja najbli¿sza rodzina?:
………………………….
5. Wykszta³cenie osoby ankietowanej
Podstawowe
Œrednie
Wy¿sze
6. Wiek osoby ankietowanej ……………………………………….
7. Status zawodowy:
Praca na etacie
W³asna dzia³alnoœæ
Dzia³alnoœæ rolnicza
Inne – jakie ?……………………………………………
- Prosimy o wybranie i zaznaczenie jednej z podanych odpowiedzi w przytoczonych powy¿ej pytaniach.
po³czyñskie WIADOMOŒCI
7
SZKO£A
e-mail: [email protected]
Lekcje bez ksi¹¿ek i bez zeszytów...
…ale i bez obawy, ¿e uczniowie mniej
siê naucz¹. Rzecz jasna, tego typu zajêcia
nie odbywaj¹ siê ka¿dego dnia, nie stronimy jednak od atrakcyjniejszych ni¿ tradycyjne form i metod pracy z uczniami. Publiczne Gimnazjum w Po³czynie Zdroju
jest szko³¹ otwart¹ w dos³ownym i przenoœnym znaczeniu tego s³owa. W ostatnim czasie (na prze³omie lutego i marca)
odby³y siê trzy interesuj¹ce spotkania z
m³odzie¿¹.
Szko³a goœci³a specjalistê w dziedzinie
profilaktyki uzale¿nieñ – p. Jerzego Protasiuka, który w ramach corocznych zajêæ
NOE rozmawia³ z uczniami klas pierwszych o mechanizmie uzale¿nieñ, o byciu
asertywnym, by nie znaleŸæ siê w b³êdnym kole na³ogu, a tak¿e o tym, gdzie
szukaæ pomocy w trudnej sytuacji ¿yciowej. Pod kierunkiem specjalisty uczniowie sami dochodzili do wiedzy poprzez
odgrywanie scenek dramowych i dyskusjê.
Organizatorem spotkania by³a p. pedagog Renata Jasiul.
Niecodzienne lekcje jêzyka polskiego
odby³y siê w klasach I a i I b dziêki wspó³pracy polonistki p. Beaty Banderowicz z
rodzicem – p. Józefem Majchrzakiem. To
jeden z tych rodziców, którzy chêtnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie szko³y i odpowiadaj¹ na
jej potrzeby na miarê swoich mo¿liwoœci.
Kilka lat temu (jako ojciec Radka) p. Józef
Majchrzak by³ wykonawc¹ drzwi wejœciowych do starego budynku, teraz jako
rodzic trzynastoletniej Anji zaproponowa³ ... “us³ugi rycerskie”. Pana Majchrza-
ka fascynuje kultura rycerska póŸnego
œredniowiecza, jest namiestnikiem Pieszej
Dru¿yny Micha³a von Manteuffela. Po
ustaleniach z polonistk¹ wykreowa³ przepiêkn¹ lekcjê w kontekœcie “Krzy¿aków”
Henryka Sienkiewicza. Orê¿, ubiór rycerza i damy oraz przedmioty codziennego
u¿ytku dos³ownie znalaz³y siê w zasiêgu
rêki uczniów. A to wszystko okraszone
porcj¹ muzyki dawnej i barwnym opowiadaniem o tym, jak to drzewiej bywa³o.
Uczniowie miêdzy innymi doœwiadczyli
trudu noszenia pancerza, he³mu, rêkawic
8
po³czyñskie WIADOMOŒCI
oraz “zbadali” ciê¿ar pawê¿y i miecza jednorêcznego, poznali zabawy rycerskie,
obejrzeli zdjêcia z inscenizacji bitwy grun-
W ramach wspó³pracy, trzech studentów: Juan z Peru, Deepak z Indii oraz Ahmed z Egiptu zosta³o zaproszonych na
waldzkiej i wys³uchali o niej pasjonuj¹cej
opowieœci.
M³odzie¿ z zainteresowaniem s³ucha³a i aktywnie uczestniczy³a w spotkaniu.
Mo¿e niektórzy w przysz³oœci zasil¹ szeregi braci rycerskiej, bo jak siê okazuje –
ethos rycerski wci¹¿ ¿ywy.
Czas zast¹piæ
herosów
kultury masowej – super-,
spider- i innych
– menów – europejskim wzorcem
rycerza.
Taka w³aœnie intencja
przyœwieca³a spotkaniu.
Na pocz¹tku
marca w Publicznym Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika w Po³czynie
Zdroju odby³y
siê ciekawe spotkania studentów z Peru, Indii i Egiptu z m³odzie¿¹
szkoln¹. Studenci, to wolontariusze, którzy odwiedzili nasz kraj w ramach projektu PEACE “Pokój i tolerancja”. Organizatorzy postawili sobie za cel, rozwój zrozumienia miêdzykulturowego wœród polskiej m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi.
Szerz¹c tolerancjê, pragn¹ przyczyniæ siê
do prze³amywania stereotypów wœród
m³odych ludzi oraz sprawiæ, i¿ bêd¹ oni
bardziej otwarci na to, co dzieje siê na
œwiecie. Studentów goœci³ Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Œwidwinie.
lekcje do klas anglojêzycznych. Przyjazd
do po³czyñskiego gimnazjum mia³ na celu
zachêcenie uczniów do nauki jêzyka angielskiego oraz propagowanie tolerancji
wobec innych kultur, zwyczajów oraz religii. Zajêcia mia³y postaæ interaktywnych
lekcji, w trakcie których studenci przedstawili swoje kraje, pokazali slajdy i prezentacje multimedialne, zaprezentowali
muzykê, tañce, ulubione potrawy, opowiadali o sytuacji spo³eczno-gospodarczej w swoim kraju. Zdecydowan¹ zalet¹
zajêæ by³ aktywny udzia³ zarówno nauczaj¹cego, jak i uczniów. Spotkania prowadzone by³y w jêzyku angielskim i obejmowa³y zakres informacji z dziedzin takich
jak geografia, biologia, historia czy sztuka.
Dziêki temu uczniowie Publicznego Gimnazjum mogli siê dowiedzieæ wielu interesuj¹cych rzeczy, o których rzadko pisze
siê w podrêcznikach, np.: ¿e Peru jest krajem wielonarodowoœciowym. Uczniowie
mieli te¿ mo¿liwoœæ zobaczenia, jak w
Indiach powstaj¹ piêkne obrazy z piasku
tworzone tylko za pomoc¹ d³oni. Zarówno zaskoczenie jak i uœmiech na twarzach
uczniów wywo³a³ krótki film przedstawiaj¹cy ruch uliczny w jednym z indyjskich miast.
“Porywaj¹ce” prezentacje i przede
wszystkim œwietny kontakt prowadz¹cych ze s³uchaczami, spowodowa³y, ¿e
gimnazjaliœci, a zw³aszcza gimnazjalistki
ruszy³y, aby zdobyæ napis w³asnego
imienia w jêzyku arabskim, hiszpañskim
oraz hindi. Nie oby³o siê te¿ bez sesji
zdjêciowej.
Beata Banderowicz,
Anna Ostrowska,
Renata Jasiul,
Marzena K³awsiuæ
RÓ¯NE
www.polczyn-zdroj.pl
WARSZTATY TAÑCA
WSPÓ£CZESNEGO
Po kilku latach przerwy Centrum Kultu- Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca dyry planuje ponownie zorganizowaæ Ogól- plomowa poœwiêcona kontakt improwizanopolskie Warsztaty Tañca Wspó³cze- cji). Nauczyciel tañca w Pañstwowym Posnego w Po³czynie -Zdroju. Warsztaty maturalnym Studium Kszta³cenia Animaodbêd¹ siê w dniach
torów Kultury w Kaliszu
27.07.07-5.08.07. Zajêcia
oraz na warsztatach i kurInformacje techniczne:
bêdzie prowadziæ 4 reZajêcia bêd¹ odbywa³y siê sach instruktorskich w canomowanych wyk³a- w 2 grupach po 6 godzin zajêæ ³ym kraju. Twórca odbywadowców. W trakcie zajêæ dziennie
j¹cego siê w £odzi Festiwauczestnicy przygotuj¹
lu Kino Tañca. Uzyska³ dyKoszt:
widowisko taneczne,
plom tancerza zawodoweKoszt akredytacji - 220 z³,
które bêdzie mo¿na
Koszt noclegów (internat) - go przyznawany przez
obejrzeæ w amfiteatrze w 12 z³\doba (pokoje wielooso- Zwi¹zek Artystów Scen
dniu 04.08.2007. Miesz- bowe, ³azienka na korytarzu),
Polskich, oficjalnie honokañcy Po³czyna Zdroju
Koszt wy¿ywienia (3 posi³- rowany przez Ministra Kulbêd¹ mogli uczestni- ki) - 18 z³\doba lub hotel (wy¿y- tury.
czyæ w zajêciach jogi.
Krzysztof Skolimowwienie i nocleg) - 80 z³ \ doba
Wyk³adowcy:
(jedno, dwuosobowe pokoje z ski (hip-hop, joga) – tanWitold
Jurewicz ³azienkami, wy¿ywienie na cerz, pedagog, nauczyciel
(taniec wspó³czesny) – miejscu w hotelu)
jogi. Student UniwerstyteNauczyciel tañca, chotu £ódzkiego na kierunku
Zapraszamy!
reograf, re¿yser, perforTermin nadsy³ania zg³oszeñ pedagogika, specjalizacja
mer, wyk³adowca w Pañ- do 15 czerwca. Kontakt: 094 36 Wychowanie Fizyczne i
stwowym Pomatural- 62 759
Zdrowotne oraz absolwent
nym Studium Kszta³ceW przypadku dofinanso- Kursu Kwalifikacyjnego
nia Animatorów Kultu- wania warsztatów przez Mini- dla Instruktorów Tañca
ry w Kaliszu i na kursach sterstwo Kultury i Dziedzictwa Wspó³czesnego uznawainstruktorskich w ca³ym narodowego koszty bêd¹ obni- nego przez Ministerstwo
kraju. Za³o¿yciel, dyrek- ¿one.
Kultury Oœwiaty. Swoj¹
tor artystyczny i chorewiedzê i techniki jogi doskoograf Teatru Tañca Alter. Od 1992 roku dy- nali³ w Miêdzynarodowej Organizacji Art of
rektor artystyczny Miêdzynarodowych Living Foundation za³o¿onej przez Najwy¿Prezentacji Wspó³czesnych Form Tanecz- szego Nauczyciela Jogi- Raviego Shankara
nych.
oraz podczas pobytu w Indiach (MiêdzynaJacek Owczarek (kontakt improvisa- rodowy Festiwal Mahashivaratri). tion) – Od roku 1994 tancerz Teatru Tañca
Kamil Wcis³o (capoeira) – Trener caAlter w Kaliszu. Uzyska³ tytu³ magistra na poeiry, trenuje w Pile.
wydziale pedagogiki Uniwersytetu im.
Oprac.: Ma³gorzata Lorenc
WYSTAWA POK£OSIEM
SZKOLENIA
W marcu w sali kominkowej po³czyñskiego Zamku czynna by³a
wystawa rêkodzielnictwa artystycznego.
Wystawiane prace powsta³y w ramach projektu: „Kurs kierowcy kategorii
C i C+E oraz rêkodzielnictwa skutecznym
elementem reorientacji zawodowej osób
odchodz¹cych z rolnictwa w gminie Po³czyn Zdrój”. W ramach projektu 15 mê¿czyzn i 15 kobiet utrzymuj¹cych siê z rolnictwa mia³o mo¿liwoœæ zdobycia nowego zawodu. Mê¿czyŸni odbywaj¹ jeszcze
kurs prawa jazdy kategorii C i C+E, dziêki
czemu bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie w zawodzie kierowcy, natomiast
kobiety zakoñczy³y ju¿ kurs rêkodzielnictwa. Szkolenie dla kobiet sk³ada³o
siê z trzech bloków tematycznych: wikliniarstwa, bukieciarstwa i witra¿u.
Podczas zajêæ praktycznych powsta³
ca³y szereg wyrobów rêkodzielniczych i to w³aœnie prace wykonane
w³asnorêcznie przez po³czyñskie
kursantki by³y wystawione w po³czyñskim zamku.
(last)
ROCZNICA
OKAZJ¥ DO
WSPOMNIEÑ
W szeœædziesi¹t¹ drug¹ rocznicê
wyzwolenia Po³czyna Zdroju w
zamku odby³a siê tradycyjne
“Po³czyñskie Spotkanie
Pokoleñ” z udzia³em
kombatantów, w³adz i m³odzie¿y
szkolnej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od recytacji wierszy o Po³czynie Zdroju w
wykonaniu m³odzie¿y z Centrum Kultury. Nastêpnie g³os zabrali oficjalni
goœcie. –Historycy spieraj¹ siê, czy z
racji przedwojennej przynale¿noœci
Po³czyna Zdroju do Niemiec okreœlenie “wyzwolenie” jest w³aœciwe, ale
nie to jest najwa¿niejsze – powiedzia³
Stanis³aw Wzi¹tek, pose³ na Sejm RP
– najwa¿niejsza jest troska o historiê, pamiêæ i szacunek dla uczestników tamtych wydarzeñ – doda³ parlamentarzysta. Niektórzy z obecnych na
uroczystoœci kombatantów: Jan Czerwony, Boles³aw Malagowski, Stefan
Olech, chêtnie dzielili siê swoimi
wspomnieniami. Szczególnie interesuj¹ce by³y opowieœci losów, które
przyprowadzi³y kombatantów do Po³czyna Zdroju, oraz o ówczesnej sytuacji w mieœcie.
Punktem kulminacyjnym spotkania by³ koncert akordeonisty, Bogdana Cho³drycha z Poznania, który wykonywa³ pieœni patriotyczne i ¿o³nierskie z okresu II wojny œwiatowej. Mi³ym
zaskoczeniem by³ spontaniczny udzia³
w koncercie kombatanta Boles³awa Ma³agowskiego, który zaœpiewa³ kilka ¿o³nierskich piosenek swojej m³odoœci.
Spotkaniu towarzyszy³a wystawa obrazów, których motywem przewodnim by³
Po³czyn Zdrój.
(tao)
po³czyñskie WIADOMOŒCI
9
ROZMAITOŒCI
e-mail: [email protected]
PRZECIWKO BEZROBOCIU
POKOLENIOWEMU NA WSI
Na terenie powiatu œwidwiñskiego ruszy³
niedawno projekt “Praca w Posagu”. Dzia³ania prowadzone w ramach projektu pozwol¹
na wyjœcie z bezrobocia rodzinom z terenów
wiejskich. Na terenie gminy Po³czyn Zdrój
projektem objêtych zostanie 10 rodzin.
Projekt realizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tematem
projektu jest u³atwianie wychodzenia z bezrobocia osobom, maj¹cym trudnoœci z powrotem
na rynek pracy oraz promowanie otwartego
rynku pracy dla wszystkich.
Projekt dotyczy rodzin wiejskich, w
których wystêpuje zjawisko bezrobocia rodzinnego i pokoleniowego (czyli, w których
min. dwie osoby lub dwa pokolenia pozostaj¹
bez pracy), lub wystêpuje realne zagro¿enie
dziedziczenia bezrobocia z powodu pozostawania bez pracy przynajmniej jednego z rodziców i przerwania przez dziecko edukacji bez
uzyskania zawodu).
Podstawowym celem projektu jest wypracowanie spójnego i efektywnego modelu
pomocy ca³ym rodzinom bezrobotnym ze wsi
w powrocie do pracy, nauki i aktywnoœci
spo³ecznej. Wypracowany model bêdzie mo¿na wdro¿yæ w ca³ym kraju.
“Praca w posagu” jest rozwi¹zaniem
nowatorskim, ró¿ni¹cym siê w istotnych
kwestiach od prowadzonych dot¹d dzia³añ na
rzecz rodzin bezrobotnych na wsi. Przede
wszystkim model zak³ada wspó³pracê
wszystkich instytucji pomocy spo³ecznej i
rynku pracy. Dot¹d rodzinom bezrobotnym
pomaga³o wiele instytucji, lecz ta pomoc nie
by³a skoordynowana i prowadzona wg wspólnego planu czy modelu. W ramach projektu
“Praca w posagu” najwa¿niejsza jest spójnoœæ
wspó³pracy wielu instytucji w jednym celu –
dla dobra ca³ej rodziny. Drugim elementem
nowatorskim jest pomoc kierowana do
wszystkich domowników, a nie tylko do g³ównego ¿ywiciela rodziny. Wspieramy matki,
ojców, dzieci (np. w powrocie do nauki), a
nawet dziadków i innych cz³onków rodziny
mieszkaj¹cych pod wspólnym dachem. Naszym celem jest doprowadziæ do usamodzielnienia siê rodziny, czyli uzyskania przez rodzinê zdolnoœci do utrzymania siê, utrzymania dzieci i zapewnienia im odpowiednich
warunków do nauki oraz do aktywnoœci spo³ecznej domowników (rozwijanie zainteresowañ, dzia³alnoœæ spo³eczna itp.).
Celem projektu “Praca w posagu” w terenie jest wyrównanie szans zatrudnienia, u³atwienie wejœcia lub powrotu na rynek pracy,
podnoszenie kwalifikacji i poziomu wykszta³cenia, dostarczanie informacji o mo¿liwoœciach zatrudniania. Celem jest tak¿e zmiana negatywnego nastawienia pracodawców do
zatrudniania osób z popegeerowskich wsi.
Wdra¿any jest pilota¿owo w czterech
powiatach: choszczeñskim, gryfickim, œwidwiñskim, szczecineckim, a obejmie 100 rodzin (od 200 do 400 osób).
Spodziewanym rezultatem dzia³añ jest
aktywizacja zawodowa niepracuj¹cych osób
10
po³czyñskie WIADOMOŒCI
z rodzin zagro¿onych bezrobociem pokoleniowym.
Nad wypracowaniem modelu pomocy
Rodzinom Bezrobotnym, który bêdzie mo¿na wprowadziæ w ca³ym kraju – pracuje, w
ka¿dym powiecie objêtym projektem, wielu
ludzi, grup i instytucji:
Animator Pracy (AP) to bezpoœredni
doradca Rodziny Bezrobotnej. Piêæ osób na
ka¿dy powiat. Ka¿dy Animator opiekuje siê
piêcioma rodzinami. Przedstawia im ofertê
powrotu do aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej: mo¿liwoœci podjêcia pracy, otrzymania
szkoleñ, udzia³u w ró¿nych formach spêdzania czasu i aktywnoœci. Dba o motywacjê i
wspiera w wielomiesiêcznej pracy.
Operator Informacji (OI) to osoba zajmuj¹ca siê zbieraniem i udzielaniem informacji
o lokalnym rynku pracy, pomocy spo³ecznej
i innych dostêpnych formach aktywnoœci. W
ka¿dym powiecie dzia³a jeden Operator.
Udziela informacji osobom bezrobotnym,
Animatorom Pracy, instytucjom i organizacjom, samorz¹dom, pracodawcom.
Kolega Doradca to wolontariusz, obdarzony zaufaniem lokalnej spo³ecznoœci, osoba
znaj¹ca i rozumiej¹ca problem bezrobocia,
zaanga¿owana w udzielanie bezinteresownego wsparcia. Czuwa nad motywacj¹ i zaanga¿owaniem Rodziny Bezrobotnej w wype³nianie swoich postanowieñ. Wspiera rodziny swoim doœwiadczeniem, ¿yciowym
przyk³adem, autorytetem i konkretn¹ pomoc¹. Miejscem, w którym dzia³a jest Klub
Wsparcia Kole¿eñskiego (KWK). W ka¿-
dym powiecie s¹ dwa kluby; z jednym KWK
mo¿e wspó³pracowaæ 6-8 Kolegów Doradców.
Partnerzy Spo³eczni to partnerzy z
powiatów, którzy wspieraj¹ nas w dzia³aniach na rzecz rodzin bezrobotnych. Instytucje rynku pracy i pomocy spo³ecznej, gminy
i ich agendy (Oœrodki Pomocy Spo³ecznej,
szko³y, itp.), powiaty i ich agendy (Powiatowe Urzêdy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.), so³ectwa, organizacje pozarz¹dowe, zwi¹zki i stowarzyszenia, pracodawcy, grupy inicjatywne, parafie.
W chwili obecnej rozpoczynamy pierwszy etap kwalifikowania rodzin bezrobotnych do projektu. Serdecznie zapraszamy
rodzinny wiejskie, w których:
1) minimum dwie osoby lub dwa pokolenia pozostaj¹ bez pracy, lub
2) przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy, a dzieci lub dziecko przerwa³y edukacjê bez uzyskania zawodu (pocz¹wszy od szko³y podstawowej).
Wszystkie zg³oszone rodziny, które spe³niaj¹ warunki formalne, wyra¿¹ zainteresowanie i zgodê na udzia³ w projekcie wezm¹ udzia³
w kolejnych etapach naboru. Formularz zg³oszenia dostêpny jest na stronie www.pracawposagu.org lub w biurze projektu.
W Po³czynie Zdroju biuro projektu
obs³uguj¹ce teren gminy znajduje siê w
zamku, (ul. Zamkowa 7, 1 piêtro, obok sali
kominkowej) i jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8 – 16.
JUBILEUSZ EKOLOGICZNEGO
ROLNICTWA
Na terenie gminy Po³czyn Zdrój od 5
lat dzia³a jedno z najwiêkszych produkcyjnych gospodarstw ekologicznych w
Polsce. Z okazji 5-lecia dzia³alnoœci firmy
“Gawroniec” w wiosce odby³ siê festyn.
“Gawroniec” to firma o profilu rolniczym
– rozpoczê³a dzia³alnoœæ wiosn¹ 2002r., gospodaruje na 520 hektarach,
od pocz¹tku ukierunkowana
na produkcjê ekologiczn¹,
certyfikat ekologiczny posiada od czterech lat. G³ówne dzia³y produkcji to owoce miêkkie: truskawka, malina, porzeczki, agrest, aronia,
ale równie¿ warzywa i zbo¿a oraz hodowla
owiec rasy pomorskiej. W roku ubieg³ym firma otrzyma³a wyró¿nienie w Konkursie Gospodarczym Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Gospodarstwo Rolne. Zdaniem Marka Szerzona - zarz¹dcy firmy, w Polsce s¹ idealne warunki dla
rozwoju ekologicznego rolnictwa. –Nasze
tereny nie s¹ tak chemicznie ska¿one jak w
Europie Zachodniej, a to tam popyt na pro-
dukty ekologiczne jest najwiêkszy – uwa¿a
Marek Szerszon. W³aœnie z tego wzglêdu
wiêkszoœæ produkcji przedsiêbiorstwa trafia
na eksport. Obecnie firma zajmuje siê g³ównie
produkcj¹, ale w najbli¿szym czasie planuje
budowê w³asnej ch³odni oraz rozszerzenie
dzia³alnoœci o przetwórstwo. W sezonie letnim “Gawroniec” daje zatrudnienie kilkudziesiêciu pracownikom. Adres internetowy:
www.gawroniec.pl
W programie festynu znalaz³a siê msza
œw., program artystyczny i zabawa taneczna
oraz urz¹dzenia zabawowe, gastronomia,
galeria artystyczna.
(tao)
RÓ¯NE
www.polczyn-zdroj.pl
OGÓLNIAK NA POZIOMIE
Miniony rok w Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Staszica
w Po³czynie Zdroju up³yn¹³ pod znakiem remontów i sporych
osi¹gniêæ uczniów. Teraz szko³a myœli ju¿ o kolejnym roku szkolnym
i przygotowuje siê do rekrutacji.
Siedziba po³czyñskiego Ogólniaka to budynek z lat 50 ubieg³ego wieku, który od momentu
powstania nie przechodzi³ wiêkszej modernizacji. Potrzeby remontowe nawarstwi³y siê, przez
co jeszcze cztery lata temu szko³a nie by³a w
najlepszym stanie. Sytuacja zmieni³a siê wraz z
objêciem funkcji dyrektora przez Stefana
Mycê i od tamtej pory w³aœciwie ci¹gle coœ siê
dzieje. Zaczê³o siê od wymiany okien, drzwi,
nowych rynien i ogrodzenia, nastêpnie przysz³a
kolej na toalety, których teraz móg³by pozaz-
droœciæ szkole niejeden hotel. Równoczeœnie powstawa³y klaso-pracownie do nauki informatyki, matematyki czy biologii wyposa¿one w
sprzêt komputerowy, a nawet nowoczesny mikroskop z kamer¹ i pod³¹czeniem do monitora.
W szkole jest te¿ sala audiowizualna z rzutnikiem
multimedialnym i komputerem, si³ownia, oraz
jedyna w ca³ej okolicy sala gimnastyczna z klimatyzacj¹.
Zakres przeprowadzonych robót remontowych to wymiana wszystkich grzejników i instalacji CO, oraz malowanie wszystkich klas i
korytarzy. Na to zadanie szko³a pozyska³a 315
tysiêcy z³otych z kontraktu wojewódzkiego i
215 tysiêcy ze Starostwa Powiatowego w Œwidwinie. Ponadto przeprowadzona zosta³a wymiana ca³ej instalacji elektrycznej i modernizacja systemu wentylacji – równie¿ na to zadanie
œrodki wy³o¿y³o Starostwo Powiatowe w kwocie 150 tysiêcy z³otych. –W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili
siê do przeprowadzenia tych inwestycji i podkreœliæ, ¿e prace te s¹ dla szko³y wielkim dobrodziejstwem. Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê Starostwu Powiatowemu oraz firmie PROBUD ze Œwidwina, która jako wykonawca wielokrotnie wykaza³a siê ¿yczliwoœci¹, zrozumieniem i znacznie wiêkszym zaanga¿owaniem ni¿
wymaga³o tego przyjête zlecenie. Ponadto
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ gronu nauczycielskiemu i spo³ecznoœci uczniowskiej za
okazane zrozumienie i cierpliwe znoszenie
wszystkich niedogodnoœci maj¹cych miejsce w
trakcie remontu – mówi dyrektor.
Imponuj¹co przedstawiaj¹ siê równie¿ osi¹gniêcia uczniów uzyskane w minionym roku. W
olimpiadach i konkursach przedmiotowych
uczniowie mog¹ pochwaliæ siê nastêpuj¹cymi
sukcesami:
Rafa³ Czerniak w styczniu 2006 r. zaj¹³
II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeñstwie i Profilaktyce – “B¹dŸmy bezpieczni”; Marta Janiak i Sandra Miszczyszyn w styczniu 2006 r. zakwalifikowa³y siê do
etapu okrêgowego XXXVII Olimpiady Jêzyka
rosyjskiego; Ma³gorzata Ko³odziejska,
Anna Ostrowska i Karol Szu³czyñski w
styczniu 2006 r. zakwalifikowali siê do etapu
XXXV Olimpiady Biologicznej;
Janusz Hradetzky i Victor
Yokota w lutym 2006 r. zakwalifikowali siê do etapu okrêgowego Olimpiady Jêzyka Niemieckiego - Victor
Yokota w 2005 roku (w klasie II) otrzyma³ indeks; Agnieszka Jêdraszczyk
i Izabela Rosa 21 marca 2006 r. zajê³y
II miejsce w konkursie “Pytanie do
Mistrza” przeprowadzonym w ramach
obchodów Dni Frankonii w Koszalinie.
Ernest Durka w marcu 2006 r. otrzyma³ wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym “ Ekoplaneta ”.
Katarzyna Nowosielska i Stefan
Ogorza³ek w kwietniu 2006 r. zakwalifikowali siê i zostali finalistami do wojewódzkiego etapu XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Alicja Madej 23
maja 2006 r. zajê³a II miejsce w Konkursie Piosenki Francuskiej w Koszalinie. Adrianna
Wrzask zajê³a III miejsce , a Julia Kurek
otrzyma³a wyró¿nienie w Ekologicznym Konkursie Literackim “Pomorski Zwierzyniec”;
Micha³ Wojciul udzia³ w eliminacjach etapu
wojewódzkiego konkursu “ Ekonomia szans¹ na
sukces”.
OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE: I miejsce w
powiecie w dru¿ynowej pi³ce siatkowej dziewcz¹t
- Licealiada 2006 IV miejsce w Miêdzynarodowych Zawodach Pi³ki Siatkowej Szkó³ Staszicowskich w Szczecinie. Udzia³ w Powiatowych Zawodach P³ywackich - Anna Lasecka I i II miejsce.
Z myœl¹ o jak najlepszym zaspokojeniu
potrzeb edukacyjnych uczniów w roku szkolnym
2007/2008 nauka odbywaæ siê bêdzie w szeœciu
profilach:
Profil 1 – matematyczno-informatyczny
Profil 2 – biologiczno-medyczny
Profil 3 – jêzykowy
Profil 4 – ogólny
Profil 5 – humanistyczno-dziennikarski
Profil 6 – sportowy
O przyjêciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Staszica w Po³czynie
Zdroju decyduje suma punktów za:
1. wynik egzaminu gimnazjalnego
2. osi¹gniêcia dydaktyczne, osi¹gniêcia
wynikaj¹ce z zainteresowañ ucznia oraz wszelkich form jego aktywnoœci szkolnej i pozaszkolnej udokumentowanej na œwiadectwie
ukoñczenia gimnazjum, a w szczególnoœci
za:
a) œwiadectwo z wyró¿nieniem
b) ocenê z jêzyka polskiego
c) ocenê z matematyki
d) oceny z przedmiotów, które uczeñ wybiera do realizacji w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
zakresie rozszerzonym w klasach o okreœlonych
profilach kszta³cenia (w nawiasach podana zosta³a minimalna liczba punktów niezbêdnych do przyjêcia na dany profil):
profil 1- fizyka i informatyka lub jêzyk obcy
(75 punktów)
profil 2- biologia i chemia lub fizyka (75
punktów)
profil 3- jêzyk obcy i drugi jêzyk obcy lub
geografia (75 punktów)
profil 4- geografia i historia lub wiedza o
spo³eczeñstwie (60 punktów)
profil 5- historia i jêzyk obcy lub wiedza o
spo³eczeñstwie (70 punktów)
profil 6- wychowanie fizyczne i biologia lub
chemia (60 punktów)
e) uzyskanie tytu³u laureata lub finalisty na
szczeblu krajowym lub wojewódzkim w nastêpuj¹cych konkursach przedmiotowych: Konkurs z
Jêzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce; Konkurs Matematyczny; Konkurs Fizyczny
z Elementami Astronomii; Konkurs Chemiczny; Konkurs Biologiczny; Konkurs Historyczny
z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie; Konkurs Geograficzny.
f) osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne co
najmniej na szczeblu powiatowym
Wiêcej informacji na stronie internetowej:
WWW.lopolczyn.neostrada.pl Mail: [email protected]; Kontakt: Zespó³ Szkó³ im. ST. Staszica w Po³czynie Zdroju, ul. Stanis³awa Staszica
6, 78-320 Po³czyn Zdrój, tel. 094 3662 083; fax.
094 3665 040.
po³czyñskie WIADOMOŒCI
11
ROZMAITOŒCI
e-mail: [email protected]
M£ODZIE¯OWA SZTUKA PRZECIWKO
NARKOTYKOM
Grupa uczniów po³czyñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego wziê³a
udzia³ w konkursie na najlepsz¹ akcjê antynarkotykow¹
zorganizowanym przez “Sanepid”. M³odzie¿ przygotowa³a spektakl
Pt. “Schody”. Oto relacja autorstwa jednej uczestniczek
przedsiêwziêcia:
Najpierw by³y pierwsze nieœmia³e pomys³y, potem z pomys³ów narodzi³ siê scenariusz. Wszyscy byli pewni, ¿e to musi
byæ coœ naprawdê dobrego, nietypowego
i przede wszystkim-przemawiaj¹cego. I w
koñcu, po pracowitych próbach, (które
stawa³y siê coraz bardziej udane) œwiat³o
dzienne ujrza³y “Schody”- przedstawienie
przygotowane przez uczniów Po³czyñskiego Liceum, pod opiek¹ tamtejszej polonistki, pani Magdaleny Sobieraj. Widownia, w której sk³ad wchodzi³y g³ównie
pierwsze klasy LO, przedstawienie zobaczy³a 28.03. w Centrum Kultury. Przedstawienie nie byle jakie, bo antynarkotykowe.
Sam pomys³ wyszed³ z Sanepidu, który
og³osi³ konkurs na najlepsz¹ szkoln¹ akcjê
antynarkotykow¹. Uczniowie zareagowali
natychmiast i postanowili podejœæ do konkursu ambitnie tworz¹c “Schody”.
Przedstawienie opowiada historiê gru-
py przyjació³, ich pierwsze przygody z narkotykami, póŸniejsze problemy z uzale¿nieniem i konsekwencje, jakie ze sob¹ niesie za¿ywanie narkotyków. “Schody”,
mimo ¿e amatorskie, czêstowa³y widowniê
licznymi alegoriami. Wa¿n¹ rolê w przedstawieniu zajmowa³a muzyka, która by³a
dobierana ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji. Wszystko przygotowali
sami uczniowie-pocz¹wszy od scenariusza, a koñcz¹c na scenografii i rekwizytach.
Licealistom zale¿a³o przede wszystkim na
tym, by przedstawienie trafi³o do rówieœników, by by³o jak najbardziej “ich”- bez
sztucznych dialogów, sytuacji i naci¹ganego moralizowania.
Joanna Paw³owska
PRZEDSIÊBIORCZA M£ODZIE¯
Co roku 15 marca przypada ogólnopolski DZIEÑ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI organizowany przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci. W tym
roku w akcji wziêli udzia³ uczniowie po³czyñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Oto relacja uczniów:
Akcja ta obejmowa³a uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, u nas – uczniów LO
St. Staszica, a pieczê nad wszystkim
trzyma³a mgr. Aneta Fr¹czyk (nauczyciel geografii i podstaw przedsiêbiorczoœci). Zorganizowanie tego dnia
da³o nam szansê poznaæ zawód, którym jesteœmy zainteresowani, zarówno teoretycznie jak i praktycznie.
· “Ten dzieñ pozwoli³ mi dokonaæ
wyboru przysz³ych studiów. Teraz
wiem, ¿e praca nauczyciela wymaga
cierpliwoœci, ale daje ogromn¹ satysfakcjê.” (Ola Blacha)
· “Przygl¹da³am siê pracy policjantki. Dzielnicowa opowiada³a o
egzaminach wstêpnych, jak siê dostaæ do policji. Oczywiœcie zobaczy³am te¿ szczegó³owo wnêtrze siedziby policji w Po³czynie.” (Agnieszka Jêdraszczyk)
· “By³am na oddziale po³o¿niczym,
gdzie wszystko mog³am zobaczyæ, mia-
12
po³czyñskie WIADOMOŒCI
³am te¿ zaszczyt byæ œwiadkiem zabiegu
ginekologicznego. Nauczy³am siê obs³ugiwaæ niektóre urz¹dzenia. Dzieñ
Przedsiêbiorczoœci pozwoli³ mi poznaæ
pracê po³o¿nej od podszewki.” (Ala
Owczarek)
· “Tego dnia spêdzi³em czas w pogotowiu ratunkowym, przygl¹da³em siê
pracy ratownika medycznego. Naj-
bardziej podoba³y mi siê wyjazdy do
chorych.” (Bartek Pilip)
· Dzieñ przedsiêbiorczoœci spêdzi³am w redakcji “Wiadomoœci Po-
³czyñskich”
obserwuj¹c
pracê
dziennikarza. Z redaktorem Tomaszem Chmielewskim byliœmy w Redle
gdzie mog³am pilnie przygl¹daæ siê
przeprowadzaniu profesjonalnego
wywiadu do gazety. Rozmawialiœmy
z p. Beat¹ Weilandt, która zosta³a
uhonorowana mianem Osobowoœci
Roku w ogólnopolskim konkursie.
Teraz wiem, ¿e bycie dziennikarzem to nie tylko zbieranie informacji i umieszczanie ich w gazecie, jest to przede wszystkim
umiejêtna komunikacja z nowo
poznanymi ludŸmi (Ania Lasecka)
Podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim zak³adom pracy, w których mogliœmy spêdziæ ten dzieñ,
które niew¹tpliwie pomog³y bardziej sprecyzowaæ plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Nabraliœmy
pewnoœci w tym, co chcemy robiæ,
na jakie iœæ studia. Mamy nadziejê,
¿e za rok i w nastêpne lata kolejni
uczniowie równie¿ bêd¹ mogli
wzi¹æ czynny udzia³ w tej akcji. Pomys³
jest naprawdê œwietny, bo jak wiemy
“wszystko wychodzi w praniu.”
Ania Lasecka
SPORT
www.polczyn-zdroj.pl
Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego
Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych w Szachach
20.04.2007 w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych w Szachach.
Uczestniczy³o w nich 30 zawodników z Red³a, Œwidwina i S³awoborza.
Celem imprezy by³a popularyzacja “królewskiej gry” oraz wy³onienie najlepszych zawodników i dru¿yn mistrzostw.
Organizatorami mistrzostw byli panowie
Wies³aw Buæko i Andrzej Wolañski z
Red³a. W mistrzostwach uczestniczyli:
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Redlê
- opiekun Wies³aw Buæko Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w S³awoborzu - opiekun Stanis³aw Sudenis Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie - opiekun Krzysztof Kajder W kategorii szkó³ podstawowych startowa³o 18 uczestników a w
kategorii szkó³ gimnazjalnych 12.
Zawody
rozegrano
systemem
szwajcarskim 2x10 minut na partiê, na
dystansie 7 rund. Mistrzostwa przeprowadzono w godzinach od 10.00 do
14.00.
Klasyfikacja szkó³ podstawowych:
1. Sudenis Mateusz - S³awoborze
(najlepszy zawodnik ca³ych mistrzostw),
2. Zajder Kajetan - Red³o,
3. Jaworski Mariusz Red³o,
4. Kie³bowski Igor - Red³o,
5. Kie³bowski Bernard - Red³o (najlepszy zawodnik klas I-III).
Klasyfikacja szkó³
gimnazjalnych:
1. Chrzanowska Sandra - Red³o,
2. Makowski Micha³ - Red³o,
3. Skowron Dawid Red³o,
4. Giec Cezary Red³o,
5. KaŸmierczak Grzegorz - Red³o.
W kategorii szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych zwyciê¿y³y szko³y z Red³a. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali puchary. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali obdarowani licznymi nagrodami.
G³ównym sponsorem imprezy by³o
Starostwo Powiatowe w Œwidwinie. Du¿¹
pomoc w sfinansowaniu nagród okaza³ te¿
urz¹d Gminy w Po³czynie Zdroju i rodzice
uczniów, w szczególnoœci pan Marek Kie³bowski. Organizatorzy kieruj¹ równie¿ serdeczne podziêkowania dla firm: Biuro
Ubezpieczeñ - Œwidwin Krzywoustego 1,
Salon “Orange “ - Po³czyn Zdrój - Tomasz
Makowski, “Szczêsny” - Materia³y Budowlane - Po³czyn Zdrój Fundacja na
Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Po³czyn Zdrój.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o
dobrym klimacie jaki siê wytworzy³
wokó³ szachów w Redle a to za spraw¹
sympatyków i mi³oœników tej gry: Dyrektora Z.S.P. pana Macieja Szweda,
radnego pana Janusza Orenczaka, pana
Marka Kie³bowskiego i pana Bernarda
Rykaczewskiego.
ŒWI¥TECZNY
RODZINNY
TURNIEJ
SIATKARSKI
Od kilku lat rodziny by³ych siatkarzy
MKS “Mieszko” tradycyjnie w dzieñ
“dyngusowy” o godzinie 12 odrywaj¹
siê od œwi¹tecznego sto³u, aby traciæ
nadmiar kalorii w siatkarskiej
rywalizacji.
Po wygraniu wszystkich spotkañ I miejsce zaj¹³ zespó³ Kazimierza K³awsiucia z
córk¹ Ann¹ i synami – Piotrem (mistrz woj.
M³odzików z 1993 r.) i Tomaszem (mistrz
woj. Z 2000 r., wicemistrz Polski juniorów z
2004 r.). Z jedn¹ pora¿k¹ grê ukoñczy³ zespó³
w sk³adzie: Wojciech Halec z synem Kamilem
(aktualny medalista mistrzostw woj. M³odzików) z siostr¹ Agnieszk¹ i kuzynem Andrzejem Dziemianko. Barbara Dziubiñska
TOALETY NA STADIONIE
Niedawno na stadionie Klubu Sportowego Pogoñ w Po³czynie Zdroju
pojawi³ siê nowy kontener sanitarny.
Przepisy Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej nak³adaj¹ na w³aœcicieli
obiektów sportowych, na których
prowadzone s¹ rozgrywki ligowe,
obowi¹zek posiadania toalet dostêpnych dla kibiców. W zwi¹zku z tym w
ubieg³ym roku po³czyñski magistrat
wyst¹pi³ do Urzêdu Marsza³kowskiego z wnioskiem o dofinansowanie
zakupu kontenerów dla wszystkich
obiektów sportowych na terenie gmin y. Niestety, z wnioskowanej kwoty
przyznanych zosta³o jedynie 10 tysiêcy z³otych, które nie wystarczy³y
na zakup nawet jednego takiego
obiektu. Kontener kosztuje oko³o 40
tysiêcy z³otych, wiêc brakuj¹ce 30
tysiêcy gmina wy³o¿y³a z w³asnej
k a s y.
Sanitariat sk³ada siê czêœci dla kobiet, dla mê¿czyzn oraz dla niepe³nosprawnych.
(last)
gra³a z synami £ukaszem i Krzysztofem (aktualnie zawodnik MOS Wola Warszawa).
Dru¿yna Danuty Lesiak to synowie- Przemys³aw i Marcin (byli finaliœci mistrzostw
woj. M³odzików) oraz Ewelina Krawczyk.
Andrzej Zaniewski (finalista mistrzostw
Polski m³odzików w 1979 r.) gra³ z synami –
Krzysztofem i Marcinem (byli finaliœci mistrzostw woj. M³odzików)
Organizatorzy turnieju – MKS “Mieszko” i Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie
Zdroju zachêcaj¹ do takiej formy czynnego
wypoczynku.
Kazimierz K³awsiuæ
po³czyñskie WIADOMOŒCI
13
SPORT
e-mail: [email protected]
W styczniu zespó³ orlików – rocznik 1996 – z KS “POGOє Po³czyn – Zdrój wyst¹pi³ w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej im.
St. FIGASA w Koszalinie i zaj¹³ I miejsce. Kilka dni temu zawodnicy otrzymali w nagrodê nowe stroje od burmistrz Barbary
Nowak i paczki ze s³odyczami od zarz¹du Pogoni.
POGOÑ PO£CZYN NAJLEPSZA!
Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: MICHA£
DZIÊGO – kapitan, MATEUSZ DZIEDZIC, TOMASZ WASAK, KACPER SKORUPA, ARTUR KUREK, DAMIAN
GRZELAK, PATRYK PASZKIEWICZ,
BARTEK RYDZ, CEZARY RUSEK, ARKADIUSZ KROKOWSKI, WOJCIECH
KUCZ, KRYSTIAN W£ODACZYÑSKI,
MARCEL KAFCZYÑSKI, trenerem zespo³u jest ARTUR SKORUPA.
W pierwszym dniu turnieju rozegrali
trzy mecze: “BYTOWIA” Bytów – “POGOє 0:0; “MECHANIK” Bobolice – “POGOє 0:0; “¯AKI” Ko³obrzeg – “POGOє
0:3.
WIOSENNY
BRYD¯ PO
RAZ ÓSMY
W kawiarni “ BOROWINKA” w Po³czynie Zdroju Sekcja Bryd¿a Sportowego
Klubu “POGOє w Po³czynie – Zdroju i
Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie – Zdroju
zorganizowa³y VIII Wiosenny Turniej
Bryd¿a Sportowego.
W turnieju udzia³ wziê³o 30 par z terenu
województwa Zachodniopomorskiego.
Sponsorami turnieju byli: SANATORIUM
“MARTA”, “ŒWITA£A” INTERNATIONAL, CENTRUM BUDOWLANE “OR£OWSKI”, Pan KUROPATNICKI, CENTRUM KULTURY i URZ¥D MIASTA I
GMINY. G³ówn¹ nagrodê ufundowa³o Sanatorium “MARTA” , któr¹ by³o dla zwyciêskiej
pary weekend w sanatorium “MARTA” wraz
z osob¹ towarzysz¹ca. Nagrody i upominki
otrzyma³y pary do 5 miejsca oraz najlepsza
para z terenu powiatu Œwidwin oraz najlepsza
para mikstowa. Wed³ug oceny sêdziego g³ównego zawodów Pana Stanis³awa Kietrysa ze
Stargardu Szczeciñskiego turniej sta³ na wysokim poziomie. A oto najlepsze pary:
1. Ryszard K³osiñski (“POLITECHNIKA” Szczecin) i Tomasz Derba ( Nowogard)
2. Andrzej Dêbowski i Jerzy Sadowski
(“WSTE -INTERAGENT” Szczecin)
3. Ryszard Kirkowski i Wies³aw Padewski - “POGOє Po³czyn – Zdroj
4. Wojciech Jarz¹bek i Piotr Wasylko
“GRYF” Szczecin
5. Grzegorz Kazimierczak (“WSTE –
INTREAGENT”) i Marek Zaborowski
(“Esculap” Szczecin
Najlepsza para Powiatu Œwidwiñskiego :
Ryszard Miko³ajczak i Janusz Marisonek –
“POGOє Po³czyn – Zdrój. Najlepsza para
mikstowa: Alina Talaga – Drabik (“AMATOR” Szczecin) i Damian Wroñski “GRYF”
Szczecin.
Zdzis³aw Wiater
14
po³czyñskie WIADOMOŒCI
Po tych meczach Orliki z Po³czyna awansowali do dalszej fazy rozgrywek gdzie rozegrali kolejne trzy mecze: “BA£TYK- RELAX” Koszalin – “POGOє 0:0; “S£AWA”
S³awno - “POGOє 1:1 bramkê zdoby³
Tomasz Wasak; “OPTY” Mielno - “POGOє 0:4 wszystkie bramki zdoby³ T.
Wasak.
Po tych meczach awansowali do pó³fina³u gdzie rozegrali dwa spotkania: “G£AZ”
Tychowo – “POGOє 0 : 1 strzelec T.
Wasak; “SP BUKOWO” - “POGOє 0 : 1
strzelec T. Wasak.
W finale rozegrano, który siê odby³ 10
lutego ponownie rozegrano dwa mecze:
“G£AZ” Tychowo – “POGOє 0 : 1 bramkê
zdoby³ Damian Grzelak; “BA£TYK – RELAX” Koszalin – “POGOє 0 : 1 bramkê
zdoby³ Kacper Skorupa.
Najlepszym zawodnikiem 47 Halowego
Turnieju im. St. Figasa w roczniku “96” zosta³ TOMASZ WASAK z KS “POGOє
Po³czyn – Zdrój zdobywca 7 bramek. MATEUSZ DZIEDZIC – zosta³ najlepszym
bramkarzem turnieju. W ca³ym turnieju wpuœci³ tylko jednego gola. Zarz¹d Klubu Sportowego “POGOє w Po³czynie – Zdroju
serdecznie dziêkuje zawodnikom i trenerowi
za tak wspania³y sukces. S³owa podziêkowania Zarz¹d klubu kieruje równie¿ do rodziców tych dzieci za pomoc i wsparcie i opiekê
w tym turnieju.
(tao)
WIOSNA Z PI£K¥
Dnia 31 marca 2007 roku w Hali Zespo³u Szkó³ w Rabinie odby³ siê VI Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój. Impreza
zorganizowana zosta³a przez UMiG w
Po³czynie- Zdroju i Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe „Soncas”. W turnieju
uczestniczy³o 5 zespo³ów:
1. DRAWA KRZY¯ WIELKOPOLSKI
2. POJEZIERZE WA£CZ
3. UNIA BIA£OGARD
4. BUD¯ETÓWKA PO£CZYN
ZDRÓJ
5. YACHTING SONCAS PO£CZYN
ZDRÓJ
Zwyciêstwo w turnieju odniós³ zespó³ KS YACHTING SONCAS, drugie
miejsce POJEZIERZE WA£CZ, trzecie
miejsce UNIA BIA£OGARD, czwarte
miejsce DRAWA KRZY¯, zaœ pi¹te zespó³ BUD¯ETÓWKI PO£CZYN ZDRÓJ.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Janusz Bo¿ek z 9 bramkami, najlepszym bramkarzem okaza³ siê Tomasz So³tysiak. Obaj zawodnicy reprezentuja barwy KS YACHTING SONCAS PO£CZYN
ZDRÓJ.
KS YACHTING SONCAS wyst¹pi³ w
sk³adzie: TOMASZ SO£TYSIAK, ROMAN KUCIERSKI, JERZY CHODUBSKI, W£ADYS£AW MISZCZYSZYN,
DARIUSZ TO£KIN, JANUSZ BO¯EK,
PIOTR FERENC, LESZEK ANIO£KOWSKI, ARTUR SKORUPA.
g
SPORT
www.polczyn-zdroj.pl
Sukcesy Sportowe Uczniowskiego Klubu
Sportowego “OLIMPIK” w Zespole Szkó³
Publicznych w Redle w roku szkolnym 2006/2007
Zajêcia w ramach Uczniowskiego
Klubu Sportowego prowadzone s¹ dla
wszystkich chêtnych dzieci z Naszej
szko³y, które zadeklarowa³y na pocz¹tku
roku systematyczne uczêszczanie na
tego rodzaju zajêcia.
Zajêcia sportowe prowadzone s¹
przez czterech nauczycieli w oœmiu grupach dwa razy w tygodniu. W sumie na
zajêcia uczêszcza oko³o 120 uczniów.
Sekcjami wiod¹cymi w Naszej szkole
s¹: pi³ka siatkowa dziewcz¹t (Szko³a Podstawowa i Gimnazjum) – prowadz¹ca mgr
Irena Baliñska;
pi³ka siatkowa
ch³opców (Szko³a Podstawowa i
Gimnazjum) –
prowadz¹cy mgr
Wojciech Grobela; unihokej
dziewcz¹t
i
c h ³ o p c ó w
(Szko³a Podstawowa i Gimnazjum) – prowadz¹cy mgr Maciej Szwed; szachy dziewcz¹t i
ch³opców (Szko³a Podstawowa i
Gimnazjum) –
prowadz¹cy mgr
Andrzej Wolañski.
Do dnia dzisiejszego Nasza
m³odzie¿ bra³a
udzia³
we
wszystkich zawodach organizowanych przez
Wo j e w ó d z k i
szkolny Zwi¹zek
Sportowy
w
Szczecinie.
Turnieje uczniów ZSP w Redle:
15 i 16.11.2006 r. uczniowie szko³y
podstawowej uczestniczyli w Turnieju
Unihokeja o Puchar S³onia w Trzebiatowie. Dziewczêta i ch³opcy zajêli tam trzecie miejsca. Dzieñ póŸniej odby³ siê w
Trzebiatowie turniej, w którym grali nasi
gimnazjaliœci. W tym turnieju dziewczêta
zajê³y miejsce drugie, a ch³opcy pierwsze.
16 i 17.11.2006 r. w Redle przebywali w
ramach rewizyty uczniowie z zaprzyjaŸnionej szko³y w Przechlewie. Pomiêdzy
naszymi uczniami i goœæmi odby³y siê
mecze w pi³kê no¿n¹, siatkow¹ i unihokeja. Zwyciêstwa nie by³y w nich najwa¿niejsze, ale walka by³a w ka¿dym meczu.
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³a wspólna zabawa i zawi¹zanie przyjaŸni pomiêdzy
uczniami obu szkó³.
27.11.2006 r. w szkole w Redle odby³y
siê zawody w unihokeja z okazji :Andrzejek”. Zarówno w kategorii ch³opców i
dziewcz¹t pierwsze miejsce zajêli goœcie z
Trzebiatowa a nasze dru¿yny uplasowa³y
siê na miejscach drugim i trzecim.
2.12.2006 r. na Sali gimnastycznej
szko³y w Redle odby³ siê Turniej Pi³ki
No¿nej ch³opców Szkó³ Podstawowych.
Uczestniczyli w nim uczniowie ze SP w Po-
³czynie, “Pogoni” Po³czyn Zdrój oraz
UKS “Olimpik” Red³o. W kategorii klas VVI szko³y podstawowej pierwsze miejsce
zajê³a szko³a z Red³a.
3.12.2006 r. dziewczêta z gimnazjum w
Redle uczestniczy³y w Turnieju Eliminacyjnym Mistrzostw Polski Juniorek
M³odszych w Unihokeja zasilaj¹c sk³ad
zespo³u MLUKS JEDYNKA TRZEBIATÓW. Turniej odby³ siê w Gdañsku.
19.01.2007 r. w Redle rozegrany zosta³
II Powiatowy Turniej LZS w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t Szkó³ Ponadgimnazjalnych
o Puchar Starosty Œwidwiñskiego Miros³awa Majki. Pierwsze miejsce i Puchar
Starosty Œwidwiñskiego zdoby³y dziew-
czêta z Publicznego Gimnazjum w Redle,
drugie miejsce zdoby³a dru¿yna dziewcz¹t ZSR CKP ze Œwidwina, trzecie miejsce dla dziewcz¹t ZSP z Tychowa i czwarte dla ZSP w Po³czynie Zdroju. Uczennica
Magda Jwaniak zosta³a najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju.
W czasie ferii zimowych odby³ siê
turniej szachowy o tytu³ Mistrza Zimy
2006/2007. Najlepszym w kategorii gimnazjum okaza³ siê Cezary Giec, natomiast
w kategorii szko³a podstawowa zwyciê¿y³
Igor Kie³bowski. Najlepsz¹ zawodniczk¹
turnieju zosta³a
Kasia Pa³ka.
Od 29.02.2007
ruszy³a IX edycja
Ogólnopolskiego
Turnieju CocaCola Cup 2007 w
pi³ce no¿nej, w
której bêd¹ braæ
udzia³ uczniowie z
ZSP w Redle.
9.03.2007 r. w
Wierzchowie
odby³ siê Fina³
Wojewódzki Gimnazjady w Unihokeja dziewcz¹t.
Dziewczêta z Red³a zajê³y w tym
turnieju II miejsce.
13.03.2007 r. w
Bierzwniku odby³
siê Fina³ Wojewódzki Gimnazjady w Unihokeja
ch³opców. Ch³opcy z Red³a zajêli w
tym turnieju VII
miejsce.
Dziewczêta z
Gimnazjum w Redle zosta³y mistrzem powiatu
Œwidwin w pi³ce siatkowej i reprezentowa³y nas bardzo bojowo i godnie. Przesz³y jak burza æwieræfina³y, pó³fina³y a w
finale zajê³y IV miejsce. Jak na tak ma³¹
szko³ê jak¹ jest ZSP w Redle zajmuj¹c IV
miejsce w województwie zachodniopomorskim jest to niew¹tpliwie bardzo du¿y
sukces. Uczennice, które tego dokona³y
s¹ to: Magdalena Iwaniak (kapitan), Ada
Raszkiewicz, Maja Kozio³, Magda Chudziñska, Kinga B¹czek, Laura Kulej, Krzysia Go³êbiowska, Kamila Kaleciñska, Iza
Skibowska, Weronika Gr¹¿ka, Magda Michalska, Beata Bieræ, nauczycielem prowadz¹cym – mgr Jrena Baliñska.
g
po³czyñskie WIADOMOŒCI
15
www.polczyn-zdroj.pl
RÓ¯NE
GIMNAZJUM DLA DOMU DZIECKA
W Publicznym Gimnazjum im. Miko³aja
Kopernika w Po³czynie Zdroju realizowany jest
projekt “DZIEÑ DOBRYCH UCZYNKÓW”.
W ramach tego projektu uczniowie klasy II B
wraz z wychowawc¹ postanowili zorganizowaæ
i przeprowadziæ zbiórkê publiczn¹ na terenie
miasta Po³czyn Zdrój na rzecz wychowanków
Domu Dziecka w Bia³ogardzie. Na podstawie
zezwolenia nr SW 55022/01/07 wydanego przez
Burmistrza Po³czyna Zdroju dnia 21 marca
2007r. zosta³a przeprowadzona zbiórka publiczna w terminie od dnia 26.03.2007 r. do dnia
16.04.2007 r. w formie zbierania darów rzeczowych za pokwitowaniem oraz ofiar do puszek
kwestarskich. Zbiórka by³a przeprowadzana po
zajêciach lekcyjnych przez 3 - 4 osobowe grupy
uczniów klasy II B na terenie miasta Po³czyna
Zdroju, w punktach handlowych oraz obiektach
publicznych i prywatnych. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano œrodki pie-
niê¿ne w kwocie 1100,60 z³ (tysi¹c sto z³otych
szeœædziesi¹t groszy) oraz nastêpuj¹ce dary rzeczowe za pokwitowaniem: 10 par spodni, 12
opakowañ kredek œwiecowych, 50 butelek (1.5
l ) wody mineralnej.
Ma³gorzata Sinczewska
PODSUMOWANIE TEATRALNEGO SPLOTU
W Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce projekt “Z teatrem na TY” oraz pokaz spektaklu
Grupy Inicjatyw Twórczych SPLOT pt.“Plotka o zbrodni”.
M A G A Z Y N
SAMORZ¥DOWY
W po³owie ubieg³ego roku kilkunastoosobowa grupa m³odzie¿y zwróci³a
siê do burmistrz Barbary Nowak z proœb¹
o utworzenie m³odzie¿owego miejsca
spotkañ. W tym celu zosta³a zaadoptowana jedna z sal po³czyñskiego zamku,
gdzie pod kierunkiem instruktorki Kingi
Dolatowskiej przez kilka miesiêcy prowadzone by³y dzia³ania zwi¹zane z aktywnoœci¹ twórcz¹. Dziêki temu m³odzie¿ licealna i gimnazjalna rozbudzi³a w sobie zainteresowania teatralno-filmowe. Zamkowe spotkania zaowocowa³y napisaniem
wniosku o dofinansowanie z Narodowej
Agencji “M³odzie¿”. Starania zakoñczy³y
siê sukcesem a po³czyñska m³odzie¿
otrzyma³a dotacjê w wys. 3 tys. euro na
zrealizowanie projektu.
Projekt sk³ada³ siê z dwóch czêœci.
Pierwsza polega³a na zapoznaniu siê z
prac¹ teatru od kulis, druga na samodzielnej aktywnoœci w tworzeniu dzia³añ teatralnych. Pierwsza czêœæ projektu to
wyjazd do Teatru Lalek “Pleciuga” oraz
Teatru Wspó³czesnego w Szczecinie.
Tam 30-osobowa grupa m³odzie¿y z Po³czyna obejrza³a spektakl, rozmawia³a z
aktorami, re¿yserem, inspicjentem, charakteryzatorami, oraz zapozna³a siê z
prac¹ teatru od zaplecza. W drugiej czêœci
projektu przeprowadzone zosta³y dzia³ania warsztatowe – re¿yserskie, aktorskie
16
po³czyñskie WIADOMOŒCI
i scenograficzne prowadzone przez zawodowych aktorów, re¿ysera i scenografa.
Podczas ferii zimowych do Po³czyna
przyjechali aktorzy Agnieszka DulêbaKasza, Micha³ Grzybowski, których widzowie mog¹ kojarzyæ z seriali “Samo
¯ycie”, ”Kryminalni” czy “Na Wspólnej”
oraz re¿yser ³ódzkiej “filmówki” Bartosz
Kowalczyk. Artyœci podczas ferii prowadzili warsztaty teatralno-filmowe, podczas których m³odzie¿ nakrêci³a 4 amatorskie filmy. Aktorami by³y dzieci z po³czyñskiej szko³y podstawowej, a tak¿e stworzony zosta³ zarys scenariusza “Plotki o
Zbrodni”.
Pod koniec lutego podczas zajêæ scenograficznych zosta³a stworzona scenografia do spektaklu, pod okiem plastyczki
Marioli Paczewskiej. Dodatkowo odby³y
siê tak¿e warsztaty z realizacji i monta¿u
filmów amatorskich, prowadzone przez
szczeciñskiego operatora Przemys³awa
Lorka oraz Martê Rakowsk¹ ze Stowarzyszenia Kulturalno-Przyrodniczego “Niebórz”.
“Plotka o zbrodni” to spektakl opowiadaj¹cy kilka historii m³odych ludzi,
którzy sami ze sob¹ rozpoczynaj¹ skomplikowan¹ grê, gdzie motywem przewodnim jest rzekoma zbrodnia pope³niona na
m³odej dziewczynie. Przedstawienie
mimo pozornie powa¿nego nastroju pa-
rodiuje wszechobecne w œrodkach masowego przekazu w¹tki kryminalne. W
spektaklu udzia³ bior¹ uczniowie po³czyñskiego liceum i gimnazjum. Podczas spektaklu pos³uguj¹ siê œrodkami
multimedialnymi, mieszaj¹c ze sob¹ styl
teatru klasycznego oraz nowatorskiego. Muzykê na ¿ywo w spektaklu gra lokalny zespó³ “Aczkolwiek” zwi¹zany na
co dzieñ z Centrum Kultury w Po³czynie
Zdroju.
(tao)
Redaktor prowadz¹cy: Tomasz Chmielewski. Nak³ad: 1500.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju.
Adres: 78-320 Po³czyn Zdrój, ul. Plac Wolnoœci 3-4. Tel. 366 24 00.
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Download

MOST WYREMONTOWANY I PRZEJEZDNY