Komunikat prasowy
Warszawa, 17 września 2014 r.
Koszyki powstaną przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego
Dziś została podpisana umowa na finansowanie projektu Hali Koszyki. Bank
Gospodarstwa Krajowego sfinansuje rewitalizację zabytkowych budynków wraz
z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Jest to pierwszy na Mazowszu projekt
w ramach Programu Inwestycje Polskie współfinansowany ze środków Inicjatywy
JESSICA.
Inwestycja o wartości około 81 mln EUR finansowana jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w formie:
− kredytu komercyjnego BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie o wartości 60,84
mln EUR,
− pożyczki JESSICA w wysokości 25 mln zł udzielanej ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
− kredytu odnawialnego/obrotowego VAT w wysokości 13 mln zł.
Umowę finansowania podpisali dziś w siedzibie banku, Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego i Przemysław Krych, Prezes Zarządu Griffin Group.
– Dla nas to już kolejny raz, kiedy możemy realizować przedsięwzięcie inwestycyjne przy
udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. To sprawdzony i doświadczony partner – mówi
Przemysław Krych, Prezes Zarządu Griffin Group, realizującej projekt polegający na
rewitalizacji Hali Koszyki.
Podpisanie umowy na finansowanie to ostatni z elementów poprzedzających start budowy.
W sierpniu władze Warszawy wydały ostateczne pozwolenie na budowę obiektu. Został też
wybrany generalny wykonawca projektu - firma Erbud, a za kilka tygodni odbędzie się
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.
– Cieszymy się, że środki inicjatywy JESSICA, której jesteśmy operatorem współfinansują
projekt w samym sercu Warszawy. Powstanie nowoczesny obiekt wraz z funkcjonalnie
zagospodarowaną przestrzenią miejską – powiedział podczas uroczystości Piotr Lasecki,
Wiceprezes Zarządu BGK. – Jest to też zasadniczy powód, dla którego podjęliśmy decyzję
o finansowaniu inwestycji kredytem komercyjnym Banku, w ramach Programu Inwestycje
Polskie – dodał.
To niezwykle ważna dla Warszawy inwestycja i dlatego właśnie finansowana jest w ramach
Programu Inwestycje Polskie, a także przy udziale środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w ramach Inicjatywy
JESSICA. Celem tego projektu jest gruntowna rewitalizacja Hali Koszyki oraz otaczającego
ją terenu. Projekt zakłada zachowanie oraz odrestaurowanie dwóch istniejących oficyn
bramnych, zabytkowej bramy oraz budynku administracyjnego wraz z odbudową głównego
budynku Hali. Dodatkowo, na terenie otaczającym Halę powstaną trzy biurowce klasy A.
Obiekt od 2016 roku będzie oferował 21 000 m kw. powierzchni biurowej i usługowohandlowej.
Nowe Koszyki połączą nowoczesną przestrzeń biurową z dawną tradycją kupiecką hali
w samym sercu Warszawy. Wyjątkowa atmosfera hali sprawi, że będzie ona także
atrakcyjnym miejscem spotkań oraz spędzania wolnego czasu. Na terenie kompleksu
Koszyki znajdzie się również kilka ogólnodostępnych placów. Największy z nich
o powierzchni ok. 600 m2 zlokalizowany będzie przed historyczną częścią Hali Koszyki.
Część odrestaurowanej powierzchni przeznaczona będzie dla organizacji non-profit, co
z jednej strony pozwoli na rozszerzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego,
a z drugiej – umożliwi wygenerowanie oszczędności w bieżącej ich działalności organizacji,
z przeznaczeniem na działalność statutową NGO.
JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa,
której celem jest finansowanie projektów rozwojowych miast. Jest to instrument zwrotnego
finansowania przedsięwzięć miejskich (np. w formie pożyczek) ze środków europejskich, co wyróżnia
inicjatywę JESSICA od programów dotacyjnych. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna
spłatę pożyczki, co umożliwia inwestowanie zwracanych środków w kolejne, ważne dla rozwoju miast
projekty. Środki na wdrażanie inicjatywy JESSICA pochodzą z regionalnych programów operacyjnych
(RPO) województw. Mechanizm tej formy finansowania polega na przekazywaniu, przez Zarządy
Województw, części środków RPO do Funduszu Powierniczego, a następnie na wyborze tzw.
Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), których zadaniem jest zarządzanie środkami
JESSICA i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty
finansowe, np. pożyczki – udzielane na preferencyjnych warunkach.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę FROM w trzech
województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM, bank oferuje
preferencyjne pożyczki inwestorom realizującym projekty miejskie, które łączą w swej istocie aspekt
komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu
widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji zwiększa atrakcyjność danego obszaru,
przyciąga inwestorów, poprawia jakość życia mieszkańców).
Inicjatywa JESSICA w woj. mazowieckim
BGK wdraża inicjatywę JESSICA na Mazowszu we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.
oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył
na ten cel kwotę ok. 190 mln zł, pochodzącą z RPO WM. Inicjatywa JESSICA to inaczej finansowe
i zarazem zwrotne wsparcie inwestycji miejskich, oferowane w formie preferencyjnych pożyczek
(z oprocentowaniem nawet na poziomie 0,5 proc. w skali roku, z maksymalnym okresem spłaty do 20
lat, karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez
jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki). Zainteresowanie inicjatywą
JESSICA jest bardzo duże, wartość złożonych wniosków o pożyczkę ponad dwukrotnie przewyższa
poziom powierzonych Bankowi środków. Aktualnie trwa ocena ostatnich już projektów miejskich.
Wśród sfinansowanych dotychczas, w województwie mazowieckim, inwestycji są m.in.: rewitalizacja
dwóch zabytkowych budynków Uniwersytetu Warszawskiego, dworca PKP w Płocku oraz rozbudowa
bazy edukacyjnej TPD „Helenów” w Warszawie.
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924
z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Od początku istnienia,
BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej
i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest
pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego
programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów
inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów
państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system
poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek
komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą
sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca
w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.
Griffin Real Estate został założony w 2006 roku jako platforma do zarzadzania funduszami
inwestującymi w sektor nieruchomości. Od początku istnienia inwestuje w nie także swój własny
kapitał. W marcu 2013 roku Griffin pozyskał inwestora strategicznego – Oaktree Capital Management,
z którym współpracuje od 2010 roku. Oaktree jest funduszem hedgingowym wywodzącym się̨ z USA.
Posiada biura na całym świecie, zatrudnia ponad 650 osób oraz zarządza środkami w wysokości
prawie 90 miliardów dolarów.
Griffin to wiodący inwestor na polskim rynku nieruchomości, który w imieniu zarządzanych przez
siebie Funduszy, aktywnie lokuje środki w prestiżowe projekty. Celem strategicznym jest zbudowanie
w ciągu kilku lat unikatowego portfela nieruchomości. W portfolio grupy Griffin znajduje się̨ obecnie
m.in. Hala Koszyki w Warszawie, Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu, Supersam w Katowicach
oraz inne obiekty biurowe i handlowe, a także działki inwestycyjne.
Griffin wspiera liczne inicjatywy, w tym Fundację Edukacyjną Jana Karskiego. W obiektach należących
do Funduszy zarządzanych przez Griffin realizowane są̨ również̇ projekty artystyczne, inicjowane
przez Griffin Art Space, instytucję powołaną przez Griffin, aby wspierać́ sztukę̨ i promować́ jej
obecność́ w przestrzeni publicznej.
Kontakt dla mediów:
Anna Czyż
Rzecznik Prasowy
Bank Gospodarstwa Krajowego
tel. 22 59 98 067
[email protected]
Magdalena Kaca
High Profile Strategic Advisors
tel. 694 685 098
[email protected]
Download

Komunikat prasowy Warszawa, 17 września 2014 r - griffin